IX:25 Olof Jonsson Rummel

Ryttare, bonde. Blev ca 70 år.

Far: X:49 Jon Olsson Rummel (~1608 - 1693)
Mor: X:50 Kerstin Olsdotter (~1624 - 1700)

Född: beräknat 1653 1) Han anges i september 1673 vara 21 år gammal, liksom i domboken 1674.
Bosatt: Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 2) Hans namn - "Oluff Jonson" - står angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Svartvik nr 1 i den äldsta ministerialboken från ca 1689. [C:1, f. 56v] Han skrivs också på motsvarande ställe i den efterföljande kyrkboken från 1709 men utan ytterligare noteringar. [C:2, uppsl. 41]
Bonde: Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 3) 
Anklagad i häxprocesserna: 1673 Norrala ting, HÄL 4) Vid trolldomsrannsakningen i Norrala pastorat den 15-19 september 1673 noteras följande i protokollet:
[Hanzén 1951, s. 164:] "Den 18 september.
Sonen [dvs. till Jon Olssons i Svartviks för trolldom anklagade hustru Kerstin] Olof Jonsson i Svartvik, 21 år, bliver tillvitt av Olof Olofsson i Borg, 9 år, det han haver tagit och fört honom till Blåkulla allt sedan i förledne vintras. Olof är där gifter i Blåkulla. Hustrun heter trå mig. Olof Jonsson förer många andra barn, [s. 165:] dem han intet känner. Olof Jonsson nekar sig därav veta och skulle gärna bekänna, om han därav visste det ringaste. Olof Olofsson säger det han är gifter, men vad hustrun heter, vet han inte. Olof Jonsson spelar kort med Sathan, äter, dricker, dansar och ligger när en svart under bordet. Olof Jonsson nekar allt stadigt och vill gråta men inga tårar kunde fälla."
"Olof Jonsson i Svartvik" är en av de åtta anklagade som till slut blir "Demitterade på löfte till vidare upplysning" liksom systern Margareta; modern Kerstin döms emellertid till döden. [A.a., s. 184]
Övrigt tingsärende: 05.06.1675 Norrala ting, HÄL 5) Vid Norrala ting den 5 juni 1675 behandlas följande ärende:
Ärendet lyder: "Landbonden Jon Olufs Sohn Oluf 21. Åhr tilstår sigh stulit i Närby på dhet sättet att han hafwer huggit af refwen[?], förste gången allena och fick taga op fällen[?], togh spisbrödh 12. ā 13. Kakor, Brodren Johan war andre gången medh honom och tog lijka mycket. Ingen kramsill sågh eller togh han, omsijdher säger Oluf att han togh ett kythe[?] medh krampsill [p. 161:] --- [otydlig siffra och viktangivelse] eller 7. D.r men aldrig mehr än en g---. Fadren och Modren wiste inthet af stöldhen.
Hustru Malijn Dominicidotter [ägare till hemmanet Närby nr 1 som Jon Olofsson brukade] wille --- medh Eedh besinna att hon mehra hafwer mist än han hafwer optekna låtit, och serdeles mist brödh effter En Tunna sichtat miöhl och mycket annat som hon eij kan så grant opskrifwa.
Oluf tillstår sigh och tagit wisspel[?]brödh wthwr dhet andre herberget wnder genom golfweth, något huar gångh, stundom En stundom twå kakor, togh mäst hela Sommaren En gång eller två på gånger om wekan effter En Tunna sichtat Miöhl, men han togh mehra wtaff Spijsbrödh, Johan Jonss och något huar gång. Föräldrarne wiste inthet wthaf. Wthi sängehalmen gömbdhe dhe kneckebrödh. Han hitter [sic] inthet så grant minnas huru mycket dhet ähr, dhe hafua fuller tagit borth dhet som ähr förkom(m)it, han wogh inthet krampsillen, Johan kan och hafwa tagit kramsill, Oluf tillstår omsijder sig tagit twänne Ostar genom holet wästan på wäggen. Johan togh och någre stycken. Emoth frågan huru månge? Swarades --- eller 5 stycken. H. Malijn sadhe att dhet war dhem omögeligit --- få någre ostar igenom holet medh mindre dhe icke wore inne i herberget och således kunnat twinga ostarne genom holet. Fadren Jon Olufsson tillstår ännu att [p. 162:] dhen andre Landbonden Oluff Jonsson togh ett fath strömmingh, dheraf han --- [två otydliga ord] medh --- [tre otydliga ord] i Miussen.
Hustru Malijn badh Rätten effter dhe hafwa warit hennes Landbofolck, att högste Rätten icke må skärpas öfwer dhem, wthan att dhe måge kunna wprättas, hon hafwer låtit sig förlijka medh En Tunna korn twå grijsar och Ett sköthstycke.
Fadren badh för sine Sönner effter dhe för fattigdom skuldh hafua således sig försyndat.
Resolutio. Effter Johan ähr borta som är delachtig i tiufnadhen, differeres medh Saken till annat Tingh."
(I marginalen på p. 160 står: "--- [ord dolt av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen] H. Malijn Dominici dotter".)
Övrigt tingsärende: 20.01.1676 Norrala ting, HÄL 6) Vid Norrala ting den 20 januari 1676 förs följande notis in i domboken: "Landbonden i Närby, Jon Olufsson Rumell, ähr medh sine Sönner afrest wthur Sochnen, och kundhe så inthet Sönnerne ställas för Rätten om dheres i Närby begångne stöldh."
Straffad: 1677 Norrala ting, HÄL 7) Vid tinget i Norrala pastorat den 19-20 april 1677 noteras i domboken: "Dato företoghs dedh opskuttne ärendet ifrån Tingzrätten den 4. Junij (1)675. om dhe Twänne bördhers Oluf och Johan Joenss Sönner i Swartwijk, för någhon tidh sedan föröfwadhe Stöldh hoos S:g Vnderlaghmannens Lars Larsson Nerbelij Enckia Hustro Malin Dominici Dotter i Närby, hwilken stöldh ... [otydligt ord inne i marginalen] brodren Oluf tilstadd är, som då tilstädes war och Enckian förlijkt med 30. Dal:r Kopp:r Mynts wärde, men emedan brodren Johan då eij förhanden war, blef ärendet opskutit til annat Tingh.
Framkallades Johan Olufsson och tilspordes om han war i rådh medh sin brodher Oluff enär han staal vthj Närby? Swarade, at han weet icke synnerligh ... af, emedan han icke war stort hemma widh Gården, vthan widh Siöön stadder, och omsidher tilstodh sigh taghet En Ost genom Gluggen Wäster på Wäggen, men inthet mehra.
Enär brodren Oluf framkom, måtte Johan till-... han warit i rådh med honom til Stölden, säijandes Johan sigh hafwa taghit brödkakorna genom Härbergzbotn, emedan gålfwet mycket qrist war, kan och så wäl wara sant om Krambsillen, dedh han icke så grant minnas kunde, beklaghandes bägge dedh dhe vtj denne Synd kombne äre, dedh giorde dheras Hungers nödh och icke Lust och wilia han efter gärna bäthra sigh.
Fördenskuld blefwe bäggie brödherne Oluf och Joen efter den aestimerade Stölden til 30. Dal:r Kopp.r M:t i fölie af Kongel:g Straffordningen sakfält at bötha Tre gånger, så mycket som Tiuffnadhen war 30 D:r Siölf:r Mynt."
Ryttare: omkring 1678 8) 
Straffad/dömd: 25.06.1678 Norrala ting, HÄL 9) Vid Norrala ting 1678 den 25 juni noteras i domboken: "Ryttaren Olof Jonsson Rummell försutit[?] stämbning för begånget lönskeläge med piga Karin som tiente den tijden i Prästegården[;] hennes faders nampn hafwa dhe icke bekant. Sakfält till 3 (mark)."
Övrigt tingsärende: 03.07.1678 Norrala ting, HÄL 10) Vid Norrala ting den 3 juli 1678 behandlas följande ärende: [p. 389:] "Ryttaren Olof Jonsson Rummell som sidsta tinget icke war tillstädes och nu Jämbwähl genom sin fader Jon Olufsson i Swartwijk läth sig whrsächta, effter han fick Stämbning af sin Officerare att han inthet kunde sig på Tinget inställa, och tillstår fadren at Sonen hafver icke nekat till lägers måhl medh Pigan Karin som nu i barnsäng ligger, doch will fadren Jon Oluffsson Rummell inwända at Piga Karin, som af hans Son ähr belägrat, skall wara född af oächta säng och elliest slijtit rijss för hordomss last i Rogstad, hwilket här icke witterligit är, whtan åligger fadren eller Sonen Olof Jonsson sådant att bewijsa, och skaffa här öfwer giltige skiähl så fr--t böterne skole lindras; fadren Jon Olofsson Rumell framwijste Kapellanens i Rogsta wällärde H. Erich W--- Attest in Juni (1)678 att en Piga hafwer för någon tijd sedan för hordoms last med en Gifft Karl slitit Rijss, men des nampn icke specifierat, dy kunde den samma attest icke gällas förr än Pigan blif.r Nampn gifwen, med flere sine om- [p. 390:] ständigheter, Imedlertijd löffte[?] Rätten sig för--- af wälbetrodde H.r --- Blix giorde löffte för böterne 40 (mark)". Olofs och faderns försvar syftar inte till att förringa Olofs förseelse genom att svartmåla pigan. Olof riskerade 40 mark i böter för mökränkning, vilket var en mycket stor summa. Lagen stadgade emellertid halverade böter för mökränkning med en kvinna av oäkta säng. Dessutom vill de visa att pigan hade haft sexuellt umgänge tidigare och alltså inte var jungfru och därmed reducera ärendet till vanligt lönskeläge, för vilket böterna var betydligt lägre.
Övrigt tingsärende: 1681 Söderala ting, HÄL 11) Vid tinget i Söderala socken 15-16 augusti 1681 noteras i domboken:
"Johan Persson i Lussne klagade på Nämbdhe-Mannen Per Essbiörsson ibidem att han vthkommit det tahl att hans dotter Brijta Johans dotter skall hafwa flått en orm, Jämbwähl det vti Elfkarleby talt att han aldrig en ormflåerska skall taga i sin gårdh, och pläga dhe som det giöra något der medh wetta, hwilket Johan Olofsson i Swartwijk och Pell Persson i Lussne skohle kunna bewijsa.
Per Essbiörsson tillstår fuller att han kallat henne ormflåerska, af ordsak, att hon tagit Ormen och ränt ett spett mitt igenom Ormen då det rände en hoop vthur honom som hans Son skall asedt [dvs. åsedt] hafwa, Men aldrig sade han det, att hon skulle hafwa någon trollkonst der med, och om så wore så hafwer hon tagit sin hand på Ormen, och tienar intet någon qwinnes Persohn sådant giöra.
Johan Persson beropade sig på wittnen och kommo Johan Olofsson och Pell Persson för Rätten som effter sin lijflige Edh witt- [f. 762r:] nadhe hwadh Per Essbiörsson vthi Elfkarleby sagdt, Nembl. då dhe såtto och drucko, frågadhe Per Essbiörsson hwarest Johan Olofsson ägde hemma, sade han i Norala och Swartwijk, Sade Per Essbiörsson så är det du som ska hafwa Johan Pers dotter, sade Johan Olofsson Ja, jag är samma Karl, men dhe willia seija att Eder Son skall taga henne, ther på swaradhe Per Essbiörsson Neij, jag tager alldrig någon ormflåerska i Min gård, medan iag lefwer, det ähr aldrig vthan, att hon iu något der med weth, hennes Moster Sussanna i Hwarberg och Norahla är en Trollkiäringh så slächtas dhe på hwar andre, Per Essbiörsson står ändå på sitt förre tahl, att det war intet någon qwinfolkz Syssla, att ränna hohl på ormar, Fördenskull blef ährendet lagdt till Nämbden och funno dhe att Per Essbiörsson intet annat tänkt än der igenom förklena hennes ähra, effter han sagdt sig intet taga i sin gård någon ormflåerska, och hon brår på sin slächt vthi Hwarberg, dy blef han för sin ährerörige wijtesmåhl sakfält till 40 (mark) och der ofwan på kiännes icke wärdig sittia i Rätten som sin tunga till sin nästas förtahl [f. 762v:] brukat och icke sin ordh rätta wehlat."
Fadderskap: 1696 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 12) Han och hans ej namngivna hustru står 1696 som faddrar till Sara (f. 1694-10-12), dotter till bonden Mårten Larsson och hu. Margareta Johansdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap: 1700 Svartvik, Norrala sn, HÄL 13) Han och hustrun Brita Johansdotter står 1700 som faddrar till en flicka (f. 1700-03-08), dotter till båtsmannen Olof Ström och hustrun Gölin i Svartvik.
Fadderskap: 01.01.1701 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 14) Han och hustrun Brita "Ionsdotter" står 1701-01-01 som faddrar till Kerstin (f. 1700-12-29), dotter till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Fadderskap: 1704 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL 2) Han och hustrun Brita "Jansdotter" står 1704 som faddrar till Jonas (f. 1704-07-26), son till (landbonden?) Per Jonsson och hu. Karin Svensdotter i Skensta nr 4.
Fadderskap: 1704 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 14) Han och hans ej namngivna hustru står 1704 som faddrar till Jonas (f. 1704-03-20), son till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Arvsskifte: 1712 Ljusne, Söderala sn, HÄL 15) Han uppges 1712 ha arv att kräva efter hustru Anna i Ljusne, Söderala socken. En svåger till honom sägs också ha varit kronobåtsman i Söderala.
Död: 1723 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 16) 
Begravd: 29.06.1723 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 17) Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Svartvik nr 1 lyder: "1723 Junji [sic] 29 Olof Jonsson i Swartwjk wart begraf. effter en Christel. wandel."


Familj med IX:26 Brita Johansdotter (~1658 - 1718)

Vigsel: 

Barn:
VIII:13 Johan Olsson (1682 - 1757)
Olof Olsson+ (1689 - )
Kerstin Olsdotter+ (1693 - 1694)
Brita Olsdotter (1701 - )


Noteringar
Hans familj var en av dem som hårdast drabbades av anklagelser för häxeri vid trolldomsrannsakningarna i socknen i april och i september 1673. [J. J:son Hanzén: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland, 1951, s. 162 ff] Det är därför kanske ingen tillfällighet att han gifter sig med en kvinna, vars moster också rannsakades för trolldomsanklagelser, och som själv utan skäl beryktats för trolldom (se personnotiserna för Britas föräldrar).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1653       Födelse beräknat 1653.  1)
~1658       Systern Margareta Jonsdotter+ föds beräknat 1658 18).
~1658       Makan IX:26 Brita Johansdotter föds beräknat 1658 Ljusne+, Söderala sn, HÄL 19).
1673       Anklagad i häxprocesserna 1673 Norrala ting, HÄL.  4)
~1675       Brodern Jon [!] Jonsson föds beräknat 1675 19).
1675       Övrigt tingsärende 05.06.1675 Norrala ting, HÄL.  5)
1676       Övrigt tingsärende 20.01.1676 Norrala ting, HÄL.  6)
1677       Straffad 1677 Norrala ting, HÄL.  7)
~1678       Ryttare omkring 1678.  8)
1678       Straffad/dömd 25.06.1678 Norrala ting, HÄL.  9)
1678       Övrigt tingsärende 03.07.1678 Norrala ting, HÄL.  10)
1681       Övrigt tingsärende 1681 Söderala ting, HÄL.  11)
1682       Sonen VIII:13 Johan Olsson föds 24.06.1682 Svartvik nr 1+, Norrala sn, HÄL 16).
1689       Sonen Olof Olsson+ föds 14.12.1689 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1693       Fadern X:49 Jon Olsson Rummel dör 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1693       Dottern Kerstin Olsdotter+ föds 18.05.1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 20).
1694       Dottern Kerstin Olsdotter+ dör 1694 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1696       Fadderskap 1696 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  12)
1700       Modern X:50 Kerstin Olsdotter dör 1700 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1700       Fadderskap 1700 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  13)
1701       Fadderskap 01.01.1701 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  14)
1701       Dottern Brita Olsdotter föds 28.05.1701 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 21).
1704       Fadderskap 1704 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL.  2)
1704       Fadderskap 1704 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  14)
1712       Arvsskifte 1712 Ljusne, Söderala sn, HÄL.  15)
1717       Brodern IX:457 Johan Jonsson dör 1717 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 19).
1718       Makan IX:26 Brita Johansdotter dör 1718 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1723       Död 1723 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  16)
1723       Begravning 29.06.1723 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  17)


Källor
 1) Se Anklagad i häxprocesserna
 2) C:1, f. 56v
 3) Se Bosatt
 4) Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 164-165, 184
 5) Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1675-06-05, p. 160-162, HLA
 6) Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1676-01-20, p. 171, HLA
 7) Dombok 1677 för Hälsingland, renoverad, f. 122r,v, Gävleborg:25a, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 8) Se Straffad/dömd
 9) Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-06-25, p. 378, HLA
 10) Dombok för Hälsingland 1678, Norrala ting 1678-07-03, p. 389-390, HLA
 11) Dombok 1681 för Hälsingland, renoverad, Gävleborg: 29, f. 761v-762v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
 12) C:1, f. 58v
 13) C:1, f. 89v
 14) C:1, f. 91v
 15) Meddelat av: Westlund, Dennis, Skärså 3679, 826 91 Söderhamn (med hänvisning till dombok för södra Hälsinglands domsaga 1712, HLA)
 16) Se Död
 17) C:2, f. 132r
 18) Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 181
 19) Se Begravning
 20) C:1, f. 57v
 21) C:1, f. 57r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström