Dalarna: Senast kommenterade

Kommentarer


173030

Beda (Östlund) Johansson Album Anderjansgården i Hunsen

Fotografens namn & adressNaema Bäckman
Kommentar
2020-09-12 07:48:45 Anki Michels
Detta är Signe Skogberg Österbyn, Fotoalbum tillhörande Frida Strandberg
6465

Fabrikör Ivan Johansson, f. 1889 9/2 i Hälsingberg, Falun, d. 1947 12/10 i Hälsingstrand, Falun, och hans hustru Ester Bergman, f. 1884 9/11 i Falun. Vigseln skedde 1911 16/4. Bror och svägerska till min mormor. Fotot ingår i min morfars och mormors, Erland #6461 och Anna Runnbys #6463, fotosamling.

Fotografens namn & adressMärtha Bohmans Eft.
Kommentar
2020-09-07 07:22:44 Annika Lidén
Ester Vilhelmina Bergman föddes som oäkta, hennes mor hette Emma Vilhelmina Bergman född 5/9 1861 i St. Skedvi, Kopparbergs län. Källa Arkiv Digital.
2020-09-05 21:34:20 Krister Lindé
Jag ser min mormor och morfar på bilden. Behöver veta mer om henne, vem hennes mor var osv.
205167

Ingen anteckning vare sig på fotografi eller i album. Tillhör album #205118.

Katalog:E. Eriksson
Fotografens namn & adressE. Eriksson Ofvanmyra
Kommentar
2020-09-01 20:03:48 Sandra Elfvenstierna
Detta kan möjligen vara Svante Olsson, Össjön, Los
113796

Axel Andersson. Utvandrat till USA. Sällskapade en tid med min mormor Alma Kristina Johansson född Nilsson i Hovmantorp

Fotografens namn & adressEllen Warholm
Kommentar
2020-09-01 10:21:50
Med största sannolikhet Axel Andersson, född 14 maj 1891 i Ormeshaga Norregård, Hovmantorp. En av tre bröder som utvandrade till Minnesota och tog sig efternamnet Vitalis. Död där 30 januari 1966.
173027

Fotografens namn & adressNaema Bäckman
Kommentar
2020-09-01 10:32:30 Anki Michels
Det är Albert strandberg, en bror till hjalmar
2020-08-30 14:03:34 Anki Michels
Hjalmar Strandberg
206013

Okänd kvinna delvis klädd i leksandsdräkt. Ingår i album #205510.

Fotografens namn & adressEmilie Bergström, Borlänge
Kommentar
2020-08-24 06:58:20 Bengt Borkeby
Hej Daniela! Då är vi en bit på väg om den okända 206013. Har du ytterligare kontakter till Siljansnäs?
2020-08-23 23:09:30 Daniela HV
Jag har också fotografier på samma kvinna. I våra gamla anteckningar står det ”en Ollas eller Nygårds från Näsb b som hade ett bageri i Borlänge”.
227229

#227213 Bilden återfunnen tillsammans med andra visitkortsbilder , Torgås, Lima, Dalarna, Sverige

Fotografens namn & adressL.O Åkerman, Biskopsbyn, Lima
Kommentar
2020-08-23 11:26:00 Sara Mårlind
kanske samma man som på bild #225971
196265

Från samma album som #196168. Skrivet på baksidan : Kerstin Leijonhufvud 1894.

Fotografens namn & adressHjalmar Klingvall, Mora
Kommentar
2020-08-22 20:04:10 Thomas Heed Miskar
#39571 är en delförstoring av denna bild.
123350

Okänd kvinna

Fotografens namn & adressHilda Dahlström
Kommentar
2020-08-18 21:40:12 Daniel Bergström Stenhoff
Detta är Elin Viktoria Bergström från Sibbersbo, Torsåker. Hon var gift med Efraim Bergström.
30232

Bilden ur Elin Olssons album. #29010

Katalog:Elin Olsson
Fotografens namn & adressElin Olsson
Kommentar
2020-08-14 12:56:44 Ulla Cappelin (Dalman)
Bilden föreställer min far, Sven Gösta Barke Dalman. Son till Elin och Gustaf Dalman och född 1909-12-05.
220553

Okända från samma album som #220545.

Fotografens namn & adressAnna Schröder, Falun & Storvik
Kommentar
2020-08-11 19:42:45 Daniel Bergström
Detta är Maria Larsson och hennes mamma Merta Ersdotter. Dom bodde i Sandkälla i Storvik.
76403

Okänd man. Ur samma album som #76057

Fotografens namn & adressGerda Söderlund
Kommentar
2020-08-10 12:09:43 Lilly
Samma man syns även på #76345 #76346 samt #76348
76346

Okända. Ur samma album som #76057

Fotografens namn & adressGudmund Berg
Kommentar
2020-08-10 12:09:29 Lilly
Mannen syns även på #76345 #76348 samt #76403
222386

#221955, Foto 53, Okänd man. Upphittats i fastigheten Hedemora Husby-Österbyn 17:1 tillhörande Gustaf Gustafsson född 1871-03-02, Husby, död 1934-12-22, Österby Stjärnsund.

Fotografens namn & adressLovisa Alstrup, Hedemora
Kommentar
2020-07-30 19:53:48 Tommy Myrsell
Jag har också detta fotografi, ifrån ett album tillhörigt Pelles Anders Johansson i Rensbo, Hedemora (1860-1933). Så med stor sannolikhet föreställer det en Hedemorabo.
195815

Okänd ung man från Johan B:son Vålbrands album (#137160).

Fotografens namn & adressAug. Wahlström Falun
Kommentar
2020-07-28 15:48:24 Rolf Berger
Kan vara en yngre version av den man som avbildas på #195311 och #195095.
196969

Okänd kvinna från album tidigare ägt av Holst Kerstin Ersdotter, Nederberga (Orsa); se #128185.

Katalog:Ada Hagberg
Fotografens namn & adressAda Hagberg Falun
Kommentar
2020-07-28 14:45:17 Rolf Berger
Kan vara en yngre upplaga av kvinnan på bild #196969.
56525

Foto från samma album som #56521. Mannen är för mig okänd, dock finns utrymme att tolka signaturen på fotot. Födelsedatum är också angivet: 1830-12-04.

Katalog:A. Wiklund
Fotografens namn & adressA. Wiklund
Kommentar
2020-08-06 12:51:49 Helena I Blom
Japp den här bilden finns i min fars album. Det är Korpral Blom min farfars far
2011-01-25 19:11:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Jon Blom föddes den 4 december 1830 i KRättviks församling i Dalarne. Föräldrarna voro ett fattigt bondfolk. Under uppväxtåren hade han ej tillfälle att inhämta mycket af hvad man plägar kalla bokligt vetande. Först i slutet af 1840-talet tillägnade han sig under en välvillig prästmans ledning de första grunderna i de numera vanliga folkskoleämnena, särskildt räkning och skrifning. På egen hand har han sedan förskaffat sig de kunskaper han äger. Om någon, är han sålunda autodidakt. År 1852 antogs han till småskollärare i sin födelsesocken. Tre år förut hade han ingått som soldat vid Dalregementet. Länge arbetade sedan B. om vintrarna i skolan, om somrarna ute på excercisfältet. År 1859 befordrades han till e. o. lärare vid Rättviks då enda folkskola. Åtta år senare, då en ny folkskola inrättades inom församlingen, blef han ordinarie därstädes efter att hafva erhållit k. m:ts dispens. Folkskolan, som, när B. började, var en obetydlig planta, hann under hans tjänstetid nå en storartad utveckling. I stället för de gamla bryggstugorna upplätos åt den nya ändamålsenliga lokaler med en rikedom af materiel, hvarom knappast någon vågat drömma. De stora afdelningarna delades. Så småningom tillkommo nya ämnen, och de gamla kräfde efterhand en djupare och allsidigare behandling. På sina tjänare ställde den allt större fordringar. Till de efterblifna af dessa hörde dock aldrig B. Med sin begåfning följde han ständigt med och satte sig med lätthet in i nya metoder. Hans käraste ämne var historien. De däruppe i friskt minne lefvande historiska sägnerna, framför allt om kungen, »som gick i våra dalar, som tröskat på vår strand, som hvässte våra pilar, som lossat våra band», hade redan värmt hans barnasinne, och vid våra häfders studium hade han som vuxen erhållit de djupaste intrycken. Han ville därför i synnerhet med detta medel väcka och lifva andra. Mäktigt gripande voro hans skildringar af våra stora minnen. Med tårfyllda ögon lämnade han ofta katedern. Något, som B. dessutom omhuldade med mer än vanligt intresse, var trädgårdsskötseln. Hans förträffliga, väl vårdade anläggning för undervisningen i detta ämne var säkert en af de främsta i sitt slag. Ordningen i B:s skola bar en militärisk prägel. Ofta såg man honom å skolgården deltaga i och leda lärjungarnes lekar. För sina elever hade han städse ett faderligt intresse. Ännu korresponderar han med många af dem. Ej så litet motstånd från bönderna mötte B. i sin skolverksamhet. Länge var det nästan omöjligt att få andra läroböcker än katekes och biblisk historia använda. I »pratböcker» - spenamnet för alla de andra - förbjödo föräldrarna i början formligen barnen att läsa. Att B:s vakna, rastlösa ande äfven skulle sträcka sin verksamhet till andra områden är ju helt naturligt. Under det många af hans lärarekamrater handhade en mängd inkomstbringande »länsmanssysslor», ansåg han alltid sin uppgift vara att deltaga i arbetet för det, som kunde främja det allmännas, hembygdens, fosterlandets utveckling. Ortens järnvägsfråga, sparbanksidén och skarpskytterörelsen hade i honom städse sin nitiske förkämpe. När han tyckte det vara tillgagn, for han ofta från by till by och talade för sin sak. Ansåg han sammanslutning nödig, bildades föreningar, för hvilka han i de flesta fall blef ledare. De mest verksamma af dessa torde hafva varit Rättviks skyttegille, där han var öfverbefälhafvare åren 1863-1894, samt Rättviks husbondeförening, med uppgift att verka för insättningar i sparbanker. Kommunala förtroendeuppdrag tilldelades honom i mängd. Bland annat var han åren 1875-77 landstingsman. År 1881 hade B. som korporal lämnat den militära banan. Åtta år senare eller 1889 tog han afsked äfven från skolläraretjänsten. Af k. m:t erhöll han då medaljen i guldaf femte storleken »för» medborgerlig förtjänst». Många trodde, att han nu skulle söka hvila. Knappt hade han emellertid hunnit lämna skolan, förrän han af »Sveriges försvarsförening» kallades till resetalare rörande den då brännande försvarsfrågan. I friskt minne äro väl ännu de besök, han som sådan åren 1889-92 gjorde i de flesta af Sveriges landskap. Det var den från skarpskytterörelsens glansdagar återuppståndne entusiasten, som nu framträdde och manade till offervillighet för ett älskadt fosterlands försvar. Blotta åsynen afden i »nationaldräkt» klädde veteranen frammanade för det patriotiska sinnet en hel här af minnen från Engelbrekts, Sturars och Vasars dagar. Hans folkliga, af fosterländsk hänförelse burna tal vunno genklang inom skilda samhällsklasser. Också mottogos de med ett ovanlig bifall. År 1893 företog B. en andra föredragsturné. Denna gång hade han af »Fosterländska föreningen» i Dalarne och »Svenska nationalföreningen» i uppdrag att tala i unionsfrågan. Detta ämne var emellertid kanhända alltför ömtåligt och tillika politiskt inveckladt, alltnog, han upphörde med dessa föredrag redan 1894 och återvände till sin förra obemärkthet i den stilla hembygden. Hans framträdande var som kometens. Okänd dök han plötsligt upp och väckte intresse för att därpå lika hastigt försvinna från den offentliga skådebanan. Ännu en gång har det sedan blifvit den gamle förunnadt att, om ock på en blygsam plats, få stå vakt om fosterlandets minnen. När den historiskt ryktbara Ornässtugan 1897 inköpts af staten, förordnades B. till dess tillsyningsman. Mången resande har där sedan dess med stort intresse åhört den ännu obrutne gubbens liffulla berättelser. Skiftande är sålunda den bana, på hvilken 70-åringen kan blicka tillbaka. Med skäl kan väl om honom sägas, hvad som i dessa dagar sagts om en hans samtida landsman: »I ett fosterländskt sinnelag ligger grunden till dalasonens lifsgärning.» Svensk Läraretidning 1900).
2006-09-23 00:20:55 Örjan Hamrin
Bilden föreställer Jon Blom. Ovanstående uppgifter från Torbjörn Norman stämmer. Blom var en legendarisk folkskollärare och korpral. Han var mycket intresserad av historia och blev känd för sina historielektioner. Sedan Ornäsloftet på 1890-talet köpts in av staten fick Blom tjänst som föreståndare och guide på Ornäs. Han lockade många turister och skrev själv ett häfte om Gustav Vasa. Blom dog 1912 och är begravd på Torsångs kyrkogård. Källa:http://runeberg.org/svlartid/1900/0825.html
2006-05-15 23:33:56 Torbjörn Norman
Kan passa in på Jon Blom född 1830 i Rättvik, Övre Gärdsjö. Poststationsföreståndare, f d folkskollärare, f d korpral. Klädd i folkdräkt, se bl a knätofsarna. (Sv befolkning 1890)
2006-02-21 12:02:52 Marianne Kindgren
Signaturen ser ut att vara J Blom.
11022

Okänd man, från ett album #10985 inköpt på auktion.

Fotografens namn & adressGehrmans Fotografiaffär
Kommentar
2020-07-30 20:04:08 Tommy Myrsell
Jag har också detta fotografi, i album tillhörigt Pelles Anders Johansson i Rensbo, Hedemora (1860-1933). Tror också att bilden föreställer Stensnäs Johan, som för övrigt var släkt med Pelles Anders.
2003-05-16 00:22:45 Marianne Persson, Svärdsjö
Denna man är väldigt likt Stensnäs Johan Johansson från Ollas i Nås, Hedemora. Har bara en gruppbild hemma där han är något äldre på. Han är också väldigt likt brodern Erik på ett foto vi har. Johan flyttade med sin hustru Mina och några barn till Stensnäs (gård) i Djörkhyttan (ev. Prästhyttan) och senare till Skönsbo dit gårdsnamnet följde med. Anna Stensnäs på foto nr #11015 är i så fall dotter till denna man. (Johan var farbror till min svärmor Hanna, gift Mattsson, dotter till brodern Erik på Ollas, Nås, Hedemora (W). En tredje broder hette August (Johansson) Walla också i Nås. För övrigt se kommentar foto #11015.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv