Peter OlaussonHederspriset till Victor Örnbergs minne tilldelas 2017 Peter Olausson,Karlstad, som nominerats av Föreningen DIS.

Peter Olausson började sin släktforskarbana redan i tonåren och presenterade sig i Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977, där han berättade om sin forskning i ett antal västsvenska socknar. Han  tillhörde  Genealogisk  Ungdoms styrelse 1977 - 1986 och var redaktör för föreningens tidskrift - från 1982 Släkthistoriskt Forum - mellan 1981 och 1986.  Sedan dess har han skrivit åtskilliga artiklar i tidskriften.

Redan i sin presentation 1977 nämnde Peter sitt intresse för domboksstudier, och han har i många år varit den drivande kraften bakom Stiftelsen Tingshuset i Häljebol. Där har det bedrivits registrering av domböcker, ett projekt som nu är avslutat och resulterat i att register för Gillbergs och Näs häradsrätter finns tillgängliga hos SVAR. Som historiker, numera lektor vid Karlstads universitet, har Peter Olausson en omfattande skriftproduktion. Han har behandlat allmogens sociala skiktning, särskilt storbönderna, och hans studier inom detta område tar upp ekonomiska, sociala och lokalpolitiska aspekter. I en artikel i Riksarkivets årsbok 2016 med titeln ”Rotehjonet och döden” behandlar han fattigdomens betydelse för socknarnas formering.

Andra inslag i Peters forskning handlar om arkivens, bibliotekens och museernas framväxt och innehållsprofil med tonvikt på Värmland. I ett par böcker har han lyft fram källmaterial av olika slag tillsammans med presentationer av forskningsläge i bl. a arkeologi, kyrkohistoria och rättshistoria. Migrationsfrågor - från 1600-talet till 1900-talet - hör också till Peters forskningsfält.

Peter Olausson är sedan länge verksam på både central och lokal nivå inom hembygdsrörelsen och han är ledamot av styrelsen för Värmlands Hembygdsförbund. Med sin förankring i både släktforskarrörelsen och hembygdsrörelsen och sina många akademiska publikationer inom områden av intresse för släktforskningen är Peter Olausson en mycket värdigmottagare av årets Örnbergpris.