Av Leif Boström, Täby
Uppdaterad 19 september 2000.

I antavlorna finns även möjliga personer medtagna och förmodligen finns det felaktigheter. Antavlorna bygger främst på egen forskning, men även andra forskares resultat har använts. Jag är tacksam för rättelser och kompletteringar.

1

Per Gelland. Chef för AB Gottfrid Sjöman&Co. Född 1885-06-02 i Gällö 1, Revsund. Död av tuberkulos i magen 1936-05-06 i Sundsvall. AB Gottfrid Sjöman&Co övergick i Hakonbolaget (AB Hakon Svensson i Västerås), numera ICA. Nykterist, tyckte om skidåkning, jakt och fiske. Låg på sanatorium i Sävsjö, hemma fr o m mars 1936. Gift 1918-07-07 i Revsund med Greta Andersdotter. (Född 1894-08-12 i Staffans, Gävle. Död 1991-10-01 i Huddinge, Stockholm.) (Far 2, s *, Mor 3, s *)

Generation I

2

Per Eriksson.

Bonde och kyrkvärd i Gällö 1. Född 1847-03-07 i Gällö 1, Revsund. Död av fall från järnvägståg i sinnesförvirring, fraktura cranii 1912-04-13 i Trondhjem, Norge.

Avskrift av delar av uppsats av Richard Åström: Kyrkovärdar i en landsförsamling under trehundrafemtio år. Handskriftsavdelningen, Jämtlands läns bibliotek, Östersund.

Då Måns Nordin i Grimnäs den 10 juni 1883 för sina många affärers skull lämnade kyrkvärdskapet, kallades till hans efterträdare bonden Per Eriksson i Gällön. I honom fann församlingen en värdig representant i tjänsten. Släkten hade redan tidigare lämnat församlingen en framstående kyrkvärd. Per Eriksson var nämligen sonsons son till den nitiske, mångbetrodde, duglige och högt aktade kyrkovärden Erik Pehrsson i Gällön. Per Eriksson, som nu i sin tur erhöll det hedersamma och ansvarsfyllda kyrkovärdsuppdraget, bebodde och brukade samma jord, vilken den berömde anfadern så framsynt odlat.

Per Eriksson var en begåvad gosse. Snart nog förnam han inom sig en stark håg till studier. Tidigt var han präglad av kristligt allvar. Han tillhörde dem, som utan avbrott uppväxa och utvecklas i dopnåden. Från tolvårsåldern ägde han ett medvetet trosliv, och under konfirmationstiden fäste han uppmärksamheten på sig genom sina ovanliga svar, vilka vittnade om egen tankeverksamhet och reflexion över trosfrågorna. De uttryck, han under denna tid mottog, väckte hos honom tanken på att bli präst, en tanke som, stödd av hans egen starka läslust, även uppmuntrades av konfirmationsläraren, prosten Nils Nordien. Föräldrarna voro emellertid emot saken. De önskade ha sin gosse hemma och ville, att han skulle följa bondetraditionerna. I den dragkamp, som nu följde, avgingo håg och läslust med seger. Per Eriksson begav sig till Härnösand för att vid dess katedralskola börja studier, vilka i sinom tid borde föra honom till den heliga tjänst, till vilken han kände sig kallad och för vilken han även utan tvivel ägde mentala förutsättningar.

Med stor iver kastade sig ynglingen nu över böckerna och började en verklig stormläsning. Härtill torde utom hans egen håg ha bidragit den omständigheten, att hans inträde på studiebanan varit föräldrarna så mycket emot. Det gällde att ådagalägga, att han med framgång kunde bedriva studier. Det hastiga ombytet av sysselsättning i förening med den intensitet, varmed boken dyrkades, bekom honom emellertid icke väl. Hans hälsa började vackla. En dag kommo två kamrater hem med honom från Härnösand. Ynglingen hade blivit nervsjuk. Svårmodets mörka ande, som sedermera vid olika tider skulle komma att göra upprepade besök hos Per Eriksson, överskuggade nu för första gången hans själ med sina mörka vingar. Häri gjorde sig ett arv från mödernesidan påmint.

Ganska snart efter hemkomsten återvann han denna gång sin hälsa. Föräldrarna sökte nu övertala honom att slå studieplanerna ur hågen. Det blev nu deras tur att behålla övertaget. De kunde ju också peka på den olyckliga utgången av hans första försök. Per Eriksson gav efter och kvarstannade i hemmet. Vad detta uppgivande av en kär ungdomsdröm kostade honom, har han dolt för andra, men säkerligen skedde det icke utan stark inre strid. Troligen betydde det en tragedi i hans liv. Han fick icke följa den kallelse, han dock uppfattat såsom sin, och kom antagligen icke på rätt plats i livet. De verkliga orsakerna härtill bilda ett av de många "varför?" på vilka intet svar gives i denna tillvaro, men man torde kunna ana något av den vånda, frågan beredde honom själv.

Så småningom fick Per Eriksson övertaga jordbruket, dock endast halva hemmanet. Fädernegården, s. k. Åttgården, som varit i släktens ägo sedan 1600-talet, klövs i två hälfter. Den ena halvan övertogs av brodern Erik Eriksson, vilken sedermera sålde densamma till en yngre bror Aron Eriksson.

Åttgården var på gammeldags vis byggd i fyrkant med sluten gårdsplan. Den utgjorde ett ståtligt komplex med fyra portar, en i varje väderstreck. Vid skifte och utflyttning sedermera revos en del av husen bl. a. en mycket vacker loftsbyggnad. Ännu står där emellertid kvar ett härbre, uppfört av Per Erikssons farfars far, den gamle kyrkovärden Eric Pehrsson.

År 1874 ingick Per Eriksson äktenskap med Katarina Andersdotter från Sidsjö i Bodsjö socken. Hennes far var bonden Anders Persson i Sidsjö, känd för den skicklighet, varmed han hanterade fiolstråken. De båda makarna voro till sin läggning ganska olika, mannen inåtvänd, något tungsint och i ekonomiska ting mindre praktisk, hustrun däremot mera utåtvänd och praktiskt betonad. De komplettera sålunda väl varandra. Det djupaste hade de gemensamt, sin gudsfruktan, och deras äktenskap blev lyckligt. Hustruns praktiska sinne var utan tvivel ett värdefullt stöd för en man, som kunde giva bort sin rock åt vägvandraren, vilken därav var i behov.

Per Erikssons kristendom var av gediget och äkta slag. Noga hade han behjärtat, att det icke räcker allenast med munnens bekännelse utan att denna måste vara åtföljd och verifierad av rättfärdighet i levernet. Den andliga litteratur, varur han hämtade sin själs näring, är företrädesvis den klassiska. Man finner där Fjellstedts förklaringsbibel, Luthers postillor, Arndts Sanna Kristendom, Serivers Själaskatt, Huhns och Nohrborgs postillor, Rosenius’ och Pietisten och Söndagsvännen, Betraktelser av Bogatsky m. m. "Det himmelska Jerusalem" av Harburger och J. Collianders "Johannes Uppenbarelse" vittna om att de eskatologiska problemen sysselsatte vår kyrkvärd, liksom förekomsten av "Evangelisk - Lutherska kyrkans symboliska böcker" i boksamlingen talar om kyrkligt dogmatiskt - historiskt intresse.

Per Eriksson var alltid en trägen besökare i helgedomen. Säkert var det med verklig glädje han mottog kyrkvärdstjänsten. Därigenom kom han ändå att få tjäna Guds hus, ehuru han aldrig blev, som han önskat en ordets förkunnare. Söndagligen syntes han på vägen i skaran bland dem, som sökte sig till templet, oftast i sällskap med sin gode vän, den mycket betrodde kommunalmannen Petter Olsson i Gällön.

Kyrkovärden, som själv högt älskade och flitigt brukade Guds ord, hyste livlig åstundan, att även andra måtte komma inom hörhåll därför och under dess inflytande. Gärna mottog han därför predikanter från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i sitt hus, där de dels fingo bo och dels hålla bönestunder. Till deras nästa mål bestod han dem i regel med skjuts. Varm missionsvän som han var låg dess framgång och väl honom hårt om hjärtat. I hemmet höll kyrkvärden husandakt för allt sitt husfolk, och sina barn fostrade han i allvarlig kristlig anda. Sitt eget bildningsbehov sökte han tillgodose genom flitig läsning. Hans boksamling växte tid för tid och blev efter förhållandena av icke ringa omfattning. För skolundervisningen hyste Per Eriksson, som man ock kunde vänta, stort intresse. I sitt hem upplät han lång tid lokal för skolan i byn. I ungdomen hade han själv försökt sig som lärare, i det han någon tid vikarierade i Refsunds folkskola. Trots att en del av eleverna voro äldre än han själv, förstod han att inge respekt och hålla ordning och reda. Det intresse han hyste, för ungdomens kristliga fostran och hans åstundan, att gudsordet måtte bli inplantat i unga sinnen tog sig uttryck i söndagsskoleverksamhet. Han upprättade och höll under många år söndagsskola på söndagseftermiddagarna och på förmiddagen, då det var mässlöst i kyrkan. På grund av pastoratets storlek med tjänstgöringsskyldighet för pastor i flera församlingar inträffade detta mest var tredje söndag. Sålunda drev kyrkovärden kristlig verksamhet på flera sätt, därtill förmådd av den kristna kärleksplikten. Ömsint och godhjärtad, visade han även stor hjälpsamhet mot sina medmänniskor. Hans givmildhet är i det föregående antydd. Ingen hjälpbehövande gick ohörd bort från hans dörr, så långt det stod i hans förmåga att bispringa. Fridsam och stilla vandrar han sin väg fram. Allvaret i hans väsen förenat med en viss tungsinthet gav honom dock ett drag av stränghet. Hans fromhet saknade icke en viss asketisk prägel. Sinnets tyngd, ett ärvt lynnesdrag, ökades av livets tryck genom de tunga sorger och prövningar, varpå det bjöd. Sjukdom hemsökte hans hus och anhöriga. Flera av barnen dogo, ett par under tragiska omständigheter.

Sorgerna frestade hårt kyrkovärdens kraft. Svårmodets skugga återvänder och lägrade sig över hans prövade själ. Hälsotillståndet blev sådant, att han en tid måste lämna kyrkovärdsbefattningen. Han tillfrisknade likväl åter och fick ett uppmuntrande bevis på sockenbornas förtroende och tillit, då han den 5 december 1897 för andra gången valdes till sysslan, denna gång efter sin kusin Lars Persson i Sunnestbyn, som då avgick. Fjorton år senare eller 1911 råkade Per Eriksson för tredje gången in i en period av grubbel och andligt mörker. Denna gång ville svårmodsanden icke släppa sitt grepp. Den 17 december nämnda år avgick han från sin kyrkotjänst och sökte nu läkarvård i Trondhjem, dit han åtföljdes av en av sönerna.

Från denna färd återvände han icke med livet. Till hemmet längtade han starkt, men då återfärden dit äntligen skulle anträdas den 13 april 1912 ändades den gamle, prövade kyrkvärdens liv genom en olyckshändelse vid påstigningen av tåget. Det jordiska hemmet nådde han sålunda icke. Färden sträcktes ut ett stycke längre till det högt belägna hem, där han under sin levnad träget haft sin umgängelse i tankar och böner. Lidandet och prövningen hade nått sitt slut, och många varför blevo säkert förklarade för en själ, från vilken svårmodets skuggor vikit för evigt. (Richard Åström)

Kyrkvärd från 1883 till 1895 i Revsund (Richard Åström). Kyrkvärd från 1897 till 1911 i Revsund (Richard Åström). Gift 1874 med efterföljande ana. (Barn 1, s *, Far 4, s *, Mor 5, s *)

3

Katarina Andersdotter. Född 1847-02-27 i Sidsjö, Bodsjö. Död av kräfta i halsen 1912-02-16 i Gällö 1, Revsund. Gift 1874 med föregående ana. (Barn 1, s *, Far 6, s *, Mor 7, s *)

Generation II

4

Erik Persson. Bonde Gällö 1, Revsund, Jämtland. Född 1816-10-24 i Gällö 1, Revsund. Död 1899-02-21 i Gällö 1, Revsund. Gift 1845 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 2, s *, Far 8, s *, Mor 9, s *)

5

Sigrid Persdotter.

Född 1821-06-03 i Ubyn, Revsund. Död av slag 1874-12-04 i Gällö 1, Revsund. Gift 1845 i Revsund med föregående ana. (Barn 2, s *, Far 10, s *, Mor 11, s *)

6

Anders Persson. Född 1809-01-27 i Sidsjö 3, Bodsjö. Död 1853-02-06 i Sidsjö 3, Bodsjö. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift 1830 i Bodsjö med efterföljande ana. (Barn 3, s *, Far 12, s *, Mor 13, s *)

7

Sigrid Jonsdotter. Född 1810-04-27 i Grönviken, Bräcke (C:1). Död 1878-05-04 i Sidsjö, Bodsjö. Gift 1830 i Bodsjö med föregående ana. (Barn 3, s *, Far 14, s *, Mor 15, s *)

Generation III

8

Per Eriksson. Född 1786-03-20 i Gällö 1, Revsund. Död 1868-09-08 i Gällö 1, Revsund. Bonde och häradsdomare Gällö 1, Revsund. Gift 1812 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 4, s *, Far 16, s *, Mor 17, s *)

9

Märet Mikaelsdotter. Född 1790-11-06 i Östergrimnäs, Revsund. Död 1862-11-26 i Gällö 1, Revsund. Gift 1812 i Revsund med föregående ana. (Barn 4, s *, Far 18, s *, Mor 19, s *)

10

Per Aronsson. Bonde Ubyn, Revsund. Född 1784-11-29 i Ubyn 2, Revsund. Gift 1819 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 5, s *, Far 20, s *, Mor 21, s *)

11

Gölin Olofsdotter. Född 1797-03-29 i Nor, Revsund. Gift 1819 i Revsund med föregående ana. (Barn 5, s *, Far 22, s *, Mor 23, s *)

12

Per Andersson. Född 1781-02-19 i Sidsjö 3, Bodsjö. Död 1819 i Sidsjö 3, Bodsjö. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift 1807 i Bodsjö med efterföljande ana. (Barn 6, s *, Far 24, s *, Mor 25, s *)

13

Magdalena Persdotter. Född 1786-02-28 i Stugusjö, Bräcke. Död 1842. Gift 1:o 1807 i Bodsjö med föregående ana. Gift 2:o 1820 med Jöns Jönsson. (Bonde i Döviken. Född 1772-06-27. ) (Barn 6, s *, Far 26, s *, Mor 27, s *)

14

Jonas Kristensson. Bonde i Grönviken, Bräcke. Född 1769-07-.. i Grönviken, Bräcke. Död av ålderdom 1834-01-05 i Grönviken, Bräcke (C:1). Gift 1794-10-12 i Bräcke (C:1) med efterföljande ana. (Barn 7, s *, Far 28, s *, Mor 29, s *)

15

Sigrid Henriksdotter. Född 1775 i Nor, Revsund. Gift 1794-10-12 i Bräcke (C:1) med föregående ana. (Barn 7, s *, Far 30, s *, Mor 31, s *)

Generation IV

16

Erik Persson. Född 1758-12-26 i Gällö 1, Revsund. Död 1845-02-08 i Gällö 1, Revsund. Bonde och kyrkvärd Gällö 1, Revsund. Kyrkvärd från 1804 till 1830 i Revsund (Richard Åström). Gift 1780-10-21 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 8, s *, Far 32, s *, Mor 33, s *)

17

Märeta Olofsdotter. Född 1762-07-13 i Stavre, Revsund. Död 1855-01-02 i Gällö 1, Revsund. Gift 1780-10-21 i Revsund med föregående ana. (Barn 8, s *, Far 34, s *, Mor 35, s *)

18

Mikael Svensson. Född 1760-03-22 i Östergrimnäs, Revsund. Död 1809-12-24 i Östergrimnäs, Revsund. Bonde i Östgården, Grimnäs, Revsund. Gift 1785-10-09 med efterföljande ana. (Barn 9, s *, Far 36, s *, Mor 37, s *)

19

Ingegerd Olofsdotter. Född 1760-08-26 i Sösjö, Bräcke. Död 1844 i Östergrimnäs, Revsund. Gift 1785-10-09 med föregående ana. (Barn 9, s *, Far 38, s *, Mor 39, s *)

20

Aron Jonsson. Bonde Ubyn 2. Född 1752-12-22 i Ubyn, Revsund. Död 1845-12-04 i Ubyn 2, Revsund. Gift 1777-10-19 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 10, s *, Far 40, s *, Mor 41, s *)

21

Sigrid Persdotter. Född 1754-02-14 i Gällö 1, Revsund. Död 1832-12-01 i Ubyn 2, Revsund. Gift 1777-10-19 i Revsund med föregående ana. (Barn 10, s *, Far 42, s *, Mor 43, s *)

22

Olof Persson. Född 1757 i Nor, Revsund. Bonde Nor, Revsund. Gift 1786-10-08 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 11, s *, Far 44, s *, Mor 45, s *)

23

Catharina Svensdotter. Född 1767-03-25 i Östgården (Östergrimnäs), Revsund. Gift 1786-10-08 i Revsund med föregående ana. (Barn 11, s *, Far 46, s *, Mor 47, s *)

24

Anders Persson. Född 1742-03-16 i Sidsjö 3, Bodsjö. Död 1799 i Sidsjö 3, Bodsjö. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift 1775-10-15 i Revsund (C:2) med efterföljande ana. (Barn 12, s *, Far 48, s *, Mor 49, s *)

25

Gölin Persdotter. Född 1754 i Nor, Revsund. Död av ålderdom 1832-10-19 i Sidsjö, Bodsjö (Robert Andersson). Begravd 1832-10-28 (Robert Andersson). Gift 1775-10-15 i Revsund (C:2) med föregående ana. (Barn 12, s *, Far 50, s *, Mor 51, s *)

26

Per Olofsson. Bonde i Stugusjö, Bräcke. Född 1750-04-... Död 47 år 3 mån 1797-07-09 i Stugusjön, Bräcke (C:1). Gift 1779-09-26 i Bräcke (LIa:3) med efterföljande ana. (Barn 13, s *, Far 52, s *, Mor 53, s *)

27

Gölin Andersdotter. Född 1757-10-24 i Ösjö, Revsund. Gift 1779-09-26 i Bräcke (LIa:3) med föregående ana. (Barn 13, s *, Far 54, s *, Mor 55, s *)

28

Kristen Persson. Född 1728-03-.. i Grönviken, Bräcke. Död i svår pleuresie 1785-07-09 i Grönviken, Bräcke (C:1). Bonde och nämndeman i Grönviken, Bräcke. Haft 4 söner och 3 döttrar. Gift med efterföljande ana. (Barn 14, s *, Far 56, s *, Mor 57, s *)

29

Karin Jonsdotter. Född 1735 i Ubyn 2, Revsund. Död 1810-03-22 i Grönviken, Bräcke (C:1). Gift med föregående ana. (Barn 14, s *, Far 58, s *, Mor 59, s *)

30

Henrik Nordholm. Född 1734-09-22 i Nor, Revsund. Död 1785. Dragon i Nor, Revsund. Gift 1760 med efterföljande ana. (Barn 15, s *, Far 60, s *, Mor 61, s *)

31

Sigrid Olofsdotter. Född 1742-08-19 i Sund, Revsund. Död 1830. Gift 1:o 1760 med föregående ana. Gift 2:o 1789 med Torkel Andersson. ( Född 1729. ) (Barn 15, s *, Far 62, s *, Mor 63, s *)

Generation V

32

Per Eriksson. Bonde Gällö 1, Revsund. Född 1721-11-28 i Gällö 1, Revsund. Död 1782-06-01 i Gällö 1, Revsund. Gift 1751-10-13 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 16, s *, Far 64, s *, Mor 65, s *)

33

Lisbeta Persdotter. Född 1720-04-05 i Hovdsjö, Revsund (Nyhem). Död 1796-02-14 i Gällö 1, Revsund. Gift 1751-10-13 i Revsund med föregående ana. (Barn 16, s *, Far 66, s *, Mor 67, s *)

34

Olof Andersson. Född 1708-07-13 i Stavre, Revsund. Död 1789 i Stavre, Revsund. Bonde Stavre, Revsund. Gift 1746-10-.. i Revsund med efterföljande ana. (Barn 17, s *, Far 68, s *, Mor 69, s *)

35

Ingrid Salomonsdotter. Född 1725-12-22 i Anviken, Revsund. Död 1814 i Stavre, Revsund. Gift 1746-10-.. i Revsund med föregående ana. (Barn 17, s *, Far 70, s *, Mor 71, s *)

36

Sven Sjödin. Född 1729-03-23 i Björsjö, Sundsjö (C:1, Per Olov Österlind). Död 1809-12-22 i Östergrimnäs, Revsund. Furir, gästgivare och bonde i Östgården, Grimnäs, Revsund. Gift 1752-09-29 med efterföljande ana. (Barn 18, s *, Far 72, s *, Mor 73, s *)

37

Anna Persdotter Ceder. Född 1733-05-.. i Östergrimnäs, Revsund. Död 1807-07-22 i Östergrimnäs, Revsund. Gift 1752-09-29 med föregående ana. (Barn 18, s *, Far 74, s *, Mor 75, s *)

38

Olof Eskilsson. Bonde och nämndeman i Sösjö, Bräcke. Född 1723-04-30 i Sösjö, Bräcke (åldersuppgift i dödsnotis C:1). Död 1803-12-03 i Sösjö, Bräcke (C:1). Övertog bruket av hemmanet Sösjö 1 174(8) av brodern Jon. Köp 1762-06-12 av Sösjö 1, Bräcke. Gift 1749-09-24 i Bräcke (LIa) med efterföljande ana. (Barn 19, s *, Far 76, s *, Mor 77, s *)

39

Märit Olofsdotter. Född 1726-10-.. i Ån, Bräcke. Död 1818-12-12 i Sösjö, Bräcke (C:1). Gift 1749-09-24 i Bräcke (LIa) med föregående ana. (Barn 19, s *, Far 78, s *, Mor 79, s *)

40

Jon Aronsson. Född 1708-01-18 i Forssa, Bodsjö. Död 1784 i Ubyn, Revsund. Bonde i Ubyn, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 20, s *, Far 80, s *, Mor 81, s *)

41

Kerstin Andersdotter. Född 1708-09-12 i Ubyn, Revsund. Död 1793 i Ubyn, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 20, s *, Far 82, s *, Mor 83, s *)

42

Per Eriksson. Född 1721-11-28 i Gällö 1, Revsund. Död 1782-06-01 i Gällö 1, Revsund. Anförlust, se sida *.

43

Lisbeta Persdotter. Född 1720-04-05 i Hovdsjö, Revsund (Nyhem). Död 1796-02-14 i Gällö 1, Revsund. Anförlust, se sida *.

44

Per Olofsson. Född 1724 i Nor, Revsund. Död av slag 1798-05-29 i Nor, Revsund (C:2 Robert Andersson). Bonde Nor, Revsund. Gift 1749-10-01 i Revsund (C:1 Robert Andersson) med efterföljande ana. (Barn 22, s *, Far 88, s *, Mor 89, s *)

45

Lisbeta Nilsdotter. Född 1725-02-23 i Grimnäsbacken, Revsund (Robert Andersson). Döpt 1725-02-24 (Robert Andersson). Död av rödsot 1785-09-05 i Nor, Revsund (Robert Andersson). Begravd 1785-09-18 (Robert Andersson). Gift 1749-10-01 i Revsund (C:1 Robert Andersson) med föregående ana. (Barn 22, s *, Far 90, s *, Mor 91, s *)

46

Sven Sjödin. Född 1729-03-23 i Björsjö, Sundsjö (C:1, Per Olov Österlind). Död 1809-12-22 i Östergrimnäs, Revsund. Anförlust, se sida *.

47

Anna Persdotter Ceder. Född 1733-05-.. i Östergrimnäs, Revsund. Död 1807-07-22 i Östergrimnäs, Revsund. Anförlust, se sida *.

48

Per Andersson. Född 1706-05-08 i Sidsjö 3, Bodsjö. Död 1747-11-.. i Sidsjö 3, Bodsjö. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift 1735-09-29 i Bodsjö med efterföljande ana. (Barn 24, s *, Far 96, s *, Mor 97, s *)

49

Karin Svensdotter. Född 1711-12-30 i Melgåsen, Revsund. Död 1794-12-10 i Sidsjö, Bodsjö (Robert Andersson). Begravd 1795-01-04 (Robert Andersson). Gift 1:o 1735-09-29 i Bodsjö med föregående ana. Gift 2:o 1748-12-26 med Jon Andersson. (Bonde i Sidsjö. Född 1716 i Ragunda (Robert Andersson). Död 1767-12-14 i Sidsjö, Bodsjö (Robert Andersson). Begravd 1767-12-26 (Robert Andersson).) (Barn 24, s *, Far 98, s *, Mor 99, s *)

50

Per Olofsson. Född 1724 i Nor, Revsund. Död av slag 1798-05-29 i Nor, Revsund (C:2 Robert Andersson). Anförlust, se sida *.

51

Lisbeta Nilsdotter. Född 1725-02-23 i Grimnäsbacken, Revsund (Robert Andersson). Döpt 1725-02-24 (Robert Andersson). Död av rödsot 1785-09-05 i Nor, Revsund (Robert Andersson). Begravd 1785-09-18 (Robert Andersson). Anförlust, se sida *.

52

Olof Gröndahl. Furir och nybyggare i Stugusjön, Bräcke. Född omkring 1713. Död av ålderdom 87 år gammal 1800-11-13 i Stugusjön, Bräcke. Dragon nr 4 Grönberg mellan 1729-03-17 och 1740-03-18 vid Revsunds kompani (K G Eriksson). Dragon nr 7 Grönberg mellan 1740-03-18 och 1744-06-12 vid Revsunds kompani (K G Eriksson). Dragon nr 6 Grönberg mellan 1744-06-12 och 1751-08-28 vid Revsunds kompani (K G Eriksson). Dragon nr 20 Gröndahl mellan 1751-08-28 och 1753-09-30 vid Revsunds kompani (K G Eriksson). 1:e korpral mellan 1753-09-30 och 1763-10-21 vid Revsunds kompani (K G Eriksson, Uppsala). Furir mellan 1763-10-21 och 1764-05-02 vid Revsunds kompani (K G Eriksson, Uppsala). Gift med efterföljande ana. (Barn 26, s *, Far 104, s *, Mor 105, s *)

53

Magdalena. Född 1713. Död 1782-02-26 i Stugusjön, Bräcke (C:1). Madame. Gift med föregående ana. (Barn 26, s *)

54

Anders Didriksson Springfelt. Född utom äktenskapet 1721-09-07 i Sörviken?, Sundsjö (hfl, Karl Göran Eriksson). Död av ålderdom 82 år gammal 1803-01-27 i Bröckling, Bräcke. Dragon i Ösjö, Revsund, Torpare i Bröckling. 1:e trumslagare mellan 1741-04-30 och 1787-06-21 vid Revsunds kompani (K G Eriksson). Förde en kristelig levnad, hade haft 3 söner och 4 döttrar. Gift 1751 med efterföljande ana. (Barn 27, s *, Far 108, s *, Mor 109, s *)

55

Brita Eriksdotter. Född 1725-04-.. i Bröckling, Bräcke. Död av ålderdomsbräcklighet 81 år 6 månader 1805-10-01 i Bröckling, Bräcke (C:1). Gift 1751 med föregående ana. (Barn 27, s *, Far 110, s *, Mor 111, s *)

56

Per Persson. Bonde och nämndeman i Grönviken, Bräcke. Född 1702-12-28 i Grönviken, Bräcke. Död av ålderdomsbräcklighet 82 år 4 mån 14 dagar 1785-05-11 i Grönviken, Bräcke (C:1). Nämndeman i 16 år. Fört ett saktmodigt och ärbart leverne. Gift 1724-10-18 i Bräcke (LIa:2) med efterföljande ana. (Barn 28, s *, Far 112, s *, Mor 113, s *)

57

Rakel Kristensdotter. Född troligen i Mordviken, Bräcke. Död 1773 i Grönviken, Bräcke. Testamentespengar 1773-11-07 i Grönviken, Bräcke (LIa:3). Troligen dotter till Christen Olofsson i Mordviken. Testamentespengar för hustru Rågiäl Andersdotter betalas 1698-02-06 i Mordviken, Bräcke. Möjligen är hon en ana till Rakel Kristensdotter, möjligen farmor. Gift 1724-10-18 i Bräcke (LIa:2) med föregående ana. (Barn 28, s *, Far 114, s *, Mor 115, s *)

58

Jon Aronsson. Född 1708-01-18 i Forssa, Bodsjö. Död 1784 i Ubyn, Revsund. Anförlust, se sida *.

59

Kerstin Andersdotter. Född 1708-09-12 i Ubyn, Revsund. Död 1793 i Ubyn, Revsund. Anförlust, se sida *.

60

Erik Nilsson. Född 1703-12-04 i Nor, Revsund. Död 1788 i Nor, Revsund. Bonde i Nor, Revsund. Gift 1724 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 30, s *, Far 120, s *, Mor 121, s *)

61

Märeta Larsdotter. Född 1702-11-12 i Grimnäs 3, Revsund. Död 1772 i Nor, Revsund. Gift 1724 i Revsund med föregående ana. (Barn 30, s *, Far 122, s *, Mor 123, s *)

62

Olof Jönsson. Född 1702-06-12 i Sund, Revsund (C:1). Bonde i Sund, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 31, s *, Far 124, s *, Mor 125, s *)

63

Sigrid Nilsdotter. Född 1703 i Svedje, Brunflo. Döpt 1703-03-01. Död 1776 i Sund, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 31, s *, Far 126, s *, Mor 127, s *)

Generation VI

64

Erik Persson. Bonde Gällö 1, Revsund. Född 1695-11-26 i Nor, Revsund (C:1). Död 1739-04-.. i Gällö 1, Revsund. Gift 1719-..-14 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 32, s *, Far 128, s *, Mor 129, s *)

65

Anna Olofsdotter. Född 1687 (Revsund AI:1). Död omkring 1780 i Gällö 1, Revsund. Lever 1779, är död 1781. Gift 1719-..-14 i Revsund med föregående ana. (Barn 32, s *, Far 130, s *, Mor 131, s *)

66

Per Jönsson. Född 1669-06-29 i Hovdsjö, Revsund. Död 1752-04-02 i Hovdsjö, Revsund. Bonde i Hovdsjö å halva hemmanet efter fadern. Gift 1:o 1712-10-26 i Revsund (C:1) med efterföljande ana. Gift 2:o 1721-10-22 med Malin Eriksdotter. ( Född 1685 i Imnäs, Ramsele. Ett barn.) (Barn 33, s *, Far 132, s *, Mor 133, s *)

67

Sigrid Olofsdotter. Född 1679 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 41 år gammal 1720 i Hovdsjö, Revsund (C:1). Begravd 1720-05-22 i Revsund (C:1). 4 barn. Gift 1712-10-26 i Revsund (C:1) med föregående ana. (Barn 33, s *, Far 134, s *, Mor 135, s *)

68

Anders Eskilsson. Född 1673 i Stavre, Revsund. Död 1735 i Stavre, Revsund. Bonde Stavre, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 34, s *, Far 136, s *, Mor 137, s *)

69

Märit Jonsdotter. Född 1668 i Mälgåsen, Revsund. Död 1745 i Stavre, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 34, s *, Far 138, s *, Mor 139, s *)

70

Salomon Eskilsson. Född 1702-03-05 i Anviken, Revsund (C:1). Död 1774 i Anviken, Revsund. Bonde Anviken,Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 35, s *, Far 140, s *, Mor 141, s *)

71

Brita Aronsdotter. Född 1696 i Forssa, Bodsjö. Död 1781 i Anviken, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 35, s *, Far 142, s *, Mor 143, s *)

72

Mickel Halvardsson. Född 1692 i Björsjö, Sundsjö. Död 1774 i Björsjö, Sundsjö. Bonde Björsjö, Sundsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 36, s *, Far 144, s *, Mor 145, s *)

73

Gölin Olofsdotter. Född 1692-02-26 i Grimnäsbacken, Revsund (C:1). Död 1769 i Björsjö, Sundsjö. Gift med föregående ana. (Barn 36, s *, Far 146, s *, Mor 147, s *)

74

Petter Ceder. Född 1700-08-12 i Ubyn, Revsund. Död 1763-01-11 i Östergrimnäs, Revsund. Bonde i Östgården, Grimnäs, Revsund. Gift 1731-09-29 med efterföljande ana. (Barn 37, s *, Far 148, s *, Mor 149, s *)

75

Brita Rasvill. Född 1700-05-20 i Hälle, Brunflo. Död 1781 i Östergrimnäs, Revsund. Gift 1731-09-29 med föregående ana. (Barn 37, s *, Far 150, s *, Mor 151, s *)

76

Eskil Jonsson. Bonde i Sösjö, Bräcke. Född omkring 1684. Död 1761-04-29 i Sösjö, Bräcke (Karl Göran Eriksson). Testamentespengar 1761-05-11 i Bräcke (LIa). Gift med efterföljande ana. (Barn 38, s *)

77

Gertrud Olofsdotter. Död 1767 i Sösjö, Bräcke. Testamentespengar 1767 i Bräcke (LIa). Gift med föregående ana. (Barn 38, s *, Far 154, s *)

78

Olof Olofsson. Född troligen tidigare än 1700 i Ån, Bräcke. Död 1772 i Ån, Bräcke. Testamentespengar 1772-01-26 i Ån, Bräcke (LIa:3). Bonde och klockare i Åhn, Bräcke. Avträdde redan 1745 hemmanet till sonen Olof. Nämnd som Olof Olofsson d ä 1759-01-28 i Ån, Bräcke (LIa). Gift 1722-10-07 i Bräcke (LIa) med efterföljande ana. (Barn 39, s *, Far 156, s *)

79

Ingegerd Persdotter. Född 1701. Död 1785-10-12 i Ån, Bräcke (Karl Göran Eriksson). Testamentespengar 1785-10-23 i Ån, Bräcke (LIa:3). Gift 1722-10-07 i Bräcke (LIa) med föregående ana. (Barn 39, s *)

80

Aron Nilsson. Född 1661. Död 1747 i Forssa, Bodsjö. Bonde Forssa, Bodsjö.

Ur lagfartsregister för Revsunds tingslag (Landsarkivet, Österusnd): Forssa om 1 1/2 tunnland i Bodsjö socken, Revsunds tingslag, säljare Olof Persson, köpare Aron Nilsson. 1:a uppbud 15/9 1699 (AI:20b i Jämtl dombok fol 269), 15/2 1700 (AI:21a i Jämtl dombok fol 43), 1/10 1700 (AI:21b i Jämtl dombok fol 355), 30/8 1701 (AI:22a i Jämtl dombok fol 281v).

Gift 1689-09-29 med efterföljande ana. (Barn 40, s *, Far 160, s *, Mor 161, s *)

81

Karin Olofsdotter. Född 1664 i Värviken, Revsund. Möjligen dotter till Olof Jönsson. Gift 1689-09-29 med föregående ana. (Barn 40, s *, Far 162, s *)

82

Anders Nilsson. Född i Ubyn 2, Revsund. Bonde Ubyn, Revsund. Gift 1702-08-10 i Revsund (C:1) med efterföljande ana. (Barn 41, s *, Far 164, s *, Mor 165, s *)

83

Märit Larsdotter. Född 1671 i Grytan, Brunflo. Död 1731-11-.. i Ubyn, Revsund (AI:1). Gift 1702-08-10 i Revsund (C:1) med föregående ana. (Barn 41, s *, Far 166, s *)

88

Olof Persson. Född 1686-07-19 i Nor, Revsund. Död 1760-05-17 i Nor, Revsund (Robert Andersson). Begravd 1760-06-01 (Robert Andersson). Bonde Nor, Revsund. Gift 1717-10-21 med efterföljande ana. (Barn 44, s *, Far 176, s *, Mor 177, s *)

89

Gölin Olofsdotter. Född 1692-07-.. i Ån, Bräcke. Död 1762-05-14 i Nor, Revsund (C:2 Robert Andersson). Troligen dotter till Olof Olofsson, möjligen till Olof Persson. Gift 1717-10-21 med föregående ana. (Barn 44, s *, Far 178, s *)

90

Nils Olofsson. Född 1682-01-09 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 1756-03-31 i Grimnäsbacken, Revsund. Bonde Grimnäsbacken, Revsund. Kyrkvärd från 1713 till 1714 i Revsund (Richard Åström). Gift 1716-10-28 i Revsund (AI:1) med efterföljande ana. (Barn 45, s *, Far 180, s *, Mor 181, s *)

91

Lisbet Olofsdotter. Född 1697-02-04 i Gällö 1, Revsund. Död 1768-06-10 i Grimnäsbacken, Revsund. Gift 1716-10-28 i Revsund (AI:1) med föregående ana. (Barn 45, s *, Far 182, s *, Mor 183, s *)

96

Anders Persson. Född på påskafton 1662 i Sidsjö 3, Bodsjö. Död 1751 i Sidsjö 3, Bodsjö. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift 1701-10-.. i Bodsjö med efterföljande ana. (Barn 48, s *, Far 192, s *, Mor 193, s *)

97

Kerstin Sjulsdotter. Född 1678-01-10 i Tavnäs, Sundsjö. Död 1749-05-04 i Sidsjö, Bodsjö (Husförhörslängd, Robert Andersson). Testamentespengar 1749-05-15 (Robert Andersson). Gift 1701-10-.. i Bodsjö med föregående ana. (Barn 48, s *, Far 194, s *)

98

Sven Hermansson. Född 1676-12-21 i Mälgåsen, Revsund. Död 1758-09-18 i Mälgåsen, Revsund (Robert Andersson). Begravd 1758-10-06 (Robert Andersson). Bonde i Melgåsen, Revsund. Kyrkvärd 1723 i Revsund (Richard Åström). Gift 1702-12-28 med efterföljande ana. (Barn 49, s *, Far 196, s *, Mor 197, s *)

99

Gölin Esbjörnsdotter. Född 1676-05-17 i Västanå, Borgsjö. Död 1755 i Mälgåsen, Revsund (Makens dödsnotis, Robert Andersson). Gift 1702-12-28 med föregående ana. (Barn 49, s *, Far 198, s *, Mor 199, s *)

104

Per Olofsson. Bonde i Grönviken, Bräcke. Död 1761 i Grönviken, Bräcke. Testamentespengar 1761-07-02 i Grönviken, Bräcke (LIa:2). Bouppteckning F:1 nr 22 i Revsunds tg. Vid Revsunds vårting 1708 nämns en hustru Elisabet och att Per Olofsson i Grönviken är gift med hennes enda dotter (Karl Göran Eriksson, Uppsala). Gift med efterföljande ana. (Barn 52, s *)

105

.Gift med föregående ana. (Barn 52, s *, Mor 211, s *)

108

Didrik Falk. Dräng hos Kapten Baron Frisendorf. Född i Ystad, Skåne (Dombok 1722-12-17). Utom äktenskap med efterföljande ana. (Barn 54, s *)

109

Gölin Andersdotter. Född 1691-07-20 i Sörviken, Sundsjö. Piga i Sörviken? när Anders föddes, sedermera gift med änklingen Per Svensson i Sunnestbyn (se Revsund AI:1 s. 60, 56, 50 och 32) Troligen dotter till Anders Malmberg. Nämnd som ogift piga, 29 år gammal, 1721-10-06 i Tavnäs, Sundsjö (Dombok Revsunds tingslag). Nämnd som ogift piga 1722-12-17 i Ubyn, Revsund (Dombok Revsunds tingslag). Utom äktenskap med föregående ana. Gift med Per Svensson. (Bonde i Sunnestbyn. ) (Barn 54, s *, Far 218, s *, Mor 219, s *)

110

Erik Kristensson. Bonde i Bröckling, Bräcke. Född omkring 1694 i Mordviken, Bräcke. Död 1770 i Bröckling, Bräcke. Testamentespengar 1770-06-17 i Bröckling, Bräcke (LIa:3). Nämnd mellan 1719 och 1724 i Mordviken 2, Bräcke (mtl). Nämnd från 1725 i Bröckling 1, Bräcke (mtl). Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 1747-12-28 i Bräcke (LIa:2) (Barn 55, s *, Far 220, s *, Mor 221, s *)

111

Mareta Olofsdotter. Född 1695 (Revsund AI:1). Nämnd som mor i Anders Springfälts familj i husförhörslängd för Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 55, s *)

112

Per Olofsson. Död 1761 i Grönviken, Bräcke. Anförlust, se sida *.

113

. Anförlust, se sida *.

114

Kristen Olofsson. Bonde i Mordviken 2. Död 1745 i Mordviken, Bräcke. Testamentespengar 1745-03-31 i Mordviken, Bräcke (LIa:2). Kyrkvärd mellan 1693 och 1700 i Bräcke (Karl Göran Eriksson, Uppsala). Nämnd mellan 1683 och 1719 i Mordviken 2, Bräcke (Karl Göran Eriksson). Se dombok VT 1698 §27? Hade sex efterlevande barn. Gift med efterföljande ana. (Barn 57, s *, Far 228, s *, Mor 229, s *)

115

Brita Eriksdotter. Död 1723. Testamentespengar 1723-05-05 i Mordviken, Bräcke. Gift med föregående ana. (Barn 57, s *)

120

Nils Eriksson. Född 1671-12-11 i Nor, Revsund. Död 1753 i Nor, Revsund. Bonde i Nor, Revsund. Gift 1700-06-24 i Revsund med efterföljande ana. (Barn 60, s *, Far 240, s *, Mor 241, s *)

121

Karin Persdotter. Född 1668-03-18 i Grimnäs 3, Revsund. Död 1756 i Nor, Revsund. Gift 1700-06-24 i Revsund med föregående ana. (Barn 60, s *, Far 242, s *, Mor 243, s *)

122

Lars Olofsson. Född 1672-01-23 i Grimnäsbacken, Revsund (AI:1). Bonde i Grimnäs 3, Revsund. Gift 1700-05-21 i Revsund (C:1, AI:1) med efterföljande ana. (Barn 61, s *, Far 244, s *, Mor 245, s *)

123

Lisbet Mickelsdotter. Född 1673-02-26 i Grimnäs, Revsund (AI:1). Död 1760 i Grimnäs, Revsund. Gift 1700-05-21 i Revsund (C:1, AI:1) med föregående ana. (Barn 61, s *, Far 246, s *, Mor 247, s *)

124

Jöns Knutsson. Född 1659. Död 1744 i Sund, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 62, s *, Far 248, s *)

125

Märet Kjellsdotter. Född 1666 i Döviken, Revsund. Död 1719 i Sund, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 62, s *, Far 250, s *, Mor 251, s *)

126

Nils Persson Fågel. Dragon i Fugelsta, Marieby, bonde i Svedje 1. Född omkring 1669 i Fugelsta 3, Marieby (Karl Göran Eriksson). Död 1731 i Svedje 1, Brunflo. Begravd 1731-11-14. Dragon mellan 1689-01-01 och 1701-12-18 för Fuglesta 3, Marieby. Bonde omkring mellan 1703 och 1731 i Svedje 1, Brunflo. Vid Brunflo höstting 1715 kärar drängen Per Jonsson (son till Jon Olofsson i Svedje, Nils Perssons företrädare) till Nils angående Svedje. Det framgår då att även den sistnämnde var bördig till hemmanet. (Karl Göran Eriksson, Gröna gatan 10 B, 754 36 Uppsala). Gift med efterföljande ana. (Barn 63, s *, Far 252, s *, Mor 253, s *)

127

Brita Eriksdotter. Född omkring 1668 i Rossbol 5, Lockne. Död 1731 i Svedje 1, Brunflo. Begravd 1731-11-14. Möjligen Olofsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 63, s *, Far 254, s *, Mor 255, s *)

Generation VII

128

Per Olofsson. Född 1652 (C:1 dödsnotis). Död 1698 i Nor, Revsund (C:1). Begravd 1698-06-13 i Revsund (C:1). Bonde Nor, Revsund.

Enligt lagfartsregister för Revsunds tingslag i landsarkivet i Östersund:

15/1 1703, AI:24a fol 36v i Jämtl dombok, köpare Ingeborg Persdotter.

17/1 1703 enligt fastebrevet, 9/9 1703 AI:24b fol 325v i Jämtl dombok, 25/1 1704 AI:25a fol 31 i Jämtl dombok, 14/7 1705 AI:26a fol 10 i Jämtl dombok, köpare Per Olsson på dess hustrus inbördade hemman.

Gift med efterföljande ana. (Barn 64, s *)

129

Ingeborg Persdotter. Född 1652 i Nor, Revsund. Död 1715 i Nor, Revsund. Nämnd som hustru 1692 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Nämnd som ägare 1702 i Nor, Revsund (Specialjordebok). Gift med föregående ana. (Barn 64, s *, Far 258, s *, Mor 259, s *)

130

Olof Ingebrektsson. Född 1644-06-23 i Bräcke. Död 1734-07-11 i Gällö 1, Revsund. Bonde Gällö 1, Revsund. Nämnd 1663 i Stavre, Revsund (Specialjordebok). Ägare mellan 1664 och 1687 i Stavre, Revsund (Bengt Bengtsson). Dömd till döden som landsförrädare 1678 i Grimnäs, Revsund (Per Persson (1931) s 24). Köp 1687-03-15 av Gällö 1, Revsund. Peder Hemingsson säljer sin hustrus, Ingegerd Zachrisdotters, ärvda jord i Gällön till Olof Ingebrektsson. Utombördsköpet av Gällö 1 fastslaget 1701 (Bengt Bengtsson). Morbror Olof Olofsson 1689 i Fanbyn, Sundsjö (Dombok, Karl Göran Eriksson). Gift med efterföljande ana. (Barn 65, s *, Far 260, s *, Mor 261, s *)

131

Lisbet Knutsdotter. Född 1652-04-08 i Fanbyn, Sundsjö (Revsund AI:1). Död 1741-11-26 i Gällö 1, Revsund (C:1 Robert Andersson). Gift med föregående ana. (Barn 65, s *, Far 262, s *)

132

Jöns Olofsson. Född 1629 i Hovdsjö, Revsund. Död 1705 i Hovdsjö, Revsund. Bonde Hovdsjö. Köpte av Olof Andersson det andra av hovdsjöhemmanen. Gift med efterföljande ana. (Barn 66, s *, Far 264, s *, Mor 265, s *)

133

Anna Olofsdotter. Född 1633. Död 1715 i Hovdsjö, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 66, s *)

134

Olof Larsson. Född 1645 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 51 år och 7 månader gammal 1697 i Grimnäsbacken, Revsund. Begravd 1697-04-11 i Revsund (C:1). Bonde Grimnäsbacken, Revsund. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o med Anna Olofsdotter. (Född 1660 i Ubyn, Revsund. Död 1716 i Grimnäsbacken, Revsund. Möjligen dotter till Olof Nilsson och Kerstin Persdotter i Ubyn.) (Barn 67, s *, Far 268, s *, Mor 269, s *)

135

Anna Nilsdotter. Nilsdotter enligt Bengt Bengtsson, Grimnäs och Georg Hansson, Landsarkivet i Östersund. Kjellsdotter enligt Per Persson. Gift med föregående ana. (Barn 67, s *)

136

Eskil Andersson. Född 1623 eller 1632 i Förberg, Revsund. Död 1692 i Stavre, Revsund. Bonde Stavre, Revsund. Hustru Karin överstruken som ägare, och Eskil Andersson tillskriven 1663 i Stavre, Revsund (Specialjordebok).

I mantalslängd 1645 nämns på en av gårdarna i Stavre Sivert Svensson och hustru Karin Olsdotter. Enligt Persson (1936) sid 86 nämns Sivert Svensson 1641 och Karin enka 1656.

Eskil Andersson nämnd som ägare 1676 i Stavre, Revsund (Specialjordebok). Nämnd som ägare av 3 1/6 tunnland 1680 i Stavre, Revsund (Persson (1936) sid 85). Gift med efterföljande ana. (Barn 68, s *, Far 272, s *, Mor 273, s *)

137

Brita Olofsdotter. Född 1637 i Stavre, Revsund. Död 1698 i Stavre, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 68, s *, Far 274, s *, Mor 275, s *)

138

Jon Nilsson. Född 1638 i Mälgåsen, Revsund. Död 1712 i Mälgåsen, Revsund. Bonde Mälgåsen, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 69, s *, Far 276, s *)

139

Agnes Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 69, s *)

140

Eskil Salomonsson. Född 1670 i Anviken, Revsund. Död 1766 i Anviken, Revsund. Bonde Anviken, Revsund. Han är troligen far istället för Salomon Larsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 70, s *, Far 280, s *, Mor 281, s *)

141

Ingrid Olofsdotter. Född 1666 i Bensjö, Bräcke. Död 1757 i Anviken, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 70, s *, Far 282, s *, Mor 283, s *)

142

Aron Nilsson. Född 1661. Död 1747 i Forssa, Bodsjö. Anförlust, se sida *.

143

Karin Olofsdotter. Född 1664 i Värviken, Revsund. Anförlust, se sida *.

144

Halvard Mickelsson. Född 1643. Död 1696 i Björsjö, Sundsjö. Bonde i Björsjö, Sundsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 72, s *, Far 288, s *, Mor 289, s *)

145

Ingegerd Svensdotter. Född 1663 i Tavnäs, Sundsjö. Död i Björsjö, Sundsjö. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o 1697-10-17 i Ragunda (Per Olov Österlind) med Sven Andersson. (Bonde i Björsjö. Född omkring 1669 (Per Olov Österlind). Död 1728 i Björsjö, Sundsjö (Per Olov Österlind). Begravd 1728-01-14 i Sundsjö (Per Olov Österlind).) (Barn 72, s *, Far 290, s *, Mor 291, s *)

146

Olof Larsson. Född 1645 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 51 år och 7 månader gammal 1697 i Grimnäsbacken, Revsund. Begravd 1697-04-11 i Revsund (C:1). Anförlust, se sida *.

147

Anna Olofsdotter. Född 1660 i Ubyn, Revsund. Död 1716 i Grimnäsbacken, Revsund. Möjligen dotter till Olof Nilsson och Kerstin Persdotter i Ubyn. Gift med föregående ana. (Barn 73, s *, Far 294, s *, Mor 295, s *)

148

Halvard Evertsson. Född 1663-06-28 i Ubyn 1, Revsund. Död 1729-12-15 i Grimnäs, Revsund (AI:1). Bonde och Soldat Frimodig i Ubyn 1, Revsund. Gift 1691-11-01 med efterföljande ana. (Barn 74, s *, Far 296, s *, Mor 297, s *)

149

Anna Persdotter Blix. Född 1663-03-25 i Näset, Borgsjö. Enligt husförhörslängd AI:1 i Revsund var hon född i Bårgsjö Näs. Död 1729-03-28 i Grimnäs, Revsund (C:1). Gift 1691-11-01 med föregående ana. (Barn 74, s *, Far 298, s *, Mor 299, s *)

150

Petter Rasvill. Född 1660. Död 1720. Sergeant och bonde i Forsta, Lockne. Gift med efterföljande ana. (Barn 75, s *)

151

Karin Stensdotter. Möjligen dotter till Sten Larsson och Brita Olofsdotter i Forsta, Lockne. Gift med föregående ana. (Barn 75, s *, Far 302, s *, Mor 303, s *)

154

Olof Svensson. Bonde och kyrkvärd i Sösjö 1. Död 1725. Testamentespengar 1725-05-19 i Sösjö 1, Bräcke (LIa). Gift (Barn 77, s *)

156

Olof Olofsson. Bonde i Ån, Bräcke. Nämnd som kyrkvärd mellan 1705 och 1706 i Bräcke (Karl Göran Eriksson). Gift (Barn 78, s *)

160

Nils Aronsson. Död i Forssa, Bodsjö. Bonde Forssa, Bodsjö. Ägde en gård 1680 i Tramsta, Lockne. Är troligen därifrån. Gift med efterföljande ana. (Barn 80, s *)

161

Märit Larsdotter. Född 1630. Död 1716 i Forssa, Bodsjö. I mantalslängd 1645 nämns i Forrse i Bodsjö: Olof Persson, hustru Gulle Eriksdotter och dotter Märit Olsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 80, s *)

162

Olof Jönsson. Född omkring 1622 i Värviken, Revsund (C:1 dödsnotis). Död 1697 i Värviken, Revsund (C:1). Begravd 1697-12-21 i Revsund (C:1). Gift (Barn 81, s *, Far 324, s *)

164

Nils Olofsson. Född 1631 i Ubyn, Revsund. Död 1692 i Ubyn, Revsund. Bonde Ubyn, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 82, s *, Far 328, s *, Mor 329, s *)

165

Gertrud Olofsdotter. Född 1632 i Mellgård, Revsund. Död 1716 i Ubyn, Revsund. Begravd 1716-07-22. Gift med föregående ana. (Barn 82, s *, Far 330, s *, Mor 331, s *)

166

Lars Olofsson. Möjligen far till Märit Larsdotter. Åbo 1683 i Grytan, Brunflo (Matts Ling, 1924)). Gift (Barn 83, s *)

176

Per Olofsson. Född 1652 (C:1 dödsnotis). Död 1698 i Nor, Revsund (C:1). Begravd 1698-06-13 i Revsund (C:1). Anförlust, se sida *.

177

Ingeborg Persdotter. Född 1652 i Nor, Revsund. Död 1715 i Nor, Revsund. Anförlust, se sida *.

178

Olof Olofsson. Anförlust, se sida *.

180

Olof Larsson. Född 1645 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 51 år och 7 månader gammal 1697 i Grimnäsbacken, Revsund. Begravd 1697-04-11 i Revsund (C:1). Anförlust, se sida *.

181

Anna Nilsdotter. Anförlust, se sida *.

182

Olof Ingebrektsson. Född 1644-06-23 i Bräcke. Död 1734-07-11 i Gällö 1, Revsund. Anförlust, se sida *.

183

Lisbet Knutsdotter. Född 1652-04-08 i Fanbyn, Sundsjö (Revsund AI:1). Död 1741-11-26 i Gällö 1, Revsund (C:1 Robert Andersson). Anförlust, se sida *.

192

Per Andersson. Född omkring 1638 i Sidsjö 3, Bodsjö (AI:1). Död 1704-02-28 i Sidsjö 3, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift två gånger (Jan-Olof Grönvik). Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 1689-09-29 i Bodsjö (C:1, Jan-Olof Grönvik) med Karin Biörsdotter. (Född omkring 1644 i Ragunda (Bodsjö AI:1). Barnlös.) (Barn 96, s *, Far 384, s *, Mor 385, s *)

193

Sara?.Gift med föregående ana. (Barn 96, s *)

194

Sjul Sefastsson. Född i Tavnäs, Sundsjö. Bonde i Tavnäs, Sundsjö. Gift (Barn 97, s *, Far 388, s *)

196

Herman Svensson. Född 1655 i Mälgåsen, Revsund. Död 1688 i Mälgåsen, Revsund. Begravd 1688-07-26 i Revsund (Robert Andersson). Köp 1681 av Mälgåsen 2, Revsund. Bonde i Mälgåsen 2, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 98, s *, Far 392, s *, Mor 393, s *)

197

Karin Gulliksdotter. Född 1645-09-15 i Borgsjö. Död 1733-12-03 i Mälgåsen, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 98, s *, Far 394, s *)

198

Esbjörn Bertilsson. Bonde i Västanå 3. Född omkring 1647 (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Död möjligen omkring 1718 i Västanå 3, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Nämnd omkring 1680-1718 i Västanå 3, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Gift med efterföljande ana. (Barn 99, s *)

199

Karin Olofsdotter. Född omkring 1657 i Västanå 3, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Gift med föregående ana. (Barn 99, s *, Far 398, s *)

211

Elisabet. Testamentespengar betalas efter hustru Lisbeta Larsdotter 1717-05-19 i Grönviken. Hon skulle kunna vara Per Olofssons svärmoder. Gift (Barn 105, s *)

218

Anders Malmberg. Dragon. Gift med efterföljande ana. (Barn 109, s *)

219

Kerstin Jonsdotter. Efternamn Nielzdotter, enligt dotterns Gölos (Gölins) födelsenotis. Gift med föregående ana. (Barn 109, s *)

220

Kristen Olofsson. Död 1745 i Mordviken, Bräcke. Anförlust, se sida *.

221

Brita Eriksdotter. Död 1723. Anförlust, se sida *.

228

Olof Torkelsson. Är död 1671. Torkel Olofsson hade en son, omnämnd som död 1671, men efterlämnande barn. Karl Göran Eriksson i Uppsala håller för troligt att Christen hörde till denna barnkull och var sonson till Torkel. Gift med efterföljande ana. (Barn 114, s *, Far 456, s *, Mor 457, s *)

229

Rågiäl Andersdotter. Död 1698 i Mordviken, Bräcke. Testamentespengar 1698-02-06 i Mordviken, Bräcke. Rågiäl är möjligen en ana till Rakel Kristensdotter, som då har fått sitt namn i en "finare" form efter henne. Rågiäl skulle t ex kunna vara mor till Kristen Olofsson. Gift med föregående ana. (Barn 114, s *)

240

Erik Önnesson. Född i Nor 1, Revsund. Bonde i Nor, Revsund (och Rind, Revsund)?. Nämnd som son 1645 i Nor, Revsund (Mantalslängd). Nämnd som ägare 1663 och 1676 i Nor, Revsund (Specialjordebok). Nämnd som ägare 1680 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Gift med efterföljande ana. (Barn 120, s *, Far 480, s *, Mor 481, s *)

241

Kerstin Nilsdotter. Född i Mälgåsen 1, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 120, s *, Far 482, s *)

242

Per Olofsson. Född 1622 i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Död 1709-05-.. i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Bonde i Grimnäs 3, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 121, s *, Far 484, s *, Mor 485, s *)

243

Gertrud Larsdotter. Född 1641 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 1695 i Grimnäs 3, Revsund (C:1). Begravd 1695-06-30 i Revsund (C:1). Gift med föregående ana. (Barn 121, s *, Far 486, s *, Mor 487, s *)

244

Olof Larsson. Född 1645 i Grimnäsbacken, Revsund. Död 51 år och 7 månader gammal 1697 i Grimnäsbacken, Revsund. Begravd 1697-04-11 i Revsund (C:1). Anförlust, se sida *.

245

Anna Nilsdotter. Anförlust, se sida *.

246

Mickel Olofsson. Född 1633 i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Död 1698 i Grimnäs, Revsund. Begravd 1698-04-25. Bonde i Grimnäs, Revsund. Säljer tillsammans med Per Jonsson i Ösjö till Bengt Persson i Marsätt arvejord efter "vår salig moder". Brev 1690 (Bengt Bengtsson). Gift med efterföljande ana. (Barn 123, s *, Far 492, s *, Mor 493, s *)

247

Märit Jönsdotter. Född 1647 i Ösjö, Revsund. Död 1728-05-01 i Grimnäs, Revsund. Märit säljer 1707 sin del i Ösjö till systern Gölin. Båda kvinnorna är då änkor. (Bengt Bengtsson) Gift med föregående ana. (Barn 123, s *, Far 494, s *, Mor 495, s *)

248

Knut Kjellsson. Bonde i Sund, Revsund. Nämnd åtminstone från 1663 till 1689 i Sund, Revsund (Specialjordeböcker, Persson (1936) sid 90). Gift (Barn 124, s *, Far 496, s *, Mor 497, s *)

250

Kjell Olofsson. Född i Döviken, Revsund. Nämnd från 1680 i Döviken, Revsund (Persson (1936) sid 56). Gift med efterföljande ana. (Barn 125, s *, Far 500, s *, Mor 501, s *)

251

Brita Olofsdotter. Född 1641. Död 1689 i Döviken, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 125, s *)

252

Per Olofsson. Bonde i Fugelsta 3. Möjligen far till Nils Persson. Gift med efterföljande ana. (Barn 126, s *)

253

Sigrid Nilsdotter. Född i Fugelsta 3, Marieby (Karl Göran Eriksson). Gift med föregående ana. (Barn 126, s *, Far 506, s *)

254

Erik Jonsson Rese. Bonde i Rossbol 5, Lockne. Gift med efterföljande ana. (Barn 127, s *)

255

Sigrid Jönsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 127, s *)

Generation VIII

258

Per Larsson. Bonde Nor, Revsund. Nämnd 1645 i Nor, Revsund (Mantalslängd). Nämnd som ägare 1650 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Nämnd som ägare 1663 och 1676 i Nor, Revsund (Specialjordebok). Nämnd som ägare (1 1/2 tunnland) 1680 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Gift med efterföljande ana. (Barn 129, s *, Far 516, s *)

259

Märit Nilsdotter. Nämnd som hustru 1645 i Nor, Revsund (Mantalslängd). Möjligen mor till Ingeborg Persdotter. Gift med föregående ana. (Barn 129, s *)

260

Ingebrekt Olofsson. Nämnd 1645 på Prästbordet, Bräcke (mantalslängd, Karl Göran Eriksson). Gift med efterföljande ana. (Barn 130, s *, Far 520, s *, Mor 521, s *)

261

Sissel Olofsdotter. Nämnd 1645 på Prästbordet, Bräcke (Mantalslängd, Karl Göran Eriksson). Troligen hustru till Ingebrekt Olofsson. Gift med föregående ana. (Barn 130, s *, Far 522, s *)

262

Knut Nilsson. Nämnd åtminstone från 1650 till 1680 i Fanbyn, Sundsjö (Per Persson). Gift (Barn 131, s *, Far 524, s *, Mor 525, s *)

264

Olof Svensson. Född i Hovdsjö, Revsund (nu Nyhem). Bonde Hovdsjö. Nämnd i tiondemantalet 1645 i Hovdsjö, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 132, s *, Far 528, s *)

265

Inger Persdotter. Gift med föregående ana. (Barn 132, s *)

268

Lars Broddesson. Bonde Grimnäsbacken, Revsund. Ägare från 1632 till 1682 i Grimnäsbacken, Revsund (Bengt Bengtsson). Kyrkvärd från 1651 till 1653 i Revsund (Richard Åström). Möjligen son till Brodde Guttormsson i Anviken. Gift med efterföljande ana. (Barn 134, s *)

269

Sigrid Torkelsdotter. Grimnäsbacken. Ärver gården efter faster Gertrud Mickelsdotter, lever 1646, gift med norrman Olof Jonsson, lever 1645, är död 1647, barnlösa. Gift med föregående ana. (Barn 134, s *, Far 538, s *, Mor 539, s *)

272

Anders Eskilsson. Bonde Förberg, Revsund. Gift med efterföljande ana. Ur Räfsten 1613: Jens Eschilldenn i Forberg haffuer sworitt swenschenn. Bekiende att kannd saa paa ald gaardenn 5 tonder. Der aff tillkommer Anders Eschillssen 2 tonder seed och Her Andersiis quinde i Bröndflod 1 tonde, som er forbrutt. Och beretter Jens Eschildsenn, att hand haffuer sold Jenns Echillssenn sin partt i godtzett; doch iche annseett, epterdi de begge bekiender emelomb dennom icke att giortt nogen breff om samme godtzs. Anders Eschildssenn befrier 2 tonder i denne seed som kom paa hans partt epter sin faders söttning. Forbrutt 3 tonder. Landschyld 4 1/2 mkr. Anders Eschillsenn i Fornebye römpt er fri. Nämnd som ägare 1614 i Förberg, Revsund (Persson (1936) sid 59). Nämnd 1645 i Förberg, Revsund (Mantalslängd). (Barn 136, s *, Far 544, s *)

273

Agnes Kjellsdotter. Nämnd som hustru 1645 i Förberg, Revsund (Mantalslängd). Gift med föregående ana. (Barn 136, s *)

274

Olof Nilsson. Född möjligen i Stavre, Revsund. Bonde Ubyn 2, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 137, s *)

275

Kerstin Persdotter. Född i Ubyn 2, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 137, s *, Far 550, s *)

276

Nils Jonsson. Född i Mälgåsen 1, Revsund. Bonde i Mälgåsen 1, Revsund (ägare 1663-91). Gift 1:o Gift 2:o (Barn 138, s *, Far 552, s *, Mor 553, s *)

280

Salomon Persson. Bonde i Anviken 2. Född 1635 i Anviken, Revsund. Död 1717 i Anviken, Revsund. Kyrkvärd från 1676 till 1691 i Revsund (Richard Åström). Gift med efterföljande ana. (Barn 140, s *, Far 560, s *, Mor 561, s *)

281

Brita Eskilsdotter. Född 1645 i Sunnestbyn, Revsund. Död 1701 i Anviken, Revsund. Dopvittne i dop 2 till Olof Larsson i Grimnäsbacken (Bengt Bengtsson). Gift med föregående ana. (Barn 140, s *)

282

Olof Olofsson. Bonde i Bensjö, Bräcke. Gift med efterföljande ana. (Barn 141, s *, Far 564, s *, Mor 565, s *)

283

Brita Larsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 141, s *)

288

Mickel Olofsson. Bonde i Björsjö. Född i Björsjö, Sundsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 144, s *, Far 576, s *, Mor 577, s *)

289

Brita Halvardsdotter. Född i Mälgåsen, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 144, s *, Far 578, s *)

290

Sven Olofsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö. Född 1634 i Hovdsjö, Revsund. Död 1713 i Tavnäs, Sundsjö. Begravd 1713-04-26 i Sundsjö (Per Olov Österlind). Övertog? hemman efter Olof Joensson och Johanna Persdotter i Tavnäs. Gift med efterföljande ana. (Barn 145, s *, Far 580, s *, Mor 581, s *)

291

Margeta Månsdotter. Född 1643. Död 1698 i Tavnäs, Sundsjö. Gift med föregående ana. (Barn 145, s *)

294

Olof Nilsson. Född möjligen i Stavre, Revsund. Anförlust, se sida *.

295

Kerstin Persdotter. Född i Ubyn 2, Revsund. Anförlust, se sida *.

296

Evert Halvardsson. Född 1643 i Ubyn 1, Revsund. Död 1698 i Ubyn 1, Revsund. Begravd 1698-06-02 i Revsund (C:1). Bonde i Ubyn 1, Revsund. Brukade Östgården. Gift med efterföljande ana. (Barn 148, s *, Far 592, s *, Mor 593, s *)

297

Ramborg Svensdotter. Gift med föregående ana. (Barn 148, s *)

298

Per Månsson. Bonde i Östernäset 1, Borgsjö. Nämnd omkring 1663-1679 i Östernäset 1, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Möjligen far till Anna Persdotter Blix. Båtsman Peder Månsson Blix nämnd 1687-1689 i Borgsjö (Karl-Ingvar Ångström i Anbytarforum 2000-04-10). Död 1689-11-.. (H Molund, Karl-Ingvar Ångström i Anbytarforum 2000-04-10). Det är således sannolikt att Annas far slutade som båtsman (Karl-Ingvar Ångström). Gift med efterföljande ana. (Barn 149, s *)

299

Gölug. Nämnd i Östernäset 1, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Gift med föregående ana. (Barn 149, s *)

302

Sten Larsson. Bonde i Forsta, Lockne. Gift med efterföljande ana. (Barn 151, s *)

303

Brita Olofsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 151, s *)

324

Jöns Olofsson. Bonde i Värviken. Kyrkvärd från 1650 till 1651 i Revsund (Richard Åström). Gift (Barn 162, s *)

328

Olof Nilsson. Född möjligen i Stavre, Revsund. Anförlust, se sida *.

329

Kerstin Persdotter. Född i Ubyn 2, Revsund. Anförlust, se sida *.

330

Olof Sivertsson (Sjulsson). Bonde i Mellgård. Född i Mellgård, Revsund. Död före 1646 i Mellgård, Revsund. Kyrkvärd från 1625 till 1630 i Revsund (Richard Åström). Gift med efterföljande ana. (Barn 165, s *, Far 660, s *, Mor 661, s *)

331

Gölin Olofsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 165, s *)

384

Anders Persson. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 192, s *, Far 768, s *, Mor 769, s *)

385

Kerstin. Gift med föregående ana. (Barn 192, s *)

388

Sefast Sigfridsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö. Gift (Barn 194, s *, Far 776, s *)

392

Sven Olofsson. Bonde i Mälgåsen, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 196, s *)

393

Gunborg Olofsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 196, s *)

394

Gulle Jönsson. Nämnd mellan 1641 och 1673 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö (KI Ångström). Anor från "Bönder och gårdar i Medelpad 1300-1800" av Algot Hellbom (maskinskrift i Härnösands landsarkiv), hämtade från Håkan Skogsjös fars antavla. Gift (Barn 197, s *, Far 788, s *)

398

Olof Eriksson. Bonde i Västanå 3. Nämnd omkring 1647-1679 i Västanå 3, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Gift (Barn 199, s *, Far 796, s *)

456

Torkel Olofsson. Bonde i Mordviken 2. Nämnd 1645 i Mordviken 2, Bräcke (Mantalslängd). Gift med efterföljande ana. (Barn 228, s *, Far 912, s *, Mor 913, s *)

457

Ingrid Olofsdotter. Nämnd som hustru 1645 i Mordviken, Bräcke (Mantalslängd). Gift med föregående ana. (Barn 228, s *)

480

Önne Henriksson. Född i Nor, Revsund. Bonde i Nor, Revsund. Nämnd som Effuin Henrichssen 1645 i Nor 1, Revsund (Mantalslängd). Nämnd som Öhne Eriksson 1650 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Nämnd som Öhne Henriksson 1656 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Öhne Hindersson överstruken som ägare 1663 i Nor, Revsund (Specialjordebok). Gift med efterföljande ana. (Barn 240, s *, Far 960, s *)

481

Lucia (Ludtze) Eriksdotter. Nämnd som hustru 1645 i Nor 1, Revsund (Mantalslängd). Gift med föregående ana. (Barn 240, s *)

482

Nils Jonsson. Född i Mälgåsen 1, Revsund. Anförlust, se sida *.

484

Olof Olofsson. Bonde i Grimnäs. Född i Grimnäs 3, Revsund. Omnämnd mellan 1638 och 1670 i Grimnäs 3, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 242, s *, Far 968, s *, Mor 969, s *)

485

Gölin Persdotter. Död omkring 1688, före 1690 i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Gift med föregående ana. (Barn 242, s *)

486

Lars Broddesson. Anförlust, se sida *.

487

Sigrid Torkelsdotter. Anförlust, se sida *.

492

Olof Olofsson. Född i Grimnäs 3, Revsund. Anförlust, se sida *.

493

Gölin Persdotter. Död omkring 1688, före 1690 i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Anförlust, se sida *.

494

Jöns Jonsson. Född i Ösjö, Revsund. Bonde i Ösjö. Ägare från 1650 till 1692 i Ösjö, Revsund. Kyrkvärd från 1638 till 1646 i Revsund (Richard Åström). Levde 1672 i Ösjö, Revsund. Levde 1705, men är död 1707 (Bengt Bengtsson). Gift med efterföljande ana. (Barn 247, s *, Far 988, s *)

495

Märit Persdotter. Nämnd i dombok från Revsunds ting 1696-05-.. (Karl-Göran Eriksson, Lars Nylander). Mickel Olsson i Grimnäs (i Revsunds socken) och Peder Jonsson i Ösjö sålde sin saliga "moders" del i Marsätt till sin "morbror" Bengt Persson i Marsätt den 18 februari 1690. Vem Märit verkligen var mor till är oklart. På Revsunds ting i maj 1696 framgår att namnet på personen i fråga var Märit Persdotter (Lars Nylander, Uppgifter av Karl Göran Eriksson, Uppsala). Märk att det inte anmärks att Bengt Persson var död (det var han enligt brev av den 6 februari 1689, se nedan) i detta brev. Karl Göran Eriksson, Uppsala, förklarar detta sålunda: "I domböckerna träffar man emellanåt på t.ex. hemmansuppbud i avlidna personers namn, utan att de omnämns som döda. För Bengt Perssons del antar jag att han under sin livstid köpt och betalt medarvingarnas delar i Marsätt. Efter hans oväntade död blev det högst aktuellt att sätta detta på pränt. Köpebrev skrevs ju efter en generell formel, och här kan vi se att den tydligen vidhölls oavsett om någon av parterna avlidit efter överenskommelsens ingående." (Lars Nylander, Brev från Karl Göran Eriksson, Uppsala, 2 februari 1999) Gift med föregående ana. (Barn 247, s *, Far 990, s *, Mor 991, s *)

496

Kjell Jönsson. Bonde, länsman och kyrkvärd i Sund. Nämnd åtminstone från 1599 till 1619 i Sund, Revsund (Persson (1923 och 1936)). Kyrkvärd från 1598 till 1606 i Sund, Revsund (Richard Åström). Länsman 1600 i Sund, Revsund (Persson (1936)).

Möjligen far till Knut Kjellson.

Ur Räfsten 1613 (sid 151): Kield Joensen i Sunde hand haffuer sworitt swenschen. Kand saae 4 tonder. Landschyld 6 mkr.

Item pantte gotz Biönie (Böermöe) aff Erich Wald, kan saae 1 tonde. Landschyld 1 1/2 mkr.

Odels manden till dette gotzs bor i Norge i Skogenn, heder Lauritz Munkebye. Hand haffuer hen pantteddett till Erich Walle lang tiid siiden for 30 dlr. Siden haffuer Kield i Sund panttid dette att for:ne Ericdh Wald for 30 dlr och werre disse begge under swenschenn. For:ne Kield i Sund schall giffue kongen landschiuld aff Biörnnöer for for:ne aarsager.

Och beretter att haffuer nogett mere pantte gotzs i Bradtby aff nogle folck i Norge som iche ehr forbrutt.

Befindis aff nöigagtig breff segell, att Kield haffuer kiöbtt dette Brattbye aff nogle folch i Norge till odell, och maa nu icke igien lösiis. Kand saais 1 tonde. Landschyld 1 1/2 mkr.

Haffuer ochsaa tillpanted sig ett gotz i Gelöen, her till saais 1 tonde 1 1/2 fg:r, och er icke kiend under cronnen mens schall lössis aff börnnene som ere odels mand thill samme gotz. Huis dett icke bliffuer löst inden aar och dag med deris egen pengar, da att were forbrutt.

(Räfsten med jämtarna 1613)

 

Nämnda i Sund: 1410 Niklas (Persson 1923), 1418 Nils Pedersson (Persson 1923), 1420 Tore (Persson 1923), 1445 Ingel Torkelsson (Persson 1923), 1446 Gudmund (Persson 1936). 1470 Om Peder Fastesson i Mordviken söner Nils, Torkel och Anders. Nils skall ha Sund, Torkel skall ha Mordviken. (Persson 1923). 1480 Kjell Jönsson (Persson 1936, fel årtal?). 1482 Laurens (Persson 1936). 1485 Nils (Persson 1923). 1505 Botolf (Persson 1923). 1509 Nils Pedersson (Persson 1936). 1511 Sten Pedersson (Persson 1923). 1512-02-09 Nils i Sund är avliden, hans hemman innehas av Sten i Sund (Persson 1923). 1535 Henrik Stensson (Persson 1936). 1539 Olof Pedersson (Persson 1923). 1546 Torkel (Persson 1936). 1566 Enkan (Tiondelängd). 1567 Vidua (Tiondelängd). 1568 Lars Torkelsson (Tiondelängd). 1570 Segrid (Tiondelängd). 1571 Vidua (Tiondelängd). 1570 Anders och Olof (Persson 1936). 1599, 1600, 1619 Kjell Jönsson (Persson 1923, 1936). 1630 Olof Nilsson (Persson 1923). 1632 Olof Kjellson (Persson 1936). 1636 Olof Nilsson (Persson 1936). 1662 Olof Nilssons änka (Persson 1936). Gift med efterföljande ana. (Barn 248, s *)

497

Sigrid. Överstruken som änka (Knut Kjellsson ditskriven) 1663 i Sund, Revsund (Specialjordebok). Möjligen gift med Kjell Jönsson. Gift med föregående ana. (Barn 248, s *)

500

Olof Kjellsson. Bonde i Döviken, Revsund. Nämnd från 1627 i Döviken, Revsund (Persson (1936) sid 56). Gift med efterföljande ana. (Barn 250, s *, Far 1000, s *)

501

Gulle Eriksdotter. Gift med föregående ana. (Barn 250, s *)

506

Nils Månsson. Född i Fugelsta 3, Marieby (Karl Göran Eriksson). Gift (Barn 253, s *, Far 1012, s *, Mor 1013, s *)

Generation IX

516

Lars Jonsson. Bonde Nor, Revsund. Lauritz Jonsson nämnd som ägare 1623 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Troligen antingen bror till Nils och Henrik Jonssöner eller måg till Nils Jonsson i Nor. Gift (Barn 258, s *)

520

Olof Pålsson. Troligen far till Ingebrekt Olofsson. Kyrkvärd mellan 1630 och 1640 i Bräcke (Bengt Bengtsson). Gården i Bräcke anges 1611 som öde, finns ej med i "räfsten 1613", och blir någon gång före 1640 kyrkobol. Trots detta tycks familjen på gården vara densamma. (Bengt Bengtsson) Gift med efterföljande ana. (Barn 260, s *, Far 1040, s *)

521

Ingebrektsdotter. Död före 1645. Ingebrekt Olofsson i Bräcke är troligen kusin till Ingebrekt Svensson i Stavre. Ingebrekt Olofssons son Olof övertar troligen Ingebrekt Svenssons hemman i Stavre. Gift med föregående ana. (Barn 260, s *, Far 1042, s *)

522

Olof.

Gift (Barn 261, s *)

524

Nils Gierloffsson. Bonde i Fanbyn. Född i Fanbyn, Sundsjö. Nämnd 1611 i Fanbyn, Sundsjö (Per Persson). Nämnd i räfsten med jämtarna (2 tunnor, landskyld 3 mark) 1613 i Fanbyn, Sundsjö (sid 154). Nämnd från 1600 till 1647 i Fanbyn, Sundsjö (Bengt Bengtsson). Gift med efterföljande ana. (Barn 262, s *, Far 1048, s *)

525

Brita Kjellsdotter. Nämnd som hustru 1645 i Fanbyn, Sundsjö (Mantalslängd). Gift med föregående ana. (Barn 262, s *)

528

Sven Sjulsson. Bonde i Hovdsjö. Gift (Barn 264, s *, Far 1056, s *)

538

Torkel Mickelsson. Född i Grimnäsbacken, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 269, s *, Far 1076, s *)

539

.

Född i Björnön, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 269, s *)

544

Eskil Hermansson. Även Eskield. Född i Förberg, Revsund. Bonde Förberg, Revsund. Nämnd som ägare 1600 i Förberg, Revsund (Persson (1936) sid 59). Gift (Barn 272, s *, Far 1088, s *)

550

Per Arnesson. Bonde i Ubyn 2. Född i Ubyn 2, Revsund. Nämnd mellan 1580 och 1625 i Ubyn 2, Revsund. Ur Räfsten 1613: Peder Arenssen, Udbyenn, römptte. Er fri. Kyrkvärd från 1619 till 1625 i Revsund (Richard Åström). Gift (Barn 275, s *, Far 1100, s *)

552

Jon Nilsson. Bonde i Mälgåsen 1. Född i Mälgåsen 1, Revsund. Nämnd mellan 1600 och 1640 i Mälgåsen 1, Revsund. Ur Räfsten 1613 (sid 149): Joen Nielssen i Melgaasen hand haffuer sworit swenschenn. Beretter att Giertrud, Melgaas, komb till hans och hans naboes och haffde itt swensche breff att hun schulle faa almuen (huad breffuid indholld wed hand iche) och bleff baade quinden, hand och nogle flerre hans naboer strax samme natt fangen aff fienden, och breffuid bleff taged fra quinden igienn, saa det iche bleff forkynditt for jempternne. Kand sae 1 1/2 tonde. Landschyld 2 mkr 5 sk. Gift med efterföljande ana. (Barn 276, s *, Far 1104, s *)

553

Gertrud Eriksdotter. Gift med föregående ana. (Barn 276, s *)

560

Per Nilsson. Bonde i Anviken. Född 1600. Möjligen son till Nils Jonsson i Anviken. Gift med efterföljande ana. (Barn 280, s *, Far 1120, s *, Mor 1121, s *)

561

Salomonsdotter. Född i Bensjö 4, Bräcke. Gift med föregående ana. (Barn 280, s *)

564

Olof Haldnordsson. Möjligen far till Olof Olofsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 282, s *)

565

Brita Mickelsdotter. Möjligen mor till Olof Olofsson. Gift med föregående ana. (Barn 282, s *)

576

Olof Fastesson. Bonde i Björsjö, Sundsjö. Gift med efterföljande ana. (Barn 288, s *)

577

Gertrud Mickelsdotter. Född i Björsjö, Sundsjö. Gift med föregående ana. (Barn 288, s *, Far 1154, s *)

578

Halvard Olofsson. Bonde i Mälgåsen, Revsund. Gift (Barn 289, s *)

580

Olof Svensson. Född i Hovdsjö, Revsund (nu Nyhem). Anförlust, se sida *.

581

Inger Persdotter. Anförlust, se sida *.

592

Halvar Evertsson. Född i Ubyn 1, Revsund. Levde 1672. Bonde i Ubyn, Revsund. Kyrkvärd från 1658 till 1659 i Revsund (Richard Åström). Gift med efterföljande ana. (Barn 296, s *, Far 1184, s *, Mor 1185, s *)

593

Anna Nilsdotter. Gift med föregående ana. (Barn 296, s *)

660

Sivert Jönsson. Född i Mellgård, Revsund. Nämnd mellan 1600 och 1625 i Mellgård, Revsund. Gift med efterföljande ana. Ur Räfsten 1613: Siword i Mellgaard beretter icke att haffue sworit swenschenn mens römptt offuer till Norge, mens bekiender att hans sönn Peder i Melgaard fick hannom it swensche breff och hand römpt offuer till Norge der med, och hans sön wiiste och sagde dem som hoes ware aff breffuitt, som war Erich Mellgas och Peder Bortzen i Zitzö, Olleff Torkildsenn i Ages wicken, Michell i Stoufre, och de romptt alle till Norge. Bekiender att kand saa 4 tonder paa dett hand eyer aff gaardenn med itt stöcke eng i Beche (?). Landschyld 6 mkr. Item bekiender att haffue i Botzöe paa hans höstruis gotzs 1/2 tonde seed. Landschyld 1/2 mkr 5 sk. Fredlös malitt paa Hans May:tzs gode behagh afftingett, epterdi hand haffuer afftingett och römptt med breffuid. Och bekiender hand sielff att haffue faaid breffuid om mandagenn da fienden ankomb. Och beretter Jenns Bielche at krigsfolched icke rögtte op fra Bronnflod förennd om tirsdagen der eptter, och dett leier i Owigen om onsdagenn och offuer fieldett om löffuerdagenn. Item dette bekiender Peder Grumb och Anders Swenssen och undschiuller hand sigh att hand wiste iche om hand skulle faa nogen breffuit, icke heller bleff almuen forkyndett mens hans sönn Peder Siworssenn wiste dett till fornn och kunde laesse och naade faderen paa wien, der hand römptte och fich faderen breffuitt, der for skall hand giffue for sin fred. Och epterdi hans sönn Peder Siwordsens forseelse findis större, da bör hand som enn prentzipal udi denne forseelse att römme. Peder Siworssenn i Mellgaard beretter att haffuer römptte offuer till Norge. Bekiender att Gulle i Mellgaard fich hannom itt swensche breff om mandagen morgen och hand samme dag om aftenns tiid fich hans fader dett och haffde lest breffuitt och berett hand huad dett indholtte. Hand bleff for samme sagh som en prensipal epter kongens dombs indhold tillfundett att römme kongens land till den 18 septemb. under hans halsis fortabelse. (Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokoll efter Baltzarfejden. Utgivna av Hasse Petrini. Östersund 1959. Sidan 146.) (Barn 330, s *, Far 1320, s *)

661

Ramborg. Gift med föregående ana. (Barn 330, s *)

768

Per Andersson. Bonde i Sidsjö 3, Bodsjö. Nämnd som död 1613 i Sidsjö, Bodsjö (Räfsten med jämtarna). Gift med efterföljande ana. (Barn 384, s *, Far 1536, s *)

769

Sigrid Tordsdotter. Född i Sidsjö 1, Bodsjö. Nämnd som husfolk 1645 i Sidsjö, Bodsjö (Mantalslängd). Gift med föregående ana. (Barn 384, s *, Far 1538, s *)

776

Sjul Sefastsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Nämnd 1628-1718 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (Jan-Olof Grönvik). Gift (Barn 388, s *, Far 1552, s *)

788

Jöns Unesson. Nämnd mellan 1620 och 1630 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö. Gift (Barn 394, s *, Far 1576, s *)

796

Erik Olofsson. Bonde i Västanå 3. Nämnd omkring 1619-1643 i Västanå 3, Borgsjö (K-I Ångström Gårdsregister Borgsjö socken 1994). Gift (Barn 398, s *)

912

Olof Torkelsson. Bonde i Mordviken 2. Nämnd mellan 1600 och 1628 i Mordviken 2, Bräcke (tl, Karl Göran Eriksson). Gift med efterföljande ana. (Barn 456, s *, Far 1824, s *)

913

Brita Mickelsdotter. Har jordepart i Bröckling. Gift med föregående ana. (Barn 456, s *)

960

Henrik Jonsson. Bonde i Nor, Revsund. Ur Räfsten 1613 (sid 150): Hendrich Joenssenn i Noed hand haffuer sworitt swenschen. Kand saa till hans partt aff gaardenn och till en partt i Rindett 2 1/2 tonder. Haffuer en söster, er gift i Swerig, och hindis partt er och saa forbrutt. Kand saais paa denne gaard Noed 3 tonder. Tillkommer hans broder Nielses börnn den 1/2 gaard, som er 1 1/2 tonde. Forbrutt 1 1/2 tonde. Landschyld 2 mkr 5 sk. Noch kand saae i Rinden 1 tonde. Landschyld 1 1/2 mkr. Nämnd som ägare (1/2 sp och del i Rind) 1614 i Nor, Revsund (Persson (1936) sid 75). Gift (Barn 480, s *, Far 1920, s *)

968

Olof Eskilsson. Bonde i Grimnäs 3. Född i Grimnäs 3, Revsund. Död troligen i Balsarfejden 1613. Nämnd mellan 1600 och 1613 i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Gift med efterföljande ana. Ur Räfsten 1613: Olluff Eschillsenn i Grennes haffuer sworitt swenschenn. Kand saae till ald gaardenn 3 tonder. Er död. Landschyld 4 1/2 mkr. (Barn 484, s *, Far 1936, s *, Mor 1937, s *)

969

Brita. Gift med föregående ana. (Barn 484, s *)

988

Jon Olofsson. Född i Ösjö, Revsund. Bonde i Ösjö. Ägare från 1623 till 1650 i Ösjö, Revsund. Kyrkvärd från 1625 till 1638 i Revsund (Richard Åström). Gift (Barn 494, s *, Far 1976, s *)

990

Per Bengtsson. Född i Marsätt, Sundsjö. Död omkring 1667 i Marsätt, Sundsjö. Bonde i Marsätt, Sundsjö.

Nämnd 1622-1667 (Lars Nylander).

Peder nämns tidigast i arrendebrevet från 1622 (Lars Nylander, Persson (1925) s 135f). Han nämns inte i arvskiftesbrevet efter Anna Hemmingsdotter från 1623, eftersom han inte var av den barnkullen. 1626 skedde en överenskommelse mellan Peder och de andra syskonen om arvet efter deras saliga föräldrar. Peder ersatte sina syskon ekonomiskt, och skulle efter det vara fri från deras anspråk. Sven i Landsom skulle dock bli utlöst vid senare tillfälle.

Vid Revsunds ting den 18 oktober 1632 klagade Peder Bengtsson om en påförd silverskatt på Landsom, som avskaffades (Lars Nylander, Persson (1925) s 139).

1654 löste Peder Bengtsson ut sina fyra svågrar med pengar före deras hustruarv i Marsätt (Lars Nylander, Persson (1925) s 140).

Den 7 december 1667 skedde rågångsuppgörelse mellan Peder Bengtsson och grannarna i Landsom.

Peder i Marsätt nämns som lagrättsman vid Revsunds ting 1636 och 1637 (Lars Nylander, Jämtlands domböcker II sid. 77 och 93).

På Lits ting den 2 december 1647 klagade Peder Bengtsson om sin svärmor, änkan Gudlögs (Gölog) fädernejord i Huse (i Häggenås socken), som Erik Olsson i Kroksgården hade bytt bort. Samtidigt klagade han efter ½ "tunnsäd" odal som Hemmings änka besatt. Rätten dömde jorden till Gölog änka (Lars Nylander, Jämtlands domböcker IV sid. 38).

Gift med efterföljande ana. (Barn 495, s *, Far 1980, s *, Mor 1981, s *)

991

Ingrid Olofsdotter. Född i Huse, Häggenås. Nämnd 1645 i Marsätt, Sundsjö (Mantalslängd). Dotter till Olof Siegersson i Fanbyn, Sundsjö, enligt Rigord Andersson: Marsätt-släkten (GF). Enligt Räfsten 1613 var Olof Segersson gift med en dotter till Brodde Jonsson i Hosjö, Sundsjö och hade sju små barn. Gift med föregående ana. (Barn 495, s *, Mor 1983, s *)

1000

Kjell Persson. Bonde i Döviken. Nämnd från 1600 i Döviken, Revsund (Persson (1936) sid 56). Möjligen far till Olof Kjellsson. Ur Räfsten 1613: Kield Pederssenn i Döwigenn haffuer sworit swenschenn. Kannd saae paa sin anpartt 2 tonder. Landschyld 3 mkr. Las Pederssenn i Döwigen haffuer sworit swenschen och er udtagen till Rydtzland. Kand saae 1 tonde. Landschyld 1 1/2 mkr. Gift (Barn 500, s *, Far 2000, s *)

1012

Måns Nilsson. Bonde i Fugelsta 3. Gift med efterföljande ana. (Barn 506, s *, Far 2024, s *)

1013

Karin Broddesdotter. Gift med föregående ana. (Barn 506, s *)

Generation X

1040

Pål. Nämnd på 1580-talet i Bräcke (Bengt Bengtsson). Möjligen far till Olof Pålsson i Bräcke och till Jon Pålsson i Bensjö. Gift (Barn 520, s *)

1042

Ingebrekt. Bonde Stavre, Revsund. Nämnd mellan 1562 och 1571 i Stavre, Revsund (Bengt Bengtsson). Gift (Barn 521, s *)

1048

Gierloff. Bonde i Fanbyn. Nämnd (1 1/2 sp.) 1566 i Fanbyn, Sundsjö (Per Persson). Gift (Barn 524, s *)

1056

Sigurder Ryss. Gift (Barn 528, s *, Far 2112, s *)

1076

Mickel Eskilsson. Född i Grimnäs 3, Revsund. Död i Grimnäsbacken, Revsund. Nämnd 1600 i Grimnäsbacken, Revsund (Bengt Bengtsson). Gift (Barn 538, s *, Far 2152, s *, Mor 2153, s *)

1088

Herman. Bonde Förberg, Revsund. Nämnd mellan 1566 och 1571 i Förberg, Revsund (Tiondelängder ur Jämtländska räkenskaper). Gift (Barn 544, s *)

1100

Arne Persson. Bonde i Ubyn 2, Revsund. Ubyn 2:3, 3 1/2 tunnland. Nämnd 1560-70-tal i Ubyn 2, Revsund. Gift (Barn 550, s *)

1104

Nils Eriksson. Bonde i Mälgåsen 1, Revsund. Mälgåsen 1, 1 1/2 tunnland. Nämnd mellan 1550 och 1580 i Mälgåsen 1, Revsund. Gift (Barn 552, s *)

1120

Nils Jonsson. Bonde i Anviken. Nämnd från 1614 i Anviken, Revsund (Persson (1936) sid 42). Möjligen son till Jon Gudsormsson i Anviken. Gift med efterföljande ana. (Barn 560, s *, Far 2240, s *)

1121

Gertrud. Nämnd som änka efter Nils Jonsson 1645 i Anviken, Revsund (Mantalslängd). Gift med föregående ana. (Barn 560, s *)

1154

Mickel Jönsson. Bonde i Björsjö. Född i Björsjö, Sundsjö. Gift (Barn 577, s *, Far 2308, s *)

1184

Evert Persson. Född i Ubyn 1, Revsund. Nämnd 1613 i Ubyn, Revsund. Gift med efterföljande ana. Ur Räfsten 1613: Ewertt Pederssenn, Ubyen, hand haffuer sworitt swenschenn. Bekiender att kand saae 3 tonder. Och haffuer hand 3 bröder till sig som er tienste drenger, och 2 sösterloder er forbrutt. Kand saae till denne broderloed och de 2 söster lader 1 1/2 tonde. Befindis her om att werre 3 bröder, som sitt haffuer forbrutt. En broders partt Erich Persenn, saa och 2 sösterer i lige mader er behollden, som belober 2 1/2 fg:r. Bliffuer saa forbrutt 2 tonder 1 1/2 fgh:r. Landschyld 3 1/2 mkr 2 sk. (Barn 592, s *, Far 2368, s *)

1185

Karin Halvardsdotter. Troligen hustru till Evert Pedersson. Gift med föregående ana. (Barn 592, s *)

1320

Jöns.Bonde i Mellgård, Revsund. Nämnd mellan 1566 och 1571 i Mellgård, Revsund. Mellgård, 4 1/2 tunnland. Gift (Barn 660, s *)

1536

Anders.Bonde i Sidsjö, Bodsjö. Nämnd 1566 i Sidsjö, Bodsjö (Jämtl Räkenskaper 1564-1571 s 160, Per Persson, Jan-Olof Grönvik). Gift (Barn 768, s *)

1538

Tore Nilsson. Bonde i Sidsjö 1. Nämnd 1600 i Sidsjö 1, Bodsjö (Per Persson). Nämnd som död 1613 i Sidsjö 1, Bodsjö (Räfsten med jämtarna). Nils nämnd från 1566 till 1572 i Sidsjö 1, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Per nämnd 1530 i Sidsjö 1, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Sven nämnd 1517 i Sidsjö 1, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Nils nämnd 1476 i Sidsjö 1, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Sven Hellefsson nämnd från 1437 till 1446 i Sidsjö 1, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Sven Hellefsson köpte gård av Ingemund Olofsson 1437 i Sidsjö 1, Bodsjö (Per Persson). Gift (Barn 769, s *, Far 3076, s *)

1552

Sefast Sjulsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Nämnd 1645-1685 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (Jan-Olof Grönvik). Gift (Barn 776, s *, Far 3104, s *, Mor 3105, s *)

1576

Une Jönsson. Nämnd mellan 1570 och 1610 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö. Gift (Barn 788, s *, Far 3152, s *)

1824

Torkel Hemmingsson. Bonde i Mordviken. Torkel i Mordviken nämns i tionde- och mantalslängder 1566-1571. Under de åren hörde Jämtland till Sverige. Gift (Barn 912, s *, Far 3648, s *)

1920

Jöns.Bonde i Nor. Nämnd från 1566 till 1571 i Nor, Revsund (Tiondelängder ur Jämtländska räkenskaper).

Nor nämnt

1505: Tolvmannanämndsdom i tvist emellan Hemming i Mordviken och Nils i Sund om ödesbölet Nor (Persson (1936) sid 76), 1509: Niels Person i Sund giver sin måg Sten Henrikson och hustrun Agnis ödesbölet Nor (Persson (1936) sid 76), 1517: 24 nämndemän bestämma, enligt landslagen, att Sten Henrikson i Sund var närmast berättigad at arrendera Kronans tredjedel av Nor (Persson (1936) sid 76f), 1517: Christiern II stadfäster Sten Henrikssons arrenderätt i Nor (Persson (1936) sid 77f), 1528: Sten Henriksson förvärvar av Kronan den fasta efendom i Nor som han förut arrenderat (Persson (1936) sid 78).

Gift (Barn 960, s *)

1936

Eskil Olofsson. Bonde i Grimnäs 3. Död i Grimnäs 3, Revsund. Nämnd 10 gånger mellan 1546 och 1595 i Grimnäs 3, Revsund (Bengt Bengtsson). Gift med efterföljande ana. (Barn 968, s *)

1937

Mickelsdotter.Född i Grimnäs 3, Revsund. Gift med föregående ana. (Barn 968, s *, Far 3874, s *, Mor 3875, s *)

1976

Olof Hermansson. Född i Ösjö, Revsund. Bonde i Ösjö. Ägare från 1600 till 1623 i Ösjö, Revsund. Gjort järndörr i Revsunds kyrka. Straffad för hor. Ur Räfsten 1613 (sid 150): Olluff Hermanssen i Össö haffuer sworitt swenschenn. Kannd saae 4 tonder. Dog beretter hand de ere 5 sösterlader och de 4 sösterloder er forbrutt, mens Oleff Brödeson i Andwigen hans sösterloed fundis uforbrutt. Findis forbrutt 3 tonder 1 fgh. Landschyld 4 1/2 mkr 7 sk. Olof (denne, eller hans farfar) var kyrkvärd från 1582 till 1590 i Revsund (Richard Åström). Gift (Barn 988, s *, Far 3952, s *)

1980

Bengt Svensson. Född omkring 1550 i Marsätt, Sundsjö. Död senast 1628 i Marsätt, Sundsjö. Arvskifte efter honom 1628 (Bengt Bengtsson). Hemmansägare och lagrättsman i Marsätt, Sundsjö. Ur Räfsten 1613 (sid 155): Bendt Swenssenn i Maarsett huaffuer sworit swenschen. Odels gotzs ibid. paa hans partt till 2 1/2 tonder seed. Landschyld 3 1/2 mkr (5 sk.). Odels gotzs i Landsöen till 1/2 tonde seed. Landschyld 1/2 mkr 5 sk. Haffuer och itt panntte gotz her till inthet saais och er odels mend der till enn mand i Swerig och nogle söster her i landett, 2 ugiftt och enn encke. Kannd renntte 12 les höe. Haffuer betald de 2 sösterer och schall wel belöbe aldt hannd haffuer udgiffuitt 80 daller. Bliffuer ochsaa under cronnen dog agttis dett att nyde for. Landschyld 2 mkr. Nämnd tillsammans med Jacob Persson i Marsätt 1602 i Marsätt, Sundsjö (Per Persson).

Att Bengt Svensson är son till Sven Bengtsson visar brevet från 1573 (tryckt i Persson (1925) sid. 168.) Enligt brevet 1582 2/11 Hagnastad RA pprI var 'Gertrud i Marsätt' mor till Bengt Svensson. Eftersom Bengt tvistar om arvet från Tavnäs bör han verkligen vara dotter till henne (Lars Nylander).

Nämnd 1573-1625, var död 1626. (Lars Nylander).

Bengt nämns tidigaste i samband med tvisten om modern Gertuds arv i Tavnäs. 1573 tvistade Bengt och fadern Sven Bengtsson med Björn i Tavnäs om den då avlidna Gertruds arv bestående av två ödesbölen och ett fiske. Björn kunde bevisa med dombrev att Gertrud med sin mans samtycke hade sålt dessa tillsammans med sin arvedel i Tavnäs till sin bror Björn. Detta köp dömdes vid detta tillfälle fast, mot att Björn skulle betala sin systerson Bengt ytterligare 30 mark till köpets stadsfästelse. 1582 utfärdade Bengt Svensson i Marsätt ett brev om förlikning. Han hade efter sin egen och sin faders vilja ingått förlikning med Sevast Björnsson i Tavnäs angående det köp som dennes avlidne fader Björn hade gjort med "synn syster giertrud y marset som var mijnn moder saliig hoss gud". Köpet gällde hela hennes arvedel i Tavnäs. För denna hade hon och Bengt då sammanlagt erhållit 40 daler i köpepenning och 'sone' (försoning, ersättning för Bengts bördsrätt). Efter detta skulle Sevast och hans släkt vara fria från Bengts bördsanspråk (Lars Nylander, 1582 2/11 Hagnastad, RA pprI).

Bengt i Marsätt var svåger med Per Olsson i Gällö, enligt brev från 1600. Hur detta svågerskap var är okänt (Lars Nylander, 1600 12/2 Revsunds skatteting, pergament, ÖLA. Tryckt i Persson (1923) sid. 125 f).

Den 28 juni 1602 köpte Bengt Svensson i Marsätt och hans granne Jakob Pedersson en kvarnplats i Sundsjöån av Kjell Jonsson i Stamnäs (i Sundsjö socken) för 6 mark (Lars Nylander, Persson 1925 sid. 134).

Jämtland var 1611-1613 ockuperat av svenskarna. Svensk förvaltning fördes in i Jämtland och Härjedalen, och invånarna tvingades svära trohetsed till sina nya herrar. Vid freden i Knäred, som slöts den 18 januari 1613, tvingades Sverige ge upp landskapen. I Köpenhamn ägde en rättegång rum i juni 1613, där jämtarna anklagades att ha gett upp sitt landskap förr lätt, och inte uppvisat lydnad till sin konung. Under september samma år reste en kommission runt till Jämtlands tingsplatser. Bengt Svensson i Marsätt befanns ha svurit svensk trohetsed. Hans odalsdel i Marsätt uppgavs vara 2½ tunnor säd i korn. I Landsom hade han även ½ tunna odalssäd. (Lars Nylander, Räfsten med Jämtarna 1613 sid. 155) Efter räfsten var en bygselavgift tvungen att åläggas vid varje gång en ny ägare kom till ett hemman. Bygselavgiften var en engångsavgift för kronojord (Lars Nylander, Meddelande av Karl Göran Eriksson, Uppsala).

När Peder Bengtsson tillträdde sin faders hemman var han alltså tvungen att betala den norska kronan en bygselavgift. Detta skedde 1622, från den 12 februari detta år finns ett brev som visar att Peder Bengtsson bygslat fyra "tunnor" kronojord i Marsätt och en ängsslått i Landsom, "som hans far upplät till honom" (Lars Nylander, Persson (1925) sid. 135f. Citatet: "som hans fader hanom oploed" (efter Persson).).

Bengt i Marsätt köpte 28 mälingar jord i den övre gården i Landsom, vilket motsvarade halva gården, av en Peder Nilsson för 80 daler. Brevet är odaterat, men Per Persson vill i sin Sundsjö-krönika av okänd anledning datera brevet till 1610. Sist i brevet anmärks att "den tid förutnämnde Bengt köpte samma jord var den alldeles utskämd (d.v.s. i vanhävd) och alla hus förfallna och uppruttna." (Lars Nylander, Persson (1925) sid 135)

Bengt i Marsätt nämns som lagrättsman vid Revsunds ting den 12 februari 1622, 1623 och 1625 samt vid landstinget den 27 oktober 1625 (Lars Nylander, Jämtlands domböcker I sid. 14, 99, 144., III sid 22).

En överneskommelse om innestående arvsmedel görs den 4 juni 1626 (Persson (1925) s 137).

Arvskifte hölls den 29 juli 1628 efter Bengt Svensson i Marsätt. Skiftet var mellan Bengts söner Sven och Peder. Peder lade fram skiftesbrevet efter Anna Hemmingsdotter från 1623 för lagrättsmännen, enligt vilket Bengt lovade Peder fädernegården mot livstids sytning. Sven uppvisade en överrenskommelse daterad Revsunds ting den 23 januari 1628 om att när arvet efter Bengts förra hustru skulle fördelas skulle övrigt lösöre delas i två delar, varav styvmodern Gulle Olofsdotter skulle erhålla den ena hälften medan de två bröderna skulle dela på den andra halvan (Lars Nylander, Persson 1925 sid. 138f. (originalet finns i Marsätts gårdsarkiv, vol. 2, ÖLA.)).

Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o med Anna Hemmingsdotter. (Född omkring 1570 i Stuguns sn. Död 1620 i Marsätt, Sundsjö.

Arvsskifte efter Anna Hemmingsdotter i Marsätt hölls den 13 januari 1623 (Lars Nylander, Persson (1925) sid 136f. (originalet finns i Marsätts gårdsarkiv, vol 2, ÖLA.)). Närvarande vid skiftet var Jens Mickelsson, skrivare i Jämtland, Kjell i Stamnäs, länsman i Revsunds tingslag samt fem bönder. Dessa skulle skifta arvet efter Anna mellan hennes man Bengt och deras barn Olof, Anna, Agnes, Marit, Cecilia och Birgitta. Som barnens 'försvarare' medverkade fogden Daniel Rasmusson och kyrkoherden Knut Pedersson i Revsund samt barnens morbror Bengt Hemmingsson på Stugun. Erik Ivarsson på Stugun var ombudsman för Anna Bengtsdotter - tydligen hennes äkta make.

Bengt föreslog att han skulle få behålla gården mot att han löste ut barnen med 50 daler samt med deras moders kläder. Barnens ombudsmän yrkade på att Bengt skulle betala 80 daler, vilket han vägrade att gå med på. Fogden och nämnden beslutade därför att Bengt skulle betala 60 daler, samt tygerna värda 20 daler, inom 2 års tid.

Barnens mödernearv efter Hemming i Stugun påverkades inte. Det uppgick till ungefär 50 daler i gods och pengar.

Bengt hade tidigare gett sig till sytning (försörjning) hos sin son Peder, som han tidigare på grund av skröplighet hade överlåtit gården på. Sonen skulle efter Bengts död ärva vad som fanns kvar efter honom. ) Gift 3:o med Gulle Olofsdotter. (Född möjligen i Gällö 2, Revsund eller i Fanbyn, Sundsjö. Nämns i sin mans arvskiftesbrev från 1628 (Lars Nylander). I mantalslängden från 1645 nämns en kvinna med detta namn som husfolk i Marsätt nr 1. Det bör vara en och samma person.) (Barn 990, s *, Far 3960, s *, Mor 3961, s *)

1981

. Född möjligen i Fanbyn, Sundsjö. Gift med föregående ana. (Barn 990, s *)

1983

Gölin Arvidsdotter. I odelsjordeboken 1624 upptages under Huuse Gulle Arrfuedsdatter (Räfsten med jämtarna 1613, sid 103, not 3). Född i Huse, Häggenås. Nämnd som husfolk hos Sefast Sjulsson 1645 i Tavnäs, Sundsjö (Mantalslängd, Bengt Bengtsson). Änkan Gölin, Per Bengtssons hustrus mor nämns 1647 (Dombok). Hon har sin fäderne jord i Huse, Häggenås. Troligen är hon identisk med Gölin Arvidsdotter. Gift (Barn 991, s *, Far 3966, s *)

2000

Per Kjellsson. Bonde i Döviken. Nämnd från 1566 i Döviken, Revsund (Persson (1936) sid 56). Gift (Barn 1000, s *, Far 4000, s *)

2024

Nils.Gift (Barn 1012, s *)

Generation XI

2112

Erik Laurensson. Gift (Barn 1056, s *, Far 4224, s *)

2152

Eskil Olofsson. Död i Grimnäs 3, Revsund. Anförlust, se sida *.

2153

Mickelsdotter. Född i Grimnäs 3, Revsund. Anförlust, se sida *.

2240

Jon Nilsson. Nämnd 1600 i Anviken, Revsund (Persson). Gift (Barn 1120, s *)

2308

Jöns. Bonde i Björsjö, Sundsjö. Nämnd 1560-70-talet i Björsjö, Sundsjö. Gift (Barn 1154, s *)

2368

Per Evertsson. Nämnd 1600 i Ubyn, Revsund. Bonde i Ubyn 1, Revsund. Kyrkvärd från 1598 till 1606 i Revsund (Richard Åström). Gift (Barn 1184, s *)

3076

Nils.Bonde i Sidsjö 1. Nils nämnd från 1566 till 1572 i Sidsjö 1, Bodsjö (Jan-Olof Grönvik). Möjlig son till Per i Sidsjö och trolig far till Tord (Thol, Tore) Nilsson i Sidsjö. Gift (Barn 1538, s *)

3104

Sjul Månsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Nämnd 1611-1640 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (Jan-Olof Grönvik). Gift med efterföljande ana. (Barn 1552, s *)

3105

Sefastsdotter. Född i Tavnäs, Sundsjö (Z). Gift med föregående ana. (Barn 1552, s *, Far 6210, s *)

3152

Jöns Olofsson. Nämnd mellan 1543 och 1564 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö. Gift (Barn 1576, s *, Far 6304, s *)

3648

Hemming. Bonde i Mordviken. Mordviken:

1396: Björn Botasson säljer sin gård Mordviken till Faste Trondsson.

1410: Faste Trondsson, var en av dem som underskrev skuldebrevet till drottning Margareta.

1431, 1441, 1443: Peter i Mordviken nämns.

1451: Peder Fastesson i Mordviken, som för sin hustru Agnis räkning uppburit 44 jemska mark, giver henne säkerhet därför i reda penningar och fasta köpegods.

1470: Nils och Torkil Pederssöner i Mordviken skifta sin faders många samlade ägodelar. Brodern Anders barn nämns.

1513 m fl år: Hemming i Mordviken nämns. Gift (Barn 1824, s *)

3874

Mickel Mickelsson. Bonde i Grimnäs 3. Född i Grimnäs 3, Revsund. Nämnd mellan 1522 och 1535 i Grimnäs 3, Revsund. Gift med efterföljande ana. (Barn 1937, s *, Far 7748, s *)

3875

Radgerd Jeppesdotter. Född i Fanbyn, Sundsjö. Gift med föregående ana. (Barn 1937, s *)

3952

Herman Olofsson. Född i Ösjö, Revsund. Bonde i Ösjö, Revsund. Gift (Barn 1976, s *, Far 7904, s *)

3960

Sven Bengtsson. Hemmansägare och lagrättsman i Marsätt, Sundsjö. Nämnd 1566 i Marsätt, Sundsjö (Per Persson).

nämnd 1556-1585 (Lars Nylander).

Sven nämns tidigast i ett brev från 1556, då han medverkade i en 24-mannaed (dock endast 22 män) om skogen mellan byarna Skylnäs och Våge (Lars Nylander, Original på pergament i ÖLA. Tryckt i Persson (1930) sid. 162 f.). 1565 erhöll Jakob Eriksson i Marsätt 9 mark av sin farbror Sven i Marsätt för odalsrätt i Rise i Lockne socken. I samma brev bekänner Margit Bengtsdotter i Anviken och Cecilia Bengtsdotter Gryta att de har fått 3 mark var och Agnis Bengtsdotter i Mjösjö två mark av sin broder Sven i Marsätt för samma odalsrätt (Lars Nylander, DN XV nr 718). Sven nämns som 'god man' i tingsbrev från 1570, 1580 (Lars Nylander, 1570 24/10 Revsunds skatteting , pappersbrev, ÖLA (deponerat från Marsätts gårdsarkiv). Tryckt i Persson Sundsjö (1925) sid. 133f).

På Revsunds höstting 1573 kom Sven Bengtsson i Marsätt med sin son Bengt inför lagmannen och rätten och åtalade Björn i Tavnäs om två ödesbölen, Börjesjö och Gålön, samt fisket 'Gålöns fiske' (utdött ortnamn). Björn kunde bevisa att Svens avlidna hustru med Svens samtycke lagligen hade sålt dessa egendomar, tillsammans med sin arvedel i Tavnäs till sin broder Björn i Tavnäs. För detta hade björn betalt henne åtta (fel för 80?) mark i silver och penningar. Vidare hade Björn ett dombrev att samma köp var dömt att stå vid makt. Utfärdarna dömde att köpet skulle gälla och inte gå tillbaka, mot att Björn i Tavnäs betalade sin systerson Bengt Svensson ytterligare 30 mark på köpets stadsfästelse (Lars Nylander, Persson Sundsjö s 168).

Systrarna Marit och Cecilia Bengtsdöttrar sålde 1585 sitt arv i Marsätt till sin bror Sven. Marit hade tidigare (1573) sålt en halv systerdel i Marsätt till Jakob Eriksson i Marsätt, men resten sålde hon nu till sin broder Sven för 23 mark. Cecilia sålde med sin son Jens Staffanssons samtycke sitt arv i Marsätt, en systerdel, för 44 mark till sin bror Sven.

Gift med efterföljande ana. (Barn 1980, s *, Far 7920, s *, Mor 7921, s *)

3961

Gertrud Trondsdotter. Enligt brev 1582-11-02 (RA ppl) hette hon Gertrud Trondsdotter och var syster till Björn i Tavnäs (Lars Nylander). Gift med föregående ana. (Barn 1980, s *, Far 7922, s *)

3966

Arvid Olofsson. Bonde i Huse, Häggenås. Nämnd i Räfsten 1613 i Huse, Häggenås (Bengt Bengtsson). Ur Räfsten 1613 (sid 103): Arffue Oelssenn paa Huuss haffuer sworit. Bekiender att haffue odels goedtzs i sammesteds till 3 tonnder seed, der aff tillkommer hanns broder börnn som er i Norge 3 f:gr. Forbrutt 2 tonder 1 f:ringh. Landschyld 3 mkr 7 sk. Död före 1645 (Bengt Bengtsson). Gift (Barn 1983, s *, Far 7932, s *)

4000

Kjell Persson. Bonde i Döviken. Nämnd från 1537 i Döviken, Revsund (Persson (1936) sid 56). Gift (Barn 2000, s *)

Generation XII

4224

Laurens Laurensson. Gift (Barn 2112, s *, Far 8448, s *, Mor 8449, s *)

6210

Sefast Björnsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Nämnd i tionderegister 1600 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (Jan-Olof Grönvik).

Nämns tidigast 1576 då han på sin faders vägnar kom inför rätten angående systerdelen i Tavnäs (Lars Nylander, 1576 u d (maj-juni) Sproteids lagting. RAppI). 1587 sålde Erik Björnsson jord i Tavnäs till sina bröder Sefast och Jon. De tre systrarna sålde även jord för 9 1/2 daler vardera till sina två bröder. (Lars Nylander, 1587 u d. RAppI). 1592 köpte han och brodern Jon jord i Tavnäs av Jon och Jens Guttormssöner (Lars Nylander, 1592 6/2. RAppI).

I tiondelängden 1600-1601 återfinns Jon Björnsson och Sefast Björnsson som bönder i Tavnäs. I tiondelängden 1607-1608 står ännu Jon Björnsson, som bonde i Tavnäs, medan Sefast är ersatt av Sigurd Månsson. Tydligen var detta en måg, eftersom bonden 1630 heter Sefast Sigurdsson. (Lars Nylander, Tiondelängd 1600-1601, Jämtlands handlingar 1:2, KA. Tiondelängd 1607-1608 i NRA. 1630 Persson Sundsjö s 163.

Gift (Barn 3105, s *, Far 12420, s *)

6304

Olof Järundsson. Nämnd mellan 1529 och 1535 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö. Möjligen nämnd mellan 1560 och 1576 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö. Gift (Barn 3152, s *, Far 12608, s *)

7748

Mickel Björnsson. Bonde i Grimnäs 3. Född i Grimnäs 3, Revsund. Nämnd mellan 1508 och 1517 i Grimnäs 3, Revsund. Gift (Barn 3874, s *, Far 15496, s *)

7904

Olof.Bonde i Ösjö, Revsund. Gift (Barn 3952, s *)

7920

Bengt Eriksson. Hemmansägare i Marsätt, Sundsjö.

Gode- och lagrättsman. År 1501 övertog han hemmanet i Marsätt efter sin svärmoders syster änkan Maghnil Nielsedotter. Hennes man var Olouf i Marseth. (Rigord Andersson).

Bengt nämns i de två brev där hustrun Ingegerd nämns. I det senare, från 1524, står det även att Bengt sålde sitt fädernearv för att kunna betala köpet av Nils och Jon Olofssöners del i Marsätt och slippa bli skuldsatt. Bengt nämns som vittne i brev från 1525, 1529, 1540, 1541 och 1545. (Lars Nylander, JHD III nr 49, 149, DN XIV nr 787, 791, 815)

På Revsunds skatteting den 26 januari 1546 stämde Jens i Stamnäs Bengt i Marsätt om rätten till ett kvarnställe. Detta hade Marsättborna innehaft under lång tid och ursprungligen erhållit genom "brödrabyte". Kvarnstället tilldömdes Marsätt, eftersom fler ställen att anlägga kvarn på "kunde finnas". (Lars Nylander, DN XIV nr 820)

Gift med efterföljande ana. (Barn 3960, s *, Far 15840, s *)

7921

Ingegerd Jacobsdotter. Född i Sörviken, Sundsjö. Nämnd 1501 i Marsätt, Sundsjö (Per Persson Sundsjö s 131, Lars Nylander, JHD II nr 79).

Nämnd i brev är från 1524, då hon och hennes man köpte 1/3 av hela Marsätt av hennes släktingar Nils och Jon Olofssöner. De hade lagbjudit godset på Sundsjö kyrkvall, när hela församlingen var närvarande, då det framkom att ingen var närmare odalberättigad än deras fränka Ingegerd. Hur mycket pengar Ingegerd och Bengt betalade är okänt, för raden i brevet där det var skrivet är skadad av råttor. (Persson Sundsjö s 131, Lars Nylander, JHD nr 32) Gift med föregående ana. (Barn 3960, s *, Far 15842, s *, Mor 15843, s *)

7922

Trond Sefastsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Nämnd 1514-1548 i Tavnäs, Sundsjö (Lars Nylander). Nämnd 1514, 1516, 1519, 1528, 1537 (Lars Nylander, JHD II nr 361, 379, 397, JHD III nr 126, DN XIV nr 763). Nämnd som domrättsman, god man och vittne från 1517 (Lars Nylander). Nämnd 1529 i Tavnäs, Sundsjö (Persson Sundsjö s 167). Nämnd 1545, 1548 i Tavnäs, Sundsjö (Lars Nylander DN XIV nr 820, DN XIV nr 852, Persson Sundsjö s 167-168). Gift (Barn 3961, s *, Far 15844, s *)

7932

Olof. Gift (Barn 3966, s *)

Generation XIII

8448

Laurens Sveinsson. Gift med efterföljande ana. (Barn 4224, s *)

8449

Margit Joansdotter. Gift med föregående ana. (Barn 4224, s *)

12420

Björn Trondsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Död senast 1582 (Lars Nylander). Nämnd 1545-1576 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (Jan-Olof Grönvik, Lars Nylander). Gift (Barn 6210, s *, Far 24840, s *)

12608

Järund Järundsson. Nämnd mellan 1486 och 1498 i Borgsjöbyn 2, Borgsjö. Bönder och gårdar i Medelpad 1300-1800 av Algot Hellbom (maskinskrift i Härnösands landsarkiv. Järund nämns i Borgsjö 1380 och 1416 med dottern Rådgärd, mågen Enaar och dottersonen Erik Enaarsson. Järund nämns i Borgsjö 1486-1490 och Järund Järundsson nämns 1498. (Håkan Skogsjös faders antavla från Internet) Gift (Barn 6304, s *)

15496

Björn Mickelsson. Bonde i Grimnäs 3. Född i Grimnäs 3, Revsund. Nämnd minst 6 gånger mellan 1445 och 1480 i Grimnäs 3, Revsund. Gift (Barn 7748, s *, Far 30992, s *)

15840

Erik.Född före 1450. Troligen bosatt i Rise (Risa), Lockne. Gift (Barn 7920, s *)

15842

Jacob Palnesson. Bonde i Sörviken, Sundsjö. Antecknad som lagrättsman mellan 1451 och 1463 (Rigord Andersson). Osäkert om han är den Jacob som är far till Ingegerd Jacobsdotter. Gift med efterföljande ana. (Barn 7921, s *)

15843

Cecilia Nilsdotter. Född under andra hälften av 1400-talet i Marsätt, Sundsjö. Förnamn enligt uppgift från Bengt Bengtsson, Grimnäs. Gift med föregående ana. (Barn 7921, s *, Far 31686, s *)

15844

Sefast Sigurdsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö (Z). Död mellan 1516-10-14 och 1519-07-24 (Lars Nylander). Nämnd 1445-1516 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (Jan-Olof Grönvik). Nämnd 1463 i Tavnäs, Sundsjö (Lars Nylander, JHD II nr 37, Persson Sundsjö s 165). Nämnd som vittnesman i brev 1465, 1485 och 15(01-13) samt beseglare i brev 1508 och 1512. (Lars Nylander, JHD II nr 41, 177, 279, 318 och 343). Nämnd 1514-08-14 i Tavnäs, Sundsjö (Lars Nylander, JHD II nr 361, Persson Sundsjö s 165). Nämnd 1516-10-14 i Tavnäs, Sundsjö (Lars Nylander, JHD II nr 379, Persson Sundsjö s 166). Agnes Sefastdotter säljer sina arvedelar i Tavnäs till brodern Trond 1519-07-24 (Lars Nylander, JHD nr 397, Persson Sundsjö s 366). Troligen över 90 år (Jan-Olof Grönvik). Gift (Barn 7922, s *, Far 31688, s *)

Generation XIV

24840

Trond Sefastsson. Anförlust, se sida *.

30992

Mickel.Bonde i Grimnäs 3, Revsund/Z. Nämnd 1410 i Grimnäs, Revsund. Nämnd 1420 i Grimnäs, Revsund. Gift (Barn 15496, s *)

31686

Nils. Bonde i Marsätt, Sundsjö. Nils nämns som en av åtta fastar i två brev, varav det ena är från 1465 och det andra är odaterat, men från omkring 1450 enligt diplomatariet. (Lars Nylander, Brevet från 1465 tryckt under datumet 4 april 1445 som JHD I nr 266, men är omdaterat till 21 april 1465 (JHD II 41). Brevet från omkring 1450 är tryckt som JHD I nr 291.) Gift (Barn 15843, s *)

31688

Sigurd Järundsson. Bonde i Tavnäs, Sundsjö. Nämnd 1422 i Tavnäs, Sundsjö (Z) (JHD I nr 174, Persson Sundsjö s 162). Nämnd 1433-01-19 i Tavnäs, Sundsjö (Lars Nylander, Härnösand, Olof Holm, Sollentuna, original på pergament i RA). Gift (Barn 15844, s *)

Otryckta källor:

Kyrkböcker

Skattelängder

Domböcker

Robert Andersson, Hägersten, personlig korrespondens.

Bengt Bengtsson, Grimnäs, personlig korrespondens.

Karl-Göran Eriksson, Uppsala, personlig korrespondens.

Jan-Olof Grönvik, personlig korrespondens.

Algot Hellbom, "Bönder och gårdar i Medelpad 1300-1800". Härnösands landsarkiv, hämtade från Håkan Skogsjös fars antavla i Rötter på Internet.

Mantalslängd 1645, Landsarkivet i Östersund.

Marsätts-släkten, manuskript av Rigord Andersson, Genealogiska föreningen, Stockholm.

K-I Ångström, Gårdsregister Borgsjö socken.

Richard Åström, Kyrkovärdar i en landsförsamling under trehundrafemtio år. (Avser Revsunds socken). Jämtlands läns bibliotek, Östersund.

Per Olov Österlind, personlig korrespondens.

Tryckta källor:

Diplomatarium Norvegicum (DN).

Bertil Hasselberg, "Hovdsjö-släkten", Jämtlands biblioteks årsskrifter 1947.

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. I-IV. Lund 1933-1939, Uddevalla 1989. Del fyra utgiven av Kjell Hoffman.

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium (JHD).

Jämtländska räkenskaper 1564-1571. Lund 1944, 1948.

Matts Ling, Brunfloboken. Östersund 1924.

Lars Nylander, "En ofrälse hälsingerustmästares medeltida jämtlandsanor", Släktforskarnas årsbok 1999.

Per Persson, Refsunds socken i Jämtlands län. Östersund 1923, nytryck 1983.

Per Persson, Sundsjö socken i Jämtlands län. Östersund 1925.

Per Persson, Bräcke socken i Jämtlands län. Östersund 1927, nytryck 1992.

Per Persson, Lockne socken i Jämtlands län. Östersund 1930.

Per Persson, Bodsjö socken i Jämtlands län. Östersund 1931.

Per Persson, Refsunds socken i Jämtlands län, andra samlingen. Lund 1936, nytryck 1987.

Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden. Utgivna av Hasse Petrini. Lund 1959.

Richard Åström, Kyrkvärdar i Refsund allt ifrån 1582. Forum Theologicum. Stockholm 1949.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button