Litteratur-sök

Sveriges Släktregister (hela verket)

Sveriges släktregister är det imponerande namnet på en serie sockengenealogier för Gävleborgs län, vilka sammanställdes med ingenjör K. Josef Nilsson (född 1893) som forskningsledare. Serien inleddes med Hedesunda släktbok (1941) och Årsunda släktregister. Släkthistorisk samling från Årsunda socken i Gästrikland (1943), och fortsattes med genealogier för Ovanåker (1945), Alfta (1947), Bjuråker-Delsbo-Norrbo (1949) och Voxna (1950. Därefter behandlades Järvsö (1953) och Arbrå (1955), under titeln Min släkt. Serien fortsatte därefter med Färila-Kårböle (1957), Enånger (1960), Njutånger-Nianfors (1963, Bergsjö-Hassela (1965), samt slutligen Forsa-Hög (1975), fullbordad av Tore Sundberg, Uppsala. Också Söderala har fullbordats men aldrig tryckts att döma av följande notis, publicerad i Släkthistoriskt Forum 1/1982: Fler släktregister. I sista numret av GUT (s 106) berättade vi kort om Sveriges Släktregister. Tore Sundberg, Uppsala, har meddelat att ett liknande register finns för Fors sn (med titeln Min släkt). Under arbete är ett släktregister för Söderala sn. I första hand omfattar det tiden intill 1894. Tyvärr är det osäkert om verket någonsin kan tryckas, då kostnaderna syns bli alltför stora. Emellertid står Tore Sundberg (adress: Fyrislundsgatan 66, 2tr, 754 46 Uppsala) till tjänst med upplysningar ur det hittills färdigställda materialet. Håkan Skogsjö Tore Sundberg, född 1897, avled den 4 april 1988. Vad som hänt med det opublicerade Söderala-manuskriptet är inte bekant. Läs en källkritisk analys av Sveriges Släktregister här. Bengt Hildebrand intar en relativt kritisk hållning gentemot Sveriges Släktregister i sin Handbok i släkt- och personforskning (1961), sid. 318-19, och skriver: »Under den litet pretentiösa titeln Sveriges släktregister har från 1945 utkommit ett antal digra volymer rörande socknar i Gävleborgs län. Hittills ha behandlats socknarna Ovanåker (1945), Alfta (1947), Bjuråker, Delsbo och Norrbo (1949) [Hildebrand bortser från de delar av verket som inte uttryckligen getts ut med titeln Sveriges släktregister]. Som utgivare står professor Sten Wahlund, som forskningsledare ingenjören K. Josef Nilson. Ehuru många kvalificerade namn uppbådats som garanterar för verket, saknar men i hög grad en vetenskaplig redogörelse för, hur arbetet verkligen utföres. Enligt recensioner (Sixten Söderhielm i GFM, 1949, s. 67; Elsa Dahlström-Söderberg i Geneal. tidsk., årg. 4, del 2, 1949, s. 16-18) arbetar ingenjör Nilson - som tydligen är den, som har redigeringsansvaret - med material både från kammararkivet och från landsarkiven, såsom mantalslängder, jordeböcker, kyrkoböcker, ja t.o.m. urkunder. Verket är således i viss mån ett försök till vanlig genealogisk bearbetning. Under dylika förhållanden förväntar med också vanlig vetenskaplig apparat, men egentlig sådan saknas. Det måste då påpekas, att genealogiska kombinationer för äldre tid (1500-, 1600- och 1700-talen) alltid erbjuda många invecklöade och svårlösta problem. Detta gäller så mycket mer, som det här är fråga om allmogesocknar, där befolkningen oftast har endast patronymika, icke verkliga släktnamn. Från källkritisk synpunklt kan icke ett så okommenterat, rent tekniskt uppställningssystem, som det ingenjör Nilson tillämpar i Sveriges släktregister, utan vidare godtagas. Då en verkligt kritisk granskning av dessa publikationer ingenstädes skett, kan man icke utan vidare rekommendera verkets partier för äldre tid - de böra efterkontrolleras. De ha (vid landsarkivarbete) ibland visat sig ge felaktiga uppgifter. För nyare tid har det givetvis varit lättare för Nilson att få tillförlitliga uppgifter. Notiser om utflyttning och emigration ha sitt givna värde. Uppgifter i äldre kyrkoböcker om dödsorsak (sjukdom) måste tas med stor försiktighet; för nyare tid äro de mera trovärda. Inledande sockenhistoriker äro skrivna av kända historiker och således av intresse. Själva seriens idé är i och för sig värdefull; mot utförandet måste man ställa sig mer kritisk. Tekniken är också tillkrånglad och verket ingalunda särskilt lätt att hitta i. Arbetet har (trol. av ekonomiska skäl) åtminstone för tillfället avstannat.» Se också de enskilda delarna, inlagda här under titeln: Sveriges Släktregister: [socknens namn]
2012-11-11Håkan Skogsjö