Tillbaka

#529

Tidpunkt 1838-03-09
Plats Malmö
  • Skåne
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen År 1838 den 9 Mars utfördes från härvarande Slottshäkte, och halshöggs på Stadens afrättsplats Correctionisten No 275 A U Rundqvist. Han var född den 1 Januari 1804 inom medelclassen af christliga föräldrar, som tidigt hade gifvit honom en god uppfostran, och hos honom inplanterat gudeliga känslor. Men under ynglingaåren fick han handledare som icke sjelfva värderade Religionen och samma andaktsöfningar. Deras likgiltighet för allt heligt verkade på honom, och väckte hos honom kallsinnighet för Guds ord. Utkommen i verlden på egen hand tog egenkärleken välde öfver hans hjerta, och de bedröfveliga frukterna deraf voro högmod, dryckenskap och tjufveri. En gång fallen kände han sig vanmäktig att bättra sig. Samvetets beständiga förebråelser förqväfdes genom rusgifvande drycker. En under fylleri förnyad stöld af små saker beröfvade honom friheten, och den 25 Juli 1829 blef han hitdömd, såsom Correctionist. Utan hopp att någonsin återvinna friheten, var han alltid modlös, utom då han fick tillfälle att förskaffa sig brännvin. Förderfliga böcker som i philosophisk drägt innehöllo satser, stridande mot Bibelns läror, hade fallit i hans händer både före och under fängelsetiden. Dessa hade förvillat hans förstånd, och ingifvit honom oriktiga begrepp om de vigtigaste föremålen för det menskliga vetandet. Harmen öfver en mot honom fattad ogrundad misstanke, att hafva beröfvat en kamrat en rakknif, ledde honom till mordet på denne. Strax efter den rysliga ogerningens föröfvade kände han sig älfvarligt väckt till besinning af sin syndaskuld. Under hela den tid af 8 månader, som han derefter var innesluten i cell, öppnades hans ögon allt mer och mer för ljuset af Uppenbarelsens läror, och fåfängligheten af den verldsliga Visheten blef honom uppenbar. Nådens gudomliga kraft verkade mäktigt på hans hjerta, och med en ovanlig frimodighet gick han sin sista stund i möte, sedan han förut i Slottskyrkan undfått H. H. Nattvard. Han åtföljdes till afrättsplatsen af Slottspredikanten J L Hollenius, som haft den tillfredsställelsen, att bereda honom till döden, och af Collega Scholæ J A Asping, som äfven under den sista veckan besökt honom.
Källa Malmö Slottsförsamling - C:2
Registrerad 2003-03-21 13:14

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.