Rötterbloggen
Rötterbloggen

Kungens kusiner II

Kungens kusiner II

Under åren 1895 till 1913, gav Hasse W Tullbergs förlag ut ett förnämligt bokverk i 26 band; SVENSKT PORTRÄTTGALLERI. I denna skattkammare av fotografier och kortbiografier återfinns tusentals, kanske tiotusentals på olika sätt framstående personer, mestadels män, ur samhällets övre skikt; hovet, politiker, jurister, militärer, prästerskap, bankfolk, läkare, apotekare, ingenjörer, arkitekter, musiker o.s.v. Större delen av denna imponerande samling kan, alldeles gratis, studeras hos Projekt Runeberg via denna länk: 

http://runeberg.org/spg/

Det första bandet handlar förstås om den Kungliga familjen och innehåller 28 porträtt, undantagsvis också på avlidna medlemmar av huset Bernadotte. Den stora behållningen av denna lilla bok är dock den utvikningsbara bilagan, med den långa rubriken: 

D.D. K.K. H.H. Arf-Furstarne GUSTAF ADOLFS, WILHELMS och ERIKS 24-faldiga härstamning från VASA-HUSET

Kanske var det ännu 1895 viktigt att framhålla, att Bernadotte-kungarna, ehuru av enkelt ursprung med rötter i den lilla franska staden Pau, ändå på mångahanda vis faktiskt härstammade från idel ädel adel, och framför allt då från den svenska nationens urfader, Kung Gustav I, eller som vi brukar kalla honom: Gustav Vasa. Det är givetvis genom de ingifta prinsessorna/drottningarna ätten Bernadotte uppnår denna börds-legitimitet: 

En släktledning via Josefina av Leuchtenberg  (1807-1877) – Oscar I:s drottning

Sju släktledningar via Sofia av Nassau  (1836-1913) – Oscar II:s drottning

Sexton släktledningar via Victoria av Baden  (1862-1930) – Gustav V:s drottning

Samtliga dessa led går tillbaka på fyra av Gustav Vasas barn:

b2ap3_thumbnail_Katarina-Vasa.jpgb2ap3_thumbnail_Katarina-Vasa.jpg

Prinsessan Katarina Vasa (1539-1610) – gift med Edzard II, Greve av Ostfriesland (1532-1599). Katarina skall ha varit en mycket duglig furstinna, deltog aktivt i politiken och med att försöka hålla ihop det spretiga Ostfriesland. Berum hette hennes slott och själv ligger hon begravd i Aurich. Från henne och Edzard härstammar Gustav VI Adolf och hans bröder på fyra olika sätt.

b2ap3_thumbnail_Cecilia_of_Baden-Rodemachern_c_1610.jpgb2ap3_thumbnail_Cecilia_of_Baden-Rodemachern_c_1610.jpg

Prinsessan Cecilia Vasa (1540-1627) – gift med Kristoffer II, Markgreve av BadenRodemachern (1537-1575) - fick ett långt och delvis turbulent liv. Det började med det s.k. Vadstenabullret: Cecilia och hennes syster Katarina med nybliven make Edzard besökte 1559 systrarnas bror, hertig Magnus på Vadstena slott. Natten den 13-14 december upptäcktes Edzards bror, Johan av Ostfriesland, i Cecilias sovrum på slottet. Slottsvakterna hade observerat hur Johan tagit sig in genom fönstret i Cecilias sovkammare. Sedan detta skett fyra gånger underrättade de Erik (XIV). Erik rådgjorde med Magnus och sina hovmän, och beslutade att ta Johan på bar gärning, så att han sedan inte skulle kunna förneka saken. De bevakade Cecilias sovrumsfönster, och nästa gång de såg Johan ta sig in genom det, skickade Erik Charles de Mornay, som med några drabanter tog paret på bar gärning: "Ginge de fördenskull strax in i vår systers kammare och fann honom där för sig i skjortan, havandes näpperligen hosor på sig". Det hela blev en stor skandal som blev kallad Vadstenabullret. Erik lät hålla förhör, fängsla Johan i ett av slottstornen och sände honom därefter till kungen, som fängslade honom på Örbyhus slott. Den 17 december återvände hela sällskapet till Stockholm: Katarina och Edzard fick stanna på vägen och placerades i husarrest på Västerås slott. [Wikipedia] 

Trots denna skandal, som fick stora efterräkningar, lyckades det Cecilia att hitta en värdig äkta man, Kristoffer av Baden-Rodemachern. Cecilia var bördsstolt och slösaktig, men också politiskt aktiv, inte minst när det gällde att få den engelska drottningen Elisabeth I att ingå äktenskap med storebror Erik XIV. Hon var också sjörövare på Östersjön, konverterade till katolicismen samt slutade sina dagar i fattigdom. Hon överlevde sex av sina sju barn. Från Cecilia och Kristoffer härstammar de tre kungliga bröderna på två olika sätt.

b2ap3_thumbnail_Elizabeth_of_Mecklenburg_1581_c_1581.jpgb2ap3_thumbnail_Elizabeth_of_Mecklenburg_1581_c_1581.jpg

Prinsessan Elisabeth Vasa (1549-1597) – gift med Kristoffer, hertig av Mecklenburg (1537-1592) - fick en god uppfostran och beskrivs som mycket musikalisk. Hon ansågs på sin tid vara en av Europas "mest perfekta" prinsessor och fick många erbjudanden om äktenskap. 1581 gifte hon sig med den tidigare avfärdade friaren Kristoffer av Mecklenburg, höll hov i Gadebusch, och efterlämnade ett enda barn, dottern Margaretha. Från henne härstammar Gustav Adolf, Wilhelm och Erik på tre olika sätt.

b2ap3_thumbnail_Carl_IX_SP009.jpgb2ap3_thumbnail_Carl_IX_SP009.jpg

Hertig Carl slutligen, eller Kung Karl IX (1560-1611), kan sägas vara en av Sveriges mest förfärliga regenter, en blodtörstig tyrann, som stal tronen från sin brorson, Kung Sigismund, manipulerade bort näste tronföljare, Hertig Johan av Östergötland, drev onödiga krig samt införde barbariska lagar, inspirerade av mosaisk lag. Därmed blev det dödsstraff på brott som svordom, olydnad mot föräldrar, äktenskapsbrott, sodomi, tidelag och häxeri. Dottern Catharina av Sverige (1584-1638) gifte sig med Pfalzgreve Johan Casimir och blev mor till Carl X Gustaf, som efter Drottning Kristinas abdikation, tillträdde den svenska tronen. Från Karl IX härstammar huvudpersonerna på inte mindre än 15 olika sätt. 

Om Gustav VI Adolf har en 24-faldig härstamning från Gustav Vasa, på hur många sätt kan då vår nuvarande konung, Carl XVI Gustaf (och hans kusin Dronning Margrethe II av Danmark) spåra sina anor tillbaka till gamle Kung Gösta? Tanken svindlar… Jag vet faktiskt inte om det ens är tänkbart att räkna ut detta. Med två nya anmödrar, Kronprinsessan Margareta (1882-1920) och Prinsessan Sibylla (1908-1972), båda med ett massivt tyskt högadligt påbrå, får man förmodligen räkna antalet möjliga härstamningar i hundratal, snarare än tiotal. 

b2ap3_thumbnail_Mrten-Palme.jpgb2ap3_thumbnail_Mrten-Palme.jpg

Men om vi glömmer Kungen ett tag, hur är det med oss vanliga dödliga? Hur många svenskar kan idag förmodas härstamma från Gustav Vasa? Ja, om man räknar alla ättlingar till kungarnas frillobarn, Virginia, Constantia, Lucretia och alla de andra, då handlar det säkert om hundratusentals. Minns ni Mårten Palme, som i sitt avsnitt av VEM TROR DU ATT DU ÄR? undrade om familjelegenden var sann, att han härstammar både från Gustav Vasa – det gjorde han, t.o.m. på två olika sätt - och från Kristian II av Danmark, alias Kristian Tyrann. Det senare gjorde han nu inte, även om det var snubblande nära. 

