Malin [!] Dominicidotter

Far: Dominicus Olavi Arnaesius (- 1653)

Född: prästgården+, Delsbo sn, HÄL 1) Enligt en äldre notering i mina sammanställningar från min tonårstid, utan exakt källhänvisning, ska det av en domboksnotis för Norrala ting framgå att Malin var kyrkoherdedotter från Delsbo. Uppgiften ska vara hämtad från en summarisk samling excerpter ur de renoverade domböckerna för Norrala häradsrätt, vilken omfattade åren 1669-1699. (Jag lyckades slänga samlingen vid en storstädning på 1980-talet.) Är uppgiften rätt uppfattad var hon troligen dotter till kyrkoherden Dominicus Arnaesius där, att döma av hennes ovanliga patronymikon. - Släktskapen verkar desto mer sannolik med tanke på att hon testamenterade en bibel som tillhört just Dominicus Olai Arnaesius till Norrala kyrka (se Testamente), och att hennes make Lars Larsson Nerbelius 1659 anges vara arvinge till herr Dominicus (se dennes personakt).
Övrigt tingsärende: 05.06.1675 Norrala ting, HÄL 2) Vid Norrala ting den 5 juni 1675 behandlas följande ärende:
Ärendet lyder: "Landbonden Jon Olufs Sohn Oluf 21. Åhr tilstår sigh stulit i Närby på dhet sättet att han hafwer huggit af refwen[?], förste gången allena och fick taga op fällen[?], togh spisbrödh 12. ā 13. Kakor, Brodren Johan war andre gången medh honom och tog lijka mycket. Ingen kramsill sågh eller togh han, omsijdher säger Oluf att han togh ett kythe[?] medh krampsill [p. 161:] --- [otydlig siffra och viktangivelse] eller 7. D.r men aldrig mehr än en g---. Fadren och Modren wiste inthet af stöldhen.
Hustru Malijn Dominicidotter [ägare till hemmanet Närby nr 1 som Jon Olofsson brukade] wille --- medh Eedh besinna att hon mehra hafwer mist än han hafwer optekna låtit, och serdeles mist brödh effter En Tunna sichtat miöhl och mycket annat som hon eij kan så grant opskrifwa.
Oluf tillstår sigh och tagit wisspel[?]brödh wthwr dhet andre herberget wnder genom golfweth, något huar gångh, stundom En stundom twå kakor, togh mäst hela Sommaren En gång eller två på gånger om wekan effter En Tunna sichtat Miöhl, men han togh mehra wtaff Spijsbrödh, Johan Jonss och något huar gång. Föräldrarne wiste inthet wthaf. Wthi sängehalmen gömbdhe dhe kneckebrödh. Han hitter [sic] inthet så grant minnas huru mycket dhet ähr, dhe hafua fuller tagit borth dhet som ähr förkom(m)it, han wogh inthet krampsillen, Johan kan och hafwa tagit kramsill, Oluf tillstår omsijder sig tagit twänne Ostar genom holet wästan på wäggen. Johan togh och någre stycken. Emoth frågan huru månge? Swarades --- eller 5 stycken. H. Malijn sadhe att dhet war dhem omögeligit --- få någre ostar igenom holet medh mindre dhe icke wore inne i herberget och således kunnat twinga ostarne genom holet. Fadren Jon Olufsson tillstår ännu att [p. 162:] dhen andre Landbonden Oluff Jonsson togh ett fath strömmingh, dheraf han --- [två otydliga ord] medh --- [tre otydliga ord] i Miussen.
Hustru Malijn badh Rätten effter dhe hafwa warit hennes Landbofolck, att högste Rätten icke må skärpas öfwer dhem, wthan att dhe måge kunna wprättas, hon hafwer låtit sig förlijka medh En Tunna korn twå grijsar och Ett sköthstycke.
Fadren badh för sine Sönner effter dhe för fattigdom skuldh hafua således sig försyndat.
Resolutio. Effter Johan ähr borta som är delachtig i tiufnadhen, differeres medh Saken till annat Tingh."
(I marginalen på p. 160 står: "--- [ord dolt av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen] H. Malijn Dominici dotter".)
Bosatt: omkring 1689 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 3) I det gamla gårdsarkivet för Stornärby finns bl.a. ett landbondekontrakt mellan Malin Dominicidotter och Olof Hansson Gällman i Fors. Handlingen inleds: "Ehuru wähl iagh effter min kiäre mans, Vnderlagman(n)ens Sahl. Lars Larssons Nerbelij dödel. afgång, medh all möda och flijt, har warit bekymbersam, att förestå mitt och min kiäre barns hemman, Närby här i Norelfwa, så att det nu och frambtidjen skulle ståå och blifwa widjh macht, och i alla deelar för oss oprätthållit, så finner iag lijkwijst, att dhenne Swåre tijden, Som man nu lefwer uthj, Jembwähl mine krafters daglige aftagande, sampt i anseende dher af att iag intet bijstånd seer mig hafwa aff mine barn, eij längre medh hemmanets bruuk kan uthärda, fördenskuld medh Swågrar, frender och gode wänners gottfinnande dhe Rådet påfunnitt, att emottaga en godh man, som Närby hemmanet Arrenderis nu nästkommande Ferdag [sic], anammar och på tree åhrs tijdh häfdar och brukar, Altså ähr iag med förståndig Oluff Hansson i Forss, dher om fullkommeligen således öfwer eens kommen som Nedanskrefne puncter Innehålla och Förmå." (---) Datum Nerby d. 7 Feb: (1)679.
Malin Dominici Dother
Oloff Hansson Giähllman"
En punkt i kontraktet justeras 1679-05-06 och godkänns av Malin Dominicidotter och Olof Hansson Gällman (i slutet av kontraktet).
Död: 1692 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4) 
Testamente: omkring 1692 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 5) I ett inventarium över Norrala kyrkas egendom upprättad den 30 maj 1798 upptas följande post under böcker: "2. Konung Gustav Adolphs Bibel med grönt Plys [sic] öfwerdragen, och de 8 silfwerbeslagen i hörnan äro anwända till Communionkalkens påökande, men spänen med häften äro borta: Bokstafwer [sic] på Permen D. O. A. B. H. D. med åratal 1619. Dommin: Ol: Arnesii; Gifwen i Testamente efter UnderLagmans Enkan Magdalena Dominicii dotter."
Begravd: 14.06.1692 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 6) På uppslaget för Närby nr 1 finns följande infört: "A. 1693. den 20. Februarii, infördes den Sal. Ehrbohrne och mycket hederwärde Matronans, H. Malins Dominici dotter, Sal. Vnderlagmannens Lars Larssons Nerbelii Effterlåtne lijk uti Norala kyrkio, om afftonen, utan någon lijkproces, i des Sal. Mans lägerstad, straxt inom Kyrkiodören på högra handen, yterst i Fremre qwarteret af Manfålks bänkerne. Som blef vthi Södherhambns Kyrkio begrafwen 1692. den 14. Iunii. af des Pastore Laurentio Norelio, emedan hoon dher hos sin Sal. Sons, Johan Larssons Nerbelii, Fordom Befalningsmans Swärson, Ehrwyrdige H.r Gudmund Portuan, är i Herranom afsombnat. Hennes lefwerne har warit rät Exemplärt; uti Guds fruchtan, kärleek ti Guds Ord och des Tienare; etc. Tålamod uti des änkiostånd som warade til [tomrum]. åhr. Åldren war [blankt]."


Familj med Lars Larsson Nerbelius (~1611 - 1667)

Vigsel:  4)

Barn:
Johan Larsson Nerbelius (1643 - 1676)
Erik Larsson Nerbelius (~1660 - 1698)
Jon Larsson Nerbelius
Brita [!] Larsdotter Nerbelia (Nerbelius) (- ~1680)
Dominicus Larsson Nerbelius (- <1678)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1611       Maken Lars Larsson Nerbelius föds beräknat 1611 Ale nr 2+, Norrala sn, HÄL 7).
1643       Sonen Johan Larsson Nerbelius föds 15.06.1643 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 8).
1653       Fadern Dominicus Olavi Arnaesius dör 1653 prästgården, Delsbo sn, HÄL 9).
~1660       Sonen Erik Larsson Nerbelius föds beräknat 1660 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 4).
1667       Maken Lars Larsson Nerbelius dör 14.01.1667 Närby nr 1+, Norrala sn, HÄL 10).
1675       Övrigt tingsärende 05.06.1675 Norrala ting, HÄL.  2)
1676       Sonen Johan Larsson Nerbelius dör 17.02.1676 8).
<1678       Sonen Dominicus Larsson Nerbelius dör före 14.11.1678 11).
~1680       Dottern Brita [!] Larsdotter Nerbelia (Nerbelius) dör omkring 1680 Hälsingland+, HÄL 11).
~1689       Bosatt omkring 1689 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1692       Död 1692 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1692       Testamente omkring 1692 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  5)
1692       Begravning 14.06.1692 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
 2) Dombok för Hälsingland 1675, Norrala ting 1675-06-05, p. 160-162, HLA
 3) Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
 4) Se Begravning
 5) LI:1, p. 113
 6) C:1, f. 34r
 7) Åldersuppgift på porträtt i Hälsinglands museum (meddelande av Lars Nylander, Söderhamn, 2003-11-23)
 8) Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över befallningsman Johan Larsson Nerbelius, begravd 1676-02-17, av J. Aurivillius, N.P. Gris och J. Hellman), samlingsband fol. 2:21, Kungliga Biblioteket
 9) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 17, Delsbo kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 372
 10) Albvm Helsingicvm, vol. U700.d., s. 64, Gästrike-Hälsinge nations deposition, Uppsala Universitetsbibliotek
 11) Se Omnämns<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström