#88773

Fotografiets information

Fotografens namn & adress
C. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
År
1867
Tryckt information på fotografiets baksida
C.A. Brunstedt Fotografisk Atelier, Regeringsgatan No 13, Stockholm
Ange vad fotografiet föreställer
Ägaruppgifter
Bo-Arne Östborg, Saltsjö-Boo
Uppladdad
2009-01-07 08:02:27
Från samma album som #88673. Anteckning på baksidan: Eric Ersson 1867. f. 1811 Den 15/1

Jämför med annat fotografi

Jämför med annat fotografi

Kommentarer (1)

Jan-Åke Holmbring, Linköping

Ersson, Erik, i Vallsta, riksdagsman, föddes d. 15 Jan. 1811 på fädernegården Vallsta, i Helsingland. Efter faderns död öfvertog han(1827) för arfvingarnas gemensamma räkning skötseln af gården, och 1841 blef han ensam egare af densamma. Med nit och intresse egnade han sig derefter åt kommunala angelägenheter af alla slag, och 1847 valdes han enhälligt till representant i boneståndet för Vestra Helsinglands domsaga. Vid 1850 års riksdag företedde han läkarebetyg om svag helsa och fick derför stanna hemma, men 1853, då detta hnder icke mera fanns, återvaldes han samt representerade sedan valkrtesen vid alla riksdagar till och med 1868, först i bondeståndet och derefter i andra kammaren. Medtagen af sjukdom drog han sig sistnämnda år helt och hållet tillbaka från det politiska lifvet. Han afled på sin fädernegård d. 21 Mars 1872. - Under ståndsrepresentationens sista skede var E. en af de allra inflytelserikaste männen inom bondeståndet, hvars protokoll på flere ställen berätta huru de flesta af ståndets medlemmar (stundom t. o. m. ståndets alla ledamöter) uppstego och förklarade sig instämma med E. Det stora anseende han sålunda åtnjöt inom bondeståndet förde han med sig, då han inträdde i andra kammaren, hvarest han träffade ett stort antal af sina forna ståndsbröder, och det var endast tilltagande sjuklighet, som gjorde, att han bland dem ej kom att intaga främsta platsen. Många vore de förtrendeuppdrag, som gåfvos honom. Under 1853-54 och 1856-58 års riksdagar tillhörde han lagutskottet, under alla de öfriga statsutskottet. 1865 var han medlem af talmanskonferensen, 1866-67 bankofullmäktige, 1857 och 1860 statrevisor, och vid Karl XV:s kröning i Throndhjem var han en af riksdagens deputerade. Af K. M:t insattes han 1864 i komitén för utredande af frågan om grundskatternas aflösning, och 1865 i komitén för utarbetande af nytt förenings-fördrag mellan Sverige och Norge. - I fråga om politiska åsigter stod E. på samma linie som det gamla bondeståndet och den n. v. majoriteten i andra kammaren. Såsom medlem af grundskattekomitén hyllade han pluralitetens i betänkandet uttalade åsigt att någon orättvisa ej kan anses tillfogad jordegaren derigenom att han tvingas att betala grundskatt, samt förordade aflösning, ej afskrifning, och detta t. o. m. endast der grundskatten stod i ett visst förhållande till hemmanets taxerigsvärde. (Nordisk familjebok 1881:697-698).
Kommentar

Kan du identifiera en person på bilden? Ange då gärna källan till informationen.Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv