Lars Larsson Norelius

Brukspräst, komminister.

Far: Laurentius Jacobi Norelius (1632 - 1707)
Mor: Kristina Gestrinia (Gestrinius) (1639 - >1740)

Bosatt: Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Omnämns:  2) Han nämns i begravningsnotisen för hans piga Anna Nilsdotter i Kungsgården ("til tienst stadnade i Kongsgården hoos H.r Lars Norelium jun.m").
Brukspräst: Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 3) 
Komminister (Kaplan): Gävle, GÄS 3) 
Fadderskap: 1690 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 4) "Laurentius L. Norelius" står 1690 (tillsammans med jungfru Kristina L. Norelia) som ungfadder till Jöns (f. 1690-07-10), son till bonden Joakim Jönsson och hu. Göli(n) Olofsdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap: 1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Herr Lars Norelius junior och hustru Margareta Norelia står 1692 som faddrar till Erik (f. 1692-09-19), son till bonden Per Jonsson och hu. Karin Persdotter i Närby nr 2.
Fadderskap: 1692 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 6) "Wyrdige och Wällärde H.r Lars Norelius junior" står 1692 som fadder till Gustav (f. 1692-09-15), son till bonden Gustav Vastesson och hu. Barbro Jonsdotter i Daglösa nr 3, Trönö sn.
Fadderskap: 1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 7) "H.r Lars Norelius, den yngre" och hu. Magdalena Hagelsten står 1693 som faddrar till Sara (f. 1693-08-25), dotter till bonden Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors nr 1.
Bosatt: omkring 1693 prästgården, Norrala sn, HÄL 8) Hans hustru Margareta Norelia anges vid ett dop i Trönö 1693 komma "ifrån Norala Prästgård".
Fadderskap: 1694 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 9) Herr Lars Norelius junior och hu. Magdalena Hagelsten står 1694 som faddrar till Annika (f. 1694-03-23), dotter till klockaren Per Månsson och hu. Anna Bertilsdotter i Berge nr 1.
Fadderskap: 1695 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 10) "Wyrdige H.r Lars Norelius jun: och hust: Mag: [sic] Hagelsten", utan angiven vistelseort, står 1695 som faddrar till Anna (f. 1695-08-30), dotter till komministern Mårten Strandberg och hu. Ingrid Bozaea ("Boze") i kaplansgården i Trönö.
Kyrkoherde: från 1714 till 1715 Harmångers pastorat, HÄL 11) 
Bosatt: till 1727 prästgården, Hamrånge sn, GÄS 12) 
Död: 1727 12) 


Familj med Magdalena (Malin) Hagelsten

Vigsel: 01.01.1693 Norrala sn, HÄL 13) I Norrala kyrkoräkenskaper anges för räkenskapsåret 1692-93 (dvs. från mitten av 1692 till mitten av 1693) att herr Lars Norelius junior stått brudgum på nyårsdagen - samtidigt som arrendatorn på Långvinds bruk Johan Lindbom - och för detta erlagt avgift till kyrkan.

Barn:
Johan Norelius (1699 - )


Familj med Sofia Fernaea (Fernaeus) (1688 - 1775)

Vigsel: 10.12.1723 Hamrånge sn, GÄS 14)


Noteringar
Den samtide hälsingeprosten Olof Johannis Broman skriver om hans agerande i samband med väljandet av kyrkoherde i Järvsö efter magister Hans Fernaeus död 1727 [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, 9b, beskrivning över Järvsö kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 518f]:
"Herr Lars Larsson Norelius, Kyrkoherdens Son i Norala; se min Stamgård, Tab: XIII: Class: [I] åtlydde merendels sitt tycke, wisandes först prof ther af, när han war blefwen BruksPräst på Långwind, hwarest Bruksfolket häldre såg honom wara på et Bruksheman långt ifrån Bruket, än hema in uti Bruket; som förr skedt hade; Til Församlingens V. D. Comminister i Gefle när han inträngder war, lefde tå warandes Probsten Mag: Joh: H: Scheffer och han tilsaman, som meniskor hwilka önska och söka wara fiäran ifrån hwar andra. När Kyrkoherden H. Johan Micrander i Harmånger och Jättendal war afsomnad, skaffade han sig fullmacht på samma Pastorat, fast än han wäl hörde thet H. Erich Agrivillius, som tå war utomlands hos Konung Carl XII, i Bender, hade låf at thet emottaga; dock reste H. Lars Norelius ifrån Gefle til Harmånger, i mening at ther ständigt blifwa, och at H. E. Agrivillius aldrig skulle hemkomma; såsom infört är Cap: X: §: 6: A:o 1713; Men när then af Konungenom tilförordnade Kyrkoherden tjtkom, blefwo flere ord än wisor håldne them emellan, i synerhet af honom som måste til[l]baka på Sacellanien i Gefle igen. Icke långt ther efter, fich thenne H. Lars bryta sig fram åt norden igen och taga Hamrånger Sockn [dvs. Hamrånge] i Gestrikeland för Harmånger i Helsungaland; ombytandes intet sit humeur hwarken med tjden eller orten; Och emedan han tå en Enkli[n]ge hade ingått ächta förbund med Sal. Rect: Magist: O. Enecopianders Enka ifrån Hudicksvall Sophia Hans Dotter Fernaea, och hennes Fader Magist: H: Fernaeus, som här ofwanföre berättat är, war genom döden afgången, och således Järlsö Pastorat ledigt; reste han flux på [Upsala?] och efter påörkande fick Missive af Venerando Consistorio til thenna Församling, thet honom så kärt war, at han tå strax afsände bref gerade ifrån Upsala til Järlsö, föreskrifwandes dagen när an ther profpredikan hålla skulle; Hwilken tjd war så kort stälter, at han som knapast hinte wid framfärden gå in hos the sina uti Hamrångers Prästagård, som mit i wägen ligga månde; än mindre hema hwila; komandes fuller til thet föresatta målet, på föreskrefwen tjd, par dagar in emot, för än profpredikan skulle ske; Men på samma söndag blef i stället, tacksäjelse giord på Prädikestolen för hans död, som honom ifrån beswärliga wärlden hädanryckt hade."
---
Broman anger om honom och hans avkomlingar i sin genealogi för släkten Norelius:
"I: Classen.
Lars Larsson Norelius, Ups. Stud: 1686. blef Präst 1693 först hema hos fadern i Norala, ther näst BruksPräst på Långvind, sedermera V. D. Comm: i Gefle, antog 1713 [kommentar i den tryckta utgåvan: "Hm. 1714"] Pastoratet i Harmånger och Jättendal, i mening at H. Erik agrivillius, som en KrigsPräst war långt borta i Bender, intet skulle komma hem igen, men måste wid förenämde H. Agrivillii tillträde, 1715, begifwa sig til Gefle sacellanie igen; hwarest han war til 1719 ["Hm. 1718"], tå han blef kyrkoherde i Hamnrånger; Sökte wäl 1728, at komma efter Swärfadren Mag: Hans Fernaeus til Järlsö Församling; men på samma dag han skulle giöra sin profpredikan, dödde han thär hastel. 1728 [sic]
Han war gift 2.ne gånger; näml. förra resan

A: med H. Sven Månssons dotter i Boldnäs, Magdalena Hagelsten ägandes med henna 8: st: Barn, förutan 3 st: dödfödd;
1: Christina Norelia
2: Laurentius Norelius, han blef, en Ups: Stud: när han hemma war i Harmånger Sockn, och Ströms Bruk på et Bröllop, af et starck Styckeskott, när Stycket sprängdes sönder, död 1714.
3: Sven Norelius, underoff: wid Häsling: Regem: gift med Christina Ström. afsomnade barnlös 1730.
4: Johan Hindrik Norelius, Präst och Adjunctus hos H. kyrkoherden H. Gulicius Bergqvist i Bersiö, 1724; och sedermera 1728, V. D. Commin: wid samma Församling; hafwandes til hustru, af Adelig Familia, Giörel Eleonora Svinhufvud; se Bihang VIII. Fl: Barnen theras äro thessa:
a. Magdalena Norelia född ... död 1743 i blods: 19 år gl.
b. Engelborg Norelia född 1722
c. Eleonora. född 1727.
d. Lars Leonhard. född ... och död 7. weckor gl.
e. Anna Maria född 1730.
5: Axel Larsson Norelius; så nämder af Gen: Maj: och Landshöfding i Gefle, Axel von Schaar, som hans fadder war tå fadern bodde i Gefle. Han blef BruksBokhållare på Maråker, och gift 1726: med H. P. Bergqvists dotter Hedvig Bergqvist; Barnen äro:
a: Catharina Magdalena Axels Dotter Norelia, född 1727.
b. Lars Peter Norelius född 1730:
c: Sara Hedvik __ __ född 1732.
d. Hedevig Norelia född 1735. Död 1736.
6. Samuel Norelius blef död på några dagar efter födelsen.
7: Magdalena Lars Dotter Norelia, gift med Herr Mårten Ubman; Rådman Mårt: JonsSons son i Upsala; hwilken på mång ställen warit Nådårs Präst, v. g. efter sin Swärfader i Hamnrånger, 1728. 1729; uti Hofvedal och Hafrö, 1730. 1731; uti Rogstad och Ilsbo, 1734. Regem: Past: wid Upl: 1743 Barnen äro thessa:
a. ... Dotter
b. __ __ __
8. Jacob Larsson Norelius; Lärer sig Guldsmedsarbete NB. se Cl: VI.

B: uthi thet senare gifte, 1723. hade H. Lars Norelius til hustru Sophia Fernaea, Kyrkoherd: Mag: Hans Fernaei dotter i Järlsö; som tå war Rect: Sch: Triv: Mag: Ol: Enecopianders Enka i Hudicksvall, hwilken afsomnade 1718; ägandes med henna; förutan hennes stiufbarn; 2: st: Barn, för än han afled 1728, näml.
a Lars Larsson Norelius, född 1724. Lefw[e]r under Artigl[eriet] i Stock[holm]
b. Christina Sophia Norelia, född 1727.
Om thenne H. Lars Norelii förra hustrus Syskon, och theras Barn, är mera infört uti Bihang: IX: Flock: om Hagelstenerna." [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 678-679, med kompletteringar av Grape s. 933]
---
I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges om honom bland kyrkoherdar i Hamrånge [Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 25]:
"11. LARS NORELIUS. Hels. Född i Norrala, hvarest fadren var Kyrkoherde. Stud. 1686. Pvgd 1693 till sin faders biträde, och blef sedan Bruksprest på Långvind. Commin. i Gefle 1700. Kyrkoh. i Harmånger 1714, men måste året derpå flytta undan för E. Agrivillius, som då hemkom ur Ryska fångenskapen, och hade Konungens fullmakt på detta pastorat. Han måste då återflytta till sin syssla i Gefle, i hvilken han ånyo installerades 1715. Agrivillii odrägliga pretention mot honom vid afträdet fixerade Cons. till 600 d:r k.mt. Denna casus är den enda i detta stift, ehuru i andra stift densamma ofta inträffade under K. Carl XII:s regering. Kyrkoh. här 1718. Förlorade 1721 vid ryska infallet ej allenast hela sin egendom, utan bortfördes ock en tid fängslad från sitt pastorat. Concionator vid prestmötet 1725. Sökte 1728 att succedera sin svärfader Kyrkoh. H. Fernaeus i Jerfsö, men dog hastigt samma dag, han skulle aflägga sin profpredikan s. år.
Gift 1 med Magdalena Hagelsten, Prostdotter från Bollnäs; 2 m. Sophia Fernaeus, Prostdotter från Jerfsö och enka efter Rectorn i Hudiksvall Mag. O. Enecopiander. Barn: Christina; Lars, Student, [korstecken] af ett styckeskott; Johan Henric, Commin. i Bergsjö; Axel, Bokhållare på Maråker; Sven, Underofficerare vid Hels. Reg; Samuel, [korstecken] ung; Magdalena, g. m. Reg.Pastorn vid Upl. Reg. M. Ubman; Jacob, Guldsmed; Lars, Artillerikarl; Christina Sophia."Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1632       Fadern Laurentius Jacobi Norelius föds 16.12.1632 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 15).
1639       Modern Kristina Gestrinia (Gestrinius) föds 24.08.1639 Ullångers sn+, ÅNG 16).
1685       Brodern Jakob Laurentii Norelius föds 1685 17).
1688       Makan Sofia Fernaea (Fernaeus) föds 19.11.1688 Järvsö sn, HÄL 18).
1690       Fadderskap 1690 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1692       Fadderskap 1692 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1692       Fadderskap 1692 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  6)
1693       Fadderskap 1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
~1693       Bosatt omkring 1693 prästgården, Norrala sn, HÄL.  8)
1693       Vigsel Magdalena (Malin) Hagelsten 01.01.1693 Norrala sn, HÄL.  13)
1694       Fadderskap 1694 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1695       Fadderskap 1695 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL.  10)
1699       Sonen Johan Norelius föds 1699 prästgården+, Hamrånge sn, HÄL 19).
1707       Fadern Laurentius Jacobi Norelius dör 04.03.1707 prästgården, Norrala sn, HÄL 20).
>1714       Kyrkoherde från 1714 till 1715 Harmångers pastorat, HÄL.  11)
1723       Brodern Erik Norelius dör 1723 Ryssland 21).
1723       Vigsel Sofia Fernaea (Fernaeus) 10.12.1723 Hamrånge sn, GÄS.  14)
<1727       Bosatt till 1727 prästgården, Hamrånge sn, GÄS.  12)
1727       Död 1727.  12)


Källor
 1) Se Omnämns
 2) C:1, f. 119r
 3) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 9b, Järvsö kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 518
 4) C:1, f. 14v
 5) C:1, f. 34v
 6) Trönö C:1, p. 13
 7) C:1, f. 39v
 8) Trönö C:1, p. 51
 9) C:1, f. 6v
 10) Trönö C:1, p. 97
 11) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 25
 12) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 9b, Järvsö kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 519
 13) LI:1
 14) Uppsala stifts herdaminne: Ljusnans kontrakt 1593-1999 (red: Ragnar Norrman, utg. av Stiftshistoriska kommittén, Uppsala 2001), s. 56
 15) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 298
 16) Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne, d. 2 (faksimilutgåva 2004, Sveriges Släktforskarförbund), s. 340
 17) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 681
 18) Järvsö C:1 (ministerialbok 1678-1705)
 19) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 1 (t.o.m. Gran), 1842, s. 138
 20) LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39100)
 21) C:2, f. 110v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström