Lars Elfvik

Kyrkoherde. Blev ca 53 år.

Far: Johannes (Hans) Hansius Wik (- 1720)
Mor: Katarina Larsdotter Grubb (1662 - )

Född: beräknat 1685 1) 
Bosatt: prästgården, Norrala sn, HÄL 2) 
Prästvigd: 1716 3) 
Predikant, Skepps-: från 1718 till 1719 3) 
Fadderskap: 1722 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 4) "Adjunct: Lars Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1722 som ungfadder - jämte mademoiselle Katarina Öijer - till Olof (f. 1722-12-01), son till gästgivaren Olof Hansson på Sand och Anna Mickelsdotter.
Adjunkt, pastors-: omkring 1722 Norrala pastorat, HÄL 5) 
Fadderskap: 1723 Styvje+, Norrala sn, HÄL 6) "Adjunctus Laur: Elfvik" och "Mad:le Catharina Oijer", utan angiven vistelseort, står 1723 som ungfaddrar till Margareta (f. 1723-09-28), dotter till Per Hansson Styf och hu. Ella Larsdotter, utan angiven vistelseort i socknen. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap: 1723 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Lars Elfvik, utan angiven vistelseort, står 1723 - jämte jungfru K. Öijer - som ungfadder till Annika (f. 1723-08-21), dotter till bonden Per Persson och Anna Mickelsdotter i Närby nr 2.
Fadderskap: 1724 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 8) "Adj. Lars Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1724 - jämte jungfru Katarina Öijer" - som ungfadder till Karin (f. 1724-04-26), dotter till Anders Jonsson och hu. Kerstin i Remsta nr 1.
Fadderskap: 1724 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9) "Adjunct: L. Elfwik", utan angiven vistelseort, står 1724 som ungfadder till Jonas (f. 1724-02-19), tvillingbarn till bonden Jonas Andersson och hu. Ingrid Olofsdotter i Å nr 1. Vid samma tillfälle står hans blivande hustru Katarina Öijer som ungfadder till det andra tvillingbarnet, Ingrid.
Fadderskap: 1725 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL 10) "Adj. L. Elfvik" och "Mad. Cathr: Öijer", utan angiven vistelseort, står 1725 som faddrar till Lars (f. 1725-10-19), son till bonden Erik Svensson och Kristina Larsdotter Fernaea i Å nr 2.
Fadderskap: 1725 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7) "Adj. L. Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1725 - jämte jungfru Katarina Öijer - som ungfadder till Per (f. 1725-04-08), son till bonden Per Persson och Anna Mickelsdotter i Närby nr 2.
Vice kyrkoherde: omkring 1726 Norrala pastorat, HÄL 11) När hans son Johannes föds i Norrala i juni 1726 tituterar han sig själv "V.[ice] Pastor Laur: Elfvik".
Fadderskap: 1727 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 12) "H.r Pastor Elfvik" och "Mad. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1727 som faddrar till Lars (f. 1727-12-24), son till Tyris Larsson och hu. Kerstin Månsdotter i Haga nr 1.
