Tillbaka

#550

Tidpunkt 1828-12-19
Plats Södra Åsum
  • Skåne
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Ystad, Vanstad
Uppgifter om avrättningen Malmö slottsförsamlings kyrkobok 1745-1831: den 17 December utfördes härifrån fästningen till Häradshäktet uti Sjöbo Drengarne Ohla Jonsson ifrån Ystad och Jöns Svensson ifrån Wanstatorp, för att den 19 derpå följande, undergå det dem Nådigst ådömda dödsstraffet, för begånget mord å Husmannen Anders Sörensson wid Wanstatorp. Bägge desse 22-årige Ynglingar blefvo ock den bestämda dagen halshuggne å Färs härads afrättsplats vid Åsum. Ehuru Jöns Svensson, genast då de bägge blifvit gripne, och tilltalade för brottet, samt Ohla Jonsson upriktigt och ångerfullt då redan bekände sin och dennes delaktighet deruti, enständigt nekade och på bekännselse af Härads-Rätten hitdömdes, blef han dock efter erhållen undervisning och ömma föreställningar af Slottspredikanten Lake, väckt till ånger, bekände och ångrade hjertligt att han utan ordsak vållat Anders Anders Sörenssons död. Bägge voro under beredelsetiden mycket uppmärksamma på undervisningarne som dem lämnades, sin Lärare förtroliga, och gingo döden till mötes med ett högst otroligt lugn och frimodighet. Bägge höllo de förmaningstal på afrättsplatsen till folket, och nedlade sig med oförbundna ögon på blocken, och emottogo en [blek?] död. Prosten Simonsson ifrån Wanstad Skriftade dem i Åsums kyrka, der äfven Kyrkoherden Svalin ifrån Womb höll predikan och Kyrkoherden Adrian talet på platsen efter afrättningen.
Källa Malmö slottsförsamlings kyrkobok 1745-1831
Registrerad 2003-03-21 13:14

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.