Tillbaka

#277

Tidpunkt 1862-11-29
Plats Vaksala/Uppsala
  • Uppland
Brott
  • Giftmord
Avrättades hemort Weckholm
Uppgifter om avrättningen Halshuggen å Vaksala Afrättningsplats d 29 Nov 1862 dömd för mord genom förgiftning, 43 år gammal, Källa: Weckholm F:2 (dödbok) Uppsala den 2 Dec: Förliden lördag hade man härstädes det sorgliga skådespelet af en afrättning. Delinqventen var soldatenkan Catharina Jansdotter från Östra Wäppeby, Weckholms socken, hvilken efter undergången ransakning vid Trögds häradsrätt, väl förklarats icke kunna sakfällas till följd af de emot henne förekomne angifvelser att hafva dels genom våldsam åtgärd uppsåtligen påskyndat sin man soldaten Spångs våren 1853 timade död, dels ock i November 1856 i enslighet framfödt och om lifvet bragt ett af henne med arbetskarlen Gustaf Wilhelm Blomqvist olofligen sammanafladt barn, men deremot är vorden ansedd lagligen förvunnen att hafva i Augusti månad 1859 i uppsåt att dräpa med berådt mod genom förgiftning afdagatagit bemälte Blomqvist, i anseende hvartill Svea hofrätt genom utslag af den 24 Jan. detta år, dömt henne att för mord mista lifvet genom halshuggning. I anledning af anförda besvär har K. M:t den 13 sistl. Maj pröfvat med afslag å desamma, hofrättens utslag vara lagligen grundadt, äfvensom sedermera till K. M:t ingifven nådeansökaning den 23 sistlidne September blifvit afslagen. Den lifdömda har blifvit beredd till döden af fångpredikanten pastor Wessblad, under de sista dagarne på hennes egen begäran biträdd af docenten Collinder. Den sista natten sof hon fullkomligt lugnt och syntes, då hon omkring 1/2 8 lördagsmorgonen affördes från länshäktet, glad och nöjd med att sålunda få försona sitt brott. Vid framkomsten kl 9 till den omkring en mil utanför staden å kronoparken Örlösan belägna Waksala härads afrättsplats, der afrättningen skulle försiggå, hade hon tillräcklig styrka att sjelf vidtaga de nödiga anordningarne och nedlägga sig på stupstocken, hvarpå det dödande hugget följde och hon sålunda slutade sitt sorgliga lefvnadslopp vid 44 års ålder. Exekutionen verkställdes af skarprättaren för Nyköpings, Stockholms och Upsala län samt Stockholms stad J. F. Hjort. Oaktadt den regniga väderleken hade en stor mängd åskådare, isynnerhet från staden, infunnit sig för att bevittna det hemska uppträdet. Källa:Aftonbladet 1862-12-05
Källa Trögds Härads Domböcker 1858-1860
Registrerad 2004-11-19 16:28 Göran Källgården

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.