Quatsch-författaren Paul Meijer-Granqvist (1867-1940) gav 1924 ut boken Gustaf Vasas avkomlingar inom och utom Sverige: minnesskrift utgiven med anledning av fyrahundraårs-jubiléet 1923. Denna ”avhandling”, som bör användas med stor försiktighet, ger dock en fingervisning om hur oerhört många svenskar det måste vara som faktiskt kan kalla sig Vasa-ättlingar och som därmed också är släkt med de flesta kungahusen i Europa. Tänk om man i dessa Internet-tider och med hjälp av den stora släktforskande allmänheten skulle köra igång ett modernt interaktivt Mega-projekt kring Gustav Vasas ättlingar. Spännande! Arbetsnamn? 

Kungens kusiner, så klart!

***

English translation:

THE KINGS COUSIN'S  II

From 1895 to1913, the Hasse W. Tullberg publishing house brought out a prestigious series of books in 26 volumes; THE SWEDISH PORTRAIT GALLERY. In this treasure trove of photographs and short biographies thousands, maybe tens of thousands, individuals can be found; prominent people, mostly men, from society's upper layers; courtiers, politicians, lawyers, soldiers, clergy, bankers, doctors, pharmacists, engineers, architects, musicians, etc. Most of this impressive collection can be studied for free at “Project Runeberg” via this link: 

http://runeberg.org/spg/

The first volume of course deals with the Royal Family, and contains 28 portraits, as an exception also covering the deceased members of the House of Bernadotte. The best part of this book is however the fold-out genealogy with the long title:

TT.RR.HH. The Hereditary Princes Gustaf Adolf, Wilhelm and Erik’s 24-fold descent from the House of Vasa

 It seems that in 1895, it was still important to emphasize that the later Bernadotte Kings, although of humble origin with roots in the small French town of Pau, actually did descend from nobility in multiple ways. Especially from the father of the Swedish nation as we know it, King Gustav I – or as we like to call him:  GUSTAV VASA. These descents obviously come through the princesses that married into the Bernadotte dynasty, thus providing future generations of this usurper dynasty with an air of legitimacy:

One descent through Josephine of Leuchtenberg (1807-1877) – Queen of Oscar I

Seven descents through Sophia of Nassau (1836-1913) – Queen of Oscar II

Sixteen descents through Victoria of Baden (1862-1930) – Queen of Gustav V

All these lines goes back to four of Gustav Vasa’s children:

Princess Katarina Vasa (1539-1610). She married Edzard II, Count of East Frisia (1532-1599 ). Catherine must have been a very capable princess, who took an active part in politics and tried try to hold together the country. Her castle was Berum and she herself is buried at Aurich. Gustav VI Adolf and his brothers descend from her and Edzard in four different ways. 

Princess Cecilia Vasa (1540-1627). She married Christopher II, Margrave of Baden-Rodemachern (1537-1575) and had a long and very turbulent life. It started with the  “Vadstena noise”: In 1559, Cecilia and her sister Catherine, with her spouse a few days, Edzard, visited the sisters' brother, Duke Magnus at Vadstena Castle. One night in December, Edzard’s brother, Johan of East Friesland, was seen visiting Cecilia's in her palace bedroom. Castle guards had observed how Johan had entered through her window. When this had happened four times, they advised Cecilia’s brother, Crown Prince Erik (XIV). Erik consulted with Magnus and his courtiers, and decided to catch Johan in the act, so that he could not deny it. They watched Cecilia's bedroom window, and the next time they saw Johan get through it, Erik sent Charles de Mornay, who with a few guardsmen caught the couple in flagranti: It was a huge scandal that was named “The called Vadstena noise”. Erik interrogated and later locked Johan into one of the castle towers and then sent him to the King, who imprisoned him at Örbyhus Castle. 

Despite the scandal, Cecilia managed to find a worthy husband, Christopher of Baden-Rodemachern. Cecilia was a proud and wasteful woman, but she was also politically active, not least when it came to arranging a marriage between her brother Erik and the English Queen Elizabeth. She also pirated in the Baltic Sea, converted to Catholicism and ended her days in poverty. She survived six of her seven children. Cecilia and Christopher are the ancestors of the three royal brothers in two different ways. 

Princess Elisabeth Vasa (1549-1597) had a good upbringing and was described as very musical. At one time, she was considered to be as one of Europe's "most perfect" princesses and received many offers of marriage. In 1581 she married her previously rejected suitor, Christopher of Mecklenburg (1537-1592), held court in Gadebusch, and left behind one child, a daughter Margaretha. From her Gustav Adolf Wilhelm and Erik descend in three different ways. 

Duke Carl finally, or King Charles IX (1560-1611), can be said to be one of Sweden’s most terrible rulers, a bloodthirsty tyrant who stole the throne from his nephew, King Sigismund, manipulated away the next heir to the throne, Duke Johan of Östergötland, and started unnecessary wars. He also brought in savage laws, inspired by the Mosaic law, introducing the death penalty for crimes such as using profanities when speaking, disobedience to parents, adultery, sodomy, bestiality and witchcraft. His daughter, Catharina of Sweden (1584-1638), married Count Palatinate Johan Casimir and became the mother of Carl (X) Gustaf, who after Queen Christina's abdication succeeded to the Swedish throne. From Charles IX the royal brothers descend in no less than 15 different ways. 

If Gustav VI Adolf has a 24-fold lineage back to King Gustav Vasa, in how many ways can the present king, Carl XVI Gustaf (and his cousin Queen Margrethe II of Denmark) trace their ancestry back to the famous monarch? Mind-boggling! I don’t know if it is even possible to figure this out. With two new princesses, Crown Princess Margareta (1882-1920) and Princess Sibylla (1908-1972), both with a massive aristocratic German background, you can probably count the number of possible lineages in the hundreds, rather than dozens. 

But, forgetting the King for a while, what about us mere mortals? How many Swedes and Danes can trace their lineage back to Gustav Vasa? Well, if you also count all the descents through illegitimate lines, so called natural children, of all the kings and princes, it is safe to assume that there may be hundreds of thousands of them running around. Remember Mårten Palme, who in his episode of WHO DO YOU THINK YOU ARE? wondered if the family legend was true, that he descended from Gustav Vasa - he did, and in two different ways - and from King Christian II of Denmark, aka Kristian the Tyrant, both. I was able to relieve him from that burden. He did descend from Danish Kings Christian I, Christian III, Christian IV, Frederik I and Frederik II, but not from the Tyrant… 

In 1924, the author of so manypoorly researched and gossipy books of history, Paul Meijer Granqvist (1867-1940), published “Gustav Vasa's descendants in Sweden and abroad": This book, which should be used with great caution, gives an indication as to how incredibly many Swedes can actually call themselves Vasa-descendants and are thus related to most of the royal houses of Europe. What if one was to kick off a modern interactive mega-project trying to trace old King Gustav’s descendants all over the world. Wouldn’t that be an interesting genealogical undertaking for the Internet community? The name of such a project? 

The Kings Cousins, of course!

 

 

Jakten på den försvunna skatten
En bra karl och en dålig karl
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
6 juni 2020
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Eva Johansson
289 inlägg
Ted Rosvall
248 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
113 inlägg
Helena Nordbäck
110 inlägg
Anton Rosendahl
56 inlägg
Gästbloggare
28 inlägg

Annonser