Tillbaka

#750

Tidpunkt 1876-05-18
Plats Malmköping
  • Södermanland
Brott
  • Rånmord
  • Stöld
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Följande text finns att läsa under Gotland: Kongl Majt dömer Konrad Petterson Lundqvist Tektor, för stöld och Rånmord till Döden medelst Halshuggning. Hjert (avrättad samtidigt på fastlandet) och Tektor. Natten till den 1 september 1874, å allmän wäg försåtligen öfverfallit Civilingenören Herman Uppmark och Drängen Johan August Larson, samt med berådt mod och uppsåt att döda i en vilja och gerning beröfwat dem lifwet genom mot dem aflossade skott ur för sådant ändamål medförda Skjutgewär. Dessutom dömda För inbrott i Kyrkor och andra platset, för allt detta dömda till Döden medelst Halshuggning. Fångförpassning Förste Waktkonstaplen Carl Lindqwist beordras att såsom extra Fånggewaldiger, med biträde af Waktkonstaplen J. Bolin Torsdagen d.18 uti innevarande Månad kl.½ 6 f.m. från härvarande Länsfängelse till Södra Häradets afrättsplats i Stenkumla Sn. utföra Fången Conrad Pettersson Lundqvist Tektor, för att derstädes undergå honom genom Kongl. Majts Utslag d.17 sistl. Mars Halshuggas. Tektors målskamrat Gert avrättades samtidigt på avrättsplatsen Lidamon utanför Malmköping av Skarprättaren Hjort som med ett enda hugg skilde hufvudet från kroppen. Tektor avrättades av Skarprättaren Steniek från Wadstena som måste hugga tre gånger för att skilja hufvudet från kroppen. -------------------------------------------- Nedanstående brev hittade jag i en tidskriftsamlare på SJ:s arkiv: »Till Kongl Styrelsen för Statens Jernvägstrafik Sedan bestämdt blifvit, att dödsfången Gustaf Adolf Eriksson Hjert skall å Willåttinge härads afrättningsplats halshuggas den 18 innevarande Maj, Så och då fången, som sitter å härvarande länsfängelse, lämpligen bör med extra jernbanetåg till afrättningen afföras, hemställer Konungens Befallningshavande, att för ändamålet ett sådant tåg måtte anordnas att natten till berörde dag härifrån staden afgå så tidigt, att tåget kan inträffa vid Sparreholm kl ½ 5 på morgonen. Fången åtföljes af allenast fyra personer, Och erfordras således endast en andra klassens vagn. Stockholm å Landskansliet den 2 maj 1876.»
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.