Tillbaka

#723

Tidpunkt 1857-04-22
Plats Lödöse
  • Västergötland
Brott
  • Stöld
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Tingbergskulle avrättningsplats nära Lödöse - Västergötland / Älvsborgs län: Nattsén & Björck Wenersborg den 22 April - Sistlidne gårdag vid tisdagen på förmiddagen affördes poströfvare Nattsén och Björck härfrån, för att i dag vid middagstiden undergå dödsstraffet å Tingbergskulle, i närheten af gamla Lödöse. Begge fångarne voro vid färden härifrån undergifne sitt öde, utan att vara hemfallne till någon synbar förskräckelse för döden eller något svårmod. Det har emellertid icke kostat fångpredikanten ringa möda att bereda dessa förhärdade syndare och hos dem införa den sinnesförfattning, hvarvid de nu och under någon tid befunnit sig. Nattsén har flere gånger forut gjort försök att sjelf afhända sig lifvet, ehuru sådant genom vaktbetjeningens vaksamhet förkommits, Björck kunde vid sitt häktande icke läsa ett ord i bok, och hade således aldrig varit delaktig af den heliga nattvarden. För någontid sedan erhöll han första gången nådemedlen, sedan han förut lärt att läsa och undergått ett i alla tillfredsställande förhör i religionen. Det är nu 3 år och 1½ månader sedan det brott begicks, hvarföre det slutliga straffet i dag utdelas.
Källa Borås Tidning, tisdagen den 28 april 1857
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.