Länkar

Bomärken

2012-11-09Håkan Skogsjö
Följande sammandrag av avhandlingen kan läsas på Lunds Universitets webbplats: Bomärken har använts som ägarbeteckning och signatur i Norden in på 1800-talet, och i vissa reliktområden intill nutid. Bomärkena återfinns t.ex. i mantalslängder, jordaböcker och bouppteckningar, men även inskurna på äldre redskap, husgeråd och annat lösöre. Bomärkena har av somliga forskare ansetts ha utformats slumpvis, enbart med syftet att kunna skilja en bomärkesmarkering från en annan. I föreliggande bok, som är en doktorsavhandling i kyrkohistoria, visas i motsats till detta antagande att bomärkena har en lång och fascinerande historia, och utgör en hittills okänd symbolvärld. Med utgångspunkt från 27 595 bomärkesbelägg från de nordiska länderna, England, Tyskland, Schweiz och Lettland presenteras ett 80-tal olika bomärkestyper med mer än 230 varianter. Bomärkestyperna visar sig utgöra medeltida, kristna symboler som kors, treenighetssymboler, Kristus- och Mariamonogram samt olika helgonattribut. Bomärkenas ursprung kan spåras tillbaka till det korstecken som tecknades i pannan på den som döptes enligt fornkyrklig dopliturgi och som tolkades som ett Kristi bomärke. Omkring 380 e.Kr. uppträder de första bomärkena som kors och korsvarianter fogade till egyptiska notariers namnunderskrifter på olika dokument på papyrus.

Annonser