Tillbaka

#701

Tidpunkt 1845-10-18
Plats Anundsjö
  • Ångermanland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Hernösand d. 23 Okt. - Förre kyrkovärden Sven Svensson, som öfver tvenne år sutit häktad å härvarande länshäkte för begånget mord å hustru och sju barn och icke velat till Kongl. Maj:t ingå med nådeansökan, affördes härifrån den 16 dennes till den utsedda afrättningsplatsen på gränsen emellem Sidensjö och Anundsjö socknar när Galasjö by, och afrättades derstädes lördagen den 18 kl. 12 på dagen. Någontid förut hade han varit villrådig i sitt beslut, huruvida han skulle söka nåd, hvilken, enligt hvad från högre ort försports, troligen blifvit honom beviljad, och i denna villrådighet sväfvade han i synnerhet några dagar efter ett besök af h. exc. justitie statsministern, emedan handerefter började hysa något hopp att honom möjligtvis skulle beviljas tillåtelse att få återvända till sitt hem igen, det enda vilkor, hvarunder han ville behålla lifvet. Han började dock snart ångra dessa tankar och önskade att ''lida döden emedan han begått brott, som döden värdt var, dock utan all tro sig derigenom någon förtjena''. Såsom prof han på hans tillstyrkan låt förbinda dem, då han inkommit inom spetsgården. Vid ankomsten inom denna erhöll han genom v. pastor Wattrang den sista helsning ifrån sina öfverlevande tvenna fullvexta söner, hvarpå han med mycken sinnesstyrka, redigt och högt svarade med den återhelsning, att de måtte förlåta honom hans svåra brott, samt inneslött dem i Guds omvårdnad och beskydd. Under det han af fångpredikanten Bylund och v. pastor Wattrang framleddes till stupstocken, läste han med hög röst utan till hela psalmen No 480 i Sv. Psalmboken. Afrättningen gick raskt och fort. (N. H.-P.)
Källa Aftonbladet, Tisdag 28/10 1845
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.