Petrus Laurentii Nerbelius

Rektor, kyrkoherde, prost.

Far: Lars Källbjörnsson (~1582 - ~1647)
Mor: N.N. Olsdotter+ (- 1623)

Född: Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 1) 
Jordinnehav: Långhed, Alfta sn, HÄL 2) Johan Olsson uppger att Petrus Nerbelius ägde två hemman i Långhed.
Magister: 1642 3) 
Jordinnehav: till 1650 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4) 
Rektor: till 1650 Enköpings skola, Enköping, UPP 5) 
Rektor: från 1650 till 1652 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL 6) Arvidsson uppger om honom, den förste rektorn vid Hudiksvalls skola: "Då skolan i Enköping flyttades till Hudiksvall medföljde vissa av lärarna. Detta gäller i varje fall om rektorn och konrektorn.
Rektor i Enköping var sedan mitten av 1640-talet Petrus Laurentii Nerbelius. Han var född i byn Närby i Norrala socken som son till en kronobefallningsman. Han hade promoverats 1644. Magister Per var en lärd man. Han befordrades också redan 1652 till kyrkoherde i Alfta och blev sedermera kontraktsprost, riksdagsman och ledamot av 1674 års trolldomskommission - en man icke utan betydelse, karakteriserad som 'poeta haud vulgaris' [dvs. en icke vanlig diktare] och 'vir pacificus' [dvs. en fridsam man]. Det sistnämnda epitet står i egendomlig motsats till hans uppträdande under den korta tid han var rektor i Hudiksvall. i och med att han vid valborgsmässotid 1650 infann sig i Hudiksvall kan trivialskolan emellertid sägas ha börjat sin verksamhet.
Han medförde från Enköping sin konrektor, magister Eric Tybelius. De båda delade mellan sig undervisningen i fjärde klassen. Detta tillgick enligt rektorns egen uppgift till domkapitlet så, att den ene skötte bägges arbete på förmiddagen, den andre på eftermiddagen, varigenom de slapp att 'löpa så många gånger till och från skolan'. (Här följer en beskrivning av det övriga utnämnda kollegiet.)
[s. 43] Om förhållandena i detta kollegium, läroverkets första, vittnar ett domkapitelsprotokoll av den 2 augusti 1651. Skolans inspektor, magister Lars, som inte var någon annan än den förutnämnde Laurentius Gewalensis-Gevalius-Gavelius-Sylthenius-Salthenius, nu kyrkoherde i Forsa, hade i skrivelser till domkapitlet anklagat rektor Nerbelius för att genom sin lättja missköta skolan och för att inte hysa aktning för någon. Nerbelius infann sig emellertid personligen i domkapitlet, bestred anklagelsens riktighet samt beskyllde i sin tur sina medlärare för stor oflit, dryckenskap och osedligen. Han sade sig kunna lita endast på konrektor och collega Busk, och om nu denne, som församlingen i Järvsö begärt till sin kyrkoherde, skulle lämna skolan, bleve situation besvärligt. Georgius Andreae kom aldrig 'odrucken' till skolan: om morgnarna var han bestänkt med brännvin och om middagarna med öl. Om Magnus Rogstadius gällde något liknande. Laurentius Jesperi, som nu fått 'spem' [dvs. förhoppning, utsikt] att komma till skolan som lärare, vore än värre. Andreas infimus collega vore 'i rop kommen' för befallningsman Lars Isacsons hustru. Rektorn beskyllde dessutom lärarna för att 'ha uppdruckit sin spannmål på bygden'. Domkapitlet fann dessa anklagelser vara allvarliga och beslutade uppdraga åt 'Herr Nils i Järvsö', d. v. s. kyrkoherden där, Nils Andreae Arnaesius, att 'cognoscera' den oenighet, som uppstått dels mellan befallningsmannen Lars Isacson och magister Lars, vilken angavs som upphovsmannen till det rykte, som utspritts angående lärarnas förhållande till den förres hustru, dels mellan magister Lars och Nerbelius, dels åter mellan Nerbelius och hans medlärare. I synnerhet vore det av vikt att bilägga handeln med Lars Isacsons hustru. Nerbelius begärde samtidigt att få bli kaplan i Delsbo för att sedan kunna få kyrkoherdetjänsten där men tillhölls att tills vidare stanna kvar på den mer meriterande rektorstjänsten. (---)
[s. 44] Bakgrunden till stridigheterna mellan rektor och lärarna synes ha varit de osäkra löneförhållandena. (---)
Lärarna, framhåller Rogstadius vidare, skulle inte ha kunnat dricka upp sin spannmål i bygde, ty det hade de inte råd till: (---)
3) Hwadh wår flijth widkommer, så hafwer Rector fattadt emoth oss en stort haat och missgunst, för dett Wij intet wille Cedera Andreae infimo Collegae så myckit af wår Lhön, som han wille och oss föreslogh. (---)
En konflikt mellan rektorn å ena sidan, lärarna och magister Lars [Salthenius] å andra sidan följande år hade en liknande upprinnelse. (---) [s. 45] Magister Lars framhåller vidare, att Nerbelius hyste hat till Jesperi, vars utnämning han motsatt sig och som ibland vågat svara honom ähwadh rett och billigt wara kunne'. Jesperi hade i skolan visat stor flit. Det kunde emellertid inte sägas om rektorn själv. 'Gudh gifwe han hade warit så flitig, så wore här bättre Schola. Så sant mig Gudh hielpe at heela 12 dagar gå förbij, när han är hemma stadder, på hwilka han intet kommer i Scholan. Är och Conrrector passeligh flitigh, måste höra förwijtelsse i Scholan af dieknarna, när han wil castigera them, at han offta hafwer warit borta.' Magister Lars beskyller vidare rektorn för att ha försnillat djäknepenningar, för att ha lämnat sångläraren utan lön och för att av skattemedel, avsedda för en ny skolbyggnad, ha låtit uppföra en gavelkammare åt sig själv, till sist för att på Uppsala posthus eller i Hudiksvall ha låtit uppsnappa magister Lars' skrivelser till domkapitlet!
Landshövdingen, som ställt sig på Nerbelius' sida, hette Erik Sparre. Han karakteriseras av magister Lars som ung och oerfaren. Landshövdingen i sin tur ansåg, att magister Lars var skolans onda ande. 'Jag kan icke wetha', skriver han till ärkebiskopen i april 1652, 'aff hwars ingifwellse dhe ähre så stutt och mothwillighe, Somblighe af Collegis, iagh frucktar Mester Lars giör dhem någor godh Rådh, [s. 46] Större beskiedeligheet wentedhes aff Mest.r Lars, ähn man måste förfahra för någon tijdh sädhan her hos migh, må altså inghen göra sig för stoora tankar om dhen mannen.'
Mäster Lars berövades efter detta sitt inspektorat över skolan. Åtminstone kan man så uppfatta domkapitlets beslut den 22 juni 1652 att anmoda kyrkoherden i Hudiksvall Thomas Weslenius att med all flit ha uppsikt över skolan."
Jordtransaktion: 02.10.1650 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 7) I det gamla gårdsarkivet för Stornärby ingår följande handling: "För allom ädlom och wällbornom Herrom och ährligom godom mannom som detta breff förekommer till att läsa eller höra läsas, bekennes wij Petrus Laurentij Nerbelius Scholemästare i hudwichswaldh, och Wilhelmus Jacobi Grubb kiörkioherde i Nårbo Prästegäldh, och här med witterligit görom, att wij af frij willia och berådde modhe, medh wåra hustrurs iaa och samtyckio hafua vndt vplåthit och Såldt, som wij i detta öpna brefs krafft vnne och Sällie wår Broder och Swåger Ehrlig och wällachtadt Lars Larsson Nerbelio, Vnderlagmannen i Hellsingelandh, wår rätta Fädärnes och Mödernäs, Så och wår arfua Huus och Jordh effter wår Sal. Broder Oloff Larsson liggiandes i Stoornärby effter 11 öre 22 1/2 [penningar] i skatt, och därföre tillhopa effter huardera wår arfspart wthi en Summa opburit för Jorden penningar __ 116 dal.r 14 172 öre, och för Huusen __ 71 dal.r 14 öre alt Sölfuermynt, fyllest effter wår egen willia och begäran. Och emädan wij här om så wänligen förlichte och afstilte ähre så att wij den sidsta Penningen medh den första opburit hafuer. Huarföre afhändom wij be:t Huus och Jordh vndan oss och wåra effterkommande arfwingar, och dhen tillägnom wår Broder mehrb.te Lars Larsson, Hans Hustru, Barn och effterkommande arfwingar födde och ofödde, medh dess tillägor i Åker och Ängh, skogh och Mark, Fiskiewatn, Quarn och Fäboställe, ingo [sic] vndantagandes, som där till af ålder vnderlägat hafuer och än med rätt tilläggias kan, till een fast oklandrat egendom. Så att wij tillståå honom här vppå fodra dombreff när så tillfälle kan gifuas. Nu att detta af oss så fast och Stadigt hållas skall och må, verificere wij här vnder med wår Segneter och egne Händers vnderskrifuande, och där Jämpte anmodhe till witnes Caplan wällärde Her Erich Hofnaerum, och fordom länsman Förståndig Swen Olofsson i Fårs, medh dheras nampn och wanliga Signeter. Datum Närby den 2. October. åhr 1650." Undertecknanden, alla med sigillavtryck: "Wilhelm Grubb Norb. P."; "Petrus Nerbelius"; "Lars Isaachsoon Walmo"; "Ericus Hoffnaerus V. D. Comm. Norelff."; "Swen Oluffson i Fors."
Kyrkoherde: från 1652 till 1677 Alfta pastorat, HÄL 3) 
Herredagsman (riksdagsman): 1670 3) 
Prost: 1670 3) 
Ledamot av trolldomskommissionen: från 1673 till 1674 Hälsingland, HÄL 2) Johan Olsson tillägger: "Bland domkapitlets handlingar i landsarkivet i Uppsala finns ett brev från Nerbelius, daterat Alfta den 23/5 1672 i vilket omnämnes, att åtta häxor brändes i Ovanåker den 8 maj 'och sedan ting nu här hållets i fjorton dagar äro dömda till döden tretton i Ovanåker och sex i Alfta'. I en rapport från Nerbelius till domkapitlet över utfärdade domar i februari månad 1673 beskrives anklagelserna och domarna över trettionio personer av båda könen och av ålder från femton till åttio år. Sju kvinnor dömdes till döden (endast två undergick dock det hårda straffet) och de övriga till spöstraff." - För mer uppgifter om Petrus Nerbelius roll vid häxprocesserna i Hälsingland och hur han propagerade för att acceptera barnvittnenas bisarra anklagelser och avrätta allt trollpack, se särskilt hans kommentarer vid diskussionerna inom trolldomskommissionen vid rannsakningarna i Järvsö 1673, där presidenten Rosenhane i motsats framstår som en tillbakahållande kraft: "M. Petrus Nerbelius frågade, huru ett litet barn skulle kunna minnas allt för underliga saker så noga till pricka, helst efter de äro merendels doli incapaces [oförmögna till bedräger], som av sig själva omöjligen kunna uppdikta sådana saker. En stor människa kan med möda minnas så grant, vad som för en vecka sedan passerat; viljandes därav sluta utav d. 8 psalm. v. 3: utav unga barns och spenabarns mun haver du en makt upprättad för dina ovänners skull, att du skall nederlägga ovännen d. ä. trullpack som försmäda Guds H. namn, ty större ovänner kan Gud inte hava, än de som övergiva honom och tjäna den gud- och människofienden djävulen. Varför och Gud förbannar svärdet, som icke utgjuter blod, nämligen sådant (blod) som honom försmädar, som allra mest sker av trullpack." [én, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 77, passim] - Brodern Erik Nerbelius, som av Hanzén kallas "Sveriges Torquemada", och brorsonen Johan Larsson Nerbelius var båda involverade i trolldomsrannsakningarna i egenskap av underlagman respektive kronobefallningsman.
Död: 1677 prästgården, Alfta sn, HÄL 3) 
Begravd: 06.03.1677 Alfta kyrka, HÄL 8) Den tryckta likpredikan inleds:
"En Christelig Åminnelse[;] Den
Ehrewyrdige och Höglärde Herren och Fadren M. PETRO L. NERBELIO Fordom Alffta Församblingz trogne Kyrckio-Herde/
och det Södre Contractets i Helsingland Högt-meriterade Profwest; Då han med Förnehm Process och tillbörlig Heder i sin Graf uthi Alffta Kyrckia nedsattes Åhr 1677 den 6. Martii, lemnat af det Sorgbundna Husets högtförplichtade."


Familj med Brita Nilsdotter (Fundell)

Vigsel: 16.06.1644 9)

Barn:
Lars Persson Nerbelius (~1650 - 1689)
Jakob Persson Nerbelius (- 1692)
Nils Nerbelius
Olof Persson Nerbelius (- 1709)


Noteringar
Petrus Laurentii är den latinska formen av namnet Per Larsson.
---
Några biografiska anteckningar på latin om honom finns i en volym över studenter vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala t.o.m. 1729. [Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 64 f, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek]
---
Nordlund uppger om honom i sin bok om Hudiksvalls skola: "Petrus Laurentii Nerbelius
Fadern: Laurentius Chelbernus (Laurentius Laurentii, Broman). Bröder voro Laurentius Nerbelius och Chelbernus Alinus. Student i upsala 1627. Rektor i Enköping 1641. Magister 1642 3/2. Medföljde skolan, när den flyttade till Hudiksvall 1650. Kyrkoherde i Alfta 1652. Riksdagsman 1655. Kontraktsprost 1670. Ledamot av trolldomskommissionen 1674. Död 1677 17/2 (5/2 H. M. (dvs. det gamla herdaminnet för ärkestiftet)].
En fridsam man och en icke vanlig poet, säger matrikeln (A. N. H.). Fick av konsistoriet 1652 22/9 tillstånd att tillträda sitt gäll i Alfta omedelbart, bl. a. på grund av att han då delvis kunde använda sjövägen att komma från Hudiksvall till Alfta.
I Alfta kyrkobok finnes om honom antecknat bl. a. följande: 'Hic bene et cum laude bonorum omnium vixit, quinque ante obitum suum Annis Praepositus constitutus, usque ad Annum 1677 et diem 17 Februarii, quo placide obiit'. [Min översättning: Han levde här med beröm av alla rättsinninga. Fem år före sin död utsedd till prost, ända till år 1677 och den 17 februari, då han stilla avled.] Som synes överensstämmer ej den här lämnade uppgiften om tiden för hans utnämning till prost med den ovan meddelade.
Skrifter. Försvarade första delen av Laurentius Stigzelius' disputation: Disp. Logicarum de Syllogismo 1633. Disp. pro gradu: Diss. brevissimis nonnullis Assertionibus Scientiae naturalis Doctrinam strictim delibans 1641 (A. N. H.). Skrev en oration: de Helsingia, som han 1636 1373 (1638 L. M.) offentliggjorde.
Äktenskap. Gift 1644 1676 med Brigitta, dotter till Hudiksvalls borgmästare Nils Hansson (Fundel).
Barn: Lars, krigspräst vid Hälsinge reg. Nils, handlande i Söderhamn. Jacob, detsamma. Brita, gift med borgmästaren J. Qvast i Hudiksvall. Hans, handlande i Hudiksvall. Olof, rådman i Hernösand." [J. O. Nordlund: Lärare vid Hudiksvalls skola 1650-1858. Biografiska data (Hudiksvall 1934), s. 7]
---
I Thomas Sverkers Hudiksvallsutredning upptas följande barn till Petrus Nerbelius:
"Lars Nerbelius, krigspräst vid hälsinge regemente, död 1689.
Nils Nerbelius, rådman i Hudiksvall [sic - ska väl vara Söderhamn].
Jakob Nerbelius, rådman i Hudiksvall.
Hans Nerbelius, rådman i Hudiksvall.
Brita Persdotter Nerbelia, gifte sig 1670 med borgmästaren Jon Mårtensson Qvast i Hudiksvall och blef omgift ungefär 1690 med borgmästaren Hellberg. Sonen Peter Jonsson Qvast tog sig namnet Castorin och blev även han borgmästare i Hudiksvall. Brita Nerbelia avled 1719 i Hudiksvall." [Thomas Sverker: "Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582-1680", Släktforskarnas årsbok 1999, s. 159]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1582       Fadern Lars Källbjörnsson föds beräknat 1582 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 10).
~1611       Brodern Lars Larsson Nerbelius föds beräknat 1611 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 11).
1623       Modern N.N. Olsdotter+ dör 1623 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 12).
1632       Brodern Källbjörn Alinus dör 1632 Lützen, Tyskland 13).
1642       Magister 1642.  3)
1644       Vigsel Brita Nilsdotter (Fundell) 16.06.1644.  9)
~1647       Fadern Lars Källbjörnsson dör omkring 1647 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
<1650       Brodern Olof Larsson Nerbelius dör före 1650 12).
<1650       Jordinnehav till 1650 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1650       Rektor till 1650 Enköpings skola, Enköping, UPP.  5)
~1650       Sonen Lars Persson Nerbelius föds beräknat 1650 15).
>1650       Rektor från 1650 till 1652 Hudiksvalls skola, Hudiksvall, HÄL.  6)
1650       Jordtransaktion 02.10.1650 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
>1652       Kyrkoherde från 1652 till 1677 Alfta pastorat, HÄL.  3)
1667       Brodern Lars Larsson Nerbelius dör 14.01.1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 16).
1670       Herredagsman (riksdagsman) 1670.  3)
1670       Prost 1670.  3)
>1673       Ledamot av trolldomskommissionen från 1673 till 1674 Hälsingland, HÄL.  2)
1674       Systern Kristina Larsdotter+ Nerbelia dör 1674 17).
1677       Död 1677 prästgården, Alfta sn, HÄL.  3)
1677       Begravning 06.03.1677 Alfta kyrka, HÄL.  8)


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) Ohlsson, Johan: Alfta förr och nu. Ur Alfta sockens historia, d. 1 (Alfta 1967), s. 13
 3) Nordlund, J. O: Lärare vid Hudiksvalls skola 1650-1858. Biografiska data (Hudiksvall 1934), s. 7
 4) Se Jordtransaktion
 5) Arvidsson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800 (Hudiksvall 1951), s. 41
 6) Arvidsson, Stellan: Hudiksvalls läroverks historia 1650-1800 (Hudiksvall 1951), s. 41-46
 7) Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
 8) Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över Petrus Nerbelius, begravd 1677-03-06), folio, tr. Uppsala 1677, Kungliga Biblioteket
 9) Sverker, Thomas: "Några borgmästarsläkter i Hudiksvall 1582-1680", Släktforskarnas årsbok 1999, s. 159
 10) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 191
 11) Åldersuppgift på porträtt i Hälsinglands museum (meddelande av Lars Nylander, Söderhamn, 2003-11-23)
 12) Se Omnämns
 13) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676
 14) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 192
 15) Se Död
 16) Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 64, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek
 17) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Grubb (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 625<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström