VIII:155 Olof Svensson

Bonde, kyrkvaktare. Blev ca 71 år.

Far: IX:309 Sven Jönsson
Mor: IX:310 Kerstin [!] Jonsdotter (~1650 - 1738)

Född: beräknat 1670 Fors nr 2+, Norrala sn, HÄL 1) Att han är son till Sven Jönsson i Fors nr 2 framgår av att han är bosatt där medan Sven Jönsson och hans hustru fortfarande aktivt förestår gården och att de bor kvar även sedan han övertagit hemmansstyret, hans patronymikon, och att han väljer faddrar från Sven Jonssons hustrus familj i Remsta nr 1. [C:1, f. 38v] Domböckerna innehåller inte heller några uppgifter om att hemmanet gått ur släktens ägo. Detta bekräftas slutgiltigt av uppgiften i Olofs dödsnotis om att han förestått "sin faders hem(m)an". [C:3, p. 404]
Bonde: Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2) 
Fadderskap: 1689 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3) Olof Svensson i Fors står 1689 - jämte Karin Svensdotter i Fors - som ungfadder till Hans (f. 1689-04-11), son till kronobåtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön.
Fadderskap: 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3) Olof Svensson i Fors står 1692 - jämte Karin Svensdotter i Fors - som ungfadder till ett av tvillingbarnen Jon och Margareta (f. 1692-04-05), barn till kronobåtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön.
Fadderskap: 1696 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 4) Han och hustrun Margareta Andersdotter står 1696 som faddrar till Brita (f. 1696-04-12), dotter till bonden Jon Hindersson och hustrun Kerstin Mårtensdotter i Svarven nr 2.
Fadderskap: 1700 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 5) Han och hans ej namngivna hustru står 1700 som faddrar till Margta (f. 1700-09-xx), tvillingdotter till bonden Jon Nilsson och hu. Karin Andersdotter i Remsta nr 1.
Fadderskap: 1700 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 6) Han och hustrun Margareta "N.dotter" står 1700 som faddrar till Kerstin (f. 1700-01-05), dotter till bonden Lars Olofsson och hans hu. Karin Svensdotter i Styvje nr 7.
Omnämns: 1704 7) Han omnämns i samband med att hans maka ("Olof Swäns hustru i Fors") 1704 står som fadder till Margta (f. 1704-08-27), dotter till (landbonden) Lars Hansson och hustrun Brita Eriksdotter i Nygården.
Övrigt tingsärende: 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 8) I domboken från Norrala häradsrätts vårting i maj 1711 noteras: "Samma dag tilltalade Oloff Swänsson i Fors effter föregången stämbning, Swaranden Per Nillson i Trönebyn, Jöns Nillson i Tygsta och Joen Nillson i Remsta, sampt Lars Olson i Styfwie, så för een riktig räkning, som för det han icke kan få något qvittancie utaf arfwingarne eller deras Målsmän, på det som de upburit, som och att om Moderfadren een riktigheet och Liqvidum må träffas. Swaranderne närwarande sade och upgaf [f. 588r:] de att sädan sidsta Liqvidation dem och Olof Swänson emällan har han ingen ting betalat på alt det som hans egen bytes längd utwijsar, och kan han der best see sin skuld, begiärer att få niuta Häradz Rättens Domb till godo, då Olof Swänson blef pålagder att antingen till nästa ting giälda skulden, eller och sättia full borgen derföre, hwilken resolution Olof Swänson utj ingendera deelen fullgiordt, begiära så för deras egen säkerheet att få full föllja med upbuden på Hemmanet, som alt mehr och mer både till byggnad och Cultur förfaller; der emot hade Olof Swänson i Forss ingen ting att genwända, som han icke hadde något betalt mer än till Modren födan, mindre up fylt igenom giltige och Swars gode löfftes --- [otydligt ord] HäradzRättens resolution af åhr 1709. [ovanför tillagt: "anno"] Lat derföre resolverade, det arfwingarna och Creditorerne måge fullföllja sina uppbud, på det deras och de omyndigas rätt igienom stilla tigande, och Olof Swensons tresko icke må taga någon af ---tning och skada. Och har Olof Swenson i sin egen bård byteslängden, der han kan sielf see hwad han är skyldig så af Huus och jordepenningar som löösören, och ingen Hemman--- lagståndet, måtte Olof Swenson beflijta sig om att giälda skulden, elljest gifwer [f. 588v:] Häradz Rätten Creditorerne lof att werdera och sällja Hemmanet. Då arfwingarne och Creditorerne wid wärderingen skola wara förpliktade att upgifwa sina riktige fordringar i bem:te Hemman, som Häradz Rätten då will igienom se och skiärskåda."
Jordtransaktion: 1711 Fors nr 2 (nuv. 6:1), Norrala sn, HÄL 9) I domboken från Norrala häradsrätts vårting i maj 1711 noteras: "S: D: Blef een Skrifft opwister för tingzRätten huru såsom, Giästgifwaren i Nårrahla Förståndig Oloff Hanson ingått kiöp med Olof Swänson i Forss om halfwa hemmanet Forss att han derföre gifwer 600 d.r km:t. och har Giästgifwaren utlåfwat att willja hålla hemmanet Olof Swänsons barn till handa, att der de med tijden skulle blifwa så Mäktige att inbörda det så står det dem frit hwilket blef till protocollet fördt och intecknadt."
Övrigt tingsärende: 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 10) I domboken från Norrala häradsrätts vårting i maj 1711 noteras: "Olof Swensons Hemman i Forss blef af Pehr Nillson i Trönbyn upbudit 3.die gången."
Övrigt tingsärende: 1712 Söderala ting, HÄL 11) Vid tinget i Söderala i maj 1712 låter gästgivaren Olof Hansson på Sand uppbjuda Olof Svenssons hemman i Fors för sin fordran på 123 daler 24 öre kopparmynt första gången.
Övrigt tingsärende: 1712 Norrala ting, HÄL 12) Vid tinget i Norrala 1712-12-17 registreras följande inteckning: "Samma dag, lät Giästgifwaren Olof Hanson på Sand, Vppbiuda Olof Swänsons Hemman i Forss för sin hafwande fordran 123 D.r 24 :/ [dvs. öre] Km.t Andra gången."
Övrigt tingsärende: 1713 Söderala ting, HÄL 13) Vid tinget i Söderala i oktober 1713 registreras följande inteckning: "Lijkaledes Lät Joen Pärson i ringa inteckna sig till Laga säkerheet Olof Swänsons i Fors Lösa och fasta egendomb, för et Låhn af 89 D.r km.t, som sielfwa Debitorens Obligation widare exprimerar."
Övrigt tingsärende: 1713 Söderala pastorat, HÄL 13) Vid tinget i Söderala i oktober 1713 uppbjuds Olof Svenssons hemman i Fors, vilket han "hypoteceradt" till herr befallningsman välbetrodde Erik Hall för 145 daler 20 öre kopparmynt, "Creditoren till handa", första gången; "warandes dhenn Sujmma, effter obligations Lydelse till Crono utlagor försträckte."
Övrigt tingsärende: 1713 Norrala ting, HÄL 14) Vid tinget i Norrala i maj 1713 låter gästgivaren i Norrala Olof Hansson uppbjuda Olof Svenssons i Fors hemman för sin fordran på 123 daler 24 öre kopparmynt tredje gången.
Övrigt tingsärende: 1714 Norrala ting, HÄL 15) Vid Norrala ting 1714-06-16 registreras inteckningar i följande hemman, enligt mönsterskrivare Petter Bäcks memorial daterat 1714-06-17 över officerarnas vid Hälsinge infanteriregementes fordringar, och uppbjuds första gången: (---) [p. 1610] "Anders Nillson i Snarböhle Norahla S.n 56. __ 9 __20[;] Olof Swänson i Forss __ 57. __[;] Anders Larson i Kiällan __ 69 __ 14."
Övrigt tingsärende: 1715 Norrala ting, HÄL 16) Vid Norrala ting i oktober-november 1715 uppbjuds Olof Svenssons hemman i Fors andra gången "för de af Crono Befallningsman Wälbe.de Erick Hall till Crono uthlagor med mehra förskutne 145 D:[aler] 28 :/ [dvs. öre] km.t."
Övrigt tingsärende: 1717 Norrala ting, HÄL 17) Vid tinget i Norrala 1717-04-26 blir hemmanet Fors på Jon Perssons därsammastädes begäran uppbjudet första gången, i avseende till de 400 daler kopparmynt han gett svärfadern Olof Svensson.
Bosatt: till 1741 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 18) Olof Svensson skrivs som bonde på hemmanet i Fors om 16 öresland i skatt i jordeboken 1709. [Jordebok, Norrland, KA] (För slutår, se dödsnotisen.)
Kyrkvaktare: till 12.05.1741 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 19) 1741 antecknas i sockenstämmoprotokollet för Norrala: "D. 13 Maji med församl:s samtycke tilsattes Nils Ohlson på Kattön til kyrkwaktare effter Olof Swenson i Fors." [K:1 (sockenstämmoprotokoll 1740-1802), pag. 2]
Död: 12.05.1741 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 20) Dödsnotisen på sidan för avlidna i Fors nr 2 (felaktigt angivet som "Fors N. 1.") lyder: "Olof. Swensson 1741. 12 Maji [de sista bokstäverna i månadens namn är otydliga och skulle möjligen kunna avse mars] [begravd:] 1741. 15 __ lades i gårdsgrafwn. Stod en tid för sin faders hem(m)an; men för fylleri måste gå derifrån. wardt sedan uppehållen af sina 2 mågar, och til slut kyrkowaktare i 15 år. Eljest ingen utan sig sielf gordt skada; förstått wäl sin salighetskundskap och i senare sin lifstid warit botferdig Åldren. 71 år."


Familj med VIII:156 Margareta Andersdotter (~1663 - 1748)

Vigsel: 26.12.1693 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 21) Vigselnotisen, som är införd på uppslaget för Fors nr 2, lyder: "1693. den 26. Decemb. wijgdes Oluf Swensson med Margreta Anders dotter ifrån Jemteland."

Barn:
VII:78 Karin Olsdotter (1694 - )
Kerstin Olsdotter+ (1697 - )
Brita Olsdotter+ (1700 - )
Sven Olsson+ (1702 - )
Anders Olsson+ (1705 - )
Samuel Olsson+ (1709 - )
Jöns Olsson+ (1711 - )


Noteringar
Födelsenotiserna för barnen Kerstin och Brita finns införda på en särskild sida. [Norrala C:1, f. 80v]
---
Gårdsarkivet för Fors nr 2 finns nu i Norrala hembygdsförenings arkiv i sockenstugan. [Bodin, Sigvard: "Gårdsarkiv - viktig källa för släktforskare", ALIR-anor 2003:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 4]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1670       Födelse beräknat 1670 Fors nr 2+, Norrala sn, HÄL.  1)
1677       Brodern Jöns Svensson+ föds 1677 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 22).
~1679       Systern Karin Svensdotter föds beräknat 1679 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 23).
1689       Fadderskap 1689 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3)
1692       Fadderskap 1692 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3)
1693       Vigsel VIII:156 Margareta Andersdotter 26.12.1693 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  21)
1694       Dottern VII:78 Karin Olsdotter föds 25.08.1694 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 24).
1695       Systern Margareta Svensdotter föds 1695 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 24).
1696       Fadderskap 1696 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  4)
1697       Dottern Kerstin Olsdotter+ föds 28.10.1697 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 25).
1700       Fadderskap 1700 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1700       Fadderskap 1700 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  6)
1700       Dottern Brita Olsdotter+ föds 16.05.1700 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 25).
1702       Sonen Sven Olsson+ föds 16.11.1702 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 24).
1704       Omnämns 1704.  7)
1705       Sonen Anders Olsson+ föds 23.09.1705 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 21).
1709       Sonen Samuel Olsson+ föds 07.04.1709 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 26).
1711       Övrigt tingsärende 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  8)
1711       Jordtransaktion 1711 Fors nr 2 (nuv. 6:1), Norrala sn, HÄL.  9)
1711       Övrigt tingsärende 1711 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  10)
1711       Sonen Jöns Olsson+ föds 17.12.1711 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 26).
1712       Övrigt tingsärende 1712 Söderala ting, HÄL.  11)
1712       Övrigt tingsärende 1712 Norrala ting, HÄL.  12)
1713       Övrigt tingsärende 1713 Söderala ting, HÄL.  13)
1713       Övrigt tingsärende 1713 Söderala pastorat, HÄL.  13)
1713       Övrigt tingsärende 1713 Norrala ting, HÄL.  14)
1714       Övrigt tingsärende 1714 Norrala ting, HÄL.  15)
1715       Övrigt tingsärende 1715 Norrala ting, HÄL.  16)
1717       Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  17)
1738       Modern IX:310 Kerstin [!] Jonsdotter dör 1738 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 27).
<1741       Bosatt till 1741 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  18)
<1741       Kyrkvaktare till 12.05.1741 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  19)
1741       Död 12.05.1741 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  20)


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) Se Bosatt
 3) C:1, f. 109v
 4) C:1, f. 83v
 5) C:1, f. 36v
 6) C:1, f. 71v
 7) C:1, f. 82v
 8) Dombok för Hälsingland 1711, renoverad, Gävleborg:66, f. 578v-588v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 9) Dombok för Hälsingland 1711, renoverad, Gävleborg:66, f. 598v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 10) Dombok för Hälsingland 1711, renoverad, Gävleborg:66, f. 597v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 11) Renoverade småprotokoll 1712, häradsrätter, Gävleborg, vol. 5, pag. 3092, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 12) Renoverade småprotokoll 1712, häradsrätter, Gävleborg, vol. 5, pag. 3253, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 13) Renoverade småprotokoll 1713, häradsrätter, Gävleborg, vol. 6, pag. 1983, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 14) Renoverade småprotokoll 1713, häradsrätter, Gävleborg, vol. 6, pag. 1962, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 15) Renoverade småprotokoll 1714, häradsrätter, Gävleborg, vol. 7, pag. 1609, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 16) Renoverade småprotokoll 1715, häradsrätter, Gävleborg, vol. 8, pag. 1575, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 17) Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 777r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
 18) Skattelängder för Norrala sn
 19) Se Död
 20) C:3, p. 404
 21) C:1, f. 39r
 22) Se Dop
 23) Se Vigsel
 24) C:1, f. 38v
 25) C:1, f. 80v
 26) C:2, uppsl. 3
 27) Se Begravning<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström