Lars Nilsson Berghem

Rådman.

Skeppare: Härnösand, ÅNG 1) 
Bosatt: omkring 1652 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1655 Härnösand, ÅNG 3) "Larss Nillsson" är 1655 bosatt i Härnösand, då han erlägger mantalsskatt för två personer i hans hushåll; där ingick också en åldersstigen person.
Bosatt: omkring 1671 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 4) 
Rådman: omkring 1675 Härnösand, ÅNG 5) 
Övrigt tingsärende: 1675 Norrbo-Bjuråkers tingslag, HÄL 6) Vid Norrbo-Bjuråkers ting i december 1675 avhandlades följande ärende [Dombok för Hälsingland 1675, Norrbo-Bjuråkers tingslag, p. 355-357, HLA]: "Emellan Rådmannen ifrå Hernösandh, förståndig Lars Nilsson Berghem på sin Swärmodhers Sahl. Pastoris i Norbo H. Erich Hoffnaeri Änkia Gudfruchtiga hustru Ingredh Larsdotters wegnar kärande och nu warande Pastoris i Norbo Wyrdige H. Magni Rogstadij fullmächtige och Swåger Wällärde H. Lars Grubb Swarandhe, angåendhe ett Contract som dhe sig emillan, (1)669. den 5. Maij oprättat hafua, Nembligen att Pastor Rogstadius skulle gifwa Änkian hustro Ingredh för sitt Nådheåhr 100. RDr huarom dhe sedermehra tuistat hafat [sic]. Ähr detta Härads Rättens afsagde domb. Norbo den 8. Decembris (1)675.

Aldenstundh hustru Ingridh åthskillige fullmechtige först hafwa i wenlighet och sedhan lagligen å Häradstinget anhollet aff Pastore H. Månss om Contractets förnöijandhe men han föreburit dheremoth, att hennes Måg Sahl. Landtmätaren Peder Gulbrandh Palm /: som Contractet tillijka medh dhenne sin Swåger Larss Nilsson Berghem på sin Swärmodhers wegnar wnderskrifwit och slutit hafwer; :/ skulle hafwa medh Sahl. Probsten Wyrdige H. Thoma Weslenio opå ett Probste Ting samtykt och wnderskrifwit en förlijkningh, hwarigenom Contractet skulle i något lindrat wara, förmedelst dhen Syyn som å Prestebordsägorne (1)669. d. 21. Maij hollen war, dher till fullmächtige bådhe förr och nu nekadhe Altså blef [p. 356:] Pastor Rogstadius (1)674. den 29. Augusti i Rätten på lagd samma förmedlings Skrifft att framtee eller Contractet fullgöra: Hwilken skrifft tå hon nu blef framhafdh, war inthet annat än sielfua Syhnebrefwet, huar wnder Peder Palms handh och eij fans fast Oluf Hansson i Norbobyen (1)674. den 27. Augusti föregaf Sahl. Palmen hafua samma Synebreff wnderskrifwit; Icke desto mindre inladhe nu Berghem Sahl. Palmens egen handh; som allenast hafuer skrifwit en Copia af dhen Syyn som på Prestebordet (1)669. den 21. Maij af godhe Män effter Pastoris begäran hollen ähr hwilken Copia Sahl: Probsten Weslenius och Pastor i Tuna Wyrdig H. Johan Arnaesius på Probstetinget vidimerat hafua den. 21. Julij. (1)671. Men att Palmen skulle till Synens wthslagh hafua samtykt, som förr ähr af Rogstadio nämndt kundhe inthet bewijsas, wthan fullmechtigen Berghem framwiste Sahl Palmens egenhändige förklaringh och resolution emoth samma Synegång; Fördenskuldh effter öfuerlagt betänkiandhe, fann HäradsRätten skäligt att Pastor H. Månss skall nu wthan wijdare oppskof Contractet fullgöra i förmågo af Sweriges lagh. Rådstugubalcken 16. och Köpmålabalcken 8. Capitel. landslagen, emedhan han sielff wthan Conditioner wthj hederlige witnens närwaru Contractet wnderskrifwit, och medh wahnligit pi-- bekräfftat hafuer så att han Rogstadius hafwer allenast förbehållit sigh, att han eij måtte sträng--[?] till 100. RD.r in specie, wthan få gifwa smör, tyg eller kopparmynt för hwar Rixdaler som han går ---an, och honom dess wthan fritt stånde [p. 357:] att sökia Dilation hoos hustru Ingreds Creditor medh betalningen att icke samma penningar alt för hastigt skulle honom affordras; Så kan eij eller dhen Syyn som wthom Contrapartens wettskap och wthj dess frånwaru på --- ähr, skattas wara lagligh (---). Och såwijda han Rogstadius hafuer förordsakat husto Ingredh att göra fåfenge Resekostnader till Probste- och Häradstingen, ifrå (1)671. pålades han att wedergälla henne i ett för alt fembtijo daler Kopp.t förwthan Capitalet, huarpå ännu resteret 95. D.r, Doch monde fullmechtigen opå Rättens Wnderhandling efftergifwa 25. D.r aff Capitalet och fem daler af sine resepenningar, så frambt han nu genast blifuer förnögdh, bådhe för resteradhe Capitalet Siuttijo daler och fyratijo fem daler för Expenserne, att icke han eller någon annan nu förordsakas wijdare omkostnatt här på anwenda[?] dhet bägge parterne hafue sig att effterrätta."

Borgmästare, vikarierande: 1687 Härnösand, ÅNG 1) 
Död: 1694 Härnösand, ÅNG 1) 


Familj med Brita Andersdotter

Vigsel:  7)


Noteringar
I Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 171, anges om Brita Andersdotter, dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius: "Brita Andersdotter, gift med Lars Nilsson, bosatt 1652 i Borg (se s 168), i Å nr 1 1671. [Not 136: "Ml Vnl [[dvs. mantalslängd för Västernorrland]] 1671, KA. Han är knappast identisk med den Lars Nilsson, borgmästare i Söderhamn, som uppträder på Segersta ting 1642 13/9 och 1643 17/5 (db, HLA) tydligen i egenskap av arvinge eller som representant för arvinge, i ett ärende rörande Olaus Jonae Chrochii hemman Borg nr 1."] Han flyttade sedan(?) till Härnösand, där han kallade sig Berghem och blev rådman, skeppare, vikarierande borgmästare 1687 och död 1694. [Not 150: "G Bucht, Härnösands historia, d 1 (1935). Flera medlemmar av släkten Nerbelius [[också från Norrala; herr Anders faster var gift med underlagmannen Lars Källbjörnsson, vars barn kallade sig Nerbelius]] var eller kom att bli fast rotade i Härnösand."]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1652       Bosatt omkring 1652 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1655       Bosatt omkring 1655 Härnösand, ÅNG.  3)
~1671       Bosatt omkring 1671 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1675       Rådman omkring 1675 Härnösand, ÅNG.  5)
1675       Övrigt tingsärende 1675 Norrbo-Bjuråkers tingslag, HÄL.  6)
1687       Borgmästare, vikarierande 1687 Härnösand, ÅNG.  1)
1694       Död 1694 Härnösand, ÅNG.  1)


Källor
 1) Bucht, Gösta: Härnösands historia, d. 1 (Härnösand 1935)
 2) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168, 171
 3) Mantalslängd 1655 för Härnösand, Västernorrlands län, f. 185v, SE/RA/55203/55203.26/2 (1655), Riksarkivet
 4) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 171
 5) Se Övrigt tingsärende
 6) Dombok för Hälsingland 1675, Norrbo-Bjuråkers tingslag, p. 355-357, HLA
 7) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström