Medlemsföreningar

NjudungLogoNy

www.genealogi.se/foreningar/njudungs-slaktforskarforeningNjudungenBesöksadressNjudungs släktforskarförening
Sävsjövägen 23
574 72 Landsbro
Se även • STYRELSEN & MEDLEMSKAP

STYRELSEN & MEDLEMSKAP

 

Ordförande Lars-Åke Andersson Landsbro helen.larsake@telia.com
VIceordförande Lennart Olsson Stockaryd  lennart.olsson2014@gmail.com
Kassör Kenneth Ragnarsson Vetlanda  forska1@telia.com
Sekreterare  Åke Petersson Sävsjö ake.r.petersson@gmail.com
Vicesekreterare  Ulla Svensson Vetlanda  svennehagge@live.se
Ledamöter Birger Johansson Vetlanda  birger.johansson5@tele2.se
  Björn Karlstad, Sävsjö boy.hagalund@gmail.com
  Jonny Karlsson Sävsjö jonnybrandman@gmail.com
  Jan-Yngve Sjöberg Vetlanda  janyngve.sjoberg@yahoo.se

 
     
Revisorer Bengt-Åke Axelsson Vetlanda  bengt-ake.axelsson@tele2.se
  Margareta Adolfsson Vetlanda  adolfsson.margareta@bredband.net
Rev. suppl
Ingmar Oscarsson Vetlanda  ingemaroscarsson@yahoo.se
  Ann-Kristin Johansson Landsbro ajohan48@gmail.com    
       
Valberedning Runo Svensson Sävsjö runotommeryd@gmail.com
  Marianne Elf Vetlanda  marianne-elf@hotmail.com
  Per-Olof Darell Vetlanda  podarell@gmail.com
       
Redaktör för Njudungen  Helen Höijer Landsbro  helen.larsake@telia.com

 

Årsavgiften 2019 är 175 kr för enskild medlem + 75 kr för familjemedlem.

Fyra nr av tidningen NJUDUNGEN ingår.

NJUDUNGEN är ett forum för alla medlemmar. Där kan Du berätta om Ditt eget forskararbete och

presentera antavlor m m.

Vill Du bli medlem betalar du in årsavgiften på föreningens Bankgiro 877-8995.

(Glöm inte att skriva avsändare och e-mailadress)

Frågor, kontakta någon i styrelsen.


• HISTORIK

HISTORIK

Föreningen Njudungs Genealogiska förening bildades den 22 november 1983 på initiativ av Ulla-Britt Höijer och Bernt Josefsson Landsbro

De hade gått på släktforskarkurs och såg ett behov i att bilda en förening där släktforskare kunde träffas och utbyta information och samla intresserade till föredrag inom släktforskningen.

Upptagningsområdet blev Vetlanda och Sävsjö kommuner. Eftersom dessa båda kommuner är en del av de gamla "smålanden" Njudung fick föreningen heta Njudungs Genealogiska förening.

Första året hade föreningen 55 betalande medlemmar. Medlemsantalet har genom åren ökat och har under flera år legat omkring 200 medlemmar.

1988 fick medlemmarna lämna in förslag till en föreningssymbol. Allan Grunds förslag vann genom medlemsröstning. Symbolen är i form av blad av blåsippa med roten synlig.

Blåsippebladen finns i Stureättens Njudungsvapen och roten lades till för att symbolisera att vi söker våra rötter.

Allan Grund var under några år ordförande i Sveriges släktforskarförbund.

1992 gavs första numret av medlemstidningen "Njudungen" ut.

2006 ändrades föreningsnamnet till Njudungs Släktforskarförening.


• STADGAR

STADGAR

Stiftad 1983-11-22

Stadgarna reviderade 2000-02-27, 2006 och 2016-02-21

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Njudungs släktforskarförening, med säte i Vetlanda och Sävsjö kommuner,

Jönköpings län. Organisationsnummer 827501-1370.

§2 Föreningens ändamål

Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst obunden och har som ändamål att främja intresset för släktforskning.

§3 Medlemskap

Medlemskap får den som anmäler sitt intresse samt betalar den årsavgift som årsmötet fastställt. Familjemedlem (make, maka eller sambo eller hemmavarande ungdomar) på samma adress kan få medlemskap till reducerad avgift. Familjen får då gemensamt ett exemplar av kallelsen, medlemstidning eller annat utskick. De har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. För ny medlem som inträder i föreningen under sista kvartalet gäller medlemsavgiften för hela nästa verksamhetsår. Styrelsen äger rätt besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Berörd medlem skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

§4 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst 6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

§5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handha dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat förskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen upprättar en budget för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast 31 januari.

§7 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Valbar är person som inte ingår i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§8 Firmatecknare

Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem eller vilka som ska teckna föreningens firma.

§9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen senast under Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Fastställande av dagordning
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter
 12. a) Val av ordförande för ett år.
 13. b) Val av övriga styrelseledamöter, dessa väljs på en tid av två år med val av hälften av ledamöterna varje år.
 14. c) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
 15. d) Val av minst tre valberedningsledamöter och sammankallande ledamot av denna väljs för en tid av ett år.
 16. Information från styrelsen
 17. Behandling av motioner och förslag som inkommit till årsmötet.
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutning

Alla val sker med acklamation om ej omröstning (handuppräckning) påkallats av någon medlem. Motion skall lämnas till föreningens ordförande eller sekreterare senast 15 januari för att tas upp till behandling på föreningens årsmöte.

§10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 1/10 av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

§11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst som erlagt medlemsavgift. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering)

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet

§12 Stadgeändring

Ändring av, eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall.

§13 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie. Besluten kräver 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade. I händelse av föreningens upplösning skall dess genealogiska samlingar samt förenings handlingar och kapital överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen eller något offentligt bibliotek eller arkiv. Sista årsmötet fattar beslut härom.

Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av föreningen..


• LÄNKAR

LÄNKAR

Till olika föreningar och organisationer.

Släktforskarprogram                      

Min Släkt       http://www.dannbergsdata.se/default.html

DIS                https://www.dis.se/disgen

Ancestry        https://www.ancestry.se/

 

Föreningar i vår omgivning.

DIS Småland    http://www.dis-smaland.se/

Eksjö                http://www.genealogieksjo.se/

Nässjö              http://nassjobygden.snabber.se/

Jönköping        http://www.jbgf.se/

Kronoberg        http://genealogi-kgf.se/

Tranås/Ydre     http://www.tranasydre.se/

Kalmar             http://www.klgf.com/newstyle/

Oskarshamn    http://www.plfoskarshamn.se/

Fröderyd        http://froderydsbygden.se/

Svenska Arkiv

Arkiv Digital                        http://www.arkivdigital.se/

SVAR                                 https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen

Databas Södra Sverige      http://www.ddss.nu/

HIstoriska kartor                 https://www.lantmateriet.se/sv/soksida/?query=historiska%20kartor

Svenska Dagstidningar      http://www.tidningar.kb.se/

Centrala Soldatregistret    http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx

Utländska Arkiv

Arkivverket Finland                     http://digi.narc.fi/digi/?lang=sv_SE

Arkivverket Norge                       https://arkivverket.no/

Dansk Databas                           http://www.ddd.dda.dk/

Family Search                            https://familysearch.org/

Ellis Island                                  http://libertyellisfoundation.org/passenger

Swedish/American Newspaper  https://newspapers3.mnhs.org/jsp/browse.jsp

 

 


• HJÄLMSERYD

HJÄLMSERYD

Föreningen har fått tillgång till Henry Renshults forskning av hans hustru Agneta vad det gäller torp och ställen i Hjälmseryd. Om du vill ha del av informationen på en eller ett par byar/gårdar får du dem via e-mail, kontakta Helen Höijer "helen.larsake@telia.com" eller Åke Petersson "ake.r.petersson@gmail.com" så skickas det till er. Är det så att du vill ha samtliga byar/gårdar så skickar vi det på ett USB-minne till en kostnad av 120 kr, (kostnaden för USB-minnet och porto) kontakta Helen Höijer enligt ovan. Som alltid bör uppgifterna kontrolleras innan du använder dessa i din släktforskning, tyvärr så saknas källor och är av olika utförande. Nedanstående ställen finns att tillgå. Allsarp - Anderstorp - Applehult - Axaryd - Bebyggelse - Bjärknäs - Bjärknäs 2 - Björka - Boda - Bodaryd - Bodatorp - Bo - Broddatorp - Brohult 1 - Brohult 2 - Brunk - Bökås - Draget - Ekhult - Fageräng - Flohult - Flärvik - Fägerhult - Föreberg - Gigaryd - Grönskull - Grönvik - Gådeberg - Göljaryd - Hag - Hetseryd - Hillavara - Horsaryd - Hulebo - Hultet - Hundåsen - Hylte - Håkantorp - Hökalunden - Ivarsbygget - Karshult - Klerebo - Krokshylte - Kullen - Kåragården - Kåragården 2 - Lagmansryd - Lida - L:a Hökhemmet - Lindö - Linnervik - Ljungåsa/Ljungsberg - Lövfällan - Mo - Möcklehult - Nässja - Ryd - Sanden - Sevedstorp - Sisshemmet - Skjutsgärde - Skåeryd - Skägghemmet - Skärshult - Skörhult - Släthult - Slättö - Starhult - Stora Hökhemmet - Susingstorp - Söndra - Tranemo - Töjestorp - Vare - Värnäs - Västerkvarn - Åsa - Äskekärr. Samt berättelsen om Kloka Stina.

Njudungs släktforskarförening

Föreningen finns i Sävsjö och Vetlanda kommuner.

Nytt år och nya utmaningar.

Ett fint samarbete med Biblioteken i såväl Sävsjö och Vetlanda i samband med Släktforskningens dag.Vi ser fram mot årsmötet och inte minst föreläsningen av Lennart Palm.

Vad vi i styrelsen kan önska är att fler av alla de som ha gått och eller går i Släktforskarkurser blev medlemmar i föreningen.

Avslutningsvis ett gammalt ordspråk

"Hvarje dag af vårt lif är ett blad i vår historia"

 


Senast uppdaterad: 2020-01-13

Kalendarium

23
feb
Njudungs släktforskarförening

04
mar
Njudungs släktforskarförening

24
mar
Njudungs släktforskarförening

19
maj
Njudungs släktforskarförening