II:1 Lars Olof Olsson

Bonde. Blev 66 år.

Far: III:1 Olof Olsson (1837 - 1914)
Mor: III:2 Brita Larsdotter (1842 - 1875)

Född: 01.08.1867 Skensta, Norrala sn, HÄL 1) Som ensam förälder till "Lars Olof oäkta" anges "Fördelstagardotteren Brita Larsd.r i Schensta pag 152". Faddrar: Fiskaren Olof Norin och hu. Sara Iggström i Söderhamn; fördelstagaren Jon Jakobsson och hu. Kerstin Paulsdotter i Kolsta. (Ungfaddrar:) Fördelstagaren Anders Larsson i Skensta, fördelstagardottern Klara Norin i Skensta ("S-a").
Bosatt: till 1868 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: från 1868 till 1874 Kolsta nr sub 4, Norrala sn, HÄL 3) Slutåret anges i husförhörslängden 1875-1879. [AI:9, uppsl. 147]
Bosatt: mellan 08.11.1874 och 1878 Skensta, Norrala sn, HÄL 4) 
Bosatt: från 1878 Svartvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL 5) I husförhörslängden 1875-79 skrivs på uppslaget för Svartvik nr sub 2 om 1 öres- 19 1/2 penningland [rättat från 3 öres- 5 penningland; direkt efter står överstruket "Mick. Persson i Källene"] [AI:9, uppsl. 179]:
[Överstruken:] Bonden Lars Larsson (f. 1830-08-07). Han och hans familj anges ha flyttat ut till uppsl. 366 år 1874.
[Överstruken:] Hu. Lena Andersdotter (f. 1835-02-28)
[Överstruken:] Son Anders (f. 1857-08-23)
[Överstruken:] Son Lars (f. 1863-01-03)
Bonden Erik Svensson (f. 1839-09-28 i Skensta), gift 1874-11-08, änkling 1875-03-01. Han och hans familj anges ha flyttat in från uppsl. 155 år 1878
Styvsonen Lars Olof Olsson (f. 1867-08-01 i Kolsta
"Moder Husm. Sven Anderssons" änka Brita Ersdotter (f. 1811-08-21), gift 1834-10-26, änka 1864-03-16
[Överstruken:] Drängen Olof Norgren (f. 1840-04-17).
Bosatt: från 1880 Kolsta nr sub 4, Norrala sn, HÄL 6) Han ska enligt mina äldre anteckningar skrivas hos morbrodern Anders Larsson i Kolsta nr sub 4 ("Lurbacken") i husförhörslängden från 1880.
Konfirmerad: 09.06.1883 Norrala sn, HÄL 7) I hans bevarade konfirmationsbibel från 1883, i Urban Sikeborgs ägo, har kyrkoherden skrivit in honom som Lars Olof Olsson på första uppslaget. Det inbundna konfirmationsbetyget lyder:
"Konfirmationsbetyget. Lars Olof Larsson från Kolstad född 1867 den 1 Augusti har, efter föregången undervisning och med Försvarlig kunskap i vår kristendomslära, offentligen den 9 Juni detta år aflagt sin trosbekännelse och blifvit konfirmerad, hvadan han alltså enligt svensk lag är berättigad till Herrens heliga nattvard, som han 1:a gången begick den 10 Juni 1883
Z.J. Lundeberg Konfirmationslärare
[För hand noterat:] 3 Joh. v. 4
Anm. Kunskapsbetygen äro: God, Godkänd, Försvarlig och Ringa." Han skriver emellertid själv in sitt namn som L. O Olsson i bibelns bakre pärm.
Bosatt: från 1885 till 1889 Kolsta nr sub 4, Norrala sn, HÄL 8) I husförhörslängden 1885-1889 skrivs hos bonden Anders Larsson (f. 1836-09-18) och dennes hustru "Systerson" Lars Olof Olsson, "Son till afl. bonded.rn Brita Larsd.r"; denne anges ha flyttat in från uppsl. 155 år 1885 och flyttat ut till uppsl. 54 år 1889.
Bosatt: från 1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 9) 
Bonde: från 1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 10) 
Jordtransaktion: 12.04.1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 9) Köpebrevet lyder:
"Köpebref.
Härmed upplåta och försälja vi undertecknade till Lars Olof Olsson i Kolsta vårt egande Kronoskattehemman Närby N:o sub 1 om Sex Öres tolf penningeland uti Norrala socken, södra Helsinglands Östra tingslag och Gefleborgs län emot en oss emellan öfverenskommen Köpesumma stor Kronor Sjutusenfemhundra /7500./ hvilken summa är tillfullo betalt genom dels i bemälde hemman varande inteckningar och dels genom särskildt förskrifning. hvadan densamma härmed qvitteras.
Alltså afhända vi oss och våra rättsinnehafvare ofvanomförmaldte 6 öres 12 penningeland och tillegne detsamma bemäldte Lars Olof Olsson i Kolsta att genast tillträda ega och bisitta med allt hvad dertill hörer af ålder lydt och lagligen tillvinnas kan, att för sig och efterkommande ega och besitta samt derå fasta söka, samt förbindande vi oss att vid lagfartsansökkningen tillhandahålla Köparen nödiga åtkomsthandlingar i och för lagfarts vinnande, sålunda öfverenskommit förklara vi oss å ömse sidor nögde som skedde i Norrala och Närby den 12 April 1889.
Per Erik Enqvist och hustru Brita [bomärke] Persdotter säljare
L. O. Olsson Kolsta
Köpare
Egenhändiga namnteckningarne bevittnas af oss på en gång närvarande vittnen.
Edvard Wibling E. Wahlgren."

Den föregående bonden på hemmanet, Per Erik Enqvist och hans hustru, var djupt skuldsatta och hade flera stora inteckningar i hemmanet. (Se utdrag ur gravationsbevis i dennes personakt.) Han emigrerade därefter till Nordamerika.

Lagfart: 03.06.1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 9) Lagfartsbeviset lyder:
"Lagfartsbevis.
§ 125.
Södra Helsinglands Östra tingslags Härads Rätt gör härmed veterligt att år 1889 den 3 Juni beviljades jemlikt Kungl. Förordningen den 16 Juni 1875 lagfart å sex öres tolf penningland af kronoskattehemmanet Närby N:o 1, Norrala socken, som Lars Olof Olsson enligt köpebref den 12 April 1889 för sjutusenfemhundra kronor tillhandlat sig af Per Erik Enqvist och hans hustru Brita Persdotter. Och skulle detta till bevis häröfver meddelas.
Tingsstället Mo Myskje som ofvan å Härads Rättens vägnar
Einar[?] Carlqvist".
Brandrotemästare: omkring 1900 Brandrote 3, Norrala sn, HÄL 9) I Lars Olof Olssons efterlämnade handlingar finns ett odaterat dokument som anger "Brandrotemästare uti Roten N:o 3" vara L. O. Olsson i Närby, H. Nordin och Anders Hansson i Remsta. Det påtryckta ordningsföreskrifterna lyder:
"Enligt Sydöstra Hälsinglands Brandstodsbolags reglemente är det brandrotemästarnes skyldighet att i början af Maj och Oktober månad hålla brandsyn, hvarvid tillses om yttertak, murar och eldstäder samt föreskrifven brandredskap äro i behörigt skick, enligt reglementets 46 och 47 §§. - Försäkringshafvare böra tillhållas att anbringa s. k. sandlådor omkring murarne, der beskaffenheten af fyllnadsämnen å trossbottnarne eller andra omständigheter sådant påfordrar. Äfven tillse att lätt antändbara ämnen icke få vara lagrade intill murarne.
Der bristfälligheter förefinnes, är det brandrotemästarnes pligt att derom tillsäga vederbörande, med föreläggande att inom högst en månad afhjelpa desamma, vid de påföljder 41 och 47 §§ stadga. Likaleder skola nedanstående utdrag ur Byggninga Balkens 24 kap. 1 § och strafflagen 19 kap. 21 § dem delgifvas: 'Varder eld lös i by - - och sker det af försummelse eller vangömmo hans som är: att han förut märkt faran, eller är derom varnad och den ej förekommit - - skjuter ovarsamt åt hus eller tak, eller varder eld lös af annan sådan försummelse der man kunde och borde bättre vakta för skada; brinner då hus och gård upp - - njute ej brandstod. - Brinner tillika andras hus och gårdar eller andra byggnader, gälde af sin egendom så långt den räcker'. 'Den som ouppsåtligen, genom vårdslöshet, oförsigtighet, eller försummelse är vållande till eldskada å annan egendom - - straffas med fängelse i högst sex månader eller böter.'
Efter verkstäld efterbesigtning och före den 1 Juli-Decemb [tiden inskriven för hand] skall syneberättelsen inlemnas till komiténs ordförande."
I en senare instruktion för brandrotemästarna, tydligen från ca 1920, anges dessa i rote nr 3 vara "Lars Ol. Olsson, Närby"; "And. Ol Hedlund, Närby" och "P. E. Norell, Remsta".
Död: 01.09.1933 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 11) Den urklippta dödsnotisen lyder: "Tillkännagives att min innerligt älskade make och vår käre fader Hemmansägaren Lars Olov Olsson har i dag ingått i Guds eviga vila i en ålder av 66 år, 1 månad, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner. Närby, Norrala den 1 september 1933. Ingrid Olsson. Karin. Olov. [Vers:] Och herdens röst jag känner, / Som ropar mig vid namn, / och mina forna vänner, / De räcka mig sin famn, / Och här jag dem får bida, / Som lämnats efter mig, / En liten tid att lida, / Ännu på korsets stig. / Jordfästningen äger rum i Norrala kyrka söndagen den 10 september kl. 11 f. m."
Bouppteckning: 02.10.1933 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 9) Bouppteckningen inleds: "År 1933 den 2 oktober förrättades av undertecknade bouppteckning efter hemmansägaren Lars Olof Olsson från Närby i Norrala socken, som, född den 1 augusti 1867, avlidit den 1 september 1933 och därvid såsom dödsbodelägare efterlämnat:
1/ Änkan Ingrid Olsson, född Olsdotter
2/ barnen:
a/ dottern Brita Katarina Olsson;
b/ sonen Olof Olsson.
Vid förrättningen voro samtliga dödsbodelägare närvarande:
Boet, som under edsförpliktelse uppgavs av dottern Brita och sonen Olof Olsson, antecknades och värderades sålunda:

Tillgångar:
Fastighet:
6 öres- 12 penningland av hemmanet Närby nr 1 i Norrala socken upptages efter 1932 års tax-värde 23,200:-
Fastigheten förvärvad av den avlidne före äktenskapet enl. köpebrev den 12 apr. 1889 och varå lagfart meddelats den 3 juni 1889 under p. 125.
Guld: 1 st. ring 10:-
Silver & nysilver:
1 st. kaffekanna 2:-
15 " matskedar 8:-
6 " dessertskedar 4:-
18 " kaffeskedar 6:-
3 " slevar 4:-
Div. ost- smörknivar & smörgåsgafflar 2:50
1 st. fickur 3:- [Delsumma: 29:50]
Nickel:
1 st. sockerskål & 1 gräddkanna 2:-
1 par ljusstakar 1:50
1 st. brödkorg & 2 brickor 3:50 [Delsumma: 7 kr]
Koppar:
2 st. kaffepannor 2:50
2 " kittlar 8:-
1 st diskbalja 2:-
4 " kastruller 3:50
2 " hinkar 6:-
1 " kruka 3:-
2 " mjölkspannar 3:-
1 " mässingkruka 1:- [Delsumma: 29 kr]
Järn & blecksaker:
Div. kok- & stekpannor 6:-
8 st. mjölkflaskor 12:-
18 " amtknivar [ska vara: matknivar] med gafflar 6:-
Div. saxar och knivar 2:-
1 st. strykjärn 1:-
1 " köttkvarn 2:-
1 " hink & 1 mjölkcylinder 2:-
3 " mjölksilar 2:- [Delsumma: 33 kr]
Glas & porslin upptages till 30:-
Linne:
60 st. lakan 45:-
42 " örngott 20:-
8 " madrasser 20:-
7 " sängöverkast 15:-
12 " dukar 25:-
6 " servietter 3:-
60 " handdukar 20:-
12 lufter gardiner 18:- [Delsumma: 166 kr]
Sängkläder:
8 st. kuddar 20:-
9 " täcken 30:-
7 2 filtar 25:-
3 " fällar 10:- [Delsumma: 85 kr]
Den dödes gångkläder värderes [sic] till 100:-
Möbler:
4 st. sängar 25:-
3 " soffor 18:-
13 st. bord 35:-
1 " skrivbord 7:-
30 " stolar 30:-
2 " gungstolar 15:-
6 " matskänkar 50:-
2 " byråar 10:-
2 " kommodar 4:-
1 " väggur 3:50
div. tras- & linoleummattor 125:-
" tavlor, böcker & prydnadsföremål 7:-
1 st. orgel 60:-
4 " speglar 12:- [Delsumma: 401:50 kr]
Diverse:
1 par vävstolar med tillbehör 10:-
2 st. spinnrockar 8:-
Nystkronor, harvträ & rullar 3:-
2 st. kistor 2:-
Div. korgar 5:-
" laggkärl 3:-
" stenkärl 3:-
1 st. separator 40:-
1 " smörkärna 5:- [Delsumma: 79 kr]
Kreatur:
2 st. hästar 790:-
5 " kor 625:-
2 " kalvar 175:-
5 " får & 8 lamm 75:-
1 " gris 30:-
4 " höns 3:- [Delsumma: 1.689 kr]
Kör & åkerbruksredskap:
1 st. korgsläde 40:-
1 " jämtskrinda 15:-
4 par vedkälkar 30:-
2 st. släpkälkar 8:-
4 st. gödselslädar 25:-
1 " vedstig & 2 höhåvar 10:-
1 " höskrind[a] med släde 3:-
1 " fjädervagn 30:-
1 " gigg 15:-
2 " arbetstrillor 75:-
1 " stjälpflake 4:-
2 par vinterskaklar 10:-
1 st. plog 10:-
1 " pinnsladd 1:50
1 " fjäderharv 20:-
1 " rullharv 2:-
1/3 i gödselspridare 25:-
1/3 i vält 20:-
1/3 i radsåningsmaskin 25:-
Div. harvar 1:-
1 st. mullskopa 2:-
1 " årder 6:-
3 par sommarskaklar 3:-
1 st. slottermaskin med skördeapparat 125:-
1 " släpräfsa 25:-
1 " hösläde 1:-
Div. björnbindsel 15:-
1/4 i fotogenmotor 12:-
1 st. trösk med sädesharpa 25:- [Delsumma: 583:50 kr]
Remtyg m.m.:
1 st. åksele 4:-
2 " arbet[s]selar 8:-
div. rep 2:- [Delsumma: 14 kr]
Handredskap:
6 st. skyfflar & spadar 6:-
6 " grepar & gafflar 6:-
Liar, lieorv & handräfsor 8:-
3 st. spett & 1 korp 5:-
Div. stenverktyg 8:-
Yxor & sågar 10:-
Hyvelbänk med verktyg 8:-
1/3 i mangel 1:-
1 st. skottkärra 0:75
1 " kurrirstötting [sic] 3:-
1 " slipsten med vev 5:-
1 " cyckel [sic] 10:- [Delsumma: 70:75 kr]
Inbergad och avmejad gröda värderas till 850:-
25 m3 björkved 125:-
25 m3 barrved 85:- [Delsumma: 210 kr]
10 andelar i Kungsgårdens konsumtionsförening u.p.a. 100:-
Fordringar:
Helena Larsson i Haga 433:83
Sv. Handelsbanken kapitalräkn. nr 62[:] 4265:16
d:o 41362[:] 7636:96 [Delsumma: 12.335:95 kr]
S:a tillgångar kronor 40,032:20
Varifrån avgår:
Begravningskostnader 827:74
Lasarettskostnader 50:- [Delsumma: 877:74 kr]
Behållning Kronor 39,154:46
Att allt blivit riktigt uppgivet och ej något med vilja eller vetskap dolt eller urelämnat [sic], intyga under edlig förpliktelse
[Namnteckningar:] Brita Katarin Olsson Olov Olsson
Sålunda förrättat betyga som ovan.
--- [otydlig namnteckning] Nämndeman
Per Larsson Hemmansägare.Familj med Karin Persdotter (1872 - 1894)

Vigsel: 02.11.1890 Norrala sn+, HÄL 12)

Barn:
Elsa Kristina Olsson (1893 - 1914)


Familj med II:2 Ingrid Olsdotter (1863 - 1953)

Vigsel: 22.05.1898 Norrala sn, HÄL 13) Vigselnotisen med datumet den 22 maj 1898 lyder: "Lars Olof Olsson, bonde å S 1 i Närby" (f. 1867-05-01) m. "Ingrid Olsd.r, bonded:r fr S 1 i Å" (f. 1863-11-12). Vigselförrättare var J. Söderblom.

Barn:
Brita Katrina ("Karin") Olsson (1899 - 1971)
I:1 Olof (Olov) Olsson (1901 - 1971)


Noteringar
Lars Olof var en mycket bastant och rejäl person. Han var oäkting och släkt med Erskhansane i Svartvik (bröderna Axel och Helge) "men bra ändå". Han var mycket kyrklig, liksom sonen, och cyklade varje söndag till kyrkan. Han brukade sitta på samma ställe, "i bakkvartre utmé e: stôlpa". [Berättat av Victor Engman, f. 1914, tidigare bonde i Närby, 2001-04-01.]
---
Enligt vad Lars Olofs sonhustru, Ella Olsson (Elvira Helena, f. Svensson) berättade för mig som ung så växte Lars Olof upp i Kolsta i gården "Lu:ns" (Lurbacken). Bland familjens bekanta fanns senare en "Lur-Olle" Olsson och "Lur-Briten" (gift med Petrus Collin som blev måg på Lu:ns) i Kolsta. Ella berättade också att Lars Olof fått låna pengar av sin första hustrus föräldrar i Kolsta för att köpa hemmanet i Närby. [Svärfadern Per Olssons farmor var bonddotter därifrån.]
---
I husförhörslängden 1885-1889 skrivs på uppslaget för Kolsta nr sub 4 om 4 öres- 13 1/2 penningland, "Lurbacken" [AI:11, uppsl. 168]:
Bonden Anders Larsson (f. 1836-09-18 i Norrala). Gift 1870-10-23 med:
Hu. Brita Olsdotter (f. 1842-06-24 i d:o)
Dotter Karin (f. 1876-01-21 i d:o)
(blankrader)
Pigan Sara Larsdotter (f. 1867-01-17 i Norrala), inflyttad från uppsl. 152 år 1886. Vid hennes namn står en otydlig blyertsnotering.
"Bondens systerson Lars Olof Olsson" (f. 1867-08-01 i Norrala). I kommentarskolumnen står beväringsnumret "77 154/1888" samt: "Son till afl. bonded:ren Brita Larsd:r." Utflyttad till uppsl. 54 år 1889.
---
I husförhörslängden 1885-1889 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 1 om 6 öresland och 12 penningland (nr 1 om 5 öres- 2 1/2 penningland anges ägas av Långvinds bruks ägare) bonden Lars Olof Olsson (f. 1867-08-01 i Norrala, hitflyttad 1889 från uppsl. 168. Han anges ha bevistat beväringsmöte 1888 och 1889. I kommentarskolumnen står "77 154/1888" (troligen beväringsnummer). - Företrädaren på hemmanet, Per Erik Enqvist, anges ha emigrerat till Nordamerika 1889-05-09. [AI:11]
---
I husförhörslängden för Norrala 1890-1899 upptas under Närby nr sub 1 om 6 öresland och 12 penningland [AI:12, uppsl. 54]:
Bonden Lars Olof Olsson (f. 1867-08-01 i Norrala), gift 1890-11-02 med:
[Överstruken:] Hustru Karin Persdotter (f. 1872-01-21 i Norrala), inflyttad från uppsl. 55 1890
[Andra hustrun] Ingrid Olsdotter (f. 1863-01-12 [otydligt datum] i Norrala), gift 1898-08-22 [för maken anges emellertid vigseldatumet vara 1898-05-22]
Dotter Elsa Christina (f. 1893-04-08)
Dotter Brita Katarina (f. 1899-02-09)
Pigan Olivia Kristina Sandquist (f. 1879-02-26 i nr 3), inflyttad från uppsl. 384 1895, utflyttad till uppsl. 384 1898
" Marta Hällström (f. 1875-01-10 i Enånger), inflyttad från Enånger 1898-10-29.
---
I SCB-utdraget ur församlingsboken för Norrala sn 1930-12-31 skrivs som första hushåll under Närby nr 1 [SCB-utdrag 1930, Norrala sn, län 21, församling 31, s. 7]:
Lars Olof Olsson, hemmansägare (f. 1867 i församlingen)
Hu. Ingrid Olsdotter (f. 1863 i församlingen)
Dotter "Brita Katrina", "hemd.[otter]" (f. 1899 i församlingen)
Son Olof, "hems.[on]" (f. 1901 i församlingen).
---
Byggnaderna på Närby nr sub 1 värderades den 20 juli 1918 till 14.550 kr, enligt brandstodskommitténs beslut [Gårdsarkiv för Närby 1:7, Norrala, ägt av Urban Sikeborg, Studievägen 12, 191 50 Sollentuna (2005)]:
Mangårdsbyggnad; byggnadsämne: timmer; taktäckningsämne: spån; beskaffenhet: "Panelad. Godt skick"; försäkringsbelopp: 5.000 kr
"Bryggstug byggnad": timmer; spån; gott skick; 1.200 kr.
"Stall med lider": timmer; spån; gott skick; 500 kr.
"Fähus med svale": timmer; spån; gott skick; 750 kr.
"Sädeslada och foderrum": "Resvirke spåntade bräder"; spån; "Nytt"; 1.000 kr.
"Härbre": timmer; spån; gott skick; 200 kr.
"Wedlider": timmer; spån; gott skick; 50 kr.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1867       Födelse 01.08.1867 Skensta, Norrala sn, HÄL.  1)
<1868       Bosatt till 1868 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  2)
>1868       Bosatt från 1868 till 1874 Kolsta nr sub 4, Norrala sn, HÄL.  3)
1872   4 år    Makan Karin Persdotter föds 21.01.1872 Kolsta+, Norrala sn, HÄL 12).
>1874       Bosatt mellan 08.11.1874 och 1878 Skensta, Norrala sn, HÄL.  4)
1875   7 år    Modern III:2 Brita Larsdotter dör 01.03.1875 Svartvik, Norrala sn, HÄL 14).
>1878       Bosatt från 1878 Svartvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  5)
>1880       Bosatt från 1880 Kolsta nr sub 4, Norrala sn, HÄL.  6)
1883   15 år    Konfirmation 09.06.1883 Norrala sn, HÄL.  7)
>1885       Bosatt från 1885 till 1889 Kolsta nr sub 4, Norrala sn, HÄL.  8)
>1889       Bosatt från 1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL.  9)
>1889       Bonde från 1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL.  10)
1889   21 år    Jordtransaktion 12.04.1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL.  9)
1889   21 år    Lagfart 03.06.1889 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL.  9)
1890   23 år    Vigsel Karin Persdotter 02.11.1890 Norrala sn+, HÄL.  12)
1893   25 år    Dottern Elsa Kristina Olsson föds 08.04.1893 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 12).
1894   27 år    Makan Karin Persdotter dör 02.12.1894 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 15).
1898   30 år    Vigsel II:2 Ingrid Olsdotter 22.05.1898 Norrala sn, HÄL.  13)
1899   31 år    Dottern Brita Katrina ("Karin") Olsson föds 09.02.1899 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 12).
~1900       Brandrotemästare omkring 1900 Brandrote 3, Norrala sn, HÄL.  9)
1901   33 år    Sonen I:1 Olof (Olov) Olsson föds 01.01.1901 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL 16).
1914   46 år    Dottern Elsa Kristina Olsson dör 22.03.1914 Kolsta, Norrala sn, HÄL 11).
1914   46 år    Fadern III:1 Olof Olsson dör 27.07.1914 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 17).
1933   66 år    Död 01.09.1933 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL.  11)
1933   66 år    Bouppteckning 02.10.1933 Närby nr sub 1 (nuv. 1:7, "Lars Olofs"), Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) C:7 (födda 1863-1876)
 2) AI:8, uppsl. 152
 3) AI:8, uppsl. 138
 4) AI:9, uppsl. 155
 5) AI:9, uppsl. 179
 6) Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
 7) Konfirmationsbibel efter bonden Lars Olov Olsson, Närby, i Urban Sikeborgs ägo
 8) AI:11, uppsl. 168
 9) Gårdsarkiv för Närby 1:7, Norrala, ägt av Urban Sikeborg, Studievägen 12, 191 50 Sollentuna (2005)
 10) Se Bosatt
 11) Klippsamling efter hemmansägare Olov Olsson o hu Elvira Helena, Närby 1:7 (i Urban Sikeborgs ägo)
 12) AI:12, uppsl. 54
 13) Norrala vigselbok 1898-1907 (SVAR: C00831)
 14) E:1
 15) Se Bouppteckning
 16) Norrala födelsebok 1900-1901
 17) SCB-utdrag ur dödboken för Norrala 1914
      
omkring 1925. Bilden visar Lars Olof Olsson med hustru och barnen Olle och Karin i "salen" i hemmanet i Närby. Fotografiet i bakgrunden visar Olle och Karin som barn.
 
omkring 1925. Lars Olof Olsson står med sina två hästar framför ladugården på hemmanet Lars Olofs i Närby.
 
omkring 1925. Bilden visar en uppförstorad detalj från när Lars Olof Olsson poserar med sina två hästar framför ladugården i Närby.
 
omkring 1920. Bilden visar ett vykort i anilintryck som nu ägs av prof. Roger Bergström i Uppsala. Motivet är Olof Olssons gård Lundbacken i Kolsta, dvs. Kolsta nr sub 4, som i husförhörslängden 1885-1889 kallas "Lurbacken" och som ännu i folkmun kallas "Lu:ns". Det var här som Lars Olof Olsson växte upp hos sin morfar, som var bonde där. Vid tiden för vykortet ägdes hemmanet av Olof Olsson, också känd som "Lur-Olle". Hans syster Brita, "Lur-Briten", gifte sig med Petrus Collin som övertog gården.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström