Länkar

http://people.su.se/~ulfjan/LHGO.htm

I inledningen sägs bland annat följande: Huvuddelen av informationen kommer från läsandet av äldre verk inom agrarhistoria, främst kulturgeografi, men även arbeten inom historia, arkeologi, ekonomisk historia och etnologi. En del beteckningar kan på grund av ursprungskällornas ålder förefalla lite ålderstigna. Detta gäller särskilt David Hannerbergs terminologi, som inte alltid är enkel att tränga in i. För begrepp som berör fornlämningar och kulturlämningar har Riksantikvarieämbetets olika publikationer använts. En del uppslagsord är korta och ges endast en schematisk beskrivning. Det gäller exempelvis de många måtten, som enklast återfinns mer utförligt beskrivna av Sam Owen Jansson i hans Måttsordbok, utgiven av Nordiska museet. Till några av uppslagsorden har litteraturreferenser getts. Det betyder inte att dessa böcker beskriver begreppen men de behandlar dem på ett eller annat sätt. En fullständig litteraturförteckning är naturligtvis inte möjlig. Några utländska begrepp och termer har tagits med men en utförligare information fås i några av de internationella lexika som finns. En annan bra källa är Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid.