Dominicus Larsson Nerbelius

Gardist.

Far: Lars Larsson Nerbelius (~1611 - 1667)
Mor: Malin [!] Dominicidotter (- 1692)

Född: Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 1) 
Bosatt: Stockholm 1) 
Gardist: Stockholm 1) 
Student: 1656 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2) I juni 1656 inskrivs vid Uppsala universitet samtidigt Dominicus Laurentii Nerbelius och Johannes Laurentii Nerbelius, båda från Hälsingland.
Straffad: omkring 1663 Uppsala, UPP 3) Elisabet Brandberg, Falun, berättade vid stämman för Släktföreningen Brandberg i Stockholm 1980-11-01 om en gammal räkenskapsbok i Falun från 1600-talet som också använts för att kopiera delar av Erik Perssons (1606-1675) arkiv, bland dem personliga brev. Därav kallade historikern Hildebrand den för Diplomatarium Brandbergianum. Elisabeth Brandberg återger bl.a. ett odaterat brev skrivet av Erik Eriksson Brandberg till fadern från ca 1663, när han var omkring 13 år gammal. Han skriver där bl.a.:
"Vad tumultet sist hände anbelangar är detta för k. fader berättat att fem äro relegerade av vilka Hans Colvin är en vilken är relegerad uti 3 år. Den andre är Samuel Verelius och den tredjes namn är Lundel vilket jag menar h. k. fader var okunnige, den fjärde är Daniel Plantin vilken moster väl känner och den femte är Petrus Pagander, kyrkoherdens uti Moo vilka bägge äro alldeles relegerade. Fyra sitta ännu på Slottet ibland vilka fyra Bergman är, hr Christoffers son i Scedvi, Mårten Schilling och Domius Nerbelius, lagmans son i Närby i Helsingland. Där är den förutnämndes bror nämligen Verelius, en östgöte huru med dem bliver är ännu ovisst .Det låter sig förljuda att de skula caputeras. Deras brott är ringa emot det straff som dem är övergått. Eljest ock är hitkomne soldater en stor hop med brinnande luntor och icke kulor utan något litet krut att skryta med, vilka nu går var natt vakt."
Brevskrivare: omkring 1672 4) I samband med renovering/konservering av en mässhake och ev. andra textilier i Söderala kyrka påträffades 28 brevfragment som använts som fyllning. Breven har uppenbarligen skickats till medlemmar av familjen Schalin i Söderala; flera är tydligen riktade till kyrkoherdedottern, jungfru Karin (Kajsa) Jonsdotter Scalina (Schalin). Ett fragment lyder:
"fler kan ---
glömer Dygdige Ju[ngfru] ---
alla Syskona t---
var iag Dygdige J--- medh det henne kärest å hierta ligger under Guds macht och blif-
[wer] Dygdige Jungfruns,
Närby d. 18 martij
[årtalet bortrivet]
---s flicka
tienstwilligste i Döden,
Dominicus
Nerbelius."
Död: före 14.11.1678 5) 
Omnämns: 14.11.1678 Norrala ting, HÄL 6) Vid Norrala ting den 14 november 1678 skrivs följande in i domboken: "Landsskrifwaren Wäll:tt. Nils Larsson Whr fordrade effter inlefwererade Rächning 1028:31 öre som hans hustrus förre Man Sahl. Befallningsman Johan Larsson Nerbelius wti några påster till sin broder Dominicus Nerbelius, medan han wthrijkes war, försträcht haf.r som bewissligit giordes med hans egne bref ---erheet från Stockholm --- wti --- nämbner at dhe försträchte penningar måtte wti hans Arfspraetension wti hemmanet Närby blifwa Transporterade blifwa 1028 D.r 31 Sahl. Nerbelij Sterbhus." Rätten beslutar att i protokollet införa att han framför andra av "Dominici Nerbelij Erfwingar och Creditorer" ska skaffa sig betalt så långt det räcker.


Noteringar
I Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 675, uppges om honom efter en kort presentation av Johan Larsson Nerblius, son till underlagmannen Lars Larsson Nerbelius:
"Brodern Dominicus Nerbelius, på samma år Ups. Stud: näml. 1656. En stor och stark karl; Slagskämpe; war i sällskap med them som giorde Nidingswärk wid Arch: Praep: Doct: Petri Rudbeckii Port i Ups: - Blef religerad; war en tjd i Danzig, kom tilbaka och blef under Kongl. Gvardie i Stockh[olm]".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1656       Student 1656 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
~1663       Straffad omkring 1663 Uppsala, UPP.  3)
~1672       Brevskrivare omkring 1672.  4)
<1678       Död före 14.11.1678.  5)
1678       Omnämns 14.11.1678 Norrala ting, HÄL.  6)


Källor
 1) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 675
 2) Uppsala universitets matrikel 1595-1700, utg. av Aksel Andersson, A.B. Carlsson och J. Sandström, d. 1 (Uppsala 1900-1911), s. 146
 3) www.brandberg.org/traffar/elisabet1980.htm, 2008-03-25
 4) Brevfragment från Söderala kyrka, P.nr 6695/91:25-26, foto: Gabriel Hildebrand 1993, Riksantikvarieämbetet, ATA, Stockholm
 5) Se Omnämns
 6) Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-11-14, p. 399, HLA<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström