Olof Andersson

Bonde. Blev ca 89 år.

Född: beräknat 1613 1) 
Bonde: Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Omnämns: 28.01.1690 3) Det äldsta visitationsprotokollet i Norrala kyrkoräkenskaper är från ärkebiskop Olaus Svebilius’ visitation den 28 januari 1690. Vid denna visitation, liksom i de följande, behandlar man särskild de notoriska syndarna i pastoratet, alltså de som trots förmaningar inte visat kristlig bättring. Denna typ av beskrivningar, ibland rörande problem inom olika familjer, skiljer sig från de tvister och brottsmål som nämns i domböckerna. Protokollet berättar: ”Sädan kallades Socknarnes älste och Boofaste Män Vthi Socknstufwan; tå inquirerades [dvs. efterspordes] om församblingens tillståndh. Pastor klagade öfwer Oloff Andersson J Nygåhlen, som ofta försumar Guds tiensten, föregifwandes sigh then samma biwista I andra Församblingar, och har dock icke något beskiedh der om af Pastoribus [dvs. av kyrkoherdarna]; War eij eller nu tillstädes. etc. Om han uppå giorde Förmaningar, icke will sigh rätta, måste man förfara medh honom, efter Kongl: Maijts Kyrkiolagh, att han inför Werldslig Rätt må plichta, effter som han förtient hafwer, och Stadgan honom pålägger."
Bosatt: till 1702 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 4) Hans namn - "Oluf Andersson" - står angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Nygården, som då omfattade endast ett hemman. För slutår, se begravningsnotisen.
Död: 1702 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Begravd: 09.11.1702 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 5) Begravningsnotisen lyder: "1702. den 9. Novemb. blef Oluf Andersson i Nygården begrafwen, hwilken har af ålderdom, warit Sängliggiande uthi. 10. åhr, om honom intz annat seijandes än det som ährligit är. Hans graf är näst wäster kyrkiogafwelen. Åldren war 89. åhr."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1613       Födelse beräknat 1613.  1)
1690       Omnämns 28.01.1690.  3)
<1702       Bosatt till 1702 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1702       Död 1702 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1702       Begravning 09.11.1702 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  5)


Källor
 1) Se Begravning
 2) Se Bosatt
 3) LI:1, f. 18r
 4) C:1, f. 82v
 5) C:1, f. 83r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström