Lars Olsson

Bonde. Blev ca 64 år.

Mor: Karin [!] Gudmundsdotter (~1630 - 1711)

Född: beräknat 1665 1) 
Bosatt: Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2) Hans namn - "Lars Olufsson" - står på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Styvje nr 7, efter den tidigare Jon Andersson, i den äldsta ministerialboken. [C:1, f. 71v] Lars Olsson skrivs också med hustrun Karin Svensdotter på uppslaget för födda i Styvje nr 7 i samband med barnens födelse (1710-1716). [C:2, uppsl. 64] Hans namn står dessutom på hemmansföreståndarens plats på sidorna för vigda och avlidna där i kyrkboken som upprättades ca 1708. [C:2, f. 142v]
Bonde: omkring 1690 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 3) Lars Olsson skrivs för Styvje nr 7 om 10 öresland och 14 penningland i tiondelängden 1690. Se också Bosatt.
Fadderskap: 1692 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL 4) Lars Olofsson i Styvje står 1692 som ungfadder till Olof (f. 1692-11-18), son till bonden Erik Olofsson och hu. Elin Olofsdotter i Borg nr 5. [C:1, f. 11v] Möjligen fanns någon anknytning till bonden Olof Olofsson och hu. Elin Olofsdotter i Styvje nr 6, vilka också står faddrar.
Fadderskap: 1697 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Lars Olsson och hustrun Karin Svensdotter står 1697 som faddrar till Kerstin (f. 1697-10-28), dotter till bonden Olof Svensson och hustrun Margareta i Fors nr 2.
Fadderskap: 1699 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL 6) Han ("Lars Olsson") och hustrun Karin Svensdotter står 1699 som faddrar till Nils (f. 1699-02-12), son till bonden Jon Nilsson och hans hu. Sigrid Larsdotter i Styvje nr 6.
Fadderskap: 1702 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL 7) Han och hustrun Karin Svensdotter står 1702 som faddrar till Karin (f. 1702-05-07), dotter till bonden Per Jonsson och hu. Anna Olofsdotter i Sund nr 4.
Omnämns: 1702 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL 6) Han omnämns i samband med att Göli, "Lars Olofs piga i Styfwe", 1702 står som ungfadder i Styvje nr 6.
Övrigt tingsärende: 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 8) I domboken från Norrala häradsrätts vårting i maj 1711 noteras: "Samma dag tilltalade Oloff Swänsson i Fors effter föregången stämbning, Swaranden Per Nillson i Trönebyn, Jöns Nillson i Tygsta och Joen Nillson i Remsta, sampt Lars Olson i Styfwie, så för een riktig räkning, som för det han icke kan få något qvittancie utaf arfwingarne eller deras Målsmän, på det som de upburit, som och att om Moderfadren een riktigheet och Liqvidum må träffas. Swaranderne närwarande sade och upgaf [f. 588r:] de att sädan sidsta Liqvidation dem och Olof Swänson emällan har han ingen ting betalat på alt det som hans egen bytes längd utwijsar, och kan han der best see sin skuld, begiärer att få niuta Häradz Rättens Domb till godo, då Olof Swänson blef pålagder att antingen till nästa ting giälda skulden, eller och sättia full borgen derföre, hwilken resolution Olof Swänson utj ingendera deelen fullgiordt, begiära så för deras egen säkerheet att få full föllja med upbuden på Hemmanet, som alt mehr och mer både till byggnad och Cultur förfaller; der emot hade Olof Swänson i Forss ingen ting att genwända, som han icke hadde något betalt mer än till Modren födan, mindre up fylt igenom giltige och Swars gode löfftes --- [otydligt ord] HäradzRättens resolution af åhr 1709. [ovanför tillagt: "anno"] Lat derföre resolverade, det arfwingarna och Creditorerne måge fullföllja sina uppbud, på det deras och de omyndigas rätt igienom stilla tigande, och Olof Swensons tresko icke må taga någon af ---tning och skada. Och har Olof Swenson i sin egen bård byteslängden, der han kan sielf see hwad han är skyldig så af Huus och jordepenningar som löösören, och ingen Hemman--- lagståndet, måtte Olof Swenson beflijta sig om att giälda skulden, elljest gifwer [f. 588v:] Häradz Rätten Creditorerne lof att werdera och sällja Hemmanet. Då arfwingarne och Creditorerne wid wärderingen skola wara förpliktade att upgifwa sina riktige fordringar i bem:te Hemman, som Häradz Rätten då will igienom se och skiärskåda."
Död: 1729 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 1) 
Begravd: 04.04.1729 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 9) Begravningsnotisen lyder: "1729. Dca 1 p. pascha, begrofs Lars Olofson i Styfwe,sedan han Wackert effter en fridsam och stilla Wandel, Christel. valediceret. Åldren 64 år. Liktexten af Matth: 5: Sal äro the reenhiertade ty (etc):". [C:1, f. 72r] Dubblettnotisen i den följande kyrkboken på sidan för avlidna i Styvje nr 7 lyder, med annan tidsangivelse: "1729 Mart: [datumkolumnen blank] begrofs Lars Olofsson, vppå et wackert fört lefwerne och Christel. beredelse; liktext: Sap. 3:1. The rätf.[ärdig]as siälar äro i Guds hand (etc)." [C:2, f. 143r]


Familj med Karin Svensdotter (~1679 - 1756)

Vigsel: 22.11.1696 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 10) Vigselnotisen, som är införd på uppslaget för Fors nr 2, lyder: "1696. den 22. Novembris blef Lars Olusson [sic] i Styfwe wigd, med Swen Jönssons dotter i Fårs, Karin." [C:1, f. 39r] Enligt domboken för 1709 var också hans hustru bördig från Fors nr 2. [Uppgift av Dennis Westlund, Skärså.]

Barn:
Kerstin Larsdotter (1700 - 1700)
Karin Larsdotter (1701 - 1701)
Sven Larsson+ (1702 - 1717)
Olof Larsson (1705 - 1776)
Karin Larsdotter+ (1707 - )
Per Larsson+ (1710 - )
Kerstin Larsdotter (1713 - 1793)
Jon Larsson+ (1715 - )
Lars Larsson+ (1715 - )
Brita Larsdotter+ (1716 - 1717)


Noteringar
Hans anknytning till den föregående hemmansbrukaren, Jon Andersson, är okänd.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1665       Födelse beräknat 1665.  1)
~1679       Makan Karin Svensdotter föds beräknat 1679 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
~1690       Bonde omkring 1690 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  3)
1692       Fadderskap 1692 Borg nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1696       Vigsel Karin Svensdotter 22.11.1696 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1697       Fadderskap 1697 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1699       Fadderskap 1699 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL.  6)
1700       Dottern Kerstin Larsdotter dör 1700 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 1).
1700       Dottern Kerstin Larsdotter föds 05.01.1700 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1701       Dottern Karin Larsdotter dör 1701 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.
1701       Dottern Karin Larsdotter föds 09.05.1701 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1702       Fadderskap 1702 Sund nr 4, Norrala sn, HÄL.  7)
1702       Omnämns 1702 Styvje nr 6, Norrala sn, HÄL.  6)
1702       Sonen Sven Larsson+ föds 05.08.1702 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1705       Sonen Olof Larsson föds 02.03.1705 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 2).
1707       Dottern Karin Larsdotter+ föds 20.11.1707 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 12).
1710       Sonen Per Larsson+ föds 04.12.1710 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1711       Övrigt tingsärende 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  8)
1711       Modern Karin [!] Gudmundsdotter dör 1711 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 1).
1713       Dottern Kerstin Larsdotter föds 14.06.1713 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1715       Sonen Jon Larsson+ föds 08.03.1715 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1715       Sonen Lars Larsson+ föds 08.03.1715 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1716       Dottern Brita Larsdotter+ föds 29.12.1716 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1717       Dottern Brita Larsdotter+ dör 09.01.1717 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 13).
1717       Sonen Sven Larsson+ dör 12.08.1717 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 9).
1729       Död 1729 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  1)
1729       Begravning 04.04.1729 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) Se Begravning
 2) C:1, f. 71v
 3) Länsräkenskaper 1690, Norrland, KA, Riksarkivet
 4) C:1, f. 11v
 5) C:1, f. 80v
 6) C:1, f. 70v
 7) C:1, f. 63v
 8) Dombok för Hälsingland 1711, renoverad, Gävleborg:66, f. 578v-588v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 9) C:1, f. 72r
 10) C:1, f. 39r
 11) Se Vigsel
 12) C:1, f. 114v
 13) C:2, uppsl. 64<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström