Olof Hansson Gällman

Länsman, bonde, landbonde, sockenskrivare.

Sockenskrivare: omkring 1673 Norrala sn, HÄL 1) I mantalslängden för Norrala 1673 skrivs i slutet av längden, utan angiven vistelseort, "Sochneskrif:n Oloff Johansson". Han erlägger mantalsskatt enbart för sig själv. [Mantalslängd 1673, Västernorrlands län, p. 394, Riksarkivet] Han tituleras också sockenskrivare i fadderskapsnotisen 1690.
Länsman: före 1678 Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1678 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Bonde: omkring 1678 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Straffad/dömd: 03.07.1678 Norrala ting, HÄL 3) Vid extraordinarie ting i Norrala den 3 juli 1678 behandlas följande ärende: Länsman Johan Olofsson i Kungsgården androg för rättet "at för detta Ländsman Olof Hansson i Forss hafwer tridie brudlopsdagen wthi Åå af wåda d. 26 Junij skutit en förlofwad Soldat Johan Johanson wijd nampn (---) så att han Natten emoth d. 1 Julij ähr med döden afgången.
Framkallades altså för detta Ländsman Olof Hansson i Forss gifft persohn är således sin berättelsse således giorde at Martinus Hedsin Bruksskrifwaren wid L---berg war som andra kallade till bröllopet i Åå och intett medh dhe andre giästerne afrest wore fick intet tillijka häst dy hafuer han något tillförende --- den afledne Johan Johansson [delvis otydligt skrivet] (---) gick så Oloff Hansson som war Swåger i bröllops gården med Hedsin dit[?] at honom förlusta". Erik Jonsson Schalin, son till kyrkoherden i Söderala, hade med sig en pistol, vilken Hedsin kände på, "gick så af och an på tomten med Pistolen under Armen; Olof Hansson försporde[?] om Schalins Pistoler ähre laddade; huilket intet befans; alltså satte han in dem i hölstret igen. Imedlertijd kom den afledne Jahan Jahansson till baka och bar dhe tijender, at alle hästarne wore borttagna, Ländsman intet hemma och skiuts h-- war i Tröne, då sade Olof Hansson till honom Johan Johansson; hafwer du inte tagit befalning at däres[?] hest skaffa skulle, så packa tig åstad ännu en gång, då lade Jahan Jahansson sig neder på marken wth med Oloff Hanss fötter, sägandes Jag orkar intet mera --- skiämtade så Olof Hansson åt honom Johan Johansson om du intet går, skall iag snöpa dig, ropade så effter --- fast han hade kniff hos sig; det Johan Johansson intet achtadhe wthan låg likwäll --- [tre otydliga ord] by; flächtandes --- en --- [två otydliga ord] som han på sig hade, sade så Oloff Hansson: Ligger du och leer, rätt nu skall iag giälla dig; då kommer Hedsin med Pistolen i Handen och som Oloff Hansson fick den samma gaf det löst och [p. 381:] träffade den döde med förl--et i wekaste Lijfwet, begynte så straxt den döde kasta och Jämbra sig illa, men enähr dhe honom in i gården burit hafwa tahlade han dhen affton intet ordh, andre dagen som war d. 27. lätt Olof Hansson föra honom hem til sin gård Fors och på bästa sättet skötta honom in till des han natten emoth d. 1 Julij afled, beklagandes Olof Hansson denne olycklige händelssen, bad sigh Gud hielpe om han någonsin något ondt emot denne afledne hafft icke tänkiandes at Pistohlen skulle wara laddat, mycket mindre at han honom skiuta wille, tillb--dandes sig medh tolff Manna Ed willia lagl.n swäria.
Bruksskrifwaren Martinus Hedsin inkallat emoth åthwarning sade sig willia för Rätten sanningen oppenbara, at emädan han hehla dagen wäntade effter häst, gaff han den döde ett blådt bandh på det han honom Hedsin Häst skaffa skulle, gick så Olof Hansson med honom Hedsin wth genom porten hwarest ByggieMestaren Wellam de Beck samt Erich Jonsson Schallin hade sine hästar Sadlade, tog så Hedsin op en pistohl af Byggemästarens Sadell och önskade sig --- Spennaren, skulle han skiuta, Jmedlertid kom Johan Johansson gåendes, gick så Oloff [p. 382:] Hansson emoth honom, sägandes, hafwer du fått någre hästar, swaradhe han, neij, togh så Olof Hansson i Axlarne på den afledne och satte foten för honom och hade honom omkull på Marken, Skiämtar så med Soldaten Sägandes, om du intet skaffar hästar, törss iag snöpa dig emedlertijdh kom Hedsin gåendes med pistohlen under Armen, den tog Olof Hansson emoth intet wettandes at den samma skulle opspänder warit, och om han Hedsin det före--- hade, hafwer han Hedsin honom straxt af skutet och i samma Moment som Olof Hansson tog Pistohlen af honom, small det löst och förladet[?] träffade dän afledne i weka lifwet. Hedsin kunde icke tänkia at ---wähl han fått[?] Pistohlen åth Olof Hansson at han skulle wara så oförståndig och wända den samma åth folket". Inga andra vittnen var närvarande. Längre fram i protokollet sägs: "Oloff Hansson framwijste den skrifft som d. 30 Junij war wprättat effter det tahl som Johan Johansson i sin siukdom på sitt yttersta hade till Olof Hansson wti förnähme och Ehrlige Mäns närwaro som hoos fölliande vidimerade Copia innehåller att Nebl. Johan Johansson wthaf hiertat hafwer tillgifwit Olof Hansson." Kaplanen herr Erik Gestrinius vittnade också att Johan Johansson på sitt yttersta uppgett att han och Olof Hansson "wore gode wänner och iag offta af honom Olof Hansson wti mitt fattige tillståndh är medh ett och annat hulpin worden". Olof Hansson hade då också lovat att ordna begravningen, vilket också två nämndemän och Jon Olofsson i Ale vittnade.
Kaptenen, manhaftig Anders Pålsson [i Å nr 1] hörde samma tal när Johan Johansson fick nattvarden, "men effter han war Swåger medh Olof Hansson fordrades af honom ingen Ed; Ellieest blef det af Predikestolen ---dagen förkunnat tå Johan Johanssons personalia framfördes (---) att Johan Johansson än i lifwett hafwer förklarat på sitt yttersta honom Olof Hansson icke af willia eller wpsåt detta dråpet giordt".
[p. 386:] Johan Johansson ska själv vid flera tillfällen ha uppgett att han var född i oäkta säng men inte var han fötts eller hur han kommit till landsorten. Han skulle emellertid vid nio års ålder ha kommit till Segersta sn och senare blivit lejd till soldat av Nils Larsson i Djupa.
[p. 387:] Nämbden sampt närwarande allmoge gofwe Olof Hansson det wittnesbörd at han en sachtmodig och stilla man warit hafw(e)r. Han hafwer och Sochnen för Ländsman ett åhr berömeligen tiänt att Sochnen gierna önskat honom länge fått behålla men för ringa inkomst och det beswär med dem resandhe --- forderskap[?] nödgaddes han sin tienst opsäga. Hafwer också i dänne församblingen en --- tidj wistas och ingen kan honom i någon måtto beskylla at han orolig och bullersam warit wthan städse wti alla sammankomster enigheet och wänskap efftertrachtat, så at han fåhr wähl flere än 12 af detta Tings laget som med honom wåda Edh kunna giöra."
[p. 388:] På grund av detta och att Olof Hansson med egna pengar bekostat begravningen dömer tingsrätten honom till 20 mark i böter. [p. 389:] Hovrätten fastställer domen i oktober 1678.
Bosatt: från 1679 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 4) I det gamla gårdsarkivet för Stornärby finns bl.a. ett landbondekontrakt mellan Malin Dominicidotter och Olof Hansson Gällman i Fors. Handlingen inleds: "Ehuru wähl iagh effter min kiäre mans, Vnderlagman(n)ens Sahl. Lars Larssons Nerbelij dödel. afgång, medh all möda och flijt, har warit bekymbersam, att förestå mitt och min kiäre barns hemman, Närby här i Norelfwa, så att det nu och frambtidjen skulle ståå och blifwa widjh macht, och i alla deelar för oss oprätthållit, så finner iag lijkwijst, att dhenne Swåre tijden, Som man nu lefwer uthj, Jembwähl mine krafters daglige aftagande, sampt i anseende dher af att iag intet bijstånd seer mig hafwa aff mine barn, eij längre medh hemmanets bruuk kan uthärda, fördenskuld medh Swågrar, frender och gode wänners gottfinnande dhe Rådet påfunnitt, att emottaga en godh man, som Närby hemmanet Arrenderis nu nästkommande Ferdag [sic], anammar och på tree åhrs tijdh häfdar och brukar, Altså ähr iag med förståndig Oluff Hansson i Forss, dher om fullkommeligen således öfwer eens kommen som Nedanskrefne puncter Innehålla och Förmå." (---) Datum Nerby d. 7 Feb: (1)679.
Malin Dominici Dother
Oloff Hansson Giähllman"
En punkt i kontraktet justeras 1679-05-06 och godkänns av Malin Dominicidotter och Olof Hansson Gällman (i slutet av kontraktet).
(Eftersom Olof Hansson Gällman och hans hustru bor i Å redan följande år - se fadderskapsnotisen - måste kontraktet ha brutits i förtid.)
Landbonde: från 1679 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 5) 
Bosatt: omkring 1690 Å, Norrala sn, HÄL 6) 
Fadderskap: 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7) "Oluf Hansson Giällman, sochneskrifware, och hustro Karin Andersdotter Krook i Åå" står 1690 som faddrar till Sven (f. 1690-07-09), son till bonden Anders Jonsson och hu. Brita Svensdotter i Å nr 1; han tituleras då sockenskrivare.
Fadderskap: 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7) "Oluf Hansson Giällman, Sochneskrifware, och hustro Karin Andersdotter Krook j Åå" står 1690 som faddrar till Sven (f. 1690), son till bonden Anders Jonsson och hu. Brita Svensdotter i Å nr 1.
Fadderskap: 1692 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 8) "Sochnskrif.n i Norala Oloff Hansson i Ååh" står 1692 som fadder till Katarina (f. 1692-05-24), dotter till komministern Mårten Strandberg och hu. Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.


Familj med VIII:76 Karin Andersdotter Krok (- ~1693)

Vigsel: före 1690 6)


Noteringar
Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 171: "Karin [Andersdotter Krok] torde ha avlidit 1693, eftersom Gällman 1694, då han varit änkling i över ett år, hos domkapitlet begär att få gifta om sig med sin förra frus kusins dotter, jungfru Margareta Rahm. Tydligen efterkom hans begäran - 1695 är han åter en gift man."
---
Olof Johansson upptas inte i mantalslängden för Norrala 1684.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1673       Sockenskrivare omkring 1673 Norrala sn, HÄL.  1)
<1678       Länsman före 1678 Norrala sn, HÄL.  2)
~1678       Bosatt omkring 1678 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1678       Bonde omkring 1678 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1678       Straffad/dömd 03.07.1678 Norrala ting, HÄL.  3)
>1679       Bosatt från 1679 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
>1679       Landbonde från 1679 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
<1690       Vigsel VIII:76 Karin Andersdotter Krok före 1690.  6)
~1690       Bosatt omkring 1690 Å, Norrala sn, HÄL.  6)
1690       Fadderskap 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1690       Fadderskap 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1692       Fadderskap 1692 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  8)
~1693       Makan VIII:76 Karin Andersdotter Krok dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9).


Källor
 1) Mantalslängd 1673, Västernorrlands län, p. 394, Riksarkivet
 2) Se Straffad/dömd
 3) Dombok för Hälsingland 1678, p. 379-388, HLA
 4) Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA
 5) Se Bosatt
 6) Se Fadderskap
 7) C:1, f. 2v
 8) Trönö C:1, p. 97
 9) LI:1<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström