VIII:65 Anders [!] Jonsson

Bonde, sexman, nämndeman, kyrkvärd.

Far: IX:129 Jon Andersson Krok (- ~1655)
Mor: IX:130 Brita

Född: Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL 1) Att han är son till Jon Andersson (son till kyrkoherden Andreas Olai Chrochius) indikeras av att han tidigast är bosatt i Borg, där Jon Andersson (och dennes mor, prästänkan Ingrid) tidigare bott, och därefter är bonde på Å nr 1, som ägdes av arvingarna till Andreas Olai Chrochius. Domböckerna innehåller inga uppgifter om att hemmanet skulle ha gått ur släkten och herr Anders dotter Kerstin Krok bor kvar på hemmanet i Å (nr 1) ännu 1690. Den 18 maj 1693 inlämnades testamente till kyrkan efter hustru Karin Krok i Å (dvs. Jon Anderssons syster), som alltså var bosatt på hemmanet i Å när Anders Jonsson var bonde där. [LI:1] Anders Jonsson anges i domboken 1689 vara köttsligt syskonbarn (kusin) till bonden Olof Jonssons i Ale [nr 2] hustru, vars moster anges vara kaptenskan Kerstin Krok i Å - dvs. någon av Anders Jonssons föräldrar var syskon med Kerstin Krok. [Se Övrigt tingsärende.] En indikation är möjligen också att Anders Jonssons sociala status var betydande: han innehade de viktigaste förtroendemannasysslorna i socknen såsom sexman, kyrkvärd och nämndeman.
Övrigt tingsärende: 14.11.1678 Norrala ting, HÄL 2) Vid Norrala ting den 14 november 1678 noteras i domboken: "Anders Jonsson i Borg målsman för Änkia hustro Anna i Styfwe" tilltalade Olof Månsson och Anders Nilsson i Alij om 11 fj.r 8 stumpar Änges Jordh, som tå bytet för 28 åhr sedan skiedde, blef hennes hemman undan kommit det Hans Matzsson i Styfwe kunde wittna at Jorden under Änkans hemman legat. Olof Månsson wett här om ingen --- [otydligt ord] wnderrättelse wtan at han hafft den Jord som hans förfäder hafft; Dy stältes de under gode mäns förlijchning."
Övrigt tingsärende: 14.11.1678 Norrala ting, HÄL 3) Vid Norrala ting den 14 november 1678 klagar Anders Jonsson i Borg över i sin piga Annika Persdotter för att hon "igen burit den Stadgepenning" som han i laglig tid betalt och varigenom "han är strandsatt worden". Pigan döms enligt tjänstefolksordningen till tre marks böter, vilket tas av lönen hos husbonden Olof Källbjörnsson i Sund.
Bosatt: omkring 1683 Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL 4) Anders Jonsson i Borg nämns 1683 som halvbror till Lars Hansson i Ale.
Bosatt: efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Bonde: efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Fadderskap: 1689 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 5) Han och hustrun Brita Svensdotter står 1689 som faddrar till Hans (f. 1689-04-11), son till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter. (De var kanske bosatta redan då på på Kattön, där deras dotter Margareta föds 1692 - se C:1, f. 109v.)
Förmyndare/målsman: 1689 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 6) Vid det ting i Norrala som hölls den 10-11 maj 1689 noteras i domboken: "För Framledne Lars Hanss Dotter i Ahli Brijta stältes Farbrodren Anders Joensson i Åå och Swen Jönsson i Forss till Måhlsmän, så wijda Farbrodren ligger i Action med Oloff Joensson i Ahlj, att han then twist som them emellan är inthett kan bijläggia." (Jag uppfattar det som att tvisten med Olof Jonsson i Ale nr 2 kan diskvalificera Anders Jonsson från att vara målsman för Brita Larsdotter i Ale nr 1 och att Sven Jönsson i Fors nr 2 i så fall ska vara målsman.)
Övrigt tingsärende: 1689 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 7) Vid tinget i Norrala den 10 och 11 maj 1689 noteras i domboken:
"NembdeMan Anders Joensson i Åå effter Stembning tilltahlade Oloff Joensson i Ahlj för deth han effter sista Tinget skrifwitt ett skambligitt breef till sin Hustrus Moder-Syster Capiteinskan Hustru Kerstin Krook som Rättenom opwist bleef, absq(ue) Dato af deth innehåld, som skulle Anders Joensson för 5 Åhr sedan uthj ett Giästabud J Daglöösa skambligen wahnheedratt, och sedan gifwitt tillfälle till den osämia som emellan Oloff Joensson och hans Hustru skall opkommen wara, så att han håller Anders Joensson för en Ächtenskapz förstörare, begiärandes Oloff Jonsson aldra twekligast[?] att Rätten wille pålägga honom sådant bewisa eller derföre effter lagh plichta, Oloff Joensson wille Excipera att han inthet fått laga stembning, effter han allenast för 2 Dagar sedan aff LändzMan är tillsagdt, när Rätten förklarade att sådanna actiones injuriar.(um) icke bel..fwar så många dagar för uth som Jord ärenden, sade Oloff Jonsson att han wille hafwa Anders Jonsson till Probsten och ther låtha dhenna Saak afgiöras, dher emoth wille Anders Joensson att han måtte här swara, therest wittnen kan wara wid handen, effter han inthet weth sig i berörde Giästabudhz lagh honom mehra förtornatt uthan sedan Gästabudzlagett hade andra dagen ätitt Frukost, giorde dhe sig lustige och Dantzade så inne i Stugun som uthe på gården, Men Oloff Joensson hade lagdt sig och hans hustru med Kläderne i en standsäng, then ena wänder sig åht wäggen och then andra fram, dy wille Anders Joensson att the och skulle giöra sig glada effter han är i Swågerskap med Oloff Joensson som hafwer hans kiötzlige [överstruket: "Hustru"] Syskones barn till Hustru [f. 668r:] Dherföre han och aff förtroende sådant tahlade att stå up och dantze kastandes sig emellan them på Sängen och fast Oloff Joensson stod op och kommande uth igenom Dören skrijker, kunde dock Anders Jonsson icke täncka att Oloff Jonsson skulle någott ondt wara honom ther med, äntå han gik i Grangården och the andre Gästerne giorde sig glada och rohlige som förr, der på Anders Joensson aldrig sedan täncht äller hafft någon owänskap till them icke äller skall Oloff Joensson kunna bewijsa honom någott tillfälle gifwitt till Ächtenskapz förstörande uthan har Anders Joenson slagitt uthur sinnet alt missförstånd och bäggie hionelagen begått Herrans Nattward, fast någon oreda[?] honom och dhes fader näst för sista tingett opwäxte och oansedt Anders Joensson sökt sedan att komma uthj godt förtroende skall doch Oloff Jonsson förwägratt them som them emellan wehlatt skiffta wänskap som bägge SiäleSöriarna skohla kunna betyga. Oloff Joensson står wid sitt förra tahl att han will hafwa Saaken till Ehrewyrdige H. Probsten, och Rätten lembnade honom att bettre betänkia till Morgondagen. Andra dagen tå Parterne förekommo wille Anders Joensson att wittnen som woro på bröllopet för 5 Åhr sedan måtte framkallas, Men Oloff Joensson war stendig i sitt förra opsåth att saken måtte aff Ehrewyrdige H. Probsten optagas och kan skie han går längre fram, thett rätten wähl tåhla kunde, men inthet anstod Rätten effter Oloff Jons begäran att ther till meddehla honom stembning på Anders Joensson."
Fadderskap: 1691 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 8) Han och hustrun Brita Svensdotter står 1691 som faddrar till Ingrid (f. 1691-01-18), dotter till bonden Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors nr 1.
Fadderskap: 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 5) Han och hustrun Brita Svensdotter står 1692 som faddrar till ett av tvillingbarnen Jon och Margareta (f. 1692-04-05), barn till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön. [C:1, f. 109v]
Fadderskap: 1692 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL 9) Han och hustrun Brita Svensdotter står 1692 som faddrar till Karin (f. 1692-08-23), dotter till bonden Lars Olsson och hu. Karin Larsdotter i Skettene nr 2.
Fadderskap: 1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 10) Han och hustrun Brita Svensdotter står 1695 som faddrar till Margta (f. 1695-04-xx), dotter till bonden Sven Jönsson och hu. Kerstin Jonsdotter i Fors nr 1.
Nämndeman: omkring 1699 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL 11) 
Sexman: omkring 1704 Norrala sn, HÄL 12) "Anders Jonsson i Åå" är en av de sexmän som sätter sitt bomärke i protokollet från prostvisitationen den 21-22 februari 1704.
Fordran: 1705 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 13) Bonden Anders Jonsson i Å låter vid tinget i Mo i oktober 1705 inteckna sin fordran om två tunnor sädeskorn i "Lars Ohlsons Hemman i Wad; warder honom in qvantum iuris intecknadt i Protocollet cum reservato ut in Protocollo."
Kyrkvärd: omkring 1709 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 14) I ett protokoll från den 11 juli 1709 i Norrala kyrkoräkenskaper omnämns "Kyrkiowärdarne, Olof Michelsson i Styfie och Anders Jonsson i Åå", vilka deltagit i översynen av kyrkans penningmedel, "hwilka nu warande Pastor samt Kyrkiowärdarne emottogo, och i Kyrkians Kista förwarade".


Familj med VIII:66 Brita Svensdotter (~1643 - 1726)

Vigsel:  15)

Barn:
VII:70 Ingrid Andersdotter (1677 - 1745)
Brita Andersdotter (1679 - 1750)
Helena Andersdotter (1682 - 1754)
VII:33 Jon Andersson (1684 - ~1740)
Sven Andersson (1690 - 1752)


Noteringar
Anders Jonsson i Borg nämns 1683 som halvbror till Lars Hansson i Ale. [Renoverad dombok 1683, Gävleborg, SHA, RA]
Han omnämns 1706 i samband med att hans hustru Brita ("Hust: Brita i Åå, And: Jons. hust.") står själv som ordinarie fadder till Brita (f. 1706-09-09), dotter till båtsmannen Lars Hansson (Lustig) och hustrun Brita Larsdotter. [C:1, f. 90r]
Han anges vara far till Jon Andersson i Å, när denne 1707 står som ungfadder till Helena (f. 1707-12-01), dotter till bonden Per Larsson och hu. Brita Andersdotter i Fors nr 1. [C:1, f. 81v]
I den efterföljande kyrkboken, från 1708, står han som "Anders Joenson", följt av "Sonen Jon Andersson". [C:2, uppsl. 5]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1643       Makan VIII:66 Brita Svensdotter föds beräknat 1643 16).
~1655       Fadern IX:129 Jon Andersson Krok dör omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1677       Dottern VII:70 Ingrid Andersdotter föds 1677 Å nr 1+, Norrala sn, HÄL 18).
1678       Övrigt tingsärende 14.11.1678 Norrala ting, HÄL.  2)
1678       Övrigt tingsärende 14.11.1678 Norrala ting, HÄL.  3)
1679       Dottern Brita Andersdotter föds 1679 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1682       Dottern Helena Andersdotter föds 1682 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
~1683       Bosatt omkring 1683 Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL.  4)
>1683       Bosatt efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
>1683       Bonde efter 1683 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1684       Sonen VII:33 Jon Andersson föds 1684 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1689       Fadderskap 1689 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  5)
1689       Förmyndare/målsman 1689 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  6)
1689       Övrigt tingsärende 1689 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  7)
1690       Sonen Sven Andersson föds 09.07.1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1691       Fadderskap 1691 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1692       Fadderskap 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  5)
1692       Fadderskap 1692 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1695       Fadderskap 1695 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
~1699       Nämndeman omkring 1699 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL.  11)
~1704       Sexman omkring 1704 Norrala sn, HÄL.  12)
1705       Fordran 1705 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  13)
~1709       Kyrkvärd omkring 1709 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  14)
1726       Makan VIII:66 Brita Svensdotter dör 1726 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
~1740       Sonen VII:33 Jon Andersson dör omkring 1740 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 20).
1745       Dottern VII:70 Ingrid Andersdotter dör 03.01.1745 Hamre nr 4, Norrala sn, HÄL 21).
1750       Dottern Brita Andersdotter dör 17.05.1750 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 22).
1752       Sonen Sven Andersson dör 06.09.1752 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 23).
1754       Dottern Helena Andersdotter dör 26.05.1754 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL 24).


Källor
 1) Se informationen om övriga händelser
 2) Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-11-14, p. 401, HLA
 3) Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-11-14, p. 400, HLA
 4) Dombok för Hälsingland 1683, renoverad, Gävleborg:31, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
 5) C:1, f. 109v
 6) Dombok för Hälsingland 1689, renoverad, Gävleborg:36, f. 673r, Advokatfiskalen, Häradsrätter, Svea hovrätt, Riksarkivet
 7) Dombok för Hälsingland 1689, renoverad, Gävleborg:36, f. 667v–668r, Advokatfiskalen, Häradsrätter, Svea hovrätt, Riksarkivet
 8) C:1, f. 39v
 9) C:1, f. 50v
 10) C:1, f. 38v
 11) Dombok för Hälsingland 1699, renoverad, Gävleborg:53, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
 12) LI:1
 13) Renoverade småprotokoll 1705, häradsrätter, Gävleborg, vol. 2, pag. 2530, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 14) LI:1, f. 29r
 15) Se Fadderskap
 16) Se Begravning
 17) Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
 18) Se Dop
 19) C:1, f. 2v
 20) Se Testamente
 21) C:3, p. 480
 22) C:3, p. 405
 23) C:3, p. 481
 24) C:3, p. 485<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström