IX:457 Johan Jonsson

Bonde. Blev ca 65 år.

Far: X:49 Jon Olsson Rummel (~1608 - 1693)
Mor: X:50 Kerstin Olsdotter (~1624 - 1700)

Född: beräknat 1652 1) Att han är son till den Jon Olofsson som ägde hela det Svartvikshemman, av vilket hans eget utgjorde en tredjedel, indikeras av att Olofs son 1698 sägs ha begravts i "Förfädernes Lägerstad, näst Wäster om Wapenhuustrapporne". [C:1, f. 93r] Detta är den grav i vilken Jon Olofsson begravdes 1693. Jon Olofsson hade bevisligen en son Johan (se Övrigt tingsärende).(Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i begravningsnotisen.)
Bosatt: Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2) Hans namn - "Johan Jonsson" - står angivet på uppslaget för Svartvik nr sub 1.
Bonde: Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3) 
Övrigt tingsärende: 05.06.1675 Norrala ting, HÄL 4) Vid Norrala ting den 5 juni 1675 behandlas följande ärende:
Ärendet lyder: "Landbonden Jon Olufs Sohn Oluf 21. Åhr tilstår sigh stulit i Närby på dhet sättet att han hafwer huggit af refwen[?], förste gången allena och fick taga op fällen[?], togh spisbrödh 12. ā 13. Kakor, Brodren Johan war andre gången medh honom och tog lijka mycket. Ingen kramsill sågh eller togh han, omsijdher säger Oluf att han togh ett kythe[?] medh krampsill [p. 161:] --- [otydlig siffra och viktangivelse] eller 7. D.r men aldrig mehr än en g---. Fadren och Modren wiste inthet af stöldhen.
Hustru Malijn Dominicidotter [ägare till hemmanet Närby nr 1 som Jon Olofsson brukade] wille --- medh Eedh besinna att hon mehra hafwer mist än han hafwer optekna låtit, och serdeles mist brödh effter En Tunna sichtat miöhl och mycket annat som hon eij kan så grant opskrifwa.
Oluf tillstår sigh och tagit wisspel[?]brödh wthwr dhet andre herberget wnder genom golfweth, något huar gångh, stundom En stundom twå kakor, togh mäst hela Sommaren En gång eller två på gånger om wekan effter En Tunna sichtat Miöhl, men han togh mehra wtaff Spijsbrödh, Johan Jonss och något huar gång. Föräldrarne wiste inthet wthaf. Wthi sängehalmen gömbdhe dhe kneckebrödh. Han hitter [sic] inthet så grant minnas huru mycket dhet ähr, dhe hafua fuller tagit borth dhet som ähr förkom(m)it, han wogh inthet krampsillen, Johan kan och hafwa tagit kramsill, Oluf tillstår omsijder sig tagit twänne Ostar genom holet wästan på wäggen. Johan togh och någre stycken. Emoth frågan huru månge? Swarades --- eller 5 stycken. H. Malijn sadhe att dhet war dhem omögeligit --- få någre ostar igenom holet medh mindre dhe icke wore inne i herberget och således kunnat twinga ostarne genom holet. Fadren Jon Olufsson tillstår ännu att [p. 162:] dhen andre Landbonden Oluff Jonsson togh ett fath strömmingh, dheraf han --- [två otydliga ord] medh --- [tre otydliga ord] i Miussen.
Hustru Malijn badh Rätten effter dhe hafwa warit hennes Landbofolck, att högste Rätten icke må skärpas öfwer dhem, wthan att dhe måge kunna wprättas, hon hafwer låtit sig förlijka medh En Tunna korn twå grijsar och Ett sköthstycke.
Fadren badh för sine Sönner effter dhe för fattigdom skuldh hafua således sig försyndat.
Resolutio. Effter Johan ähr borta som är delachtig i tiufnadhen, differeres medh Saken till annat Tingh."
(I marginalen på p. 160 står: "--- [ord dolt av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen] H. Malijn Dominici dotter".)
Övrigt tingsärende: 20.01.1676 Norrala ting, HÄL 5) Vid Norrala ting den 20 januari 1676 förs följande notis in i domboken: "Landbonden i Närby, Jon Olufsson Rumell, ähr medh sine Sönner afrest wthur Sochnen, och kundhe så inthet Sönnerne ställas för Rätten om dheres i Närby begångne stöldh."
Straffad/dömd: omkring 1677 6) I kyrkoräkenskaperna för Norrala upptas under det räkenskapsår som löper från den 1 maj 1677 till den 1 maj 1678: "Joen Olufsson och hans Sohn Johan Bötte för Slagsmåhl medh landbo Peder Hansson om tridie dags qwäll" 6 daler 2 öre kopparmynt.
Straffad: 1677 Norrala ting, HÄL 7) Vid tinget i Norrala pastorat den 19-20 april 1677 noteras i domboken: "Dato företoghs dedh opskuttne ärendet ifrån Tingzrätten den 4. Junij (1)675. om dhe Twänne bördhers Oluf och Johan Joenss Sönner i Swartwijk, för någhon tidh sedan föröfwadhe Stöldh hoos S:g Vnderlaghmannens Lars Larsson Nerbelij Enckia Hustro Malin Dominici Dotter i Närby, hwilken stöldh ... [otydligt ord inne i marginalen] brodren Oluf tilstadd är, som då tilstädes war och Enckian förlijkt med 30. Dal:r Kopp:r Mynts wärde, men emedan brodren Johan då eij förhanden war, blef ärendet opskutit til annat Tingh.
Framkallades Johan Olufsson och tilspordes om han war i rådh medh sin brodher Oluff enär han staal vthj Närby? Swarade, at han weet icke synnerligh ... af, emedan han icke war stort hemma widh Gården, vthan widh Siöön stadder, och omsidher tilstodh sigh taghet En Ost genom Gluggen Wäster på Wäggen, men inthet mehra.
Enär brodren Oluf framkom, måtte Johan till-... han warit i rådh med honom til Stölden, säijandes Johan sigh hafwa taghit brödkakorna genom Härbergzbotn, emedan gålfwet mycket qrist war, kan och så wäl wara sant om Krambsillen, dedh han icke så grant minnas kunde, beklaghandes bägge dedh dhe vtj denne Synd kombne äre, dedh giorde dheras Hungers nödh och icke Lust och wilia han efter gärna bäthra sigh.
Fördenskuld blefwe bäggie brödherne Oluf och Joen efter den aestimerade Stölden til 30. Dal:r Kopp.r M:t i fölie af Kongel:g Straffordningen sakfält at bötha Tre gånger, så mycket som Tiuffnadhen war 30 D:r Siölf:r Mynt."
Fadderskap: 1691 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 8) Han och hustrun Karin Olofsdotter står 1691 som faddrar till Kerstin (f. 1691-08-27), dotter till bonden Per Larsson och hu. Margareta Jonsdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap: 1694 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 9) Han (dock nämnd som "Jon Jonsson") och hustrun Karin står 1694 som faddrar till Olof (f. 1694-04-24), son till bonden Mårten Larsson och hu. Margareta Johansdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap: 1696 Svartvik, Norrala sn, HÄL 10) "Jan" Jonsson och hustrun Karin står 1696 som faddrar till Margareta, f. i Svartvik 1696-03-10. Födelsenotisen, som är införd i avdelningen för båtsmansfolk, uppger emellertid inte föräldrarnas namn.
Fadderskap: 1698 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL 11) Han och hustrun Karin står 1698 som faddrar till Margareta (f. 1698-04-19), dotter till bonden Nils Nilsson och hu. Sigrid Persdotter i Varberg nr 1.
Fadderskap: 1702 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 12) Han och hustrun Karin Olofsdotter står 1702 som faddrar till Anders (f. 1702-07-20), son till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Förmyndare/målsman: från 1702 Norrala ting, HÄL 13) I domboken från vårtinget med Norrala tingslag den 11-17 april 1702 noteras: "Så som Ländz- och Tolfmän af Norrahla sockn berätta, dhett Johan Jonsson i Swarttwijk åtaget sigh willia wara Målzman för Gambla Pigan Britta Nilsd:r i Kiällane; Altfördy blifwer be:te Johan Jonsson af Rätten Lagl. för henne till Måhlzman authoricerad och förordnat, vthj hennes angelägenheter tahla och swara." (Denna Brita Nilsdotter var dotter till bonden Nils Månsson i Källene nr 1, vars hustru Rådgärd anklagades för trolldom och dömdes till döden vid trolldomsrannsakningen i september 1673; Johan Jonssons mor dömdes också 1673 till döden. Domarna verkställdes dock inte. Brodern Olof Jonsson Rummels hustru Brita Johansdotter var dessutom systerdotter till den hustru Susanna i Varberg, som också anklagades för trolldom 1673.)
Fadderskap: 1704 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 14) Han och hans ej namngivna hustru står 1704 som faddrar till Anders (f. 1704-08-15), son till landbonden Anders Andersson och hustrun Karin Johansdotter i östra Kungsgården.
Fadderskap: 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 15) Johan Jonsson och hustrun Karin står 1707 som faddrar till Karin (f. 1707-05-29), dotter till bonden Måns Olofsson och hu. Malin i Svartvik nr 3.
Fadderskap: 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 15) Han och hustrun Karin Olofsdotter står 1707 som faddrar till Karin (f. 1707-05-29), dotter till bonden Måns Olofsson och hu. Malin i Svartvik nr 3.
Död: 1717 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 16) 
Begravd: 1717 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 17) Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Svartvik nr sub 1 lyder: "1717 Sept: Begrofs Joh: Jonsson i Swartwijk effter 65 års lefnad, och begrofs i sin lägerstad."


Familj med IX:458 Karin Olsdotter

Vigsel: 

Barn:
VIII:229 Nils [!] Johansson (~1682 - 1741)
Jonas (Jon) Johansson Norman (~1685 - 1715)
Olof Johansson+ (~1695 - 1698)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1652       Födelse beräknat 1652.  1)
~1653       Brodern IX:25 Olof Jonsson Rummel föds beräknat 1653 18).
~1658       Systern Margareta Jonsdotter+ föds beräknat 1658 19).
~1675       Brodern Jon [!] Jonsson föds beräknat 1675 16).
1675       Övrigt tingsärende 05.06.1675 Norrala ting, HÄL.  4)
1676       Övrigt tingsärende 20.01.1676 Norrala ting, HÄL.  5)
~1677       Straffad/dömd omkring 1677.  6)
1677       Straffad 1677 Norrala ting, HÄL.  7)
~1682       Sonen VIII:229 Nils [!] Johansson föds beräknat 1682 Svartvik nr 1+, Norrala sn, HÄL 20).
~1685       Sonen Jonas (Jon) Johansson Norman föds beräknat 1685 20).
1691       Fadderskap 1691 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  8)
1693       Fadern X:49 Jon Olsson Rummel dör 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1694       Fadderskap 1694 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
~1695       Sonen Olof Johansson+ föds beräknat 1695 Svartvik nr sub 1+, Norrala sn, HÄL 16).
1696       Fadderskap 1696 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  10)
1698       Sonen Olof Johansson+ dör 1698 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 16).
1698       Fadderskap 1698 Varberg nr 1, Norrala sn, HÄL.  11)
1700       Modern X:50 Kerstin Olsdotter dör 1700 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1702       Fadderskap 1702 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  12)
>1702       Förmyndare/målsman från 1702 Norrala ting, HÄL.  13)
1704       Fadderskap 1704 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  14)
1707       Fadderskap 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  15)
1707       Fadderskap 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  15)
1715       Sonen Jonas (Jon) Johansson Norman dör 28.08.1715 Karlskrona, BLE 21).
1717       Död 1717 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  16)
1717       Begravning 1717 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  17)


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) C:1, f. 92v
 3) Se Bosatt
 4) Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1675-06-05, p. 160-162, HLA
 5) Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1676-01-20, p. 171, HLA
 6) L:1, f. 163v, Genline ID: 700.18.55500
 7) Dombok 1677 för Hälsingland, renoverad, f. 122r,v, Gävleborg:25a, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 8) C:1, f. 30v
 9) C:1, f. 58v
 10) C:1, f. 111v
 11) C:1, f. 24v
 12) C:1, f. 91v
 13) Dombok 1702 för Hälsingland, renoverad, Gävleborg: 56, f. 25r, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 14) C:1, f. 102v
 15) C:1, f. 59v
 16) Se Begravning
 17) C:2, f. 132r
 18) Se Anklagad i häxprocesserna
 19) Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 181
 20) Se Död
 21) C:2, f. 165r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström