Länkar

Ortnamn

2014-03-19Håkan Skogsjö
Förteckning över svenska ortnamn i Finland med uppgift om var orterna/platserna ligger och hur namnen uttalas.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Statlig myndighet som ägnar sig åt dialekter, folkminnen, ortnamn och personnamn. I myndigheten ingår Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramenheten och Namnavdelningen i Uppsala.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. DAL är remissinstans i ärenden som gäller skånska ortnamn. Arkivets material består av handskrifter, fonogram, mikrofilmer, foton och olika slags register. En utförlig beskrivning av arkivet och dess historia finns i vår presentationsbroschyr. Notera det sökbara registret till samlingarna!
2012-11-09Håkan Skogsjö
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria. Arkivets ansvarsområde omfattar i första hand Västerbottens och Norrbottens län.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Arbetet med att digitalisera och publicera Ortnamnsarkivets stora samlingar pågår. En första version av internetpublicering omfattar Östergötland och Uppsala stad (nov 2001).
2012-11-09Håkan Skogsjö
DAGs huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk. Genom SOFI är DAG remissinstans i ärenden som gäller ortnamn i f.d. Göteborgs och Bohus län.

Annonser