IV:8 Kerstin Persdotter

Blev 67 år.

Far: V:15 Per Olsson (1760 - 1801)
Mor: V:16 Kerstin Larsdotter (1763 - 1820)

Född: 29.07.1797 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Cherstin": Bonden ("B.") Per Olsson och hustru Kerstin Persdotter (28 år) i Snarböle. Faddrar: Kyrkvärden Lars Ersson och hustru Sara Olsdotter i Arklo; Per Olsson och hustru Karin Larsdotter i Sund. Drängfadder ("Df.") Olof Persson i Borg[? - "Bo---", resten av bynamnet är dolt i marginalen i den mikrofilmade kopian], pigfadder (P.f.") Kerstin Gisselsdotter från Ringa.
Arvsskifte: 14.12.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 2) Bouppteckningen efter farmoderns syster inleds: "År 1801 den 14 December, anstäldes Bouptekning och Arfskifte efter gamla Pigan Anna Eriksdotter i Snarböle Norrala Sokn, som aflidit den 10:de i denna månad. Dess arfwingar äro den afl. äldre Systren Hustru Chjerstin Eriksdotters Sonebarn, neml. Olof 10 år, dottren Karin 8 år och dottren Chjerstin 4 år, hwilkas tillförordnade Förmyndare äro Bonden Olof Eriksson i Berge och Erik Jonsson i Arklo: Systerdottren Brita Olofsdotter 48 år ogift, hwars rätt bewakades af dess tillförordnade Förmyndare Olof Eriksson i Berge: Systerdottren Lisa Olofsdotter, gift med Bonden Jon Jonsson i Snarböle: Systren Karin Eriksdotter, gift med Husman Johan Pärsson i Losjö: Systren Brita Eriksdotter gift med g. Bonden Lars Larsson i Styfje. Desse Arfwingar woro dels sjelfwa närwarande och dels, för ålderdomsbräkligheter, hade sine ombud, som wid detta tillfälle bewakade deras rätt. Arfwingarna tillsades att upgifwa ägendomen, som den wid dödstiman befun--- [slutleden av ordet dolt i marginalen] hwilken uppgift skedde på efterskrefne s[ätt]". Under rubriken "Hus- och Jordpenningar" sägs: "Efter Fadren" 3 riksdaler 6 skillingar 10 runstycken; "Efter Modren" 1 riksdaler 26 skillingar 10 runstycken; "Hennes innestående Humbla medtogs äfwen wid begrafningen". Hon efterlämnar också "En stufwa med förstufwa, kontor och en g. Foderbod", liksom 6 fjärdingar "Potatoes". Bland skulderna nämns "Till Jon Elg, Direct. Robsam [dvs. Robsahm], Erik Larsson i Arklo och Bobergs Enka", inalles 12 riksdaler 3 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är Erik (bomärke) Jonsson i Arklo, förmyndare för Per Olofssons son Olof; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för hans döttrar Karin och Kerstin; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för systerdottern Brita Olsdotter; Lars (bomärke) Larsson i Styvje på sin hustru Brita Ersdotters vägnar; Jon (bomärke) Jonsson i Snarböle på sin hustru Lisa Olofsdotters vägnar; Johan Persson i Losjö [undertecknar med egen hand] på sin hustru Karin Ersdotters vägnar.
Tidningsnotis: 21.01.1820 3) I Inrikes tidningar den 21 januari 1820, s. 2, finns följande notis:
"Nästl. Onsdag d. 19 Jan. skedde 787:e Dragningen af det Swenska Kongl. Nummer-Lotteriet här uti Stockholm, hwarwid utkommo Numrerne:
86, - 80, - 46, - 33 och 74.
De på dessa Numrer antecknade Flickor af Allmogens döttrar, woro:
(...)
Christina Persdotter ifrån Gefleborgs Län, Södra Helsingland, Norrala Socken och Snarböle.
(...)
Till hwardera af dessa Flickor kommer, till följe af Kongl. Maj:ts för detta Lotteri i nåder utfärdade Plan, att utdelas en summa af 33 R:dr 16 (öre) Sp., som dem af wederbörande Landshöfdingar warder tillställd, så snart de träda i giftermål.
Med betalningen af Winsterne för denna Dragning hos Lotteri-Collecteurerne till dem, som uppwisa de wundne Original-Lottsedlarne, i hwars hand de wara måge, förhålles efter wanligheten. Skulle emot förmodan, någon Lottägare, wid uppwisande af dess wundne Lottsedlar, ej genast utbekomma den derå fallne Winsten, har han att anmäla sig wid Kongl. Lotteriets Hufwud-Contro coh der sin betalning undfå, ehwad Winsten stiger till större eller mindre Summa."
Vinst i kungl. nummerlotteriet: 25.12.1822 4) I husförhörslängden 1822-27 anges för henne och maken: "Erhöllo på Bröllopsdagen d. 25 Dec. 1822 33 RD.r 16 sklr Bankco från Kongl. Nummer Låtteriet."
Bosatt: till 1864 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL 5) 
Död: 25.09.1864 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL 6) Möjligen är dödsdatumet 23 september.


Familj med IV:7 Lars Larsson (1800 - 1877)

Vigsel: 26.12.1822 Norrala sn, HÄL 7) Vigselnotisen med datumet den 26 december 1822 lyder: "Bonden Lars Larsson i Styfje och Bonde Dotter fr. Snarböle, Kerstin Persd:r". "Giftoman Hennes Dess Fader Bonden Jon [bomärke] Jonsson i Snarböle."

Barn:
III:4 Karin Larsdotter (1823 - 1903)
Ingrid Larsdotter (1830 - )
Per Larsson+ (1843 - )


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1797       Födelse 29.07.1797 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1800   2 år    Systern (dödfödd dotter) föds 14.01.1800 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1800   2 år    Systern (dödfödd dotter) dör 14.01.1800 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1800   2 år    Maken IV:7 Lars Larsson föds 08.05.1800 Styvje nr 3, Norrala sn, HÄL 10).
1801   3 år    Fadern V:15 Per Olsson dör 18.02.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1801   4 år    Arvsskifte 14.12.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1820   22 år    Tidningsnotis 21.01.1820.  3)
1820   22 år    Modern V:16 Kerstin Larsdotter dör 12.04.1820 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1822   25 år    Vinst i kungl. nummerlotteriet 25.12.1822.  4)
1822   25 år    Vigsel IV:7 Lars Larsson 26.12.1822 Norrala sn, HÄL.  7)
1823   26 år    Dottern III:4 Karin Larsdotter föds 24.11.1823 Styvje nr sub 3, Norrala sn, HÄL 13).
1830   32 år    Dottern Ingrid Larsdotter föds 01.02.1830 Styvje nr sub 3, Norrala sn, HÄL 13).
1843   45 år    Sonen Per Larsson+ föds 08.03.1843 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL 5).
1859   62 år    Brodern Olof Persson dör 07.10.1859 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
<1864       Bosatt till 1864 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL.  5)
1864   67 år    Död 25.09.1864 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) C:4, f. 34v
 2) Bouppteckningar 1801-1804, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 3) Inrikes tidningar 1820-01-21, s. 2
 4) AI:3, uppsl. 135
 5) AI:6, uppsl. 22
 6) AI:7, uppsl. 22
 7) C:4, f. 150r
 8) C:4, f. 40v
 9) Se Födelse
 10) C:4, f. 41r
 11) C:4, f. 122r
 12) C:4, f. 143r
 13) C:6<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström