Bilder i album #110754

Kommentarer

110754

Bild i samling som tillhört familjen Hildebrand, Skedemosse, Köping, Öland. Inlämnade till Ölands Hembygdsförbund. Anna Levin f. Ekström.

Fotografens namn & adressE. Aug. Ekström, Södra Långgatan 28
Kommentar
2010-11-28 11:24:36 Ann-Mari Bäckman
Albumet kan ha ett samband med Eva Maria Augusta Medelius född 14/4 1869 i Döderhult, Småland, som dotter till kyrkoherden Johan August Medelius född 1830, Thorslunda och Johanna Maria Emerentia Melén född 1830, Kalmar död 1885 i Riddaretorp Madesjö. Eva Maria A. hade syskonen Johanna Katharina Gabriella född 1869 i Döderhult, Småland, gift med komminnister L W Höglund, och agronomen Gustaf Manfred Emanuel Medelius född 1871 i Madesjö, Småland #90918 i album #90856 Eva Maria Augusta var gift med Johan Henrik Emanuel Hildebrand född 2/11 1867, död 13/12 1955, Skedemosse 1:1, Köping, Öland. Hon dog 6/12 1953 i Skedemosse 1:1. Källor: Sveriges dödbok 5 Begravda i Sverige Husförhör Madesjö, Småland, 1871-1880 sidan 1175 Husförhör Högby, Öland, 1881-1894, sidan 245
110755

Tillhör samma samling som #110754 Biskop Sjöbring, Kalmar

Fotografens namn & adressJohn Dryselius, Södra Långgatan 26
Kommentar
2010-11-26 17:11:32 Ingrid Norberg
Peter (PEHR) Sjöbring, se #35088.
110756

Tillhör samma samling som #110754. Carl, Alvar o Lotten Hultin. Barn till jägmästare Hultin, Döderhult.

Fotografens namn & adressHilma Flodman
Kommentar
2010-11-29 17:01:21 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Max Hultin flyttade 1878 till Eksjö. Dottern Charlotte Constance Hultin gifte sig i Eksjö 1891-12-31 med Carl Johan Vilhelm Armfelt, f. 1866, d. 1904. (Kyrkböcker Jkp:s län, Sveriges adelskalender). Allvar Hultin gifte sig i Eksjö 1896-12-30 med Anna Margareta (Greta) Nordenskjöld, f. i Hässelby (F) 1876. (Kyrkböcker Jkp:s län, Hammarskjöld-Anjou: Ätterna Nordenskjöld).
2010-11-27 09:30:56 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Observera att han gifte om sig först 1877-05-17, då barnen redan var födda.
2010-11-26 18:38:58 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Samtliga var barn till jägmästare Albert Maximilian Hultin, född i Rumskulla (H) 1836 och hans hustru i första giftet - gift 1864-11-06 - Hedvig Lundqvist, d. 1876. Max Hultin var omgift 1877-05-17 med Helfrid Rappe, f. i Mistelås (G) 1835. Barnen var: Carl, född i Ryssby (G) 1865-08-02 Alvar, född i Ryssby 1866-11-16 Charlotte Constance, född i Ryssby 1868-08-14. - Inget av barnen har kunnat spåras vidare. (Sveriges befolkning 1890, Nils Sjöström: Hultins på Kallernäs. Vallentuna 1997).
110757

Tillhör samma samling som #110754. Domprost R. Varholm, Kalmar

Fotografens namn & adressJohn Nilsson
Kommentar
2010-11-26 17:04:51 Ingrid Norberg
David RICHARD Warholm, se #35177.
110758

Tillhör samma samling som #110754. Fil.Doktor G. Melén

Fotografens namn & adressJohn Nilsson
Kommentar
2011-03-01 18:08:28 Hans Medelius
Ja, Johan Gustaf Melén (har foto med påskrift i min ägo), och morbror till Eva Hildebrand, f. Medelius (som tydl. ägt fotosamlingen) och till min farfar Gustaf Medelius. Modern var född Klinth (ej Klintz) och dotter till kh i Sandby (H) Anders Klinth o.h.h. Helena Maria Swebilia. Om släkten Klinth, se http://www.adelsvapen.con/genealogi/Klinth
2010-11-26 22:25:08 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara läroverksadjunkt Johan Gustaf Melén född 1831 i Kalmar stad. Han var gift med Emelie Augusta Svanfelt född 1824 i Växjö, Småland. Hustrun kan vara en syster eller släkt till #110762 Uppgiften bör bekräftas. Källa: Sveriges befolkning 1890
2010-11-26 17:18:51 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1892 14/1). J. G. Melén &#134,. Adjunkten vid Kalmar allmänna läroverk, filosofie doktorn Johan Gustaf Melén har, enligt ingånget telegram, aflidit i Kalmar den 14 dennes efter en längre tids sjuklighet, i en ålder af 60 år. Melén, son af prosten i Gärdslösa, riksdagsmannen i presteståndet J. I. Melén och hans maka, född Klintz, var född i Kalmar den 10 december 1831 och belf 1850 student i Upsala, hvarest han 1863 promoverades till filosofie doktor. Året derefter blef han adjunkt vid Kalmar läroverk och blef 1872 äfven bibliotekarie vid läroverksbiblioteket derstädes. Han efterlemnar maka, född Svanfelt, men inga barn. (Kgelbergs klippsamling). Johan Gustaf Melén var gift med Emelie Augusta Svanfelt, f. i Växjö 1824, d. i Smedby (H) 1903. Sveriges befolkning 1890, Sveriges dödbok).
110759

Tillhör samma samling som #110754. Fredrik Sander

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-01-05 12:09:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Sander, Nils Fredrik, skald konstkännare, ämbetsman. Född d. 26 sept. 1828 i Vintrosa församling i Närike, tillhörande en gammal bondesläkt. - Aflade studentexamen i Uppsala 1848, fil.kan.-ex. 1855 och promoverades, efter att ha utgifvit en gradualdisputation: Om Carl XII:s krigare under fångenskapen i Ryssland efter slaget vid Pultava till freden i Nystad, 1857 till fil. doktor. Under studietiden anställd såsom lärare för öfverste B. v. Schinkels son, fick S. med sin lärjunge göra en resa till Italien vintern 1852-53, hvilken färd blef af betydelse för hans blifvande verksamhet. Efter hemkomsten belönades han sistnämnda år med Svenska Akademiens stora pris för diktcykeln: Den fallande stjärnan, Sånger till Selma (särskildt utgifna 1858). Utgaf gemensamt med R. v. Kraemer, C. R. Nyblom och C. G. Stranberg Qvartetten poetisk kalender 1854, samt 1856 ensam Karlavagnen, en diktsamling. S., som ämnat bereda sig för en docentur i estetik, ingick emellertid på tjänstemannabanan 1856 såsom e.o. i eklsiastikdepartementets expedition och tjänstgjorde såsom notarie i prästeståndet under de fyra sista ståndsriksdagarna. Af Vitt.hist. och ant. akad. utnämnd till Letterstedtsk stipendiat, anträdde han våren 1864 en resa, som räckte nära ett och ett halft år. S. tog vägen öfver Tyskland, Ungern och Konstantinopel till Grekland, där han vistades några månader i Aten, samt gjorde utflykter i det inre af landet. Därefter genomreste han Sicilien och Italien samt i sällskap med grefve C. Snoilsky Spanien och besökte under hemvägen Paris. Efter sålunda vid många främmande museer idkade konsthistoriska studier, ingick han såsom e. o. amanuens vid det nybildade Nationalmuseum 1866, där han, som 1869 förordnades till förste amanuens, i åtta år deltog i konstsamlingarnas ordande och bearbetande samt såsom t.f. intendent 1873 emottog för statens räkning de af Carl XV till staten testamenterade samlingarna. S. utgaf Sveriges nationalmuseum, dess byggnadshistoria, dess arkitektur och samlingarna 1866, äfvensom det grundläggande arbetet Nationalmuseum. Bidrag till tafvelgalleriets historia 1872-76. För litterära och konsthistoriska studier företog S. ytterligare utländska resor till Tyskland, Belgien och Holland 1869, till Petersburg och Moskva 1870, ånyo till Grekland och Italien 1875, O.s.v. - Befordrad till kopist i eklesiastikdepartementets expedition 1866, till protokollsekreterare i K. maj:ts kansli 1870 och t.f. kanslisekreterare 1874, lämnade han sin tjänst vid museet men förordnandes i stället 1875 till led. af museinämnden. 1880 fick han anbud att bli nationalmuseums intendent, men undanbad sig. 1882 blef S. kansliråd och byråchef i eklesiastikdepartementet, hvilken post han beklädde till 1893, 1884 hedersledamot af konstakademien och 1889 en af de aderton i Svenska akademien. ------ Under senare delen af sitt lif slog sig S. på studiet af den fornnordiska litteraturen och den nordiska mytforskningen och utgaf på detta område en mängd skrifter, några på tyska och franska. Död d. 30 maj 1900. - Ogift. (Sveskt boigrafiskt handlexikon II:417).
2010-11-26 22:19:11 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara kanslirådet Nils Fredrik Sander född 26/9 1828 i Vintrosa, Örebro län. Han dog 30/5 1900 enligt Rotemansarkivet
110760

Tillhör samma samling som #110754. Fru Carin Uddenberg f. Wellin, Stockholm

Fotografens namn & adressC. G. Carleman, Gustaf Adolfstorg 14
Kommentar
2010-11-26 17:00:50 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det är Katarina Elisabet Magdalena Johanna Wellin född i Dörby (H) 1829-07-04, död i Hedv. Eleonora, Stockholm, 1903-11-30. Hon var dotter till kyrkoherden i Sandby (H) Erik Israel Wellin, f. i Högby (H) 1778, d. i Sandby 1867, och Olivia Elisabet Fornander, f. i Runsten (H) 1801, d. i Sandby 1871. Katarina (Carin) var gift med kamreraren Mortimer Uddenberg, f. i Kastlösa (H) 1820, d. i Stockholm 1902. (Sveriges dödbok, PLF CD-4, Kalmar stifts herdaminne).
110761

Tillhör samma samling som #110754. Fru Hvasser

Fotografens namn & adressMaths Hansen, Drottninggatan 5
Kommentar
2010-11-26 22:10:07 Ann-Mari Bäckman
Detta är troligtvis en skådespelerska. Skådespelerskan Ebba Charlotta Elisabet Whasser född 16/3 1831, var änka enligt Rotemansarkivet 1878-1888. Hon hade också en skådespelande dotter Anna Maria Elisabet Whasser född 16/8 1861. Troligtvis är det inte E C E Whasser på fotot, utan hellre då hennes dotter.
110762

Tillhör samma samling som #110754. Fru Math. Lange född Svanfelt

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf & Co., Klarabergsgatan 52 A
Kommentar
2013-03-07 19:59:21 Ingrid Norberg
Mathilda Josefina Svanfeldt och hennes syster Emelie Augusta växte upp hos släktingar i Stockholm, hovkamreraren Pehr Elof Ingelgren #110787 och hans hustru. Källa: Mantalsuppgifter 1835-1860 i Stockholms stadsarkiv via http://www.ssa.stockholm.se/
2010-11-26 21:44:41 Ann-Mari Bäckman
Detta bör vara Mathilda Josefina Svanfeldt, gift Lange Se #110764. Hon var född 2/3 1826 i Växjö. Källa: Rotemansarkivet
110763

Tillhör samma samling som #110754. Fröken Caroline Frondelius

Fotografens namn & adressJohn Dryselius, Kaggensgatan 11
Kommentar
2010-11-26 16:29:49 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det är apotekardottern Karolina Sofia Frondelius, född i Torslunda (H) 1820-05-14, död ogift där 1902-07-20. Hon var dotter till apotekaren Carl Frondelius, f. i Örslösa (R) 1783, d. i Torslunda 1858, och prästdottern Sophia Segrelius, f. i Torslunda 1788, d. där 1883. (Sveriges befolkning 1890, Sveriges dödbok, PLF CD-4).
110764

Tillhör samma samling som #110754. Grosshandlare C. E. Lange

Fotografens namn & adressRosalie Sjöman, Drottninggatan 42
Kommentar
2011-01-04 10:06:47 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Carl Emil Lannge var född i Stockholm 1834-02-13 och dog där 1903-05-06. Han var gift med Matilda Josefina Svanfeldt, f. i Växjö 1926, d. i Stockholm 1904. (Sveriges befolkning 1900. Sveriges dödbok). (1903 6/5). I onsdags afled härstädes f. d. handlande Carl Emil Lannge, något öfver 69 år gammal. Efter det han dragit sig tillbaka från köpmannaverksamheten, har han på senaste åren egnat sig åt industriel verksamhet, i det han varit disponent för den i Sundbyberg belägna Stockholms makaronifabrik, som för ett par, tre år sedan anlades och hvilken han genom sitt nit drifvit framåt och skaffat stadgadt anseende. De aflidne som var omtyckt för sitt hjärtegoda väsen och sin redliga vandel, sörjes närmast af åldrig maka, samt syster och syskonbarn. (Kugelbergs klippsamling).
2010-11-26 21:42:26 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara handlare Carl Emil Lange född 13/2 1834, bosatt i Stockholm. Hustrun finns på #110762 Källa: Rotemansarkivet
110786

Tillhör samma samling som #110754. Ph. doktor Gustaf Melén

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-11-27 09:12:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #110758.
110787

Tillhör samma samling som #110754. Hofkamrer Ingelgren

Katalog:Th. Billing
Fotografens namn & adressTh. Billing
Kommentar
2013-03-07 19:52:56 Ingrid Norberg
Pehr Elof Ingelgren, född 15 oktober 1791. Kamrer vid överståthållarämbetet i Stockholm, titulerad Hovkamrer. Gift 1824 med Lovisa Charlotta Lund, född 1801. I familjen fanns från även släktingen Mathilda Josefina Svanfeldt, #110762. Källa: Mantalsuppgifter för Klara församling och register till Hedvig Eleonora församlings lysnings- och vigselböcker 1767-1825 i Stockholms stadsarkiv via http://www.ssa.stockholm.se/
110788

Tillhör samma samling som #110754. Hugo o Tilda Petersson i Boo

Fotografens namn & adressIvar Funquist
Kommentar
2015-07-24 15:09:12 Ann-Mari Bäckman
Kan paret vara drängen Hugo Teodor Pettersson född 1871, Bredsätra, Öland, gift med Tilda Maria Larsdotter född 1865, Bredsätra? År1900 bodde de i Boo och Bredsätra, Bredsäta sn, Öland. Källa: Sveriges Befolkning 1900
110789

Tillhör samma samling som #110754. Hulda Dewall

Fotografens namn & adressJ. Lundbergh, Götgatan & Urvädersgränd 2
110790

Tillhör samma samling som #110754. Karin i Dalen Madesjö Cajsa Lena Andersdotter 1804-1897 Madesjö. Se Hembygdskrönika Madesjö, Örsjö, Kristvala 2003

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
110791

Tillhör samma samling som #110754. Kronofogde Eneman,Borgholm

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
Kommentar
2015-08-30 15:27:54 Tommy P
Om det var sonen så hette han Johan Hindrick/Henrik Eneman.
2010-11-27 18:48:05 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ja, du har naturligtvis rätt. Det bör vara sonen, kronofogde Johan Fredrik Eneman, född i Köping (H) 1821-02-23, död i Borgholm 1906-06-11. Han var son till ovanstående. Han var gift i Borgholm 1854-12-22 med Karin Jonsson, f. i Algutsrum (H) 1823, d. mellan 1890 och 1900. (sveriges befolkning 1890 o. 1900, Sveriges dödbok, PLF CD-4).
2010-11-27 14:34:01 Ann-Mari Bäckman
Kan det vara en son istället? Fotograf Brunstedt flyttade till Stockholm 1862 och dog 1870. Hustrun fortsatte att driva ateljén. Fotot ser ut att vara från 1860-1870-talet. mannen ser ut att vara 30-40 år. Han skulle då vara född mellan 1820-1840. Källa: Bernhard Johansons fotografregister
2010-11-27 09:26:58 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Kronofogde Carl Gustaf Eneman var född i Köping (H) 1785-01-21 och dog i Borgholm 1864-05-16. Han var son till landsfiskalen Johan Eneman och Maria Hultin. Carl Gustaf Eneman var gift i Köping 1820-05-21 med Maria Catharina Sjöman från Kalmar. (PLF CD-4).
110792

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressE. Aug. Ekström, Södra Långgatan 28
110793

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
110794

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
110795

Tillhör samma samling som #110754. Okänd kvinna

Fotografens namn & adressJohn Dryselius, Kaggensgatan 11

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv