Jonas Odendal

Organist, klockare. Blev 72 år.

Far: Anders Jonsson (1714 - 1756)
Mor: Brita Jonsdotter (1719 - 1803)

Född: 15.09.1745 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar: Anders Jonsson och hu. Brita Jonsdotter i Å nr 1. Faddrar: Jon Persson och hans ej namngivna hustru i Fly; Olof Jonsson i Å och hans ej namngivna hustru. (Ungfaddrar:) Drängen Jon Jonsson i Å, pigan Margta Jonsdotter i Fly [Trönö sn]. - Dopet ägde rum samma dag han föddes.
Bosatt: omkring 1764 Åkre, Rogsta sn, HÄL 2) 
Fadderskap: 1764 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 3) Drängen Jonas Odendal, utan angiven vistelseort, står 1764 som ungfadder till Olof (f. 1764-02-18), son till bonden Olof Johansson och Karin Ersdotter i Å nr sub 2.
Organist: omkring 1766 Norrala sn, HÄL 4) 
Bosatt: omkring 1766 Å, Norrala sn, HÄL 5) I husförhörslängden 1766, förhör i Å den 20 januari, skrivs bland husfolket där "Organist Jonas Odendahl", utan födelsedatum eller åldersuppgift. Han ges betyget "Candide" i innantilläsning respektive Luthers katekes.
Fadderskap: 1766 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL 6) Jonas Odendal, utan angiven vistelseort, står 1766 som drängfadder till Erik (f. 1766-10-14), son till organisten Nils Ahl och hu. Brita Ersdotter, utan angiven vistelseort. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Klåckaren".
Organist: omkring 1781 Rogsta kyrka, HÄL 7) 
Arvsskifte: 18.06.1781 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 8) Arvsskiftet efter svärfadern Gustav Jonsson hålls i Stärte den 18 juni 1781. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Omnämns: 1782 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL 9) Kyrkoherden i Söderala A. W. Qvarnström (1845-1927) uppger i sin redogörelse om kyrkliga ärenden i Söderala:
"A. Odendahl söker förgäfves organistsysslan
1782 d. 21 April. Anfördes, att vice organisten Anders Odendahl erbjudit sig att, under villkor att han finge den efter afl. organisten Forsberg lediga sysslan, genom gifte med änkan upprätta huset. Häröfver talades länge mot och med, och kunde man icke denna gång redigt inhämta sockenmännens tankar, helst ock saken var dem så ny och oförmodad. Ärendet uppsköts till den 5 därpå följande Maj, då 26 röster voro för och 76 emot förslaget att antaga Odendahl till organist på ofvan angifna villkor.
1783 hitflyttade organisten Jonas Odendahl från Rogsta.
Bosatt: till 1783 Rogsta sn, HÄL 10) 
Organist: från 1783 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL 10) 
Omnämns: 1784 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL 11) Kyrkoherden i Söderala A. W. Qvarnström (1845-1927) uppger i sin redogörelse om kyrkliga ärenden i Söderala:
"1784 d. 9 Maj. Beslöts att lilla klockan förestående tisdag skulle i anseende till axel och järnhäften lagas, och åtog sig organisten Odendahl inseendet och verkställandet.
S. D. Inställde sig församlingens organist Odendahl med anhållan att på kringliggande byskogar få hugga sig något till vedbrand, helst han här eljest såg ingen möjlighet att lefva med så styckad lön, om han skulle nödsakas köpa bränsle. Nästgränsande byamän anförde väl, huru deras skogar, som äro svaga, i flera fall tillgripas, då däremot de längre ut i socknen liggande byars skog tillräckligen skonas; men de såväl som alla samtliga andra ansågo icke dess mindre med ömhet Odendahl, som, då han i alla delar svarar emot deras önskan, blifvit kallad hit till nog svaga villkor för det närvarande. Och vidtogs det beslutet, att [s. 24:] den delen af socknen, som Odendahl har för hvarje år att uppbära lönen af, lämnar honom antingen ett lass ved för hvarje rök, eller gifver honom då tillstånd att själf hugga och hämta vedbrand, eller ock med någon annan däremot svarande välvilja, efter hvars och ens särskilda öfverenskommelse med honom, honom hjälper och hugnar. Härvid förbehölls, att hvad socknemännen i sådan måtto kunna bidraga till hans hjälp, icke må lända till något prejudikat för framtiden och icke heller längre utgöras, än till dess hela lönen efter allas önskan kan komma att honom tillfalla."
Omnämns: 1784 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL 12) Kyrkoherden i Söderala A. W. Qvarnström (1845-1927) uppger i sin redogörelse om kyrkliga ärenden i Söderala:
"1784 d. 3 Okt. Företrädde organisten Odendahl med den anmälan, att som han trodde sig förestå kyrkosången för intet, hvilken tillkommer klockaren, som han likväl förmente hafva sin fulla klockarelön; så anhöll han allra ödmjukast, det socknemännen, som för behaglig tid skilt organist- och klockaresysslan och därjemte afdelat skyldigheterna, nu äfven ville så tillse, att om han skulle vidare ansvara för sången, han ock måtte då få sig något arvode af klockarelönen därföre tillräcknadt. Ärendet uppsköts, såsom icke pålyst.
(---)
1784 d. 10 Okt. Föredrogs åter frågan om arvode för sången i kyrkan, hvarvid ett vidlyftigt memorial ingafs af organisten Odendahl, hvilket i protokollet är intaget. De därpå följande brydsamma ventilationerna afbrötos i det att pastor fick tillfälle uppgifva, att Herr Isberg tillbjudit organisten Odendahl en sådan förening och öfverenskommelse, hvarmed ock Odendahl nöjdes. På pastors proposition bekräftade de bägge kyrkotjänsternas innehafvare med offentligt handslag den dem emellan träffade öfverenskommelsen.
(---)
1784 d. 24 Okt. Gaf pastor tillkänna, huru Herr Isberg, som i sista socknestämman d. 10 Okt. erbjöd och med handslag inför protokollet bekräftade en förening med Odendahl om kyrkosången, nu likväl själf blifvit onöjd med sitt anbud och således vore orsaken till [s. 25:] detta sammanträde, som därför icke mindre lärer falla socknemännen än honom oväntadt och obehagligt, helst hvar och en hellre lärer önska att se ett exempel därpå, att ett gifvet ja blir ja, och att betänkt nej blir nej.
Sedan ett utförligt memorial af Herr Isberg, riktadt mot Odendahls vid förra sammanträdet afgifna, blifvit uppläst, och efter en längre diskussion, stannade man i följande beslut, att de sammanslagna organist- och klockarelönerna skulle såsom förr bestå af sex kappar säd på hvar hemmansrök, att dessa löner skulle fördelas så att klockaren uppbör [sic] lön i den ena hälften af socknen ett år och organisten i den andra hälften, och så byta om, enligt förut gifna bestämmelser, och att hvardera sysslans innehafvare uti sin tjänst fullgör hvad honom åligger."
Omnämns: 1785 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL 11) Kyrkoherden i Söderala A. W. Qvarnström (1845-1927) uppger i sin redogörelse om kyrkliga ärenden i Söderala:
1785 d. 2 Jan. Blef organisten Jonas Odendahl, som efter sin hitkomst 1783 funnits visa ett stadgat välförhållande, enhälligt af pastor och socknemän utnämnd äfven till klockare, sedan den senare sysslans innehafvare, komministers medhjälpare Herr Isberg, blifvit befordrad till garnisonspredikant."
Klockare: från 02.01.1785 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL 10) 
Bosatt: till 1790 Norrbyn, Söderala sn, HÄL 13) 
Arvsskifte: 09.08.1790 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL 14) Arvsskiftet efter svärmoden Anna Nilsdotter i Stärte ägde rum den 9 augusti 1790. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt: omkring 1792 Gröndal, Orsta, Söderala sn, HÄL 15) 
Omnämns: 1803 Å, Norrala sn, HÄL 16) Han nämns i bouppteckningen efter Anders Jonssons i Å änka Brita Jonsdotter. Den inleds: "År 1803 den 15 October hölls Bouptekning efter Afledne [inskjutet ovanfrån: "Anders Jonssons"] Enkan Hustru Brita Jonsdotter i Å, Norrala Sockn; i närvaro af Dottren Enkan Ingrid Enlund med dess Målsman Herr Ingenieuren Hofverberg". Ingen fast egendom upptas. Under "Gälds=Betalande" upptas bl.a. "Till Smeden Norlund 6 riksdaler 44(?) skillingar; "Ingrid Enlund" 10 riksdaler 5 skillingar; "Jonas Odendal" 3 riksdaler 20 skillingar. Bouppteckningsmän är Jöns Persson i Vad och Anders Odendal. Undertecknande bytesdeltagare är Ingrid Jonsdotter med sin målsman N. M. Hofverberg. - Jonas Odendal och Anders Odendal bör alltså vara nära släkt med Ingrid Enlund, som vid sitt giftermål med smeden Erik Enlund i Norrala kallade sig Odendal.
Död: 29.06.1818 Gröndal, Orsta, Söderala sn, HÄL 17) Dödsnotisen med datumet den 29 juni 1818 i Söderala ministerialbok lyder: "SockenSkrifvaren, Organisten och Klockaren i Söderala, Jonas Odendal. Enkl." Dödsorsak: Lungsot. I kommentarskolumnen står: "Tjenstgörande i 35 år. Afl. Hustrun, BondeDottr. fr Trönö Christina Gustafsdotter 1 Son och 4 Döttrar öfverlefva. Sänglig--- [otydligt ord p.g.a. missfärgning] 73 år gl."


Familj med Kristina Gustavsdotter Odendal (1745 - 1809)

Vigsel:  7)

Barn:
Anna Brita Odendal (1770 - )
Kristina Odendal (1774 - 1860)
Anders Odendal (1777 - 1826)
Gustav Odendal+ (1780 - )
Magdalena (Malin) Odendal (1783 - 1807)
Margareta Katarina (Greta Kajsa) Odendal (1786 - )
Inga Charlotta Odendal+ (1790 - )


Noteringar
I husförhörslängden för Rogsta sn 1764-1785 skrivs bland bosatta i Åkre (just den delen av sidan är kraftigt missfärgad och svår att tyda) [Rogsta AI:2]:
"Organist H.r Jonas Odendahl" (f. 1745-09-15)
[namn på två tjänstehjon]
"Madame Christina Gustafsdotter" (f. 1745-07-07). I inflyttningskolumnen står: "ifrån Trönö".
--- Jonas
--- Odendahl
[två oläsliga namn].
---
I husförhörslängden för Söderala sn 1784-1791 skrivs följande familj under Norrbyn, med den sista noteringen rörande husförhör 1790 och sedan överstrukna med noteringen "flyttat till Orsta Roten" [Söderala AI:6a, uppsl. 37]:
Organisten Jonas Odendal (f. 1745-09-15), inflyttad från Rogsta 1783
Hu. Kristina Odendal (f. 1745-07-04)
Son Anders (f. 1777-08-2x)
Gustav (f. 1780 i mars)
Dotter Anna Brita (f. 1770-12-15), utflyttad till Norrala 1791
Dotter Kristina (f. 1774 i oktober[?]), "adprob. land.[?] 1790."
Dotter Magdalena (f. 1783 i augusti)
Dotter Greta Kajsa (f. 1786-09-29)
Dotter Inga Charlotta (f. 1790-05-29).
---
I husförhörslängden för Söderala sn 1792-1802 skrivs som bosatta på Gröndal i avdelningen för "Orsta Husfolk" (stilen är delvis grötig och svårtydd) [Söderala AI:7b (husförhörslängd 1792-1802), uppsl. 65]:
Organisten och klockaren Jonas Odendal (f. 1745-09-15 i Norrala), inflyttad från Rogsta 1783
Hu. Kristina Odendal (f. 1745[?]-07-04 i Trönö)
Dotter Anna Brita (f. 1771-xx-15[?] i Rogsta, inflyttad från [otydligt ortnamn] 179x, utflyttad till Söderhamn, "gift 1800"
Son Anders (f. 17xx i Rogsta), admitterad till nattvarden 1792
Son Gustaf (f. --- i Rogsta), utflyttad till Gävle trivialskola 1794, admitterad till nattvarden 1795
Dotter Kristina (f. 1774 i oktober i Rogsta), admitterad till nattvarden 1790
Dotter Magdalena (f. --- i Söderala), admitterad 1799
Dotter Greta Kajsa (f. 1786-09-29 i Söderala)
Dotter Inga Charlotta (f. 17xx i Söderala).
---
I husförhörslängden för Söderala sn 1803-1809 skrivs bland husfolk i Orsta [Söderala AI:8b, husförhörslängd 1803-1809, uppsl. 63]:
Organisten och klockaren Jonas Odendal (f. 1745-09?-15 i Norrala), inflyttad från Rogsta 1783
[Överstruken:] Hu. Kristina Gustavsdotter (f. 1745-06-04 i Trönö, "Död 1809.")
Son Andreas (f. 1777-08?-2x i Rogsta sn
[Överstruken:] Magdalena (f. 1783 i Söderala, "död 1807"). Utflyttad till Delsbo 1804.
Greta Kajsa (f. 1786-09-29), utflytad till -j--la [otydligt ortnamn] 1807, återflyttad därifrån 1808
Dotter Inga Charlotta (f. 1790-06-29).
---
För senare utdrag ur husförhörslängderna, se sonen Anders' personakt.
---
Hans namn återfinns i många bouppteckningar från Söderala, antingen som vittne eller för intygande av att kopian är likalydande med originalet. Han stavar sitt tillnamn Odendal, utan h.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1745       Födelse 15.09.1745 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1747   2 år    Systern Malin Odendal föds 06.10.1747 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1749   4 år    Brodern Anders Andersson+ föds 31.12.1749 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1752   6 år    Systern Olof Andersson+ föds 14.03.1752 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1752   6 år    Brodern Anders Andersson+ dör 16.07.1752 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1753   7 år    Brodern Anders Odendal föds 01.07.1753 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1756   10 år    Fadern Anders Jonsson dör 03.07.1756 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1756   10 år    Systern Ingrid Andersdotter Odendal Enlund föds 10.08.1756 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
~1764       Bosatt omkring 1764 Åkre, Rogsta sn, HÄL.  2)
1764       Fadderskap 1764 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  3)
~1766       Organist omkring 1766 Norrala sn, HÄL.  4)
~1766       Bosatt omkring 1766 Å, Norrala sn, HÄL.  5)
1766       Fadderskap 1766 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL.  6)
1770   25 år    Dottern Anna Brita Odendal föds 15.12.1770 13).
1774   29 år    Dottern Kristina Odendal föds 11.11.1774 Rogsta sn, HÄL 19).
1777   31 år    Sonen Anders Odendal föds 26.08.1777 Rogsta sn, HÄL 19).
1780       Sonen Gustav Odendal+ föds 1780 13).
~1781       Organist omkring 1781 Rogsta kyrka, HÄL.  7)
1781   35 år    Arvsskifte 18.06.1781 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL.  8)
1782       Omnämns 1782 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL.  9)
<1783       Bosatt till 1783 Rogsta sn, HÄL.  10)
1783       Dottern Magdalena (Malin) Odendal föds 1783 Söderala sn, HÄL 20).
>1783       Organist från 1783 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL.  10)
1784       Omnämns 1784 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL.  11)
1784       Omnämns 1784 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL.  12)
1785       Omnämns 1785 Söderala sockenstämma, Söderala sn, HÄL.  11)
>1785       Klockare från 02.01.1785 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL.  10)
1786   41 år    Dottern Margareta Katarina (Greta Kajsa) Odendal föds 29.09.1786 Norrbyn, Söderala sn, HÄL 13).
<1790       Bosatt till 1790 Norrbyn, Söderala sn, HÄL.  13)
1790   44 år    Dottern Inga Charlotta Odendal+ föds 29.05.1790 Norrbyn, Söderala sn, HÄL 13).
1790   44 år    Arvsskifte 09.08.1790 Stärte nr 1, Trönö sn, HÄL.  14)
~1792       Bosatt omkring 1792 Gröndal, Orsta, Söderala sn, HÄL.  15)
1803       Omnämns 1803 Å, Norrala sn, HÄL.  16)
1803   57 år    Modern Brita Jonsdotter dör 15.06.1803 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 21).
1807   61 år    Dottern Magdalena (Malin) Odendal dör 10.09.1807 Gröndal, Orsta, Söderala sn, HÄL 22).
1809       Makan Kristina Gustavsdotter Odendal dör 1809 Gröndal, Orsta, Söderala sn, HÄL 22).
1818   72 år    Brodern Anders Odendal dör 24.03.1818 Via, Rogsta sn, HÄL 23).
1818   72 år    Död 29.06.1818 Gröndal, Orsta, Söderala sn, HÄL.  17)


Källor
 1) C:3, p. 147
 2) Rogsta AI:2 (husförhörslängd 1764-1785)
 3) C:3, p. 149
 4) Se Bosatt
 5) AI:1, 1766, p. 3
 6) C:3, p. 346
 7) Se Arvsskifte
 8) Bouppteckningar 1781-1783, nr 28, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 9) Qvarnström, A. W: Anteckningar om Söderala socken i Gefleborgs län, efter äldre och nyare tryckta och otryckta källor, häfte 3 (Anteckningar om kyrkliga ärenden), 2:a utg. av de tre volymerna i ett band (Söderhamn 1957), s. 23
 10) Se Omnämns
 11) Qvarnström, A. W: Anteckningar om Söderala socken i Gefleborgs län, efter äldre och nyare tryckta och otryckta källor, häfte 3 (Anteckningar om kyrkliga ärenden), 2:a utg. av de tre volymerna i ett band (Söderhamn 1957), s. 23-24
 12) Qvarnström, A. W: Anteckningar om Söderala socken i Gefleborgs län, efter äldre och nyare tryckta och otryckta källor, häfte 3 (Anteckningar om kyrkliga ärenden), 2:a utg. av de tre volymerna i ett band (Söderhamn 1957), s. 24-25
 13) Söderala AI:6a (husförhörslängd 1784-1791), uppsl. 37
 14) Bouppteckningar 1790-1792, nr 62, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 15) Söderala AI:7b (husförhörslängd 1792-1802), uppsl. 65
 16) Bouppteckningar 1801-1804, nr 144, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 17) Söderala F:1 (dödbok 1816-1865)
 18) C:3, p. 407
 19) Rogsta C:1 (födelsebok 1688-89, 1693-1812)
 20) Söderala AI:8b, husförhörslängd 1803-1809, uppsl. 63
 21) C:4, f. 123r
 22) Söderala E:2 (dödbok 1783-1815)
 23) Rogsta C:2 (dödbok 1812-1861)<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström