IX:26 Brita Johansdotter

Blev ca 60 år.

Far: X:51 Johan Persson
Mor: X:52 Brita

Född: beräknat 1658 Ljusne+, Söderala sn, HÄL 1) För födelseorten, se Omnämns.
Omnämns: 1681 Söderala sn, HÄL 2) Johan Persson i Ljusne omnämns 1681 som far till Brita Johansdotter, som då var trolovad med "Johan Olsson" (ska vara: Olof Jonsson), som ägde ett hemman i Svartvik. När Olof hade besökt nämndemannen Per Esbjörnsson i Ljusne hade denne frågat om det var sant att han skulle äkta Johan Perssons dotter Brita och att han själv inte skulle vilja ha en ormslåerska i sitt hus. Därmed antydde han att Brita hon var en trollkona. För detta gör Per Esbjörnsson senare avbön, fälls av tinget och måste lämna sin plats i rätten. I domboksprotokollet uppges också att Per Esbjörnsson i sammanhanget påpekat att Britas moster var den hustru Susanna som tidigare anklagades för häxeri i Norrala.
Omnämns: 1681 Söderala ting, HÄL 3) Vid tinget i Söderala socken 15-16 augusti 1681 noteras i domboken:
"Johan Persson i Lussne klagade på Nämbdhe-Mannen Per Essbiörsson ibidem att han vthkommit det tahl att hans dotter Brijta Johans dotter skall hafwa flått en orm, Jämbwähl det vti Elfkarleby talt att han aldrig en ormflåerska skall taga i sin gårdh, och pläga dhe som det giöra något der medh wetta, hwilket Johan Olofsson i Swartwijk och Pell Persson i Lussne skohle kunna bewijsa.
Per Essbiörsson tillstår fuller att han kallat henne ormflåerska, af ordsak, att hon tagit Ormen och ränt ett spett mitt igenom Ormen då det rände en hoop vthur honom som hans Son skall asedt [dvs. åsedt] hafwa, Men aldrig sade han det, att hon skulle hafwa någon trollkonst der med, och om så wore så hafwer hon tagit sin hand på Ormen, och tienar intet någon qwinnes Persohn sådant giöra.
Johan Persson beropade sig på wittnen och kommo Johan Olofsson och Pell Persson för Rätten som effter sin lijflige Edh witt- [f. 762r:] nadhe hwadh Per Essbiörsson vthi Elfkarleby sagdt, Nembl. då dhe såtto och drucko, frågadhe Per Essbiörsson hwarest Johan Olofsson ägde hemma, sade han i Norala och Swartwijk, Sade Per Essbiörsson så är det du som ska hafwa Johan Pers dotter, sade Johan Olofsson Ja, jag är samma Karl, men dhe willia seija att Eder Son skall taga henne, ther på swaradhe Per Essbiörsson Neij, jag tager alldrig någon ormflåerska i Min gård, medan iag lefwer, det ähr aldrig vthan, att hon iu något der med weth, hennes Moster Sussanna i Hwarberg och Norahla är en Trollkiäringh så slächtas dhe på hwar andre, Per Essbiörsson står ändå på sitt förre tahl, att det war intet någon qwinfolkz Syssla, att ränna hohl på ormar, Fördenskull blef ährendet lagdt till Nämbden och funno dhe att Per Essbiörsson intet annat tänkt än der igenom förklena hennes ähra, effter han sagdt sig intet taga i sin gård någon ormflåerska, och hon brår på sin slächt vthi Hwarberg, dy blef han för sin ährerörige wijtesmåhl sakfält till 40 (mark) och der ofwan på kiännes icke wärdig sittia i Rätten som sin tunga till sin nästas förtahl [f. 762v:] brukat och icke sin ordh rätta wehlat."
Fadderskap: 1696 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 4) Hon (dock ej namngiven) och maken Olof Jonsson står 1696 som faddrar till Sara (f. 1694-10-12), dotter till bonden Mårten Larsson och hu. Margareta Johansdotter.
Fadderskap: 1700 Svartvik, Norrala sn, HÄL 5) Hon och maken Olof Jonsson står 1700 som faddrar till en flicka (f. 1700-03-08), dotter till båtsmannen Olof Ström och hustrun Gölin i Svartvik.
Fadderskap: 01.01.1701 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 6) Brita "Ionsdotter" och maken Olof Jonsson står 1701-01-01 som faddrar till Kerstin (f. 1700-12-29), dotter till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Fadderskap: 1704 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 6) Hon (dock ej namngiven) och maken Olof Jonsson står 1704 som faddrar till Jonas (f. 1704-03-20), son till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Fadderskap: 1704 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL 7) Brita "Jansdotter" och maken Olof Jonsson står 1704 som faddrar till Jonas (f. 1704-07-26), son till (landbonden?) Per Jonsson och hu. Karin Svensdotter i Skensta nr 4.
Bosatt: till 1718 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 7) Brita Johansdotter nämns tidigast på uppslaget för Svartvik nr 1 i samband med sonen Olofs födelse 1689. (För slutår, se begravningsnotisen.)
Död: 1718 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Begravd: 12.10.1718 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 8) Begravningsnotisen är införd på sidan för avlidna i Svartvik nr 1, under notisen för maken Olof Jonsson från 1723: "1718 Oct: 12 Begrofs Olof Jonss. Hustru, Brita Johansd.r effter 10 års siukdom och långl:t fehl på målet samt 60 års Christel. lef(ue)rne. Om liktexten haf.r eij kunskap."


Familj med IX:25 Olof Jonsson Rummel (~1653 - 1723)

Vigsel: 

Barn:
VIII:13 Johan Olsson (1682 - 1757)
Olof Olsson+ (1689 - )
Kerstin Olsdotter+ (1693 - 1694)
Brita Olsdotter (1701 - )


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1658       Födelse beräknat 1658 Ljusne+, Söderala sn, HÄL.  1)
1681       Omnämns 1681 Söderala sn, HÄL.  2)
1681       Omnämns 1681 Söderala ting, HÄL.  3)
1682       Sonen VIII:13 Johan Olsson föds 24.06.1682 Svartvik nr 1+, Norrala sn, HÄL 9).
1689       Sonen Olof Olsson+ föds 14.12.1689 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 7).
1693       Dottern Kerstin Olsdotter+ föds 18.05.1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1694       Dottern Kerstin Olsdotter+ dör 1694 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1696       Fadderskap 1696 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1700       Fadderskap 1700 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  5)
1701       Fadderskap 01.01.1701 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1701       Dottern Brita Olsdotter föds 28.05.1701 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1704       Fadderskap 1704 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1704       Fadderskap 1704 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL.  7)
<1718       Bosatt till 1718 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1718       Död 1718 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1718       Begravning 12.10.1718 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  8)


Källor
 1) Se Begravning
 2) Meddelat av: Westlund, Dennis, Skärså 3679, 826 91 Söderhamn, brev (okänt datum) (med hänvisning till dombok för Hälsingland 1681, HLA) Meddelande av Dennis Westlund, Skärså
 3) Dombok 1681 för Hälsingland, renoverad, Gävleborg: 29, f. 761v-762v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 4) C:1, f. 58v
 5) C:1, f. 89v
 6) C:1, f. 91v
 7) C:1, f. 56v
 8) C:2, f. 132r
 9) Se Död
 10) C:1, f. 57v
 11) C:1, f. 57r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström