Johan Larsson Nerbelius

Underlagman, kronobefallningsman. Blev 32 år.

Far: Lars Larsson Nerbelius (~1611 - 1667)
Mor: Malin [!] Dominicidotter (- 1692)

Född: 15.06.1643 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 1) Han föddes troligen på hemmanet Stornärby, där föräldrarna synes ha varit kontinuerligt bosatta.
Student: 1656 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2) I juni 1656 inskrivs vid Uppsala universitet Dominicus Laurentii Nerbelius och Johannes Laurentii Nerbelius, båda från Hälsingland.
Underlagman: från 1667 till 1668 Hälsinglands domsaga, HÄL 3) 
Kronobefallningsman: 1672 södra Hälsinglands fogderi, HÄL 4) Bromé uppger: Efter Peder Klasson Bromans avgång anförtroddes underlagmanstjänsten åt underlagmannen i Hälsingland Johan Larsson Nerbelius, som sedan innehade den i fyra år, eller till slutet av 1672, då han utnämndes till kronobefallningsman i Hälsinglands södra kontrakt efter sin då avlidne svärfar, befallningsman Erik Andersson Hare. (---) "Under sin vistelse i Jämtland bebodde Nerbelius eget hemman i Lunne (Lund), Brunflo. Jfr Ling, Brunfloboken, s. 100."
Övrigt tingsärende: 23.09.1673 Norrala ting, HÄL 5) Vid tinget för Norrala och Trönö socknar den 23 september 1673 omnämns att "Befallningsmannen Johan Larsson Nerbelius praetenderade effter sin Swärfahders Sahl. Befallningsmannens Erich Haaras bok af Månss Swänsson i Ringa 21. (mark) 8. öre Kopp(ar)M.t på (1)663. och (1)664. åhrs Saaköres rest (---)".
Död: 17.02.1676 1) 
Begravd: 17.02.1676 Söderhamn, HÄL 1) Likpredikan inleds: "Een Redligh Wandel [/] J Lijfwet öfwadt [/] J Döden pröfwadt [/] Aff [/] Den hoos Gudh Salige [/] Fordom [/] Kongl. Maij:tz TrooTienare/ och wälmeriterad Befal-[/]ningzman öfwer Helsinglands Södre Contract [/] Den [/] Ehreborn-Wälachtad och Wälbetrodde Herren [/] Herr Johan Larsson NERBELIUS, [/] Hwilken föddes hijt til Werlden [/] den 15 Junij Anno 1643 [/] Jnträdde vthi Echtenskap [/] den 11 Januarij Anno 1676. [/] Saligen i HERranom afsomnade den 11 Januarij Anno 1676. [/] J Söderhampn prydeligen Begroffz [/] den 17 Februarij samma Åhr [/] Dhes i Sorgen effterlåtne käre Maka [/] Den mycket Dygd- och Hedersamma Matrona, [/] Hust. Margareta ErichsDotter Hara [/] Med dess Lijffzarfwingar och samptl. Anförwandter [/] til Tröst och Ewärdeligit Minne/ [/] Sorgbunden skreff (---)". (Ytterligare en annan likpredikan över honom, av L.P. Nerbelius, Chr. Aurivillius, J. Gestrinius och J.P. Nerbelius finns tryckt och bevarad i samlingsband Fol. 2:20 i Svenska verser till och över enskilda.)
Omnämns: 14.11.1678 Norrala ting, HÄL 6) Vid Norrala ting den 14 november 1678 skrivs följande in i domboken: "Landsskrifwaren Wäll:tt. Nils Larsson Whr fordrade effter inlefwererade Rächning 1028:31 öre som hans hustrus förre Man Sahl. Befallningsman Johan Larsson Nerbelius wti några påster till sin broder Dominicus Nerbelius, medan han wthrijkes war, försträcht haf.r som bewissligit giordes med hans egne bref ---erheet från Stockholm --- wti --- nämbner at dhe försträchte penningar måtte wti hans Arfspraetension wti hemmanet Närby blifwa Transporterade blifwa 1028 D.r 31 Sahl. Nerbelij Sterbhus." Rätten beslutar att i protokollet införa att han framför andra av "Dominici Nerbelij Erfwingar och Creditorer" ska skaffa sig betalt så långt det räcker.
Omnämns: 1693 7) Han omnämns i samband med att hans mor Malin Dominicidotters kista överförs från Söderhamns kyrka till Norrala kyrka 1693 som "Fordom Befalningsman"; han var då sedan en tid avliden, eftersom hon fram till sin död bott hos hans svärson, kyrkoherden i Söderhamn Gudmund Portuan.


Familj med Margareta Eriksdotter Hara

Vigsel: 11.01.1676 1)

Barn:
Margareta Johansdotter Nerbelia (Nerbelius)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1643       Födelse 15.06.1643 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL.  1)
1656       Student 1656 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
~1660       Brodern Erik Larsson Nerbelius föds beräknat 1660 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 8).
>1667       Underlagman från 1667 till 1668 Hälsinglands domsaga, HÄL.  3)
1667   23 år    Fadern Lars Larsson Nerbelius dör 14.01.1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 9).
1672       Kronobefallningsman 1672 södra Hälsinglands fogderi, HÄL.  4)
1673   30 år    Övrigt tingsärende 23.09.1673 Norrala ting, HÄL.  5)
1676   32 år    Vigsel Margareta Eriksdotter Hara 11.01.1676.  1)
1676   32 år    Död 17.02.1676.  1)
1676   32 år    Begravning 17.02.1676 Söderhamn, HÄL.  1)
1678   35 år    Omnämns 14.11.1678 Norrala ting, HÄL.  6)
1693       Omnämns 1693.  7)


Källor
 1) Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över befallningsman Johan Larsson Nerbelius, begravd 1676-02-17, av J. Aurivillius, N.P. Gris och J. Hellman), samlingsband fol. 2:21, Kungliga Biblioteket
 2) Uppsala universitets matrikel 1595-1700, utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström, d. 1 (Uppsala 1900-1911), s. 146
 3) Almquist, Jan Eric: Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, d. 2 (Sthlm 1955), s. 425
 4) Bromé, J: Jämtlands och Härjedalens historia, d. 3, 1645-1720 (Sthlm 1954), s. 225
 5) Dombok för Hälsingland 1673, p. 15, HLA
 6) Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-11-14, p. 399, HLA
 7) C:1, f. 34r
 8) Se Begravning
 9) Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 64, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström