Tillbaka

#488

Tidpunkt 1682-03-01
Plats Visby
  • Gotland
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort Öja
Uppgifter om avrättningen Anna Andersdotter, Rättad d.1 Mars 1682 Tjänt i Öja. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet, utan att låta Domen gå till Hofrätten. när dom fick kännedom om detta, ville de ha en förklaring. Angående den Kåhnan som A. 1682, uthi Öja Sn. mördat Barn, weet jag undertecknad allena at beretta, det jagh uthi min Anno 1682 åhrs Almanacka hafwer anorterat, det blef den Synderskan från Öja rättat d. l. Marti, hwilket skedde uthan för Wisby Norder Port uthan widh Galgen, det jag sjelfwer åsåg, emedan jag war anbefaller medh en dehl böndher at föllia henne till Rättare Platsen. Winter Tinget hölts till Malgårds i Levede d.10 Feb. samma åhr, hwilket jagh sammaledes i min Almanacka opiskrifwit hafwer, men om samma Synderska blifwit då dömd, kan iag intet minnas. doch huadh om hennes exeution ofwan före förmäles, det finnes så i sanning, och attesteras af mig medh egen hand Wisby d.31 Octob.1702. Oloff Lundberg.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.