Tillbaka

#486

Tidpunkt 1690-08-07
Plats Söder Ting
  • Gotland
Brott
Avrättades hemort Rone
Uppgifter om avrättningen Högl.Kongl.HoffRättens Resolution at d.12 Juli 1690 ankommen hit till Wisby d. 26 ejusden, öfwer Kyrkiotjufwen Olof Magnuse i Rohne Sn. om sine 72 åhr, som icke kunde ifrån Lifsstraffet befrias, utan skall warden till Skräck och warnagel och sigh till wällförtjent straff uphängias ähr d. 7 Aug. 1690 exequeterar och ophängder sedan en ny galge först blifwen opbygder widh Söder Tingh, efftersom tillförande ingen galga där warit, eller annorstädes här på landet, mehra än een här för Staden Wisby var i bruket stånd, uthan nedfalne och förwitrade.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.