Kyrkoherde: från 01.05.1727 till 20.06.1738 Norrala pastorat, HÄL 13) I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges om honom: "17. LARS ELFVIK. Hels. Född 1675. Fadr. Kyrkoh. Joh. Wik i Skog. Stud. 1703. Pvgd 1716. Åren 1718 och 1719 betjente han dels enskildt Amiralen Taube, dels dess escader såsom Skeppspredikant. Kyrkoh. här 1727. I församlingens inlaga att få honom till sin själasörjare heter det: 'Han reser till oss okallad, när några äro sjuke, tröstar och hörer efter huru de tilltaga i Guds ords kunskap och lefverne, i synnerhet med våra barn; huru det går med vår enskildta bön i husen och dylikt, så att om vi skulle mista honom, frukte vi för oss sjelfva' m. m. Anklagades 1730 af ContractsProsten för det han sällan var hemma, illa disponerade sina egna affärer och var sjelfsvåldig och egensinnig m. m. Sanningen af allt detta bestyrkte hela församlingen. Året derpå inberättade åter ContractsProsten, att han råkat [s. 300:] i en stor sinnessvaghet, att han rest från församlingen söderut, ej vetandes hvart han tagit vägen, utan han har sagt sin skola resa till Stockholm, för att liqvidera med Konungen och Påfven; kallade Contractsprosten Phragmenius för satan och lögnare, då denne hos honom visiterade. Cons. rådde 1732, att han skulle inneslutas i en kammare till undvikande af all förargelse. Reste icke destomindre till Upsala, hvarifrån Cons. hade all möda att få honom transporterad hem. Sedan skötte han embetssysslorne en tid; men 1737 blef han åter angripen af sinnessvaghet, då Cons. förbjöd honom all befattning med embetet. Socknens gravamina mot honom voro dessa: 1:o att han, utom många underliga expressioner på predikstolen, äfven en gång från samma ställe yttrat sig: 'Jag aktar hvarken Ä.Biskopen, Cons. eller Prost, utan allenast Gud, Konungen och mitt eget samvete; Cons. har oförsvarligen handlat mot sin ed' m. m.; 2:o att han är vårdslös om elden, resandes ofta hela halmkärfvar på spisen, och de som vågat varna honom har han satt från nattvarden; 3:o att han nattetid i synnerhet svärmar omkring till Söderhamn etc.; 4:o att han förskingrar sitt goda, tillåter sitt nattfolk ingen nattro och är äfven, när galenskapen honom påkommer, i drickande öfverflödig. - Cons., som ej ville beifra hans galenskaper, skref till Landshöfdingen om dess embetes åtgärd, att Elfvik alldeles måtte hindras från alla prestgöromål, helst han, tvertemot Cons. förbud, dermed sig likafullt befattat. Död 20 Juni 1738. Han var en ganska lärd man, men af ett underligt och hypochondriskt sinnelag. Han kallas ock i A. N. H.: Vir admirabilis eruditionis [min översättning: "en man av berömlig lärdom"]. I sina suppliker till Cons. brukade han en ganska mystisk skrifart. Förljande profbit af år 1724 må anföras såsom bevis: 'Derhos måste jag under tiden, ehuru icke i utvärtes slafveri hos fiender, likväl uti och inom egen barm, mest många, dem jag ej afsäga gitter, och många anfäktningar varit underlagd, ibland dem af eget folk, som jag umgåtts med, ithy jag har haft nåd af den Högste, att kläda skarpa skott af den myckna förskräckelsen, svedan och näpsten, som Elihu omrörer i Hjobs [s. 301:] 33 Cap., hvilka varit kindpustar, som slagit mig på anisgte och bara knän ned till jorden, att jag måst kräla ofta som en arm mask, pusta, sucka och qvida, då andra sofvit sött, och jag blifvit så erbarmeliga, Gudi evigt ära, medfaren, att, af bemälte Capitel att tala, mitt kött försvunnit och min själ nalkats till förderf, och mitt lif till döden, besynnerligen sedan 1720, då jag hade den lyckan att vistas i Theol. Doct. Benzelii hus, min höga och stora välgerningsman på Hageby prestegård, dädan jag ändtligen både kraft- och minneslös med mycken ängslan måste taga mitt afsked, och låta ödmjukeligen ansöka hos H. DomCap. och flere, såsom en sjelf dertill omäktig, om hjelp och understöd i mitt elände.
Gift med Catharina Öijer, Pastorsdotter i Weckholm och sedan gift med successor [dvs. efterträdaren Olof Nordlinder]. Barn: Johan, Student; Pehr, Commin. här; Christina, g. m. Prosten P. Hambraeus i Enånger; Jemina Catharina, g. m. Stadsfältskärn Fernstedt i Söderhamn; Levi Laurentius; 3:ne dogo i sin späda barndom." - Tillträdesdatumet den j maj 1727 anges i kyrkoräkenskaperna. [I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland kyrkoherdarna upptas efter Petrus Petri Aurivillius, efter vilken senare tillagt: "Svärfader till": "1727 1 Maji [nr:] 15 Laur. Elfvik, Pastoris Joh. Wiks Son i Skog. Med ArchiB. Math. Steuchii fullmagt,dödde 1738 d. 20 Junii." [Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 299-301] - Startdatumet den 1 maj 1727 anges i kyrkoräkenskaperna. [[LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)] För slutdatum, se Död.
Fadderskap: 1728 Arklo, Norrala sn, HÄL 14) "Pastor Laur. Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1728 som fadder till Lars ("Laurentius") (f. 1728-01-23), son till Olof Larsson Wik och hu. Brita Andersdotter i Arklo. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap: 1728 Närby, Norrala sn, HÄL 15) "L. Elfvik" och "H.[ustru] Cath. Oijer", utan angiven vistelseort, står som faddrar till Helena (f. 1728-01-16), dotter till Olof Olsson Orre i Närby och hu. Anna Knutsdotter. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap: 1729 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 16) "Pastor L. Elfvik" och "Hust: Cathr: Oijer [sic]", utan angiven vistelseort, står 1729 som faddrar till Nils (f. 1729-03-09), son till Nils Persson och hu. Kerstin Matsdotter i Ingsta nr 2.
Fadderskap: 1730 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 17) "P.[astor] L. Elfvik" och "Hust: Cathar. Oijer [sic]", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Anders (f. 1730-10-18), son till Olof Andersson och hu. Anna Johansdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap: 1730 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 18) "P.[astor] L. Elfvik" och "Hust. Catharina Oijer" [sic] står 1730 som faddrar till Olof (f. 1730-10-07), son till bonden Jonas Olofsson och hu. Helena Svensdotter i Ale nr 2.
Fadderskap: 1730 klockargården+, Norrala sn, HÄL 6) "P.[astor] Lars Elfvik" och "Catharina Öijer", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Per ("Petrus") (f. 1730-12-21), son till klockaren Jöns Persson och Elisabet Nilsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Fadderskap: 1730 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 19) "P.[astor] L. Elfvik" och "Hust Cath. Öijer", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Brita (f. 1730-11-10), dotter till Erik Larsson och hu. Brita Persdotter i Remsta nr 2.
Fadderskap: 1731 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 20) "P.[astor] L. Elfvik" och "Catharina Öijer", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Malin ("Magdalena") (f. 1731-01-16), tvillingdotter till Olof Månsson och hu. Anna Larsdotter i Svartvik nr 3.
Fadderskap: 1731 Norrala sn, HÄL 6) "Pastor Loci H.r L: Elfvik", utan angiven vistelseort, står 1731 som fadder, tillsammans med fru Katarina Jansonia, till Mats ("Mathias") (f. 1731-10-10), son till sockensmeden Per Matssson och hu. Agneta Ersdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Fadderskap: 1731 Borg nr 4+, Norrala sn, HÄL 21) "Past. L. Elfvik" och "Mad. Cath. Öijer", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Måns ("Magnus") (f. 1731-08-24), son och första barnet till kapten Erik Lorin och fru Helena Lorin i Borg. Födelsenotisen är införd på nederdelen av uppslaget för Borg nr 4.
Fadderskap: 1731 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 22) "H.r Kyrckioherden L: Elfwijk" och "Madame Cath: Öijer", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1731-11-20), dotter och första barn till Lars Jonsson och Karin Jansdotter i Borg nr 5.
Fadderskap: 1732 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 23) "H.r Past. Laur. Elfvik" och "Mad. Cath. Öjer", utan angiven vistelseort, står 1732 som faddrar till Margareta (f. 1732-10-08), dotter till [landbonden] Lars Eriksson och Anna Persdotter i Borg nr 1.
Fadderskap: 1733 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 8) "H.r Pastor Elfvik" och "Mad. Catarina Öjer" står 1733 som faddrar till Olof (f. 1733-08-25), son till Anders Jonsson och hu. Kerstin i Remsta nr 1.
Fadderskap: 1733 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 20) "H.r Past. Laur. Elfvik" och "Mad. Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1733 som faddrar till Sven (f. 1733-04-07), son till Olof Månsson och hu. Anna Larsdotter i Svartvik nr 3.
Fadderskap: 1735 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 24) "H.r Pastor, Laur. Elfvik" och "Mad. Catharina Öjer", utan angiven vistelseort, står 1735 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1735-04-17), dotter till [landbonden] Jon Svensson och hu. Margta Jonsdotter.
Död: 20.06.1738 prästgården, Norrala sn, HÄL 25) Dödsnotisen lyder: "Anno 1738 d. 20 Junii afsomnade i Herranom Kyrkjoherden, Ärewördige och Höglärde Herr Laurentius Elfvik, efter 11 års flitigt arbetade under mycket siukdom, frästelse och swaghet wid thesse Församlingar, begrofs d. 27 ther på följande Junii uti tysthet, och lades i Chore [sic] fram för Altare [sic] mot gången. Åldren 53 år."
Begravd: 27.06.1738 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 1) 
Svagsint: till 1748 2) 


Familj med Katarina Öijer (1705 - 1769)

Vigsel: 29.06.1725 prästgården, Norrala sn, HÄL 26) Vigselnotisen lyder: "Anno 1725 Petri Pauli dag, inträdde äfwenledes Adjunctus til Norala och Trönö, Wördige och Högwällärde H: Lars Elfvik et Christärl.t Äckta förbund med Ärborna Gud- och dygdälskande Jungfru Catharina Öijer, wid hwilket tilfälle och gafs til kyrkan och de Fattiga :: 12 D.r"

Barn:
Johan Elfvik (1726 - )
Lars Elfvik+ (1727 - 1728)
Per Elfvik (1728 - 1786)
Kristina Elfvik Hambraea (Hambraeus) (1730 - 1789)
Jemima Katarina (Karin) Elfvik (1732 - 1796)
Jojada Martinus Elfvik (1735 - 1743)
Levi Laurentius (Lars) Elfvik (1736 - )
Olof Kristfrid Elfvik+ (1738 - 1738)


Noteringar
Hans morfars mor var alltså född i Norrala (se hennes personakt).
---
I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland kyrkoherdarna upptas efter Petrus Petri Aurivillius, efter vilken senare tillagt: "Svärfader till": "1727 1 Maji [nr:] 15 Laur. Elfvik, Pastoris Joh. Wiks Son i Skog. Med ArchiB. Math. Steuchii fullmagt, dödde 1738 d. 20 Junii." [LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)]
---
Se personakten för fadern för utdrag ur hälsingeprosten Bromans genealogi för släkten Grubb, i vilken Lars Elfviks familj upptas. Samma uppgifter återfinns om Lars Elfviks familj i genealogin för släkten Flodman. [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, (d. 2, Uppsala 1912-1953), genealogi för släkten Grubb s. 625, genealogi för släkten Flodman s. 581].
-
Anders Grape tillägger i kommentar:
"S. 581, r. 12. Om Catharina Öjers make kyrkoh. i Norrala Lars Elfwik (f. 1675) [sic - ska vara 1685], se Hm., D. 2, s. 299; jfr även Glysisv., D. 2, s. 551 f. Elfwik hade redan tidigt, under sin tjänstgöring som skeppspredikant i Stockholm, kommit i beröring med därvarande pietister (1718 o. 1719), antagligen även med Tolstadius, vars stridsskrifter mot stockholms konsistorium han och hans vänner utspridde, se härom L. Landgren, Om de antinomistiska rörelserna i Helsingland (i Tidskr. f. svenska kyrkan, 1849, s. 319-339), s. 37, 328; C. J. E. Hasselberg, Norrländskt fromhetsliv på sjuttonhundratalet (synodalavh., tr. Örnsköldsv. 1919), D. I, s. 149). Om hans förbindelser med Erik Benzelius d. y. vittna två brev till denne från 1722, resp. 1724 i Benzelii brevväxling i Linköpings stiftsbibl. (Bd 7:31, resp. 8:60; fotostatkopior i Upsala univ:s bibliotek - cit. UUB - ms. G 19:7 a, resp. 8 a. Ett memorial av E. 1725 angående 1686 års kyrkolag och den ifrågasatta ändringen därav omnämnes (med utdrag) av Hj. Nordin, Kyrkolagsförslaget av år 1731, I (Nyköp. 1899), s. 20, not 1 och beröres även av H. Pleijel i Sv. kyrkans hist., D. 5, s. 393 o. 596. Till Elfwiks begravning 1738 skrev Broman en gravskrift 'tryckt på patent', se Mem. (Glysisv.-ed., D. 1), s. 564." [A.a, s. 893]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1685       Födelse beräknat 1685.  1)
1705       Makan Katarina Öijer föds 24.04.1705 27).
1716       Prästvigd 1716.  3)
>1718       Predikant, Skepps- från 1718 till 1719.  3)
1720       Fadern Johannes (Hans) Hansius Wik dör 29.03.1720 prästgården, Skogs sn, HÄL 28).
1722       Fadderskap 1722 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  4)
~1722       Adjunkt, pastors- omkring 1722 Norrala pastorat, HÄL.  5)
1723       Fadderskap 1723 Styvje+, Norrala sn, HÄL.  6)
1723       Fadderskap 1723 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1724       Fadderskap 1724 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1724       Fadderskap 1724 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1725       Fadderskap 1725 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL.  10)
1725       Fadderskap 1725 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1725       Vigsel Katarina Öijer 29.06.1725 prästgården, Norrala sn, HÄL.  26)
~1726       Vice kyrkoherde omkring 1726 Norrala pastorat, HÄL.  11)
1726       Sonen Johan Elfvik föds 03.06.1726 prästgården+, Norrala sn, HÄL 11).
1727       Fadderskap 1727 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL.  12)
>1727       Kyrkoherde från 01.05.1727 till 20.06.1738 Norrala pastorat, HÄL.  13)
1727       Sonen Lars Elfvik+ föds 10.08.1727 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1728       Fadderskap 1728 Arklo, Norrala sn, HÄL.  14)
1728       Fadderskap 1728 Närby, Norrala sn, HÄL.  15)
1728       Sonen Per Elfvik föds 29.08.1728 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1728       Sonen Lars Elfvik+ dör 28.10.1728 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1729       Fadderskap 1729 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  16)
1730       Fadderskap 1730 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  17)
1730       Fadderskap 1730 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  18)
1730       Fadderskap 1730 klockargården+, Norrala sn, HÄL.  6)
1730       Fadderskap 1730 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  19)
1730       Dottern Kristina Elfvik Hambraea (Hambraeus) föds 30.03.1730 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1731       Fadderskap 1731 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  20)
1731       Fadderskap 1731 Norrala sn, HÄL.  6)
1731       Fadderskap 1731 Borg nr 4+, Norrala sn, HÄL.  21)
1731       Fadderskap 1731 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  22)
1732       Fadderskap 1732 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  23)
1732       Dottern Jemima Katarina (Karin) Elfvik föds 25.03.1732 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1733       Fadderskap 1733 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1733       Fadderskap 1733 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  20)
1735       Fadderskap 1735 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  24)
1735       Sonen Jojada Martinus Elfvik föds 09.04.1735 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1736       Sonen Levi Laurentius (Lars) Elfvik föds 27.02.1736 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1738       Sonen Olof Kristfrid Elfvik+ dör 1738 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1738       Sonen Olof Kristfrid Elfvik+ föds 23.01.1738 prästgården, Norrala sn, HÄL 11).
1738       Död 20.06.1738 prästgården, Norrala sn, HÄL.  25)
1738       Begravning 27.06.1738 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  1)
<1748       Svagsint till 1748.  2)


Källor
 1) Se Död
 2) Se Kyrkoherde
 3) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 299
 4) C:2, uppsl. 102
 5) Se Fadderskap
 6) C:2, uppsl. 103
 7) C:2, uppsl. 14
 8) C:2, uppsl. 16
 9) C:2, uppsl. 5
 10) C:2, uppsl. 7
 11) C:2, uppsl. 109
 12) C:2, uppsl. 53
 13) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 299-301
 14) C:2, uppsl. 97
 15) C:2, uppsl. 107
 16) C:2, uppsl. 80
 17) C:2, uppsl. 44
 18) C:2, uppsl. 10
 19) C:2, uppsl. 17
 20) C:2, uppsl. 45
 21) C:2, uppsl. 69
 22) C:2, uppsl. 70
 23) C:2, uppsl. 65
 24) C:2, uppsl. 66
 25) C:2, uppsl. 111
 26) C:2, f. 111r
 27) AI:1, 1766, p. 29
 28) Skog (HÄL) C:1, ministerialbok m.m. 1693-1737, f. 193v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström