Kristina Gestrinia (Gestrinius)

Blev minst 101 år.

Far: Samuel Gestrinius (1604 - 1672)
Mor: Margareta Fortelia (Fortelius) (1615 - 1675)

Född: 24.08.1639 Ullångers sn+, ÅNG 1) Hon uppges av den delvis samtide prosten Broman ha varit dotter till kyrkoherden Samuel Gestrinius och hu. Margareta Fortelia i Norrala. [Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 14b, Norrala kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 550f] Det bekräftas av arvstvisten mellan hennes make och hennes bror Erik Gestrinius 1679 (se makens personnotis).
Bosatt: prästgården, Norrala sn, HÄL 2) 
Fadderskap: 1689 Haga nr 2, Norrala sn, HÄL 3) Kristina Gestrinia och maken "Laurentius Norelius Pastor" står 1689 som faddrar till Kerstin (f. 1689-03-08), dotter till bonden Olof Andersson och hu. Karin Jonsdotter i Haga nr 2.
Fadderskap: 1690 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 4) "Erewyrdige kyrkioherden ibid H.r Lars Norelius sampt hans kärälskelige hustro", ej namngiven, står 1690 som faddrar till Per (f. 1690-04-01), son till komministern Mårten Strandberg och hustrun Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.
Fadderskap: 1700 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Kristina Gestrinia och maken, "Lars Norelius Pastor", står 1700 som faddrar till Jonas (f. 1700-09-30), son till bonden Erik Jonsson i Berge nr 2.
Fordran: 1706 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6) Vid tinget i Mo i januari 1706 "erhöllt Mad: Christ: Gestrinia inteckning uthi Kongsgårdshemmanet."
Bosatt: omkring 1708 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 7) "Christ: Gestrinia" skrivs på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för födda i Kungsgården (nr 1), liksom på sidorna för vigda och avlidna i där, i kyrkboken som upprättades ca 1708. [C:2, uppsl. 90 respektive C:2, f. 155v]
Övrigt tingsärende: 1710 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 8) I domboken från vårtinget i maj 1710 noteras: "Samma dag tilltahlade Lensman i Moo Wehlförståndig Jacob Niure effter producerat Fullmackt uppå Madam Christina Giestrinias wegnar, Swaranden Hans Hansson i Kongzgården angående 10 Tunnor Spannemåhl, som Madam Christina Giestrinia blifwid graverad före, effter Sin Sal. Mans Ehrewyrdige Pastorens H.r Lars Norelij död, förmenandes Lensman Niure, at Prästänkian Giestrinia bör så mycket mindre wara answarl. till bem.te Spannmåhl, Som dess Sal: Man icke warit någon Tutor el.r Förmyndare för Hustru Brita Andersdotter i Kongzgården, som 2.do att Erik Jonsson i Bergia, ännu skall Edel.n kunna bewittna att Ett kiärrel-- af Samma Spannemåhl som låg utj Lensman Lars Perssons Fårs herbergie, skall wara fördt till Kongzgården, och der förtärder till [f. 224r:] Swarandens Swerfaders Lars Jacobsons nytto. 3:tie är Madam Giestrina för behållit utj 1709 åhrs HäradzRättens Domb af d. 16 Januarj att sökia Lars Jacobsons Arfwa för denna Spannemåhl. Begiär så att niuta samma Spannemåhl hoos Lars Jacobssons arfwingar till godo med föro[r]sakade Expenser af 60 D.r Kmt. Hälst Hustru Brita i Kongzgården allaredan d. 6 Septemb.r 1708 Attestarat [sic] att 10 T.r Spannemåhl wore förda ifrån Lars Perssons Herbergie i Forrs [ic] till Kongzgården och Consumerade. Vppå Hans Gulikssons wegnar, och i hans närwaro swarade Hans Mårtensson i Stärte Sägandes att Sal: Pastoren Norelius fördt Disposition om Spannemåhlen, om Spannemåhlen Som war effter Johan Olsson hälst det skulle kunna bewisas att H.r Pastorens Norelij moder Sal. Hustru Margeta fått den om Händer [f. 224v:] Som då bodde i Kongzgården. Och hwad Erik jonssons wittnesmåhl i Bergie Angår kan han eij förr gått ehrkiänna innan han Edel.n sin sanning utsäger, och hwad 3.tio Hustru Britas Attest angår, hoppas han icke wara af den wickt, som lensman Niure förmenar, hälst Hustru Brita fast annat sagt och säger än Attesten skall lyda, begiera så att blifwa frij för Lensman Niures tilltahl i detta måhl. Erik Jonsson i Bergie Effter aflagd Edh wittnade att han 168x [sista siffran otydlig i marginalen] war en gång med Lars Jacobsson utj Lensman Lars Persons Herberge och der uttog tillijka med Lars Jacobsson ett Ett [sic] Kiärre lass till 2 T.r[?] --- [otydligt ord] som till Lars Jacobssons Nytta och fördehl blef anwandt. A-- derföre Resolverades. Det böhr Lars Jacobssons arfwingar i Kongzgården återbetala till Madam Giestrinia 2[?] T.r Spannemåhl effter (1)682. Åhrs Markegång antingen med korn in natura el.r med 14. D.r Tunnan, som TingzRätten icke kunde gifwa Hustru Britas Attest witzord förr än den samma Edel.n warit afhörder. Angående den öfrige Pretenderade Sa--- Expenser bör Hans Hansson gifwa Madam Giestrinia 6 D.r Kmt."
Fadderskap: 1710 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 9) "Kyrkioherdeänkan i Kungsgården Madam Christina Gestrinia" står 1710 - liksom madam Katarina Gestrinia i Källene - som fadder till Dominicus (f. 1710-11-21), son till komministern Anders Grip och hu. Katarina Warg i Trönö sn.
Övrigt tingsärende: 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 10) I domboken från Norrala häradsrätts vårting i maj 1711 noteras: "Sal: Kyrkioherdens i Nårrala S.n. effterlåtne Enkia madam Christina Giestrinia på des wägnar Sonen H:r Jacob Norelius med Hustru Brita Andersdåtter, kommo sins Emällan wäll Öfwerens och förlijkte, att hädan effter intet willja hwar annan något kräfwa eller tillfråga, hwar om de på tinget twistige warit hwilket effter begiäran blifwa utj protocollet anfört."
Fadderskap: 1714 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 11) "Mad: Christ: Gestrinia" står 1714, tillsammans med häradshövdingen Petrus Jansonius, som ordinarie faddrar till Karin ("Catharina") (f. 1714-09-09), dotter till herr Michael Dahlmark och madam Katarina Gestrinia i Källene nr sub 3.
Fadderskap: 1715 prästgården, Norrala sn, HÄL 12) "Sal. Past: Laurent Norelii Relicta" (dvs. salig kyrkoherde Lars Norelius' änka) madam Kristina Gestrinia, utan angiven vistelseort, står 1715 som fadder till Margareta (f. 1715-06-16), dotter till kyrkoherden i Norrala Petrus P. Aurivillius och Katarina Clewberg.
Fadderskap: 1715 prästgården, Norrala sn, HÄL 12) "Mad: Christina Gestrinia Sal. Past: Laurent Norelii Relicta" [dvs. salig kyrkoherde Lars Norelius' änka], utan angiven vistelseort, står 1715 som fadder till Margareta (f. 1715-06-16), dotter till kyrkoherden i Norrala pastorat Petrus P. Aurivillius och Katarina Nilsdotter Clewberg.
Fadderskap: 1718 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 13) "H[ög]l[ärd].e Jacob Norelius" och "Modr. i KungsGården Christina Gestrinia" står 1718 som faddrar till Mickel (f. 1718-03-06), son till gästgivaren Olof Hansson på Sand och Anna Mickelsdotter.
Testamente: omkring 1734 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 14) I kyrkoräkenskaperna för räkenskapsåret som löpte från den 1 maj 1733 till den 1 maj 1734 upptas som näst sista post under "Testamente": "Effter Madame Christina Gestrinia i Kungsgården __ 24:- [daler kopparmynt]". Jämför emellertid Omnämns.
Omnämns: efter 1740 15) I slutet av ministerialboken C:3, upprättad 1740, finns en kort lista med rubriken: "Til Hög ålder komne i Norala församl.". Som nr 1 upptas: "Sal. Pastoris Laur. Norelii änka, Christina Gestrinia, 94 år". (Som nr 2 och 3 upptas två personer avlidna 1748.) Jämför emellertid uppgiften om inlämnat testamente.
Död: efter 1740 16) Jämför emellertid uppgiften om erlagt testamente omkring 1734.


Familj med Laurentius Jacobi Norelius (1632 - 1707)

Vigsel: 13.05.1660 1)

Barn:
Jakob Laurentii Norelius (1685 - 1727)
Erik Norelius (- 1723)
Kristina Larsdotter Norelia (Norelius) (- 1733)
Lars Larsson Norelius (- 1727)
Margareta Norelia (Norelius)
Brita Larsdotter Norelia (Norelius)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1639       Födelse 24.08.1639 Ullångers sn+, ÅNG.  1)
1641       Systern Brita Samuelsdotter+ Gestrinia+ (Gestrinius) föds 1641 17).
1643       Systern Margareta Samuelsdotter+ Gestrinia+ (Gestrinius) föds 1643 17).
1644   4 år    Brodern Samuel Samuelis Gestrinius föds 17.07.1644 1).
1646       Brodern Johannes Samuelis Gestrinius föds 1646 18).
1648       Brodern Abraham Samuelsson+ Gestrinius+ dör 1648 17).
1648       Systern Brita Samuelsdotter+ Gestrinia+ (Gestrinius) dör 1648 17).
1648       Systern (dödfödd dotter) föds 1648 prästgården, Nordingrå sn, ÅNG 18).
1648       Systern (dödfödd dotter) dör 1648 prästgården, Nordingrå sn, ÅNG 18).
1649       Systern (dödfödd dotter) föds 1649 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1649       Systern (dödfödd dotter) dör 1649 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1650       Brodern Olof Samuelsson+ Gestrinius+ föds 1650 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1651       Systern Margareta Samuelsdotter+ Gestrinia+ (Gestrinius) dör 1651 17).
1651       Brodern Olof Samuelsson+ Gestrinius+ dör 1651 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1651       Brodern Abraham Samuelsson+ Gestrinius+ föds 1651 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1653       Brodern Abraham Samuelsson+ Gestrinius+ dör 1653 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1654       Systern Margareta Samuelsdotter+ Gestrinia+ (Gestrinius) föds 1654 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1654       Systern Margareta Samuelsdotter+ Gestrinia+ (Gestrinius) dör 1654 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1659       Systern (dödfödd dotter) föds 1659 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1659       Systern (dödfödd dotter) dör 1659 prästgården, Norrala sn, HÄL 18).
1660   20 år    Vigsel Laurentius Jacobi Norelius 13.05.1660.  1)
1672   32 år    Fadern Samuel Gestrinius dör 04.02.1672 prästgården, Norrala sn, HÄL 19).
1675       Modern Margareta Fortelia (Fortelius) dör 1675 prästgården, Norrala sn, HÄL 20).
1685       Sonen Jakob Laurentii Norelius föds 1685 21).
1689       Fadderskap 1689 Haga nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1689   49 år    Brodern Johannes Samuelis Gestrinius dör 15.03.1689 18).
1690       Fadderskap 1690 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  4)
1698   58 år    Brodern Samuel Samuelis Gestrinius dör 18.01.1698 Bollnäs sn+, HÄL 1).
1700       Fadderskap 1700 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1703       Brodern Erik Gestrinius dör 1703 22).
1706       Fordran 1706 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1707   67 år    Maken Laurentius Jacobi Norelius dör 04.03.1707 prästgården, Norrala sn, HÄL 23).
~1708       Bosatt omkring 1708 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1710       Övrigt tingsärende 1710 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  8)
1710       Fadderskap 1710 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  9)
1711       Övrigt tingsärende 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  10)
1714       Fadderskap 1714 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  11)
1715       Fadderskap 1715 prästgården, Norrala sn, HÄL.  12)
1715       Fadderskap 1715 prästgården, Norrala sn, HÄL.  12)
1718       Fadderskap 1718 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  13)
1723       Sonen Erik Norelius dör 1723 Ryssland 24).
1727       Sonen Lars Larsson Norelius dör 1727 25).
1727   87 år    Sonen Jakob Laurentii Norelius dör 13.04.1727 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 9).
1733       Dottern Kristina Larsdotter Norelia (Norelius) dör 1733 Kilån, Hanebo sn, HÄL 26).
~1734       Testamente omkring 1734 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  14)
>1740       Omnämns efter 1740.  15)
>1740       Död efter 1740.  16)


Källor
 1) Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne, d. 2 (faksimilutgåva 2004, Sveriges Släktforskarförbund), s. 340
 2) Se partnerns personakt
 3) C:1, f. 16v
 4) Trönö C:1, p. 97
 5) C:1, f. 7v
 6) Renoverade småprotokoll 1706, häradsrätter, Gävleborg, vol. 3, pag. 2248, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 7) C:2, uppsl. 90
 8) Dombok för Hälsingland 1710, renoverad, Gävleborg:65, f. 223v-225r, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 9) Trönö C:1, p. 122
 10) Dombok för Hälsingland 1711, renoverad, Gävleborg:66, f. 597v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 11) C:2, uppsl. 74
 12) C:2, uppsl. 109
 13) C:2, uppsl. 102
 14) LI:2, p. 48
 15) C:3, p. 350 (efter p. 561!)
 16) Se Omnämns
 17) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Gestrinius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 616
 18) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Gestrinius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 618
 19) Se Kyrkoherde
 20) Se Testamente
 21) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 681
 22) Se Komminister
 23) LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39100)
 24) C:2, f. 110v
 25) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 9b, Järvsö kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 519
 26) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 680<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström