Lars Larsson Nerbelius

Underlagman. Blev ca 56 år.

Far: Lars Källbjörnsson (~1582 - ~1647)
Mor: N.N. Olsdotter+ (- 1623)

Född: beräknat 1611 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 1) Se kommentar under Noteringar. Vid denna tid var fadern Lars Källbjörnsson ännu bosatt på hemmanet Ale nr 2. (Se dennes personakt.)
Bosatt: Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 2) 
Underlagman: från 1648 till 1667 Hälsinglands domsaga, HÄL 3) 
Gåvor till kyrkan: 1649 Delsbo kyrka, Delsbo sn, HÄL 4) I kyrkoräkenskaperna för Delsbo anges att bl.a. "Erligh, Förståndigh och Wäl[achta]tt Lars Larsson Lagma(n)" i januari 1649 skänkt sju daler till klockans omgjutning och förbättring. Direkt före honom skrivs prosten Dominicus Olai och dennes hu. Karin Nilsdotter.
Arvsskifte: 07.01.1649 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 5) I en handling rörande arvsskiftet den 7 januari 1649 mellan barnen till Lars Källbjörnsson sägs:
"Anno den 7 Januarij Bleff samtycht och besluthitt aff mijna Samsyskon, sädan Bythet war öfuer ändt, att iagh kulle besittia Stoor Närby och dhem uttlossa, som dheras försäkringsbreff vtwijsser, dat: ut supra.
Gambla Skatten på Stoornärby war 31 öre 9 [penningar] Thå iagh steegh till.
Men nu effter Sal. Faders giordha Testaments Breff ähr såledhes för afskedatt att dän äldre kullen skall haffua sin Arffs rätt i Närby och dhen yngre kullen i Åkre. Och emädan Jordhen i Åkre effter dheres arfspart icke tillrächte; ähr så mycket Jordh lagd dher under ifrån Närby, som Testam. Breefuet dat: den 26 Juni: [1]643 förmäler och blif(ue)r nu så skatten här effter för Närby __ 25 öre 11 1/2 [penningar] och för åkre __ 14 öre 4 1/2 [penningar] dher mz effter Sohm skatten 4 [penningar] för Rolloms änge [dvs. Rålambsänge] --- [otydligt ord] och gambla skatten i åkre ähr 8 öre 6 [penningar]."
Jordtransaktion: 02.10.1650 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 5) I det gamla gårdsarkivet för Stornärby ingår följande handling: "För allom ädlom och wällbornom Herrom och ährligom godom mannom som detta breff förekommer till att läsa eller höra läsas, bekennes wij Petrus Laurentij Nerbelius Scholemästare i hudwichswaldh, och Wilhelmus Jacobi Grubb kiörkioherde i Nårbo Prästegäldh, och här med witterligit görom, att wij af frij willia och berådde modhe, medh wåra hustrurs iaa och samtyckio hafua vndt vplåthit och Såldt, som wij i detta öpna brefs krafft vnne och Sällie wår Broder och Swåger Ehrlig och wällachtadt Lars Larsson Nerbelio, Vnderlagmannen i Hellsingelandh, wår rätta Fädärnes och Mödernäs, Så och wår arfua Huus och Jordh effter wår Sal. Broder Oloff Larsson liggiandes i Stoornärby effter 11 öre 22 1/2 [penningar] i skatt, och därföre tillhopa effter huardera wår arfspart wthi en Summa opburit för Jorden penningar __ 116 dal.r 14 172 öre, och för Huusen __ 71 dal.r 14 öre alt Sölfuermynt, fyllest effter wår egen willia och begäran. Och emädan wij här om så wänligen förlichte och afstilte ähre så att wij den sidsta Penningen medh den första opburit hafuer. Huarföre afhändom wij be:t Huus och Jordh vndan oss och wåra effterkommande arfwingar, och dhen tillägnom wår Broder mehrb.te Lars Larsson, Hans Hustru, Barn och effterkommande arfwingar födde och ofödde, medh dess tillägor i Åker och Ängh, skogh och Mark, Fiskiewatn, Quarn och Fäboställe, ingo [sic] vndantagandes, som där till af ålder vnderlägat hafuer och än med rätt tilläggias kan, till een fast oklandrat egendom. Så att wij tillståå honom här vppå fodra dombreff när så tillfälle kan gifuas. Nu att detta af oss så fast och Stadigt hållas skall och må, verificere wij här vnder med wår Segneter och egne Händers vnderskrifuande, och där Jämpte anmodhe till witnes Caplan wällärde Her Erich Hofnaerum, och fordom länsman Förståndig Swen Olofsson i Fårs, medh dheras nampn och wanliga Signeter. Datum Närby den 2. October. åhr 1650." Undertecknanden, alla med sigillavtryck: "Wilhelm Grubb Norb. P."; "Petrus Nerbelius"; "Lars Isaachsoon Walmo"; "Ericus Hoffnaerus V. D. Comm. Norelff."; "Swen Oluffson i Fors."
Arvstvist: 04.03.1659 6) Vid Hälsinglands landsting, hållet i Segersta den 4 mars 1659, kärar kyrkoherden herr Markus i Delsbo mot arvingarna till den föregående kyrkoherden, salig herr magister Dominicus. Som arvinge och fullmäktige för de övriga medarvingarna svarar underlagmannen i Hälsingland Lars Larsson Nerbelius ("Vnderlagmannen å sine och sine medarfwingars wägnar"). Tvisten gäller sex kor och en tjur som herr Dominicus ska ha mottagit vid tillträdet som en del av prästgårdens inventarium och som arvingarna inte återlämnat. Arvingarna döms återbetala hälften av boskapen till herr Markus och den andra hälften till socknen.
Jordtransaktion: före 1664 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) I det gamla gårdsarkivet för Stornärby ingår tolv kvartosidor med anteckningar av underlagmannen Lars Larsson Nerbelius om sina jordtransaktioner i Norrala. Där sägs bl.a: "1664 Detta ängh bleff sädan giffuidt till Åkre i wederlagh för den åker dhe hade i Närby [här avses arvsskiftet efter underlagmannen Lars Källbjörnsson, vilken i sitt testamente stadgat att den äldre barnkullen skulle ha sitt arv i Närby och den yngre i Åkre] och håller thz 4 gillingstaal Jtem bekom(m) dhe i Åkre, ifrån Remstad som iagh kiöte aff Kielbiör i Näxiö [blankt] måhl liggiandes i dhett wästra åhrsssädhe [sic]."
Död: 14.01.1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 7) Hans hustru Malin Dominicidotter nämns som änka 1675. [Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1675-06-05, p. 160-162, HLA]
Begravd: före 1692 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 8) I begravningsnotisen för hans änka, vilken dog 1692 och vars lik 1693-02-20 överfördes från Söderhamns kyrka till Norrala kyrka, anges att han själv begravts i Norrala kyrka: "infördes (---) H. Malins Dominici dotter, Sal. Vnderlagmannens Lars Larssons Nerbelii Effterlåtne lijk uti Norala kyrkio, om afftonen, utan någon lijkproces, i des Sal. Mans lägerstad, straxt inom Kyrkiodören på högra handen, yterst i Fremre qwarteret af Manfålks bänkerne".
Omnämns: 1693 8) Lars Larsson Nerbelius omnämns i samband med att hans änka Malin Dominicidotter kista överfördes från Söderhamns kyrka till hans gravplats i Norrala kyrka 1693-02-20. Notisen finns införd på uppslaget för Närby nr 1.


Familj med Malin [!] Dominicidotter (- 1692)

Vigsel:  9)

Barn:
Johan Larsson Nerbelius (1643 - 1676)
Erik Larsson Nerbelius (~1660 - 1698)
Jon Larsson Nerbelius
Brita [!] Larsdotter Nerbelia (Nerbelius) (- ~1680)
Dominicus Larsson Nerbelius (- <1678)


Noteringar
I en samling korta biografier över studenter vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala t.o.m. 1729 anges om honom, där han är införd bland studenter antagna omkring år 1627: "LAURENTIUS Laurentii NERBELIUS, Auscultans in Regio Dicasterio Holmensi, postea judex territorialis Helsingiae in locum parentis Sui Laurentii Chelberni Surrogatur. Vivere autem desivit d. 14 Jan. 1667." (Dvs. "Lars Larsson Nerbelius. Auskultant vid kungl. hovrätten i Stockholm, därefter utsedd till underlagman i Hälsingland efter sin fader Lars Källbjörnsson. Hans liv ändades emellertid den 14 januari 1667.") [Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 64, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek]
---
I ett inventarium från 1748 över Norrala kyrka upptas följande post: "2 st. Contrefaiter, neml.n Häradshöfdingen Lars Närbelii och hans Hustrus på södra sidan." (De enda övriga porträtten i kyrkan är av de svenska regenterna från Gustav I till Karl XII.) [LI:1, p. 69] - Lars Nylander i Mo (nu Söderhamn) meddelar i e-brev 2003-11-23 att det finns ett porträtt från Norrala kyrka i Hälsinglands museum. "Jag har tittat på det, och det var tyvärr mycket
trasigt - nästan all färg hade rasat av. Ansiktet kunde man dock ana, det är en man med blå ögon och nästan svart hår = typisk norraling." I e-brev 2005-10-26 skickar Nylander en digital kopia av porträttet och meddelar att texten på tavlan lyder: "AE(T)ATIS SVAE ["i hans ålder", dvs. i en ålder av:] 41. Ao 1650". (Han bör alltså ha fötts omkring 1610-1611 och måste då ha fötts i faderns första äktenskap.) Han anger också att porträtten av Nerbelius och hans hustru omnämns redan i inventariet daterat den 7 januari 1728, med hänvisning till Norrala kyrkoräkenskaper. [LI:1, p. 46]
- Porträttet finns återgivet i Sikeborg, Urban: "Porträttet av underlagman Lars Larsson Nerbelius", ALIR-anor 2005:4 (medlemsblad för Forskarföreningen ALIR, Söderhamn med omnejd), s. 3.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1611       Födelse beräknat 1611 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL.  1)
1623       Modern N.N. Olsdotter+ dör 1623 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 2).
1632       Brodern Källbjörn Alinus dör 1632 Lützen, Tyskland 10).
1643       Sonen Johan Larsson Nerbelius föds 15.06.1643 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 11).
~1647       Fadern Lars Källbjörnsson dör omkring 1647 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
>1648       Underlagman från 1648 till 1667 Hälsinglands domsaga, HÄL.  3)
1649       Gåvor till kyrkan 1649 Delsbo kyrka, Delsbo sn, HÄL.  4)
1649       Arvsskifte 07.01.1649 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1650       Jordtransaktion 02.10.1650 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1659       Arvstvist 04.03.1659.  6)
~1660       Sonen Erik Larsson Nerbelius föds beräknat 1660 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 9).
<1664       Jordtransaktion före 1664 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1667       Död 14.01.1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL.  7)
<1692       Begravning före 1692 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  8)
1693       Omnämns 1693.  8)


Källor
 1) Åldersuppgift på porträtt i Hälsinglands museum (meddelande av Lars Nylander, Söderhamn, 2003-11-23)
 2) Se Omnämns
 3) Almquist, Jan Eric: Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, d. 2 (Sthlm 1955)
 4) Delsbo LIa:1, kyrkoräkenskaper 1643-1669, f. 14v
 5) Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
 6) Landstingsprotokoll 1658-1667, Gävleborgs läns landskanslis arkiv, p. 56-57, Riksarkivet (SVAR SE/HLA/1030001/A 1/2)
 7) Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 64, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek
 8) C:1, f. 34r
 9) Se Begravning
 10) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676
 11) Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över befallningsman Johan Larsson Nerbelius, begravd 1676-02-17, av J. Aurivillius, N.P. Gris och J. Hellman), samlingsband fol. 2:21, Kungliga Biblioteket
 12) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 192
      
1651. Lars Larsson Nerbelius år 1651, "i en ålder av 41 år". Porträttet, som visar den mörkhårige och blåögde underlagmannen, fanns i Norrala kyrka till dess den brandhärjades 1807. Den förvaras nu på Hälsinglands museum i Hudiksvall.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström