Länkar

Emigranter/Immigranter

2020-05-04
Upplysningar för utwandrare till Amerika Den lilla skriften ”Upplysningar för utwandrare till Amerika” skriven av S.J.A. Burg utkom 1860. Margareta Lagerman råkade av en händelse på den, blev intresserad och renskrev den. Då många svenskar utvandrade till Amerika på 1800-talet kan den ha allmänintresse för släktforskare med anförvanter i USA. Ladda ner den i sin helhet.
2019-08-27SSF
Göteborgs-Emigranten är ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg (arkivmyndighet och -depå för Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län), Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborgs kommun (Göteborgs Stadsmuseum) och Riksföreningen Sverigekontakt. Projektets mål är att dokumentera och beskriva Göteborgs emigrations- och immigrationshistoria genom registrering av emigranter och immigranter, insamling av emigrantminnen samt intervjuer med Göteborgs-emigranter m.m. Projektet startades 1983 på Gunnel Bogärdes initiativ av Riksföreningen Sverigekontakt och Landsarkivet. Riksföreningen hade sedan 1908 drivit ett utlands-svenskt museum och till sitt arkiv samlat en rad dagböcker, brev och tryck rörande emigranter samt ägnat en stor del av sin verksamhet åt utlandssvenskarna. Landsarkivet i Göteborg och sin dåvarande landsarkivarie Gösta Lext lät redan 1959 påbörja personregistreringen av passagerarlistorna och alltsedan dess har Landsarkivet gjort stora insatser för emigrantforskningen.
2019-08-27
Förening baserad i Seattle, Washington, som ägnar sig åt den finlandssvenska invandringen till Amerika.
2019-04-01Fredrik Salomonsson
Min hemsida där jag lägger ut släktforskning. På senaste tiden har jag försökt spåra släktingar i USA som emigrerade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
2019-02-04Håkan Skogsjö
»Migrationsinstitutet grundades år 1974 och verkar i Åbo. Migrationsinstitutets uppgift är att främja insamling, tillvaratagning och dokumentering av forskningsmaterial som ansluter sig till migration, att utföra och främja migrationsforskning, att utge vetenskapliga undersökningar och framställningar om migration och att utveckla samarbetet mellan högskolorna och de olika samfunden inom branschen såväl i hemlandet som utomlands. Migrationsinstitutet i Åbo är landets enda institution som är specialicerad på forskning om migration och dokumenterar densamma.»
2012-11-09Håkan Skogsjö
Den här sidan handlar om de stora oceanångarna, historik och bilder på ett drygt 60-tal, från Great Eastern till Queen Elisabeth 2. Snyggt och välgjort, men källredovisningen brister tyvärr. Dock finns en omfattande litteraturlista.

Annonser