E. F. Melville

Kommentarer

Vet du något om fotografen? Skicka in informationen här142416

Okänd kvinna. Skulle eventuellt vara en yngre version av #136083. Ur Johan Axel Brolings album #136054.

Fotografens namn & adressE.F Melville, Norra Smedjegatan 12, Stockholm
110821

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressE. F. Melville, Norra Smedjegatan 12
94023

Kunglig. Ur samma album som #93837 från Stockholm.

Fotografens namn & adressE. F. Melville, Nya Kungsholmsbrogatan 28
86565

Okänd man. Bilden från samma fotosamling som #86278.

Fotografens namn & adressE. F. Melville, Norra Smedjegatan 12
20398

Baron Jan Gabriel Sack står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressE. F. Melville, Norra Smedjegatan 12
Kommentar
2010-04-19 12:25:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1886 25/1). Enligt Tidning för Skaraborgs län afled den 24 d:s i Strengnäs, efter långvarig sjukdom, vid 56 års ålder, hufvudmannen för friherrliga ätten Sack, f. d. ryttmästaren vid Lifregementets husarkår, friherre Johan Gabriel Sack, fideikommissarie till det gamla godset Bergshammar, beläget vid Söderfjärden, en vik af Mälaren. Friherre Sack var född den 6 mars 1829 samt son af friherre Carl Filip sack och hans maka, född friherrinna Bennet. Han blef 1854 underlöjtnant vid Lifregementets husarkår, vid hvilken kår han utnämndes 1858 till löjtnant och 175 till ryttmästare. Från krigstjensten tog han afsked 1884. Sedan 1876 var frih. Sack riddar af svärdsorden. Efter faderns död öfvertog friherre Sack 1870 såsom fideikommissarie Bergshammars säteri i Fogdö socken vid Strengnäs, hvilket gods, kändt för de å egendomen befintliga rikhaltiga och dyrbara samlingarna af handskrifter, böcker, taflor, gravyrer, antiqviteter och vapen, som allt medföljer fideikommisset, från början af 1300-talet tillhört förnämligare ätter och sedan 1705 Sackska ätten, för hvilken i friherrligt stånd 1719 upphöjda ätt godset stiftades 1731 till fideikommiss af kanslirådet friherre Johan Gabríel Sacks enka, född grefvinna Bjelke, som sjelf erhållikt detsamma i morgongåfva af sin man. Den nu aflidne friherre Sack blef 1868 gift med Evy Matilda Carolina von Hotsten, som afled 1880 och efterlemnar två söner och två döttrar, bland hvilka fideikommisset ärfes av de tioårige soner Carl Filip. (Kugelbergs klippsamiln)
2005-01-05 00:16:17 Roger de Robelin
Ryttmästaren vid livregementet till häst friherre Johan Gabriel Sack, född 1829, död 1886. Se G. Elgenstierna, Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor, band VI, Stockholm 1931, frih. ätten Sack, nr 170, Tab. 5.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv