Bilder i album #88673

Kommentarer


88673

Ur ett album i mycket dåligt skick, troligen ärvt i flera led på min hustrus sida. Inga anteckningar i albumet. Enstaka av de 33 korten har namn noterat på baksidan, men dessa är ej släktingar. Här ett kort utan namn.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
88674

Från samma album som #88673. Okänd flicka.

Katalog:Carl Selén
Fotografens namn & adressCarl Selén, Regeringsgatan 6
88675

Från samma album som #88673. Okänd kvinna. Okänd fotograf sannolikt i Stockholm (inget tryckt på kortet).

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88678

Från samma album som #88673. Okänd kvinna. Okänd fotograf.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
88679

Från samma album som #88673. Okänd familj.

Katalog:Carl Selén
Fotografens namn & adressCarl Selén, Regeringsgatan 61
88681

Från samma album som #88673. Okänd kvinna. Fotografens namn präglat.

Fotografens namn & adressA. L. Lindeblad
88684

Från samma album som #88673. Okänd kvinna.

Fotografens namn & adressA. Jensen, Drottninggatan 29 A
88686

Från samma album som #88673. Okänd kvinna.

Fotografens namn & adressW. A. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
88688

Från samma album som #88673. Okänd kvinna.

Katalog:F. Renard
Fotografens namn & adressF. Renard, Regeringsgatan 28 B
88689

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressAlfred Palmquist, Lilla Nygatan 4
88692

Från samma album som #88673. Anteckning på baksidan ser ut som Aug. Swonius (Levonius? ).

Katalog:Charles Riis
Fotografens namn & adressCharles Riis, Nikolai torget 2
88693

Från samma album som #88673. Okänd man.

Katalog:Joh. Isberg
Fotografens namn & adressJoh. Isberg, Lilla Nygatan 4
88694

Från samma album som #88673. Svårläst namnteckning på baksidan och en adress Breddgatan 9.

Fotografens namn & adressJoh. Eschricht, Skolgatan 20
88695

Från samma album som #88673. Okänd man.

Katalog:F. Renard
Fotografens namn & adressF. Renard, Regeringsgatan 28 B
88696

Från samma album som #88673. Anteckning: Till vänlig hågkomst om vännen Carl(?) Olsson.

Fotografens namn & adressHanna Forthmeiier
88773

Från samma album som #88673. Anteckning på baksidan: Eric Ersson 1867. f. 1811 Den 15/1

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13
Kommentar
2010-04-17 13:50:01 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Ersson, Erik, i Vallsta, riksdagsman, föddes d. 15 Jan. 1811 på fädernegården Vallsta, i Helsingland. Efter faderns död öfvertog han(1827) för arfvingarnas gemensamma räkning skötseln af gården, och 1841 blef han ensam egare af densamma. Med nit och intresse egnade han sig derefter åt kommunala angelägenheter af alla slag, och 1847 valdes han enhälligt till representant i boneståndet för Vestra Helsinglands domsaga. Vid 1850 års riksdag företedde han läkarebetyg om svag helsa och fick derför stanna hemma, men 1853, då detta hnder icke mera fanns, återvaldes han samt representerade sedan valkrtesen vid alla riksdagar till och med 1868, först i bondeståndet och derefter i andra kammaren. Medtagen af sjukdom drog han sig sistnämnda år helt och hållet tillbaka från det politiska lifvet. Han afled på sin fädernegård d. 21 Mars 1872. - Under ståndsrepresentationens sista skede var E. en af de allra inflytelserikaste männen inom bondeståndet, hvars protokoll på flere ställen berätta huru de flesta af ståndets medlemmar (stundom t. o. m. ståndets alla ledamöter) uppstego och förklarade sig instämma med E. Det stora anseende han sålunda åtnjöt inom bondeståndet förde han med sig, då han inträdde i andra kammaren, hvarest han träffade ett stort antal af sina forna ståndsbröder, och det var endast tilltagande sjuklighet, som gjorde, att han bland dem ej kom att intaga främsta platsen. Många vore de förtrendeuppdrag, som gåfvos honom. Under 1853-54 och 1856-58 års riksdagar tillhörde han lagutskottet, under alla de öfriga statsutskottet. 1865 var han medlem af talmanskonferensen, 1866-67 bankofullmäktige, 1857 och 1860 statrevisor, och vid Karl XV:s kröning i Throndhjem var han en af riksdagens deputerade. Af K. M:t insattes han 1864 i komitén för utredande af frågan om grundskatternas aflösning, och 1865 i komitén för utarbetande af nytt förenings-fördrag mellan Sverige och Norge. - I fråga om politiska åsigter stod E. på samma linie som det gamla bondeståndet och den n. v. majoriteten i andra kammaren. Såsom medlem af grundskattekomitén hyllade han pluralitetens i betänkandet uttalade åsigt att någon orättvisa ej kan anses tillfogad jordegaren derigenom att han tvingas att betala grundskatt, samt förordade aflösning, ej afskrifning, och detta t. o. m. endast der grundskatten stod i ett visst förhållande till hemmanets taxerigsvärde. (Nordisk familjebok 1881:697-698).
88774

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
88775

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
88776

Från samma album som #88673. Okänd man.

Fotografens namn & adressRobert Andrée
88777

Från samma album som #88673. Namnteckning på baksidan: T Hjalm Ekbohrn (Enligt SvBef 1890 fanns en civ.ing. Tord Hjalmar Ekbohrn (1829-?))

Fotografens namn & adressRosalie Sjöman, Drottninggatan 42
Kommentar
2010-05-04 12:27:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1893 28/2). T. Hj. Ekbohrn &#134,. Efter blott några timmars sjukdom afled natten till i fredags f. d. telegrafkommissarien i Skellefteå Thord Hjalmar Ekbohrn uti en ålder af 64 år. Han var född den 13 maj 1829. Efter afslutade tekniska studier ingick han i telegrafverkets tjenst och blef 1855 telegrafassistent i Helsingborg samt utnämndes två år senare till telegrafkommissarie i Skellefteå. Efter tjugofem års tjenstgöring tog han 1882 afsked från denna tjenst. Sedan ett par år tillbaka har han varit bosatt härstädes (Stockholm). Telegrafkommissarien Ekbohrn var en duglig och pligttrogen telegraftjensteman. Enkling sörjes han närmast af dotter och syskon. (Kugelbergs klippsamling). Thord Hjalmare Ekbohrn begravdes i Stockholm 1893 3/8. Hans hustru var troligen Anna Margareta, begravd i Stockholm 1877. (Begr. i Sverige).
88778

Från samma album som #88673. Okänd man.

Katalog:C. Thalén
Fotografens namn & adressC. Thalén, Mäster Samuelsgatan 39

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv