Detta är en arkiverad artikel från 1984 och uppdateras inte.

I Släkthistoriskt Forum 4/1984 sammanställde historikern Lennart Andersson Palm, en förträfflig lista över utgivna och på olika sätt bearbetade eller registrerade domböcker. Nedanstående sammanställning bygger på denna lista.

Mycket har förstås hänt sedan 1984, men texterna har ändå ett släkthistorisk värde.

Ur Lennart Andersson Palms inledning i Släkthistoriskt Forum 1984: "Domböckerna har bearbetats på mycket olika sätt, allt ifrån enkla personregister – kopierade i några exemplar – till bokstavstrogna utgåvor av hela domböcker. Av praktiska skäl har jag måst begränsa förteckningen; således har tingskrönikor och liknande inte tagits med, inte heller register över medeltida dombrev. Likaledes har jag uteslutit register över uppbud, konkursakter, brandförsäkringsakter och liknande material som ofta ingår i domböckerna. Tyvärr har förteckningen inte kunnat göras komplett, och det gäller särskilt det otryckta materialet. En orsak är att vissa landsarkiv inte har behagat svara på en rundfråga jag gjort om deras bestånd av domboksregister."

Uppgifter märkta (LP) är hämtade från Lennart Andersson Palms artikel.

Blekinge | Bohuslän | Dalarna | Dalsland | Gotland | Gästrikland | Göteborg | Halland | Hälsingland | Härjedalen |
Jämtland | Lappland | Medelpad | Norrbotten | Närke | Skåne | Småland | Stockholm | Södermanland | Uppland | Värmland |
Västerbotten | Västergötland | Västmanland | Åland | Ångermanland | Öland | Östergötland | Övriga

Blekinge

Blekinge 1823 (CD)

Bräkne härads dombok är just nu (maj 2003) under excerpering. Publicering planeras på två CD-skivor: CD 1 = 1668–1699, kommer under 2004. CD 2 = 1700–1750 kommer troligen till Släktforskardagarna 2003. Pris för en CD är 380 kronor, vid köp av båda = paketpris. Förhandsbeställningar kan göras redan nu.
Per Frödholm & Vanja Jonasson beskriver projektet: Bräkne härad omfattar följande församlingar: Del av sydöstra Mörrum, Asarum, Ringamåla, Åryd, Hällaryd och Bräkne-Hoby, även Karlshamns stad är väl representerad i domboken. Vi läser från första dagen 1668–1750. Vi återger målen i fyllig sammanfattande text, vilket innebär att forskaren inte skall behöva gå till urkunden för att få hela bilden klar för sig. Vissa mål är enradare medan vissa upptar en hel A4. Vi beräknar att antalet mål är cirka 20.000 under hela tidsperioden. Vi kommer även att bilägga uppbud och inteckningar, vilka är hämtade från Göta hovrätts småprotokoll; 1700–1750.

Paul Wilstadius har gjort excerpter (utdrag) ur Karlskrona stads domböcker 1682–1770, huvudsakligen rörande till rådhusrätten ingivna bouppteckningar och skiften, omfattande ca 2000 personer; kortsystem. Källa: Personhistoriska källor för Skåne, Halland och Blekinge av S. Otto Brenner (Malmö 1967) sid. 23. Paul Wilstadius samlingar återfinns numera i Lunds universitetsbibliotek. (Meddelande av Nicklas Rosenbalck, maj 2003)

Medelstad härad 1668, 1679–1750 (CD)

Bohuslän

 • Rydstrand, Sven, Bland bohuslänska bönder på Karl XII:s tid. Studier i de nordbohuslänska häradsrätternas protokoll under 1600- och 1700-talen. Brastad 1977. (LP)
 • Rydstrand, Sven, Med lag och slag. Utdrag ur Tunge härads domböcker 1660–1750. Brodalen 1967. (LP)
 • Svennungsson, L.M., Rannsakningar om trolldomen i Bohuslän 1669–1672. Häxorna, satan och rätten. Lilla Edet 1970. (LP)
 • Svennungsson, L.M., Torpebornas upplopp mot Carl XI 1693. Rättskipning i Bohuslän 1658–1700. Lilla Edet 1969. (LP)
 • Svennungsson, L.M., Inland under 1670-talets o fredsår. Domboksord om händelser i och före Gyldenlöwefejden. Hjärtum 1963. (LP)
 • Kongellffwe Byes Bogh 1615–1648 utgiven av Alf Lidholm, Göteborg 1981. Kulturnämnden i Kungälvs kommun skriftserie: 4,1–2. (LP)
 • Orust och Tjörns dombok utgiven av Folke Almegius. Svanesund 1980. (LP) Den håller också på att publiceras på Internet av Tjörns släktforskare (klicka på länken).
 • Uddevalla. Enligt arkivförteckning i Göteborgs landsarkiv är själva domboken försedd med "register" för perioderna 1658–1784 och 1817–1826. (LP)

Dalarna

Dalsland

 • Edestam, Anders, Ur Nordals härads domböcker 1613–1732. Ed 1977. (LP)
 • Edestam, Anders, Ur Sundals härads domböcker 1613–1699. Ed 1980. (LP)
 • Ur Sundals härads domböcker. 1700–1730, efter Anders Edestams excerpter bearbetade och kompletterade av Elsa Sjödahl. 1995.
 • Utdrag ur Tössbo härads domböcker. Sju delar. Del 1 Edsleskog 1615–1732 23 sid., del 2 Fröskog 1613–1732 28 sid., del 3 Mo 1613–1732 24 sid., del 4 Tydje 1615–1732 25 sid., del 5 Tösse 1614–1732 32 sid., del 6 Åmåls landsförsamling 1613–1732 38 sid. och del 7 Ånimskog 1615–1732 58 sid. Dessa utdrag är ordnade sockenvis och sedan byvis. De är inte tryckta, utan finns i kopia på Åmåls bibliotek. Där förvaras också Anders Edestams arkiv och genealogiska bibliotek.
 • Edestam, Anders, Ur Valbo härads domböcker 1613–1732. Ed 1978. (LP)
 • Edestam, Anders, Ur Vedbo härads domböcker 1613–1732. Ed 1976 (Stencil). (LP)

Gotland

 • Gotlands medeltredings ting – personnamnsförteckningar 1650–1660. I Visby landsarkiv. (LP)
 • Visby rådhusrätt 1649–1675. Register i Visby landsarkiv. (LP)
 • Carlsson, Åke, Gutagroll – Tingsprotokollen berättar. Gutaböcker 1991.
 • Tidskriften Haimdagar publicerar ofta referat och utdrag ur gotländska domböcker.

Gästrikland

 • Gävle stads dombok 1631–1639 utgiven av Erik Brännman och Arne Lenner. Gävle 1982. (LP)
 • Gävle stads tankebok 1573–1659 utgiven av Percy Elfstrand. Utan ort 1955. (LP)

Göteborg

 • Göteborgs politieprotokoll i Göteborgs landsarkiv. "Kontrollbok" 1728–1750, 1789–1815. Personregister 1728–1750, 1789–1815. (LP)

Halland

 • Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll utgivna av Märta Hähnel. (LP)
  – 1681–1683. Lund 1961.
  – 1684. Lund 1967.
  – 1685–1686. Lund 1968.

 • Tingböcker för Faurås härad 1629–1631, 1637–1639 och Fjäre härad samma år, avsågs utges av A Sandklef 1961 i mån av tillgång på anslag (enligt Folke Sleman i "Svenskt domboksmaterial före 1615", Stockholm 1961, tryckt i Arkiv, samhälle, forskning, Svenska arkivsamfundet skriftserie 6.) (LP)

 • Hägge, Eric, I lagens namn. Hallands södra domsaga under tre seklar. Protokoll berättar kulturhistoria. Halmstad 1970. (LP)

 • 1500-talets halländska tingsböcker utgivna av Albert Sandklef. Lund 1959. Supplement. (LP)

Hälsingland

Härjedalen

Jämtland

 • Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftssällskap (3–5):
  – 1 Jämtlands domböcker 1621–1628, Lund 1933–34.
  – 2 Jämtlands domböcker 1634–1643, Lund 1933–34.
  – 3 Jämtlands landstingsprotokoll 1621–1643, Östersund 1939.
  Med ort- och personregister i del 3. (LP)
  – 4 Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, 1647–1648 (med ort- och personregister). Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap. XII. Uddevalla 1989.

 • Hammerdals tingslags domböcker 1652–1674. Avskrifter gjorda av Georg Hansson och publicerade på Internet (klicka på länken).

Lappland

 • Marklund, Bertil, Samer och nybyggare i det gamla Malå. Tiden 1736–1777. Skellefteå 1990.
 • Marklund, Bertil, Samer och nybyggare i det gamla Malå. Tiden 1778–1802. Skellefteå 1990.
 • Marklund, Bertil, Skogssamiska studier. Möten i kultur och näringar 1650–1800. Umeå 1999. ISSN 1402–8506. ISBN 91-88466-21-3. Utgiven inom ramen för projektet Kulturgräns norr, instititutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ. (Boken är en återutgåva av Marklunds två böcker från 1990).

Medelpad

 • Ortregister till Medelpads dombok 1609–1625. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)
 • Personregister till Medelpads dombok 1609–1625. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

Saköresbok för Medelpad 1541–1609, utgiven av Algot Hellbom. Umeå 1976. (LP)

Hellbom, Algot, Tingsprotokoll för Njurunda. Sundsvall 1982/1983 – vol 1–2. (LP)

Norrbotten

Närke

Domböcker för Askers härad (1609–15). Avskrifter gjorda av Stefan NilssoN.

Lars Siggessons dombok vid lagmansting i Närke 1525–1548. Utgivning förbereddes 1961 av J L: son Samzelius (enligt Folke Sleman i "Svenskt domboksmaterial före 1615", Stockholm 1961, tryckt i Arkiv, samhälle, forskning, Svenska arkivsamfundet skriftserie 6.) (LP)

Örebro härads äldsta kända domböcker utgivna av G.O. Berg. Meddelanden från Örebro läns museum 1916: nr 6. (LP)

Skåne

Förteckning över i Bjäre häradsrätts saköreslängder förekommande personer från Båstad 1706–1860. Register i Lunds landsarkiv. (LP)

Harjagers häradsrätts dombok 1850. Pågående (1984) registreringsarbete i Lunds landsarkiv. (LP)

Register över mål rörande Eslöv i Harjagers häradsrätts dombok vintertinget 1873. Register i Lunds landsarkiv. (LP)

Mårtensson, Nils, Ur Herrestads härads dombok 1799–1845. Ystad 1962. (LP)

Herrevads kloster Birketingbok 1656–1660. Utdrag gjorda av Ragnar Odhnoff och publicerade på Internet av Niklas Hertzman

Avskrifter av Järrestads häradsrätts domböcker 1683–1713. De är gjorda av Magnus Lindskog och publicerade på Internet

Luggude härads domböcker 1683–1684. Sammandrag och register gjorda av Anders Berg.

Register över brottmål i Lunds rådhusrätts och magistrats dombok 1890 och 1900. Pågående (1984) registreringsarbete i Lunds landsarkiv avseende hela perioden 1680–1900. (LP)

Malmös dombok 1503–1548 under utgivning 1961 av Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie genom E. Kroman (enligt Folke Sleman i "Svenskt domboksmaterial före 1615", Stockholm 1961, tryckt i Arkiv, samhälle, forskning, Svenska arkivsamfundet skriftserie 6.) (LP)

Bager, Einar, Malmø stadsbog 1549–1559. Rådstuerettens, bytingets og toldbodrettens protokol, utgivna av Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. Köpenhamn 1972. Ingår i serien "Aeldre danske rådstueprotokoller og bytingbøger".

Malmö tingböger 1577–83 og 1588–90 utgivna av Leif Ljungberg, Einar Bager och Erik Kroman. Köpenhamn 1968. (LP)

Målregister över Rönnebergs, och Onsjö häradsrätts dombok hösttinget 1899 (även person- och ortregister). Register i Lunds landsarkiv. (LP)

Urtima ting i Slimminge by. En process från 1750-talet. Kommentar av Gunnar Wallin. Skurup 1961. (LP)

Johansson, Ivar, Västra Göinge härad och domsaga. [1], Anteckningar för tiden intill 1690. Hässleholm, 1968.

Johansson, Ivar, Västra Göinge härad och domsaga. 2, Händelser och människor under 18:e seklet. Hässleholm, 1970.

Johansson, Ivar, Ur Västra Göinge härads domböcker. Några episoder under Skånska kriget på 1670-talet. Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie. Hässleholm, 1956 (IV) s. 105–121.

Johnsson, Pehr, Östra Göinge domsaga. Broby som tingsplats. Broby, 1949. 124 sidor. Första hälften handlar om själva tingsplatsen, andra hälften är "Vad domböckerna ha att berätta".

Småland

Västra härads domböcker 1611-1730, Riksarkivet. Länk: Sök i Domboksregister, Västra härad, Jönköpings län - Riksarkivet - Sök i arkiven

Lokalhistorikern Pehr Gunnar Vejdes (1885–1966) samlingar i Lunds universitetsbibliotek. Det rör sig om ca 20 hyllmeter handlingar varav en del är excerpter (utdrag) ur Kronobergs läns domböcker sorterat på socknar och härader. Kortregister finns men har inte varit tillgängligt i specialläsesalen under våren 2003.

Allbo härads dombok 1600–1601. Transkription gjord av Mikael Persson.

Vejde, Pehr Gunnar, Vad domböckerna förtälja om Stenbrohult: utdrag ur Allbo härads domböcker 1603–30. Växjö, 1925.

Kärleksliv och människoöden. Domboksutdrag från 16–1700-talet. Sammanställda av Helga Lindberg. Grimslöv 1966. (LP) Tematiskt urval från Allbo och Kinnevalds härads domböcker.

Jönköpings stads tankebok 1456–1548 utgiven av C.M. Kjellberg och A. Ramm. Bilagor. Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening 1916:1–5. (LP)

Kalmar stads tänkebok (1381–1560) utgiven av Ivar Modéer och Sten Engström. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet 1945–1949:54. (LP)

Niclas Rosenbalck skriver angående slutåret 1560 (mejl maj 2003): Tilläggas bör att det sistnämnda årtalet "1560" är fel att ha som riktmärke på tänkebokens omfattning, ty själva rådhusrättens domar slutar tidigt i början av 1500-talet (har tyvärr inte exakta årtalet framför mig) och det är enbart en enstaka notering år 1560, som ej har med Kalmar rådhusrätt tidigare noteringar att förskaffa, som föranlett att årtalet 1560 kommit att vilseleda forskarna.

Stranda härads dombok 1560–1562 utgiven av Ivar Modéer. Stranda 1929. (LP)

Aschan, Nils, Ur Sunnerbo härads domböcker. Hyltén-Cavallius-föreningens årsskrift: [1]. 1935 s. 3–51. – 2. 1937 s. 155–183. – 3. 1938 s. 225–262. (LP)

Petersson, Harald, Tjustbygden på 1600-talet enligt häradsrättens handlingar. 1975. (Sammandrag av häradsrättsprotokollen från Tjusts häradsting 1650–1664. Protokollen är återgivna i sammandrag och med förklarande kommentarer. Boken saknar personregister.)

Sjöö, Veine, Lagfartsregister för Tunaläns härad 1604–1730. Innehåller register över uppbud och lagfarter. Finns i forskarexpeditionen på Vadstena landsarkiv och är enligt notering en gåva från författaren 1982.

Sjöö, Veine, Register till Tunaläns domböcker 1604–1723. Innehåller person- och hemmansregister, huvudsakligen över kärande och svarande, men även vissa vittnen är medtagna. Finns i forskarexpeditionen på Vadstena landsarkiv och är enligt notering en gåva från författaren 1982.

Björkman, Gunnar L., Personregister med kortare anteckningar till Wimmerby stads dombok och protokoll (bevarade renovationer) för åren 1614–1725. Stockholm 1957.

Renshult, Henry, Västra härads dombok 1610–1634. Celsius Inforum AB, Växjö 1996. 2 delar, varav del 2 är en registerdel.

Niclas Rosenbalck skriver (mejl maj 2003): Dessa Renshults domboksutdrag är ej kompletta vilket titeln felaktigt ger sken av, utan det är enbart ett urval han gjort ur domboken, så det finns fortfarande opublicerade domboksmål under den uppgivna perioden vilket forskarna bör känna till. Likaså är Renshults tolkningar av domboken behäftad med rena felläsningar på såväl sak, namn som orter.

Älmeboda, utgiven av Karl Olin. Växjö 1973. (Utdrag ur Konga härads dombok samt domboken för Konga härad i Göta hovrätt.) (LP)

Niclas Rosenbalck kompletterar och korrigerar (mejl maj 2003): Olins tolkningar av domboken behäftad med rena felläsningar på såväl sak, namn som orter. Utgåvan omfattar domstolsmål där Älmebodabor nämns i 1614–1717 (tio delar utgavs fram till 1979). Kronobergs Genealogiska förening lät 1996 ge ut två nyutgåvor av dessa Karl Olins avskrifter med titeln "Konga härads dombok: avdömda mål som berör Älmeboda socken" del 1 (1614–1634) och del 2 (1635–1645). Resterande domboksmål fram till 1717 har dessutom skrivits av och återfinns som Wordfiler på KGF:s databas-CD, vilket många kanske inte upptäckt ännu? Tyvärr har personregistrets sidhänvisningar i filerna ej kommit att överensstämma med textsidorna i dokumenten, vilket gör det lite bökigt att använda. Likaså kan omtalas att KGF:s nyutgåva saknar de av Karl Olin på slutet av varje del sammanställda byförteckningar, vilka underlättar då man forskar om en viss gård. Nyutgåvan bör således användas som en komplettering till Karl Olins utgåva.

Östra härads i Njudung dombok 1602–1605 utgivna av Nils Edling och Gunnar Pellijeff. Stockholm 1965. (LP)

Stockholm

Stockholms stads tänkeböcker 1474–1625 med person-, orts- och sakregister. 29 band, Stockholm 1917–33. Separata, för hand skrivna, register till Stockholms stads tänkebok finns i Stockholms stadsarkivs forskarexpedition för åren 1544–1601, 1606–1608 och 1611–1630. Motsvarande register finns även till Norre förstadens tänkebok för åren 1614–1635. (LP)

Södermanland

Peter Bernhardsson skriver till RÖTTER (maj 2003): För mitt pågående projekt med en befolkningsrekonstruktion av Daga härad i Södermanland har en genomgång gjorts av de bevarade domböckerna för detta härad fram till 1750, främst originalen men när den serien har luckor, de renoverade. Registret för perioderna 1683–1700 samt 1715–1740 upptar endast notiser med genealogiskt innehåll, inte enkla omnämnanden. Sökning utförs enklast utifrån gårdsnamn.

Södertelje stads äldsta kända domböcker för 1638 och 1639 utgivna av G.O. Berg. Uppsala 1911. (LP)

Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet utgivna av Magnus Collmar. Nyköping 1953. Sörmländska handlingar: 16. (LP)

Strängnäs stads tankebok för 1590-talet utgiven av I. Fehr. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 1903: nr 12. (LP)

Uppland

Berg, G.O., Huru rätt skipades i Sverige för 300 år sedan. Utdrag ur uppländska domböcker för år 1608. Uppsala 1908 (Omfattar Åkers och Värmdö skeppslag, Sollentuna, Vallentuna, Lagunda och Sjuhundra härader). (LP)

Berg, G.O., Wermdö Domboock (1600–1612). I: Upplands fornminnesförenings tidskrift nr 5. (LP)

Upplands lagmansdombok 1490–1494 utgiven av K.H. Karlsson. – (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, 1907) (LP)

Uppländska domböcker:
l. Vendels sockens dombok 1615–1645 utgiven av N. Edling. Uppsala 1925. (LP)
2. Upplands lagmansdombok 1578–79 utgiven av N. Edling. Uppsala 1929. (LP)
3. Uppländska konungsdomar från Vasatiden till Svea hovrätts inrättande utgiven av N. Edling. Uppsala 1933. (LP)
4. Lagläsaren Per Larssons dombok från 1638 utgiven av N. Edling. Uppsala 1937. (LP)
5, 6. Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet jämte inledning, ort- och personregister utgivna av N. Edling. Uppsala 1942. (LP)
7. Långhundra häradsdombok 1545–1570 utgiven av N. Edling och O. Svenonius. Uppsala 1946.(LP)
8. Upplands lagmansdombok från 1581 och 1586 utgiven av N. Edling och Svenonius. Uppsala och Leipzig 1950. (LP)
9. Vendels sockens domböcker 1736–1737 utgiven av Edling och Ljusterdahl. Uppsala 1956. (LP)
Sjuhundra härads dombok 1601–51 tolkad av Nils Sundelius, utgiven 1984 av Norrtälje Släktforskarförening. (LP)

Värmland

En värmländsk dombok från 1550 utgiven med inledning av Eklund. Uppsala 1957. (Nationen och hembygden: 7.) (LP)

Åberg, Kjell, Register till Värmlands Bergstingsrätters domböcker 1657–1690. KG Data 1992, ny tryckning 2001, ca 400 s. Efternamns-, titel-, förnamns- och ortregister.

Domboksutdrag rörande Fryksdals härad anno 1610–1678 registrerade av Gunnar Almqwist och Roland Kihlstadius. Utan ort 1969. (LP)

Fryksdals häradsrätts dombok, utdrag av Gunnar Almkvist och Kay Leino. Stencil. (LP)

Almqvist, Gunnar, Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602–1700. Värmlands museums skriftserie nr 18. 1987. 634 s., ort-, sak- och personregister.

Almqvist, Gunnar, Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701–1725. Eget förlag. 1993. 628 s., ort-, sak.- och personregister.

Almqvist, Gunnar, Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726–1740. Östra Emterviks Hembygdsförening. 1998. 624 s., ort-, sak- och personregister.

Åberg, Kjell & Myhl, Sven, Register till Färnebo härads domböcker 1638–1690, 2 vol, ca 800 s., titel- och yrkesregister, gårds- och ortnamnsregister, släktnamnsregister, förnamnsregister. 2:a utvidgade upplagan 1992. Eget förlag.

Magnell, Kjell, Avskrifter av domböckerna för Gillbergs och Jösse härader 1600–1699 samt Grums härad 1603–1652, med person- och ortregister. Förvaras vid Värmlandsarkiv, Karlstad. (LP)

Register till Karlskoga härads domböcker 1629–1719. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 7 av Göran Ekberg.

Tingsprotokoll Karlskoga härad 1699–1703. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr 5:1.

Karlskoga härads domböcker. Sammandrag av protokollen till ca 1730. Opublicerat. Finns på Karlskoga Bergslags hembygdsförenings arkiv.

Personregister till domböcker för Karlstad vissa perioder på 1600–talet, Marstrand 1681–ca 1720, Uddevalla 1658–ca 1710 samt Strömstad 1681–ca 1710 har utförts av Olga Dahl, Göteborg. (LP)

Person- och ortregister till Gillbergs härads domböcker 1602-1858 samt Näs härad 1619-1858. Totalt över en halv miljon registerposter. Databasen innehåller även register till uppbuden 1618-1874 med nära 70 000 poster. Databasen säljs av Värmlands Släktforskarförening, där mer info finns på sidan https://start.varmlandsrotter.se/publikationer#register

Björk, Jan-Erik, Sammandrag av Älvdals härads domböcker 1600–1649. Ancienne förlag. 2002. 143 sidor. Ortregister, personregister, släkt- och soldatsnamnsregister m.m.

Nordmarks härad. Gun Albinsson-Karlsson, Karlstad, arbetar för närvarande (2003) med att skriva rent Nordmarks härads domböcker. Materialet (pärmar med avskrifter från 1600- till 1800-talet) förvaras på Nordmarks bibliotek i Årjäng. I pärmarna sitter en kopia på den riktiga dombokstexten och sen efter varje sida en avskrift.

Henning, Chris, Saköreslängder för Älvdals härad i Värmland 1747–1799, övre tingslaget. 90 s, register över släktnamn, tillnamn,yrken, titlar, släktskap + ort- och sakregister. 1999. Eget förlag.

Ölme härads dombok 1629–1650 jämte andra handlingar, utgivna av Axel Em. Löf. Kristinehamn 1921–24. (LP) Boken är utgiven på nytt 1997 av Värmlands Släktforskarförening. – Huvuddelen av materialet utgörs av Ölme härads dombok. Dessutom finns ett par protokoll från Visnums och Färnebo härader, Varnums kyrkobok 1645–1650, en mantalslängd för Ölme och Varnum 1642, mm. 234 sidor, A5, personregister över "märkligare personer".

Västerbotten

Egerbladh, Ossian, Människoöden i domböckerna. Västerbottens museum 1977. (LP)

Ortregister till domböcker i nuvarande Västerbottens län 1635–1736. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR.

Personregister till domböcker i nuvarande Västerbottens län 1635–1736. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

På Kunskapskällan vid Skellefteå museum finns ett domboksnotiserregister över Skellefteå häradsrätts domböcker åren 1635– ca 1765 som är sammanställt av dövstumskonsulent Knut Lundberg. Åren 1635–1703 finns renskrivet, de övriga åren finns handskrivna. Knut Lundberg har även ett domboksnotisregister 1635–1820 där man kan söka på ämnen.

Västergötland

Bergstrand, Carl-Martin, Brott och straff i 1700-talets Västergötland. Göteborg utan år. (LP)

Lagmans- och landstingsprotokoll för Västergötland 1550, 1552, utgivning förbereddes i regestform 1961 av J.E. Almquist. Samma gäller protokollen för Viste härad 1544–1548, Kullings härad 1551–1552 samt Åse härad 1557–1558 (enligt Folke Sleman i "Svenskt domboksmaterial före 1615", Stockholm 1961, tryckt i Arkiv, samhälle, forskning, Svenska arkivsamfundet skriftserie 6.) (LP)

Ståthållaren Gustaf Olofsson Stenbocks och Biskop Svens i Skara redogörelse inför K. Gustaf I öfver Regiments-Rådets i Westergötiand förhandlingar åren 1540–1542 utgivna av C.G. Styffe, 1848 (innehåller "regementsrådets" dombok, Västergötland 1540:10, 1542:7 i Kammararkivet) (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Från Alingsås och Kullings härad på 1700-talet. Säffle 1970. (LP)

Borås stadsarkiv (otryckta):
Innehållsregister till Borås rådhusrätts protokoll 1623–1722 (LP)
Måls- och ärenderegister till kämnärsrättens protokoll 1667–73, 1681–85, 1705–13 (LP)
Personregister samt anteckningar till kämnärsrättens protokoll 1675–1680 (LP)
Personregister till domboken 1623–36, 1638, 1640–45, 1647–66, 1675–79, 1682–91. (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Från Borås och Ås härad på 1700-talet. Göteborg 1973. (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Från Borås och Ås härad på 1800-talet. Göteborg 1974. (LP)

Sander, Lars-Gunnar, Register till Hjo domböcker 1691–1799. Forshaga 1986.

Sander, Lars-Gunnar, Register till Hjo renoverade domböcker 1700–1711.

Åberg, Kjell, Register till Kinne härads domböcker 1650–1680. 1–2, 1990.

Bergstrand, Carl-Martin, Från 1700-talets Lidköping. Lidköping 1967. (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Livet i Mark på 1700-talet. Säffle 1960 och 1963. Vol 1–2. (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Livet i Mark på 1800-talet. Göteborg 1965 och 1969. Vol 1–2. (LP)

Marks domböcker 1751–1809, Surteby, Kattunga, Fotskäl och Tostared under utgivning (1984) av Lennart Andersson Palm. (LP)

Marks domböcker 1610–1750. Registrering pågår (1984) genom en arbetsgrupp i samarbete med Landsarkivet i Göteborg. (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Rätt och rättskipning i Marks härad under gången tid. Skene 1971. (LP)
Nya Lödöse tänkeböcker (1586–1621) utgivna av Sven Grauers. Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum 1923: nr 6. (LP)

Bergstrand, Carl-Martin, Skövde, Hjo och Kåkinds härad på 1700- talet. Skövde 1970. (LP)

Brätte [Vänersborg] stad och dombok 1615–1642, utgiven av Barck-Holst. (LP)

Vänersborgs rådhusrätts domböcker 1645–74 (spridda år). Ort-, person- och sakregister, utgivna av Bertel Hallberg. (LP)

Corin, Carl Fredrik, Excerpter ur Vänersborgs domböcker 1615–1719. Privatarkiv A 292 i Göteborgs landsarkiv. (LP)

Register över Ås härads dombok, Älvsborgs län, 1621–1860. Personer, gårdar, socknar och ca 150 slag av ärenden registrerade i sökbar databas på cd. Blir klar i oktober 2003. Kommer inte att publiceras, uppgifter kommer att kunna erhållas från min kommande hemsida [www.osterhag.se]. Meddelande av Tore Österhag, Enköping (maj 2003).

Västmanland

Arboga stads tänkebok 1–4 (1451–1568), utgiven av E. Noreen och Torsten Wennström. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet – 1935–50: bd 48 1–4. (LP)

Grythytte och Hällefors bergslag:
– Namn- och ortsregister 1641–1690. I tryckt form.
– Register till Grythytte härads domböcker 1641–1649.
– Register till Grythytte härads domböcker 1650–1680.
– Register till Grythytte järnbergslags och Hällefors silverbergslags domböcker 1662–1690.
Samtliga av Kjell Åberg.

Nygård, Leif G:son, Lindes Bergslags häradsrätt 1612–1699. Fyra(4) register till domboken:
1/ Personregister Ramsbergs socken 1612–1699 (5760 poster);
2/ Register till stämningslista, saköreslängd, uppbuds- och lagfartsprotokoll samt inteckningsprotokoll 1659–1699 (91 poster);
3/ Register till urtima ting 1612–1699 (28 poster);
4/ Längd på nämndemän och dess överordnade (2737 poster). CD med flera sökfunktioner. Även tryckt version; A 4-format, spiralinbunden, 163 sidor. Örebro 2003.

Ångermanland

Fullständiga avskrifter med person- och ortregister finns för Ångermanlands landskapshandlingar (avseende saköresmålen i första hand) 1547–1564 (1565–1567 pågår), och resterande sakören, men även övrig text i landskapshandlingarna, ska renskrivas fortlöpande; likaså finns Strödda domböcker och rättegångshandlingar 1612–1624 (med vissa luckor), avseende Ångermanland, avskrivna med person- och ortregister; och Ångermanlands domsaga 1628–1642 helt avskrivna, med person- och ortregister (1643–1644 pågår), och resterande fram till 1668 (då Ångermanlands domsaga delas och blir en Norra och Södra Ångermanlands domsaga) skall renskrivas fortlöpande; Ångermanlands trolldomsprocesser 1674–1675, närmare 1000 sidor, (som till stora delar ingår i Ångermanlands domböcker, men även i en del fall är fristående volymer) är fullständigt avskrivna vad det gäller 12 socknar och Härnösands stad, med person- och ortregister, endast dessa socknar återstår: Gudmundrå, Häggdånger, Högsjö, Stigsjö och Säbrå. Häri ingår även en sammanställning över trolldomsmål från 1500- och 1600-talen vad gäller Ångermanland. Ångermanlands domsagas lösa och inneliggande handlingar, bilagor i och till domböckerna är också sammanställt i konceptform och skall renskrivas. En inventering av Svea Hovrätts material gällande Ångermanland är utförd och ett sammandrag av dessa mål, cirka 2200 originalsidor, med person- och ortregister, är i ett begynnande skede. I denna sammanställning ska även ingå de hovrättsmål som förekommer i Ångermanlands domböcker och de återsvar som Hovrätten skickade till Länsstyrelsen (särskilt arkiv på Landsarkivet i Härnösand). – Dessa avskrifter, i häftesform, finns att tillgå, dels från skrivaren själv: Sture Norberg, Visättravägen 41, 141 50 Huddinge sture.norberg@mbox302.swipnet.se, men förvaras även hos Landsarkivet i Härnösand, Länsbiblioteket i Härnösand, Forskningsarkivet på Umeå universitet, SVAR i Ramsele och snart (?) även i Riksarkivet, Arninge. Angående Ångermanlands domkoksavskrifter så kommer de snart (senare i år) att redovisas på Internet. (Meddelat i maj 2003 av Sture Norberg)

Person- och ortregister till utdrag ur Ramsele häradsrätts domböcker 1628–1790. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

Person- och ortregister till domboksutdrag avseende Hemsö i Gudmundrå och Nora tingslags domböcker 1629–1852. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

Person- och ortregister till domboksavskrift, Ångermanlands och Södra Ångermanlands domsagor. Avser Boteå och Nora tingslag 1685–1687. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

Person- och ortregister till domboksavskrift, Ångermanlands och Södra Ångermanlands domsagor. Avser Boteå, Gudmundrå, Nora och Torsåkers tingslag 1628–1643. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

Personregister till Nora häradsrätts renoverade domböcker 1638–1768. Finns i Härnösands landsarkiv samt kan i viss utsträckning beställas från SVAR. (LP)

Personregister till Ramsele, Resele och Sollefteå tingslags domböcker 1629–1645. (LP) .

Nordlander, Johan, Ångermanlands landstingsakter 1628–1644. Norrländska samlingar 1923: nr 10. (LP)

Skogsjö, Håkan, Ramsele tingslags dombok 1646–1694, 1697–1706. Register över samtliga personnamn. (LP)

Ulander, Britta, Utdrag ur Nora och Gudmundrå tingslags domböcker 1629–1699. Försett med ort- och personregister vid SVAR i Ramsele. (LP)

Åland

Johan Stiernhööks åländska domböcker. Ålands domböcker 1641–1643, utgivna av John E. Roos. Utgiven av Föreningen Ålands Vänner som nr XI i serien "Åland. Bidrag till kännedom av hembygden". Helsingfors 1946.

Åländska handlingar 1530–1634. Tredje delen. II:1. Domböcker 1588, 1601 och 1606–1608. Redigerade av Kaj Mikander. Utgiven av Ålands Kulturstiftelse. Mariehamn 1977.

Öland

Landin, Lennart, På häradsting. Cirka 800 sidor.
Del 1: Anteckningar ur öländska domböcker 1620–49. Hälsingborg 1963. (LP)
Del 2: Om jordförsäljning och arvstvister enligt öländska domböcker 1619–49 jämte 1638 års dombok för södra mötet. Hälsingborg 1964. (LP)
Del 3: Brott och straff på Öland under förra hälften av 1600-talet. Hälsingborg 1967. (LP)

Östergötland

Avskrifter ur Kinda härads dombok gällande mål med anknytning till Kisa socken (1608–1750) finns på biblioteket i Kisa. De är gjorda av Britta Källberg i Vadstena (under 1930- och 1940-talet) och Karin Ingvarsson i Vadstena (under 1960- och början av 1970-talet). I samband med arbetet på sockenboken om Kisa bearbetade Leonard Carlsson i Södra Vi materialet och sorterade det efter gårdar. Johan Andersson i Kisa sockenbokskommitté lät skriva ut det sorterade materialet på maskin. (Uppgifter från förre bibliotekarien i Kisa, Sten Casparsson). Numera finns det maskinskrivna materialet också tillgängligt vid landsarkivet i Vadstena. Vid forskning i domboksavskrifterna rekommenderas de handskrivna. Det förekommer ett antal misstolkningar och fel i det maskinskrivna materialet. Meddelat av Olle Elm, Lindome.

Vadstena stads äldsta tänkeböcker ("Domboken") 1577–1610, utgiven av G.J.V. Eriksson. 1945–1952. (LP)

Mosén, Henrik, Avskrifter av Vifolka härad dombok 1599–1625. Samtliga mål finns med. Avskrifterna finns publicerade på Internet (klicka på länken).

Lindeberg, Maud, Vårdnäs i Kinda härads dombok, Förteckning över bouppteckningar, Oäkta barn - identifieringar. Klicka på länken och se under 'Rättsliga källor'.

Rääf, L.F., Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergötland 3. Utdrag ur Ydre härads domböcker 1597–1599, 1603. (LP)

Övriga

Hans Brask – Latinsk korrespondens 1523, utgiven av H. Roll. Stockholm 1973. (Kyrkliga domar.) (LP)

Konung Erik XIV:s nämnds dombok, utgiven av C. Silfverstolpe. Stockholm 1884. (LP)

Lindkvist, Thomas, och Myrdal, Janken, Senmedeltida saköreslängder. Folkets historia, 1984 nr l (ett antal domar från bl.a. Värmland, Västergötland, Östergötland). (LP)