#6085

Fotografiets information

Fotografens namn & adress
L. Larsson
Ange vad fotografiet föreställer
1 man
Ägaruppgifter
Anders Nylander, Sundsvall
Uppladdare
Anders Nylander
(Kontaktuppgifter saknas. Är detta din bild?)
Uppladdarens fotografier
Uppladdad
2002-12-15 23:37:00
Varvsdirektören och konsuln John Georg Ekström född 1824 i Marstrand, inflyttade till Vivstavarv 1865 från Svartvik Y och flyttade 1889 till Stockholm. Ur samma album som #6077.

Kommentarer (1)

Jan-Åke Holmbring, Linköping

(1890 3/4). F. d. verkställande direktören för Vifsta varfs bolag i Medelpad, f. d. vice konsuln i Sundsvall för Nederländerna samt för Neapel och Sicilien, riddaren af vasaorden John Georg Ekström afled härdstädes den 3 dennes uti en ålder af nära 66 år. Konsul Ekström var född den 28 april 1824 i Marstrand, fadern var sjökapten och senare förvaltare å Majviken. Vid 15 år ålder erhöll han anställning å James Dicksons & komp. kontor och blef dervid i tillfälle att praktiskt sätta sig in i trävaruhandels olika grenar, men egnade sig dock särkilt åt trävarornas klassificering och skeppning. Efter 10 års tjenstgöring å kontoret i Göteborg erhöll han förvaltareplatsen vid Svartvik, vid hvilken han förblef till 1864. Sistnämnda år tillträdde Ekström verkställande direktörsbefattningen vid Vifsta varf, från hvilken han efter 25-årig verksamhet tog afsked den 1 juli 1889, dervid han efterträddes af sin son, hr Charles Ekström. Han blef 1852 konsul och utnämndes 1879 till riddare af vasaorden. Ekströms verksamhet utmärkte sig alltid för mycken hängifvenhet för den industri åt hvilken han egnat sig, hvarigenom han ock förstod att genom en likformighet i sorteringen ställa Vifsta varfs trävaror så högt, att de i utlandet anses vara de förnämsta, som skeppas från Sverige. Under hans förvaltning af Vifsta varfs bolag hafva utdelningarna vuxit och torde det vara få verkställande direktörer, som under år efter år kunnat tillhandahålla sitt bolags delägare 7 à 800 procents utdelning, såsom fallet under flera år varit i Vifsta varfs bolag. Mot sina arbetare var Ekström en mycket god husbonde, hvilket ock verkat, att Vifsta varfs arbetare oaktadt kraftiga ansträngningar varit en otacksam jordmån för arbetaragitatorer. Detta visade sig bäst vid den stora strejken i Sundsvallstrakten 1879, då ingen af Vifsta varfs arbetare strejkade. Gift två gånger, andra gången 1862 med Hilda Maria Charlotta Heurlin, dotter till kortfabrikören i Stockholm Samuel Heurlin och hans maka, född von Olthoff, efterlämnar Ekström enka samt barn och banrbarn. (Kugelbergs klippsamling).
Kommentar

Kan du identifiera en person på bilden? Ange då gärna källan till informationen.Sök i PorträttfyndJämför med annat fotografi

Jämför med annat fotografi