IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)

Far: X:303 Laurentius Erici (1576 - 1656)
Mor: X:304 Karin Jonsdotter (1590 - 1672)

Bosatt: prästgården, Söderala sn, HÄL 1) 
Bosatt: från 1641 till 1648 prästgården, Norrala sn, HÄL 1) 
Supplik: omkring 1648 2) I en odaterad supplik till drottningen anges: "Min Man, som på någon tijd war kyrkioherde i Norrala Sochn, bleff för halfannat åhr sedan död, och iagh nu efter honom ähr bliffwen sittiandes uthj mycken gäld, och stoor fattigdom med många barn". Brevskriverskan uppger att hon bara har ett litet skattehemman att föda sig och barnen med, men hon märker att det inte förslår när hon ensam måste lita däruppå. Hon ber därför om frihet till någon tid för årliga utlagor. "gudh som sådanne höge wälgerningar wedergäller, han förgäter och alldrig wisserligen denna. E. M. M.t iagh befaller under Gudz nådige beskärm til liff och siäl.
ödmiuke och underdånige tienarinna
Ingredh Larsdotter".
I ett följebrev till sekreteraren ber hon även om frihet från knekten, skjutsning och gästning. Hon säger sig stå tillbaka med två års utlagor för prästgården och vet ingen råd. Hon ber därför om ett års frihet från detta.
Bosatt: omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 3) I kyrkoräkenskaperna för Norrala anges att kyrkan utgett penningar till prästänkan hustru Ingrid i Borg räkenskapsåren 1654-55, 1655-56, 1656-68, 1658-69, 1659-60, 1660-61, 1661-62 samt 1662-63. Men det kanske här snarare rör sig om makens faster, prästänkan Ingrid Olsdotter i Borg.
Bosatt: omkring 1670 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 3) I kyrkoräkenskaperna för Norrala anges räkenskapsåret 1670-71 att kyrkan utgett pengar till prästänkan hustru Ingrid i Å.
Övrigt tingsärende: 1675 Norrbo-Bjuråkers tingslag, HÄL 4) Vid Norrbo-Bjuråkers ting i december 1675 avhandlades följande ärende [Dombok för Hälsingland 1675, Norrbo-Bjuråkers tingslag, p. 355-357, HLA]: "Emellan Rådmannen ifrå Hernösandh, förståndig Lars Nilsson Berghem på sin Swärmodhers Sahl. Pastoris i Norbo H. Erich Hoffnaeri Änkia Gudfruchtiga hustru Ingredh Larsdotters wegnar kärande och nu warande Pastoris i Norbo Wyrdige H. Magni Rogstadij fullmächtige och Swåger Wällärde H. Lars Grubb Swarandhe, angåendhe ett Contract som dhe sig emillan, (1)669. den 5. Maij oprättat hafua, Nembligen att Pastor Rogstadius skulle gifwa Änkian hustro Ingredh för sitt Nådheåhr 100. RDr huarom dhe sedermehra tuistat hafat [sic]. Ähr detta Härads Rättens afsagde domb. Norbo den 8. Decembris (1)675.

Aldenstundh hustru Ingridh åthskillige fullmechtige först hafwa i wenlighet och sedhan lagligen å Häradstinget anhollet aff Pastore H. Månss om Contractets förnöijandhe men han föreburit dheremoth, att hennes Måg Sahl. Landtmätaren Peder Gulbrandh Palm /: som Contractet tillijka medh dhenne sin Swåger Larss Nilsson Berghem på sin Swärmodhers wegnar wnderskrifwit och slutit hafwer; :/ skulle hafwa medh Sahl. Probsten Wyrdige H. Thoma Weslenio opå ett Probste Ting samtykt och wnderskrifwit en förlijkningh, hwarigenom Contractet skulle i något lindrat wara, förmedelst dhen Syyn som å Prestebordsägorne (1)669. d. 21. Maij hollen war, dher till fullmächtige bådhe förr och nu nekadhe Altså blef [p. 356:] Pastor Rogstadius (1)674. den 29. Augusti i Rätten på lagd samma förmedlings Skrifft att framtee eller Contractet fullgöra: Hwilken skrifft tå hon nu blef framhafdh, war inthet annat än sielfua Syhnebrefwet, huar wnder Peder Palms handh och eij fans fast Oluf Hansson i Norbobyen (1)674. den 27. Augusti föregaf Sahl. Palmen hafua samma Synebreff wnderskrifwit; Icke desto mindre inladhe nu Berghem Sahl. Palmens egen handh; som allenast hafuer skrifwit en Copia af dhen Syyn som på Prestebordet (1)669. den 21. Maij af godhe Män effter Pastoris begäran hollen ähr hwilken Copia Sahl: Probsten Weslenius och Pastor i Tuna Wyrdig H. Johan Arnaesius på Probstetinget vidimerat hafua den. 21. Julij. (1)671. Men att Palmen skulle till Synens wthslagh hafua samtykt, som förr ähr af Rogstadio nämndt kundhe inthet bewijsas, wthan fullmechtigen Berghem framwiste Sahl Palmens egenhändige förklaringh och resolution emoth samma Synegång; Fördenskuldh effter öfuerlagt betänkiandhe, fann HäradsRätten skäligt att Pastor H. Månss skall nu wthan wijdare oppskof Contractet fullgöra i förmågo af Sweriges lagh. Rådstugubalcken 16. och Köpmålabalcken 8. Capitel. landslagen, emedhan han sielff wthan Conditioner wthj hederlige witnens närwaru Contractet wnderskrifwit, och medh wahnligit pi-- bekräfftat hafuer så att han Rogstadius hafwer allenast förbehållit sigh, att han eij måtte sträng--[?] till 100. RD.r in specie, wthan få gifwa smör, tyg eller kopparmynt för hwar Rixdaler som han går ---an, och honom dess wthan fritt stånde [p. 357:] att sökia Dilation hoos hustru Ingreds Creditor medh betalningen att icke samma penningar alt för hastigt skulle honom affordras; Så kan eij eller dhen Syyn som wthom Contrapartens wettskap och wthj dess frånwaru på --- ähr, skattas wara lagligh (---). Och såwijda han Rogstadius hafuer förordsakat husto Ingredh att göra fåfenge Resekostnader till Probste- och Häradstingen, ifrå (1)671. pålades han att wedergälla henne i ett för alt fembtijo daler Kopp.t förwthan Capitalet, huarpå ännu resteret 95. D.r, Doch monde fullmechtigen opå Rättens Wnderhandling efftergifwa 25. D.r aff Capitalet och fem daler af sine resepenningar, så frambt han nu genast blifuer förnögdh, bådhe för resteradhe Capitalet Siuttijo daler och fyratijo fem daler för Expenserne, att icke han eller någon annan nu förordsakas wijdare omkostnatt här på anwenda[?] dhet bägge parterne hafue sig att effterrätta."Familj med Ericus Erici Hoffnaerus

Vigsel: omkring 1650 Norrala sn+, HÄL 5)


Familj med IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) (- 1646)

Vigsel: 

Barn:
IX:129 Jon Andersson Krok (- ~1655)
VIII:76 Karin Andersdotter Krok (- ~1693)
Kristina (Kerstin) Krok
Lars Andersson (Krok)
Sara Andersdotter Krok
Brita Andersdotter
Cecilia Andersdotter+ Krok (- 1723)


Noteringar
Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168, 173-174 (källhänvisningarna är här utelämnade):
"Herr Anders änka Ingrid Larsdotter (Schalin), enligt Broman dotter till kyrkoherden i Söderala Laurentius Erici (Schalin) och hustrun Katarina Jonsdotter, bodde efter hans död med sin talrika barnaskara i Å (nr 1)." (---) Hon blev 1666 knuffad av sin berusade svärson, Per Larsson i Fors, när denne misshandlade hennes andre make, herr Erik Hoffnaerus, och skadade benet.
Ingrid levde som änka i Å ännu 1680-05-01 och brukade baka oblaten till kyrkan, enligt kyrkoräkenskaperna. Hon sägs efter andre maken herr Eriks död ha uppburit pension från pastoratet."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1576       Fadern X:303 Laurentius Erici föds 1576 prästgården, Segersta sn, HÄL 6).
1590       Modern X:304 Karin Jonsdotter föds 1590 7).
1627       Brodern Jonas Laurentii Schalin föds 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 8).
>1641       Bosatt från 1641 till 1648 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1646       Maken IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 9).
~1648       Supplik omkring 1648.  2)
~1650       Vigsel Ericus Erici Hoffnaerus omkring 1650 Norrala sn+, HÄL.  5)
~1655       Bosatt omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1655       Sonen IX:129 Jon Andersson Krok dör omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1656       Fadern X:303 Laurentius Erici dör 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL 6).
~1670       Bosatt omkring 1670 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1672       Modern X:304 Karin Jonsdotter dör 1672 7).
1675       Övrigt tingsärende 1675 Norrbo-Bjuråkers tingslag, HÄL.  4)
1682       Brodern IX:215 Johannes Laurentii Scalinus (Schalin) dör 1682 prästgården, Mo sn, HÄL 11).
1685       Brodern Jonas Laurentii Schalin dör 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL 8).
1692       Brodern Olaus Laurentii Schalin dör 1692 prästgården, Söderala sn, HÄL 12).
~1693       Dottern VIII:76 Karin Andersdotter Krok dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1723       Dottern Cecilia Andersdotter+ Krok dör 1723 13).


Källor
 1) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168, 173-174
 2) Acta Ecclestiastica, vol. 58 (Norrala), Kammararkivet, Riksarkivet
 3) LI:1
 4) Dombok för Hälsingland 1675, Norrbo-Bjuråkers tingslag, p. 355-357, HLA
 5) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 173
 6) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176
 7) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 176
 8) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64
 9) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff
 10) Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1
 11) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274
 12) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 716
 13) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 171<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström