Länkar

Emigranter/Immigranter

2023-01-30
Upplysningar för utwandrare till Amerika Den lilla skriften ”Upplysningar för utwandrare till Amerika” skriven av S.J.A. Burg utkom 1860. Margareta Lagerman råkade av en händelse på den, blev intresserad och renskrev den. Då många svenskar utvandrade till Amerika på 1800-talet kan den ha allmänintresse för släktforskare med anförvanter i USA. Ladda ner den i sin helhet.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Om Svenska Amerika Linien 1914-1975 och dess fartyg Drottningholm, Gripsholm, Kungsholm och Stockholm.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Information den centrala institutionen för emigrantforskning i Sverige.
2023-01-30Håkan Skogsjö
Den här webbsidan, med underrubriken »Scandinavian Emigration to North America», är en del av en vandringsutställning om den nordiska emigrationen till Nordamerika under åren 1825-1930, framtagen av Nordiska ministerrådet i Köpenhamn i samarbete med nordiska emigrantinstitutioner (från Sverige: Centret för multietnisk forskning i Uppsala). Webbsidan ger utmärkt information om hur man kan finna uppgifter om emigranter (när det gäller Danmark och Norge finns databaser på Internet). Till utställningen här också en katalog om 48 sidor, som innehåller en artikel om den nordiska emigrationen till USA och Canada av H. Arnold Barton, professor emeritus i historia vid Southern Illinois University i Carbondale samt en lång rad fina fotografier som skildrar den nordiska emigrationen till Nordamerika. Dessutom finns adresser institutioner och organisationer som intresserar sig för emigrationen till Nordamerika (däribland Sveriges Släktforskarförbund).
2023-01-26Håkan Skogsjö
An historic museum in Minneapolis, Minnesota, offering a variety of programs designed to celebrate Swedish culture. Founded in 1929 by Swan J. Turnblad.
2023-01-26Sveriges Släktforskarförbund
Göteborgs-Emigranten är ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg (arkivmyndighet och -depå för Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län), Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborgs kommun (Göteborgs Stadsmuseum) och Riksföreningen Sverigekontakt. Projektets mål är att dokumentera och beskriva Göteborgs emigrations- och immigrationshistoria genom registrering av emigranter och immigranter, insamling av emigrantminnen samt intervjuer med Göteborgs-emigranter m.m. Projektet startades 1983 på Gunnel Bogärdes initiativ av Riksföreningen Sverigekontakt och Landsarkivet. Riksföreningen hade sedan 1908 drivit ett utlands-svenskt museum och till sitt arkiv samlat en rad dagböcker, brev och tryck rörande emigranter samt ägnat en stor del av sin verksamhet åt utlandssvenskarna. Landsarkivet i Göteborg och sin dåvarande landsarkivarie Gösta Lext lät redan 1959 påbörja personregistreringen av passagerarlistorna och alltsedan dess har Landsarkivet gjort stora insatser för emigrantforskningen.